Aanwijzingsregeling Koninklijke Marechaussee ex artikel 60, tweede lid, WIV 2002

12 september 2013

Nr: BS2013010087

De Minister van Defensie

Handelende in overeenstemming met de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties;

Gelet op artikel 60, tweede lid, van de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2002,

Besluit:

Artikel 1

Voor de feitelijke uitvoering van en het toezicht op de werkzaamheden ten behoeve van de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst worden bij de Koninklijke Marechaussee aangewezen:

  • a. de Directeur Operaties,

  • b. het Hoofd van het Cluster Intelligence,

  • c. het personeel van de Bijzondere Dienst, en

  • d. het personeel van de Brigade Speciale Beveiligingsopdrachten.

Artikel 2

De Aanwijzingsregeling bijzondere dienst Koninklijke marechaussee van 1 november 2001 (Stcrt. 2001, nr. 218) wordt ingetrokken.

Artikel 3

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 november 2013.

Artikel 4

Deze regeling wordt aangehaald als: Aanwijzingsregeling Koninklijke Marechaussee ex artikel 60, tweede lid WIV 2002.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 12 september 2013

De Minister van Defensie J.A. Hennis-Plasschaert

TOELICHTING

Artikel 60, eerste lid, van de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten bepaalt onder meer dat de Commandant Koninklijke Marechaussee werkzaamheden verricht ten behoeve van de Algemene Inlichten- en Veiligheidsdienst. Voor de feitelijke uitvoering van en het toezicht op deze werkzaamheden worden op grond van artikel 60, tweede lid, van de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2002 ondergeschikten van de Commandant Koninklijke Marechaussee door de Minister van Defensie in overeenstemming met de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties aangewezen. Het onderhavige besluit strekt hiertoe.

In de praktijk bestaat de behoefte om met het oog op betreffende werkzaamheden naast het nu aangewezen personeel van met name de Bijzondere Dienst en een deel van de Brigade Speciale Beveiligingsopdrachten, een aantal andere ambtenaren aan te wijzen. Derhalve worden door middel van dit besluit aangewezen de Directeur Operaties van de Koninklijke Marechaussee, het Hoofd van het Cluster Intelligence, het personeel van de Bijzondere Dienst, en al het personeel van de Brigade Speciale Beveiligingsopdrachten. Alle hier bedoelde werkzaamheden, verricht door voornoemde ambtenaren, worden verricht onder verantwoordelijkheid van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en overeenkomstig de aanwijzingen van het Hoofd van de Algemene Inlichten- en Veiligheidsdienst.

Tevens geeft de vaststelling van een nieuwe Aanwijzingsregeling de mogelijkheid een aantal gebruikte benamingen te wijzigen. Voorts is de citeertitel van de Aanwijzingsregeling aangepast in verband met de uitbreiding van het aantal aangewezenen.

De Minister van Defensie, J.A. Hennis-Plasschaert

Naar boven