Mededeling kennelijk misbruik van een informatienummer door Corpus Justitia, ACM

Zaaknummer: 13.0623.52

De Autoriteit Consument en Markt (hierna: ACM) deelt mee dat bij besluit van 18 september 2013 is vastgesteld dat de nummergebruiker van het nummer 0900-2020794 (Corpus Justitia), een gedraging heeft verricht als bedoeld in artikel 4.4 van de Telecommunicatiewet (hierna: Tw) jo. 3.6b van het Besluit universele dienstverlening eindgebruikersbelangen, zijnde kennelijk misbruik van de tarifering van een informatienummer.

Op grond van deze mededeling mogen aanbieders van openbare elektronische communicatiediensten (hierna: aanbieders) geen betaling verlangen voor oproepen op 8 augustus 2013 naar dit nummer. Bovengenoemde mededeling, zo bepaalt artikel 7.3c, derde lid van de Tw heeft bovendien tot gevolg dat aanbieders aan consumenten die reeds hebben betaald, dat bedrag binnen twee maanden na publicatie van deze mededeling terug dienen te betalen aan bewuste consumenten.

Toelichting

Zowel het besluit van 18 september 2013 (‘Besluit intrekken informatienummer 0900-2020794’, met kenmerk ACM/DTVP/2013/205058) als het integrale besluit van het doen van bovengenoemde mededeling (‘Mededeling Staatscourant over kennelijk misbruik van het informatienummer 0900-2020794’, met kenmerk ACM/DTVP/2013/206389) zijn gepubliceerd op www.acm.nl.

Bezwaar

Belanghebbenden die zich niet met het besluit kunnen verenigen, kunnen binnen zes weken na inwerkingtreding van het besluit bezwaar maken bij ACM. Het postadres is: Autoriteit Consument en Markt, postbus 16323, 2500 BH, Den Haag. Het bezwaarschrift moet ondertekend zijn en moet zowel de naam en het adres van de indiener als de dagtekening bevatten. Daarnaast zijn een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden van het bezwaar noodzakelijk.

Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking op de dag na publicatie in de Nederlandse Staatscourant.

Naar boven