Regeling van de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, van 20 augustus 2013, nr. IENM/BSK-2013/82563, houdende vaststelling van het mandaat en machtiging luchtvaarttheorie-examens af te nemen door het CBR (Besluit mandaat en machtiging luchtvaarttheorie-examens CBR 2013)

De Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu,

Gelet op de artikelen 10:3, eerste lid en 10:4, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht;

Gezien de instemming van de gemandateerde blijkens de brief van 5 juli 2013, kenmerk CDS20130198/MHI/IFE, van de algemeen directeur van het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen;

Besluit:

Artikel 1

In dit besluit wordt verstaan onder:

Minister:

Minister van Infrastructuur en Milieu;

CBR:

Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen;

Artikel 2

 • 1. Aan de algemeen directeur van het CBR wordt mandaat verleend tot het nemen van besluiten ter uitvoering van de artikelen 9, 11 en 12 van het Examenreglement voor luchtvarenden 2004.

 • 2. De algemeen directeur genoemd in het eerste lid wordt tevens gemachtigd tot het verrichten van andere handelingen ter uitvoering van de in het eerste lid genoemde artikelen.

Artikel 3

 • 1. Een besluit als bedoeld in artikel 9 van het Examenreglement voor luchtvarenden 2004, wordt ondertekend met:

  ‘DE STAATSSECRETARIS VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU,

  namens deze,

  de algemeen directeur van het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen’,

  gevolgd door de handtekening en naam van de betrokken functionaris en door de tekst:

  ‘Indien u het niet eens bent met deze beslissing kunt u hiertegen, op grond van de Algemene wet bestuursrecht, binnen zes weken na de datum waarop deze beslissing is verzonden schriftelijk bezwaar aantekenen. Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en moet ten minste bevatten:

  • uw naam en adres;

  • de dagtekening;

  • een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;

  • de gronden van het bezwaar.

  Het bezwaarschrift kunt u richten aan:

  Inspectie Leefomgeving en Transport

  Toezicht Beheereenheid

  unit Juridische Zaken

  Postbus 10700

  2501 HS DEN HAAG’.

 • 2. Een resultaatbrief als bedoeld in artikel 11 van het Examenreglement voor luchtvarenden 2004 wordt ondertekend met:

  ‘DE STAATSSECRETARIS VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU,

  namens deze,

  de algemeen directeur van het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen’,

  gevolgd door de handtekening en naam van de betrokken functionaris en door de tekst:

  ‘Indien u het niet eens bent met deze beslissing kunt u binnen 14 dagen na de datum waarop u deze resultaatbrief heeft ontvangen schriftelijk om herziening vragen. Het verzoek moet worden ondertekend en moet ten minste bevatten:

  • uw naam en adres;

  • de dagtekening;

  • een omschrijving van het examen waarop het verzoek is gericht;

  • de gronden van het verzoek.

  Het verzoek om herziening kunt u richten aan:

  CBR, divisie CCV

  Afdeling Luchtvaartexamens

  Postbus 1023

  2280 CA Rijswijk ZH’.

 • 3. Een beslissing op het herzieningsverzoek als bedoeld in artikel 12, vierde lid, van het Examenreglement voor luchtvarenden 2004 wordt ondertekend met:

  ‘DE STAATSSECRETARIS VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU,

  namens deze,

  de algemeen directeur van het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen’,

  gevolgd door de handtekening en naam van de betrokken functionaris.

Artikel 4

Het Besluit mandaat en machtiging luchtvaarttheorie-examens CBR wordt ingetrokken.

Artikel 5

Dit besluit treedt in werking met ingang van de eerste dag na de datum van publicatie in de Staatscourant en werkt terug tot en met 1 januari 2013.

Artikel 6

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit mandaat en machtiging luchtvaarttheorie-examens CBR 2013.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, W.J. Mansveld.

TOELICHTING

Dit besluit vervangt het Besluit mandaat en machtiging luchtvaarttheorie-examens CBR van 11 december 2007.

Bij regeling van 4 december 2012 (Stcrt. 2012, 25528) is per 1 januari 2013 het afnemen van de schriftelijke luchtvaartexamens in brede zin opgedragen aan het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (verder: CBR). In het onderhavig Besluit mandaat en machtiging luchtvaarttheorie-examens CBR 2013 wordt het CBR gemandateerd tot het vaststellen van de theorie-examenresultaten, het ongeldig verklaren van de uitslag van het theorie-examen als maatregel bij het plegen van onregelmatigheden tijdens het afleggen van het theorie-examen en het nemen van beslissingen met betrekking tot verzoeken om herziening van het resultaat van het examen. De machtiging ziet onder meer op het innen van examengelden en het versturen van resultaatbrieven.

Aan het besluit wordt terugwerkende kracht gegeven in verband met de taakopdracht aan het CBR per 1 januari 2013 in het Examenreglement voor luchtvarenden 2001. Vooruitlopend op de inwerkingtreding van onderhavig besluit wordt al dienovereenkomstig gehandeld.

De Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, W.J. Mansveld.

Naar boven