Logo Amersfoort
Ontwerpbestemmingsplan Woon-werkzone Bloeidaal, Amersfoort

Burgemeester en wethouders van Amersfoort maken bekend dat, overeenkomstig artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening, het ontwerpbestemmingsplan Woon- werkzone Bloeidaal voor iedereen ter inzage ligt.

Voor de in het bestemmingsplan geprojecteerde geluidgevoelige bestemmingen moet een zogeheten Hogere grenswaarden Wet geluidhinder (Wgh) worden vastgesteld. Tegelijk met het ontwerpbestemmingsplan ligt ook ter inzage het ontwerpbesluit hogere grenswaarden, overeenkomstig artikel 110a Wgh.

Inhoud van het bestemmingsplan

Het project woon – en werkzone Bloeidaal loopt al een aantal jaren. Inmiddels is een aantal kavels verkocht en een deel van het gebied is bebouwd. Gebleken is dat zich op meerdere locaties, die in eigendom zijn bij de gemeente, nieuwe ontwikkelingen en ook enkele knelpunten voordoen. Er is onder andere sprake van een financieel tekort. Onderzocht is op welke manier het tekort zoveel mogelijk beperkt kan worden. Er zijn verschillende stedenbouwkundige modellen beoordeeld en doorgerekend. Dit heeft geleid tot enkele veranderingen van de kaders zoals deze waren vastgesteld in het ‘oude’ bestemmingsplan. Daarnaast heeft de gewijzigde ligging van geluidszones van de A1 en de A28 gevolgen voor de bouwmogelijkheden in het gebied. Om de knelpunten op te lossen en nieuwe mogelijkheden te faciliteren heeft de gemeente voor dit gebied een nieuw bestemmingsplan gemaakt.

Uit akoestisch onderzoek is gebleken dat de voorkeursgrenswaarde bij meerdere nieuw te projecteren woningen ten zuidoosten van de Hogeweg wordt overschreden als gevolg van de A1, de A28 en de Hogeweg. De hogere waarden worden hiervoor verleend.

Procedure ontwerpbestemmingsplan

Van donderdag 31 oktober tot en met woensdag 11 december 2013 ligt het ontwerpbestemmingsplan en de daarbij behorende stukken ter inzage in de publiekshal van het stadhuis, Stadhuisplein 1. Het ontwerpbestemmingsplan kan via de landelijke voorziening http://www.ruimtelijkeplannen.nl en in pdf via www.amersfoort.nl/bestemmingsplannen (klik op ‘zoeken in alle plannen via de kaart) worden geraadpleegd.

Gedurende de periode van terinzagelegging kan een ieder schriftelijk of mondeling zijn of haar zienswijze over het ontwerpbestemmingsplan aan de gemeenteraad kenbaar maken. Het schriftelijk indienen van een zienswijze kan op 2 manieren:

  • Schriftelijk: een brief schrijven en deze per post verzenden naar: De gemeenteraad

    t.a.v. mevrouw S.E. Eigenhuis

    postbus 4000 3800 EA Amersfoort

  • Online formulier: Zienswijze indienen (DigiD).

    Met dit formulier kunt u digitaal een zienswijze indienen, inloggen met DigiD is hierbij verplicht. Het formulier is te vinden op www.amersfoort.nl/bestemmingsplannen , en klik vervolgens op “Planprocedure: hoe komt een bestemmingsplan tot stand?”. Als u uw zienswijze digitaal indient, krijgt u een bevestiging via het e-mailadres dat u heeft ingevuld. Uw zienswijze komt automatisch bij de juiste afdeling terecht. Meer weten over DigiD?

Voor de procedure maakt het geen verschil of u een brief stuurt of een digitaal formulier invult. Uw zienswijze wordt op de zelfde manier behandeld.

Daarnaast bestaat de mogelijkheid voor het mondeling kenbaar maken van een zienswijze. Hiervoor kunt u op werkdagen telefonisch contact opnemen met mevrouw S.E. Eigenhuis via telefoonnummer (033) 469 5124

Procedure ontwerpbesluit hogere grenswaarden wegverkeerslawaai

Gedurende deze periode kunnen belanghebbenden ook schriftelijk of mondeling zijn of haar zienswijze over het ontwerpbesluit hogere grenswaarden Wgh aan burgemeester en wethouders kenbaar maken. Schriftelijke zienswijzen kunt u sturen naar burgemeester en wethouders, t.a.v. mevrouw S.E. Eigenhuis postbus 4000, 3800 EA Amersfoort. Voor het mondeling kenbaar maken van een zienswijze kunt u telefonisch contact opnemen met mevrouw S.E. Eigenhuis telefoonnummer: 033 469 5124. Het ontwerpbesluit hogere grenswaarden Wgh kan ook digitaal worden geraadpleegd via www.amersfoort.nl/bestemmingsplannen (klik op ‘zoeken in alle plannen ‘via de kaart’).

Naar boven