Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Ministerie van Veiligheid en JustitieStaatscourant 2013, 23558Benoemingen en ontslagen

Besluit van 28 juni 2013, nr. 13.001334 houdende benoeming van de voorzitter van de veiligheidsregio Holland-Midden

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op voordracht van Onze Minister van Veiligheid en Justitie van 24 juni 2013, nr. 2013-354733, Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid, directie Weerbaarheidsverhoging;

Gelet op artikel 11, tweede lid, van de Wet veiligheidsregio’s;

Hebben goedgevonden en verstaan:

De heer H.J.J. Lenferink, burgemeester Leiden, wordt benoemd tot voorzitter van de veiligheidsregio Holland-Midden.

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst en werkt terug met ingang van 1 januari 2013.

Onze Minister van Veiligheid en Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Wassenaar, 28 juni 2013

Willem Alexander

De Minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten.