Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van Infrastructuur en MilieuStaatscourant 2013, 34176Besluiten van algemene strekking

Regeling van de Minister van Infrastructuur en Milieu, van 4 december 2013, nr. IENM/BSK-2013/142441, tot wijziging van de Regeling coderingen beperkingen rijbevoegdheid en enkele andere ministeriële regelingen in verband met de implementatie van richtlijn nr. 2012/36/EU

De Minister van Infrastructuur en Milieu,

Gelet op richtlijn nr. 2012/36/EU van de Commissie van 19 november 2012 tot wijziging van richtlijn 2006/126/EG van het Europese Parlement en de Raad betreffende het rijbewijs (Pb EU 2012 L 321), richtlijn 2006/126/EG van het Europese Parlement en de Raad betreffende het rijbewijs (PbEG 2006 L 403), de artikelen 111, vierde lid, en 118, vierde lid, van de Wegenverkeerswet 1994 en de artikelen 16, 17, eerste lid, 18, 19, 22a, 24, 103, vierde lid, 111 tot en met 116, 145, eerste lid, onderdeel i, 193 en 195 van het Reglement rijbewijzen;

Besluit:

ARTIKEL I

De Regeling coderingen beperkingen rijbevoegdheid wordt als volgt gewijzigd:

A

In artikel 1 wordt ‘16, 17, 19, 19c, 24, 103, vierde lid, 111 tot en met 116, 118, 145, onderdeel e, 191 en 193’ vervangen door: 16, 17, 19, 19a, 19c, 21, tweede lid, 24, 103, tiende tot en met twaalfde lid, 111 tot en met 116, 118, 118a, 145, onderdeel i, 191 en 193.

B

De bijlage bij de Regeling coderingen beperkingen rijbevoegdheid wordt als volgt aangepast:

1. Na code 45 wordt een code ingevoegd, luidende:

 • 46. Alleen driewielige motorrijtuigen.

2. Code 72 vervalt.

3. Code 73 komt te luiden:

 • 73. Alleen vierwielige motorvoertuigen van categorie (B1).

4. De codes 74 tot en met 77 vervallen.

5. Code 78 komt te luiden:

 • 78. Alleen geldig voor voertuigen met automatische schakeling.

6. Code 79 komt te luiden:

 • 79. [...] Alleen voertuigen conform de specificaties tussen haken, in het kader van de toepassing van artikel 13 van richtlijn 2006/126/EG:.

7. Na code 79 worden zes subcodes ingevoegd, luidende:

 • 79.01: beperkt tot tweewielige voertuigen met of zonder zijspan.

 • 79.02: beperkt tot drie- of vierwielige voertuigen van de categorie AM.

 • 79.03: beperkt tot driewielige voertuigen.

 • 79.04: beperkt tot driewielige voertuigen met een aanhangwagen waarvan de toegestane maximum massa ten hoogste 750 kg bedraagt;

 • 79.05: voertuigen van de categorie A1, waarvan de vermogen/gewichtsverhouding meer bedraagt dan 0,1 kW per kg.

 • 79.06: voertuigen van de categorie BE met een aanhangwagen of oplegger waarvan de toegestane maximum massa meer bedraagt dan 3.500 kg.

8. Na code 79.06 worden drie codes ingevoegd, luidende:

 • 80. Beperkt tot houders van een rijbewijs voor driewielige motorrijtuigen van de categorie A die de leeftijd van 24 jaar nog niet hebben bereikt.

 • 81. Beperkt tot houders van een rijbewijs voor tweewielig motorrijtuigen van de categorie A die de leeftijd van 21 jaar nog niet hebben bereikt.

 • 90. Codes gebruikt in combinatie met codes die aanpassingen aan het voertuig definiëren.

9. Code 96 komt te luiden:

 • 96. Voertuigen van de categorie B met een aanhangwagen of oplegger waarvan de toegestane maximum massa meer bedraagt dan 750 kg en de toegestane maximum massa van het samenstel meer bedraagt dan 3.500 kg maar niet meer dan 4.250 kg.

10. Na code 96 wordt een code ingevoegd, luidende:

 • 97. Niet bevoegd tot het besturen van een voertuig van de categorie C1 dat valt binnen de reikwijdte van Verordening (EEG) nr. 3821/85.

11. Code 104 vervalt.

ARTIKEL II

De Regeling eisen praktijkexamens rijbewijscategorieën A1, A2 en A wordt als volgt gewijzigd:

1. In § 2. Eisen voor de praktijkexamens voor de rijbewijscategorie A2 wordt een artikel ingevoegd, luidende:

Artikel 5a

 • 1. De artikelen 1 tot en met 5 zijn van overeenkomstige toepassing op de aanvragers van de praktijkexamens voor de rijbewijscategorie A2, bedoeld in artikel 53, derde lid, onderdeel b, van het Reglement rijbewijzen.

 • 2. In artikel 6 wordt ‘het praktijkexamen Verkeersdeelneming’ vervangen door: het praktijkexamen voor de rijbewijscategorie A2, bedoeld in artikel 53, derde lid, onderdeel a, van het Reglement rijbewijzen.

 • 3. In de artikelen 7, 8 en 9 wordt ‘het praktijkexamen’ telkens vervangen door: het praktijkexamen voor de rijbewijscategorie A2, bedoeld in artikel 53, derde lid, onderdeel a, van het Reglement rijbewijzen.

 • 4. In artikel 10 wordt ‘het praktijkexamen Verkeersdeelneming voor de rijbewijscategorie A1’ vervangen door: het praktijkexamen voor de rijbewijscategorie A2, bedoeld in artikel 53, derde lid, onderdeel a, van het Reglement rijbewijzen.

ARTIKEL III

Artikel 5, onderdeel b, van de Regeling eisen praktijkexamens rijbewijscategorieën B en E bij B, komt te luiden:

 • b. zuinig en energie-efficiënt te rijden, waarbij wordt gelet op het aantal omwentelingen per minuut en het schakelen, remmen en versnellen.

ARTIKEL IV

In artikel 5, onderdeel a, van de Regeling eisen theorie-examens rijbewijscategorieën C1 en C wordt ‘Verordening (EEG) nr. 3820/85 van de Raad van 20 december 1985’ vervangen door: Verordening (EG) nr. 561/2006 van het Europees Parlement en de Raad van 15 maart 2006.

ARTIKEL V

In artikel 6, onderdeel a, van de Regeling eisen theorie-examens rijbewijscategorieën D1 en D wordt ‘Verordening (EEG) nr. 3820/85 van de Raad van 20 december 1985’ vervangen door: Verordening (EG) nr. 561/2006 van het Europees Parlement en de Raad van 15 maart 2006.

ARTIKEL VI

De bijlage bij de Regeling eisen praktijkexamens rijbewijscategorieën C1, E bij C1, C en E bij C wordt als volgt gewijzigd:

A

In het opschrift boven punt 2.1. wordt na ‘1.3, Bijlage I richtlijn 2003/59/EG’ ingevoegd: en punten 8.4.1 en 9.3.2 van bijlage II bij richtlijn 2006/126/EU.

B

In het opschrift boven punt 3.1. wordt na ‘8.3.8’ ingevoegd: en 8.4.1.

ARTIKEL VII

De bijlage bij de Regeling eisen praktijkexamens rijbewijscategorieën D1, E bij D1, D en E bij D wordt als volgt gewijzigd:

A

In het opschrift boven punt 2.1. wordt na ‘1.3, Bijlage I richtlijn 2003/59/EG’ ingevoegd: en punten 8.4.1 en 9.3.2 van bijlage II bij richtlijn 2006/126/EU.

B

In het opschrift boven punt 3.1. wordt na ‘8.3.8’ ingevoegd: en 8.4.1.

ARTIKEL VIII

Code 104 zoals die luidde tot 31 december 2013 blijft van toepassing op rijbewijzen die zijn uitgereikt voor die datum, dan wel op rijbewijzen, uitgereikt na die datum, ten aanzien waarvan het besluit tot afgifte voor die datum is genomen.

ARTIKEL IX

Deze regeling treedt in werking met ingang van 31 december 2013, met uitzondering van de artikelen VI, onderdeel A, met betrekking tot de toepassing van punt 8.4.1, en onderdeel B, en VII, onderdeel A, met betrekking tot de toepassing van punt 8.4.1, en onderdeel B, die in werking treden met ingang van 1 april 2014.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De Minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus.

TOELICHTING

Algemeen

Met ingang van 19 januari 2013 is de regelgeving betreffende de implementatie van richtlijn 2006/126/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende het rijbewijs (PbEU 2006 L 403) in werking getreden. Richtlijn nr. 2012/36/EU van de Commissie van 19 november 2012 tot wijziging van richtlijn 2006/126/EG van het Europese Parlement en de Raad betreffende het rijbewijs (Pb EU L 321; verder de wijzigingsrichtlijn) bevat wijzigingen van een tweetal bijlagen van deze richtlijn. De eerste wijziging betreft bijlage I waarin de Europees vastgestelde coderingen van de beperkingen van de rijbevoegdheid zijn opgenomen. De tweede wijziging betreft de aanpassing van een enkele aanvullende eis voor de praktijkexamens B, BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D en DE in bijlage II.

Onderhavige regeling betreft de met het oog op implementatie van deze wijzigingsrichtlijn benodigde aanpassing van de Regeling coderingen beperkingen rijbevoegdheid, de Regeling eisen theorie-examens rijbewijscategorieën C1 en C, de Regeling eisen theorie-examens rijbewijscategorieën D1 en D, de Regeling eisen praktijkexamens rijbewijscategorieën B en E bij B, de Regeling eisen praktijkexamens rijbewijscategorieën C1, E bij C1, C en E bij C en de Regeling eisen praktijkexamens rijbewijscategorieën D1, E bij D1, D en E bij D. Daarnaast is nog een aanpassing nodig van de Regeling eisen praktijkexamens rijbewijscategorieën A1, A2 en A in verband met de directe instroom in de rijbewijscategorie A2.

Administratieve lasten en nalevingskosten

Er is geen sprake van administratieve lasten voor de burger of het bedrijfsleven of van nalevingskosten.

Inwerkingtreding

De regeling treedt in werking met ingang van de in de wijzigingsrichtlijn genoemde datum van 31 december 2013, met uitzondering van onderdelen van de artikelen VI en VII die betrekking hebben op de invoering van de mogelijkheid om geen automaatcode te krijgen bij het rijbewijs C of D, indien het praktijkexamen is afgelegd met een motorrijtuig van een van die categorieën dat is voorzien van een schakelaar of een hendel waarmee de bestuurder invloed kan uitoefenen op de gangwissel van dat motorrijtuig. Deze mogelijkheid treedt inwerking met ingang van 1 april 2014. Hiermee wordt gebruik gemaakt van een uitzondering op de vaste verandermomenten, nl de uitzonderingsgrond dat de Europese implementatietermijn onvoldoende ruimte biedt voor toepassing van vaste inwerkingtredingdata.

Transponeringstabel

In de hieronder opgenomen transponeringstabel is aangegeven welke onderdelen uit de wijzigingsrichtlijn in welke ministeriële regelingen zijn geïmplementeerd. De overige onderdelen zijn geïmplementeerd in het Reglement rijbewijzen. Verwezen wordt naar de toelichting bij de wijziging van dat besluit (Stb. 2013, 430).

Bepaling uit Annex bij Richtlijn 2012/36/EU

Geïmplementeerd in:

Omschrijving beleidsruimte

Toelichting op de keuzen bij invulling beleidsruimte

artikel I

Regeling coderingen beperkingen rijbevoegdheid

niet van toepassing

niet van toepassing

artikel II, punt 1

artikel 5, onderdeel a, van de Regeling eisen theorie-examens rijbewijscategorieën C1 en C en artikel 6, onderdeel a, van de Regeling eisen theorie-examens rijbewijscategorieën D1 en D

niet van toepassing

niet van toepassing

artikel II, punt 2 en punt 5, laatste volzin

geen gebruik is gemaakt van de keuzemogelijkheid.

keuzemogelijkheid voor lidstaten om aanvragers van een rijbewijs C1 of E bij C1 vrij te stellen van de eisen uit de punten 4.1.1 tot en met 4.1.3 uit bijlage III bij richtlijn 2006/126/EG

Nederland heeft ervoor gekozen geen gebruik te maken van deze uitzonderingsmogelijkheid. Dit betekent dat evenmin uitvoering wordt gegeven aan de laatste volzin van artikel II, punt 5, uit de bijlage bij de wijzigingsrichtlijn, omdat die volzin uitsluitend van toepassing zou zijn indien een lidstaat ervoor zou hebben gekozen gebruik te maken van de in artikel II, punt 2, van de bijlage opgenomen keuzemogelijkheid.

artikel II, punt 6

punt 2.1 van de bijlage bij de Regeling eisen praktijkexamens rijbewijscategorieën C1, E bij C1, C en E bij C, en punt 2.1 van de bijlage bij de Regeling eisen praktijkexamens rijbewijscategorieën D1, E bij D1, D en E bij D

niet van toepassing

niet van toepassing

artikel II, punt 7

Artikel 5 van de Regeling eisen praktijkexamens rijbewijscategorieën B en E bij B, punt 2.1 van de bijlage bij de Regeling eisen praktijkexamens rijbewijscategorieën C1, E bij C1, C en E bij C, en punt 2.1 van de bijlage bij de Regeling eisen praktijkexamens rijbewijscategorieën D1, E bij D1, D en E bij D

niet van toepassing

niet van toepassing

Artikelsgewijze toelichting

Artikel I en VIII

In artikel I is in artikel 1 van de Regeling coderingen beperkingen rijbevoegdheid een onvolledige verwijzing aangevuld en zijn in de bijlage de uit de wijzigingsrichtlijn voortvloeiende aanpassingen verwerkt. In aanvulling hierop is ook een wijziging opgenomen van code 78 (de ‘automaatcode’), omdat in richtlijn 2012/36/EU zelf een gewijzigde definitie is opgenomen van wat moet worden verstaan om onder een voertuig met automaat. Met de invoering van de Europese code 79.02 kan de nationale code 104 komen te vervallen. Dit is de code die aangeeft dat het rijbewijs AM alleen geldig is voor het besturen van bromfietsen op drie of vier wielen. In artikel VIII is bepaald dat die code nog wel geldig blijft voor rijbewijzen uitgereikt voor 31 december 2013 dan wel ten aanzien van rijbewijzen uitgereikt na die datum, maar waarvan het besluit tot afgifte voor die datum is genomen.

Artikel II

In dit artikel zijn enkele aanpassingen opgenomen in verband met het mogelijk maken van de directe instroom in de rijbewijscategorie A2.

Artikel III

In dit artikel wordt de omschrijving uit artikel 5, onderdeel b, van de Regeling eisen praktijkexamens rijbewijscategorieën B en E bij B aangepast aan de omschrijving in richtlijn 2012/36/EU.

Artikelen IV en V

In deze artikelen is in de Regeling eisen theorie-examens rijbewijscategorieën C1 en C, en in de Regeling eisen theorie-examens rijbewijscategorieën D1 en D de verwijzing naar de toepasselijke verordening aangepast.

Artikelen VI en VII

Het betreft hier implementatie van de nieuwe eis 8.4.1 uit bijlage II bij de derde rijbewijsrichtlijn en de opnieuw geformuleerde eis uit punt 9.3.2 van die bijlage.

De Minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus.