Wijziging Voorzieningen op verzorgingsplaatsen langs rijkswegen (geen aanvullende voorzieningen bij energielaadpunten), Ministerie van Infrastructuur en Milieu

De Kennisgeving wordt als volgt gewijzigd:

A.

In onderdeel 2a onder “Concessieduur en termijnen” wordt “in de vergunning wordt voorgeschreven dat binnen 1½ jaar na verlening het energielaadpunt gebruiksgereed moet zijn, onder de sanctie van verval van de vergunning” vervangen door: in de vergunning wordt voorgeschreven dat binnen 1½ jaar na onherroepelijk worden van de vergunning het energielaadpunt gebruiksgereed moet zijn, onder de sanctie van intrekken van de vergunning.

De laatste volzin onder “Concessieduur en termijnen” komt te luiden: Deze dient binnen 8 weken na onherroepelijk worden van de vergunning ingediend te zijn, eveneens onder de sanctie van intrekken van de vergunning.

B.

Aan het einde van onderdeel 2a wordt een paragraaf toegevoegd:

Aanvullende voorzieningen

Het is vergunninghouders van energielaadpunten als basisvoorziening niet toegestaan aanvullende voorzieningen (zoals een gemakswinkel, autowasstraat, snoepautomaat, etc.) aan te bieden.

C.

Deze wijziging treedt in werking de dag na de uitgifte van de Staatscourant waarin deze kennisgeving wordt geplaatst.

TOELICHTING

In de Kennisgeving Voorzieningen op verzorgingsplaatsen langs rijkswegen van 22 maart 2004 (Stcrt. 2004, nr 156, blz 19), (nr 56) zoals laatstelijk gewijzigd bij Kennisgeving van 20 december 2011 (Stcrt. 2011, nr. 23149) is een energielaadpunt als basisvoorziening op verzorgingsplaatsen langs rijkswegen aangemerkt. Hierbij worden nadere regels gesteld met betrekking tot deze energielaadpunten.

Geldigheid vergunning

De vergunningen voor de energielaadpunten worden verstrekt onder voorwaarde dat de vergunningen worden gebruikt. Stilzitten is niet gewenst. Het is echter onredelijk van vergunninghouders te verlangen dat ze zeer kostbare werkzaamheden uitvoeren, terwijl nog onzeker is of de vergunning stand zal houden in bezwaar en beroep. In de vergunningen is daarom aangehouden dat de termijn van 1½ jaar gaat lopen bij onherroepelijk worden van de vergunning. Deze wijziging sluit daarop aan.

Aanvullende voorzieningen

In hoofdstuk 3 van de Kennisgeving is aangegeven, dat een vergunninghouder van een basisvoorziening aanvullende voorzieningen mag aanbieden. De doelmatige inrichting van een verzorgingsplaats met inachtneming van een zo (verkeers)veilig mogelijke indeling zijn gediend met zo min mogelijk versnippering van aanvullende voorzieningen. Daartoe worden bij energielaadpunten als basisvoorziening geen aanvullende voorzieningen (bijvoorbeeld een gemakswinkel, autowasstraat, snoepautomaat, etc.) toegestaan.

Naar boven