Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
RozendaalStaatscourant 2013, 1916Ruimtelijke plannen

Logo Rozendaal
Vastgesteld Bestemmingsplan De Del en Besluit hogere waarde(n) Wet geluidhinder, Rozendaal

Bestemmingsplan De Del

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Rozendaal maakt ingevolge artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) bekend dat de gemeenteraad in de vergadering van 18 december 2012 het bestemmingsplan 'De Del ' gewijzigd heeft vastgesteld. Daarbij is geen exploitatieplan vastgesteld.

Plangebied

Het plangebied omvat de twee voormalige voetbalvelden aan de Del 6 en het terrein van het voormalige squash- en tennispark Rozendaal aan de Del 10.

Hoofdlijnen van het plan

Het bestemmingsplan voorziet in een juridisch planologische regeling om in het plangebied de bouw van maximaal 68 woningen mogelijk te maken.

Wijzigingen t.o.v. het ontwerp

De wijzigingen hebben betrekking op de regels, de verbeelding en de toelichting. Voor een volledig overzicht van de wijzigingen ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan wordt verwezen naar de Nota zienswijzen 'De Del'.

Ter inzage

Het gewijzigd vastgestelde bestemmingsplan, het vaststellingsbesluit en de bijbehorende stukken liggen met ingang van 26 januari 2013 gedurende zes weken (tot en met 8 maart 2013) tijdens de reguliere openingstijden voor iedereen ter inzage in het gemeentehuis, Kerklaan 1 in Rozendaal, op werkdagen van 8:30 uur tot 12:30 uur. Het bestemmingsplan is ook te raadplegen via de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl.

Beroep

Belanghebbenden die hun zienswijze over het ontwerpbestemmingsplan 'De Del' naar voren hebben gebracht, alsmede belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat zij geen zienswijze over het ontwerpbestemmingsplan naar voren hebben gebracht en belanghebbenden die het niet eens zijn met de aangebrachte wijzigingen ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan,

kunnen van 26 januari 2013 tot en met 8 februari 2013 beroep instellen bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20.019, 2500 EA 's-Gravenhage.

Het ondertekende beroepschrift dient ten minste te bevatten: uw naam en adres; de dagtekening; een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht; een opgave van redenen waarom u zich niet met het besluit kunt verenigen.

Op het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan 'De Del' is de Crisis- en herstelwet van toepassing. Dit betekent dat de belanghebbende in het beroepschrift moet aangeven welke beroepsgronden hij aanvoert tegen het besluit. Na afloop van de beroepstermijn van zes weken kunnen geen nieuwe beroepsgronden meer worden aangevoerd.

LET OP! In het beroepschrift dient ook te worden vermeld dat de Crisis- en herstelwet van toepassing is.

Voor de behandeling van het beroep is griffierecht verschuldigd. Voor particulieren is dit vastgesteld op € 156,– en voor niet-natuurlijke personen op € 310,–. Over de wijze waarop en binnen welke termijn u dit dient te betalen, krijgt u, na indiening van het beroep, bericht van de griffie van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State.

In werking

Het bestemmingsplan treedt in werking daags na afloop van de beroepstermijn. Indien binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening wordt ingediend, treedt het besluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist. Een verzoek om voorlopige voorziening moet worden ingediend bij de Voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State. Bij een verzoek om voorlopige voorziening moet een afschrift van het beroepschrift worden overgelegd. Voor de behandeling van een verzoek om voorlopige voorziening is eveneens griffierecht verschuldigd.

Besluit hogere waarde(n) Wet geluidhinder

In het kader van het bestemmingsplan 'De Del' heeft het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Rozendaal conform de Wet geluidhinder een Besluit Hogere Waarde(n) vastgesteld. Met dit besluit wordt een hogere waarde vastgesteld ingevolge artikel 110a van de Wet geluidhinder voor een aantal woningen in het plangebied.

Ter inzage

Het Besluit Hogere Waarde(n) met de bijbehorende stukken kunt u van 1 februari 2013 tot en met 14 maart 2013 tijdens de reguliere openingstijden voor iedereen ter inzage in het gemeentehuis, Kerklaan 1 in Rozendaal, op werkdagen van 8:30 uur tot 12:30 uur.

Beroep

Belanghebbenden die hun zienswijze over het ontwerpbesluit Hogere Waarde(n) naar voren hebben gebracht, alsmede belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat zij geen zienswijze over het ontwerp-besluit naar voren hebben gebracht en belanghebbenden die het niet eens zijn met de aangebrachte wijzigingen ten opzichte van het ontwerpbesluit, kunnen van 1 februari 2013 tot en met 14 maart 2013 beroep instellen bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20.019, 2500 EA 's-Gravenhage.

Het ondertekende beroepschrift dient ten minste te bevatten: uw naam en adres; de dagtekening; een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht; een opgave van redenen waarom u zich niet met het besluit kunt verenigen.

Op het Besluit Hogere Waarde(n) is de Crisis- en herstelwet van toepassing. Dit betekent dat de belanghebbende in het beroepschrift moet aangeven welke beroepsgronden hij aanvoert tegen het besluit. Na afloop van de termijn van zes weken kunnen geen nieuwe beroepsgronden meer worden aangevoerd.

LET OP! In het beroepschrift dient ook te worden vermeld dat de Crisis- en herstelwet van toepassing is.

Voor de behandeling van het beroep is griffierecht verschuldigd. Voor particulieren is dit vastgesteld op € 156,– en voor niet-natuurlijke personen op € 310,–. Over de wijze waarop en binnen welke termijn u dit dient te betalen, krijgt u, na indiening van het beroep, bericht van de griffie van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Beeldkwaliteitsplan ‘De Del’

Het college van Burgemeester en Wethouders maakt bekend dat de gemeenteraad op 18 december 2012 heeft besloten het beeldkwaliteitsplan ‘De Del’ vast te stellen. Dit beeldkwaliteitsplan heeft betrekking op de ontwikkeling van woningbouw op de twee voormalige voetbalvelden aan de Del 6 en het voormalige squash en tennispark Rozendaal aan de Del 10.

Het bereiken van een goede beeldkwaliteit is een belangrijke voorwaarde voor de ontwikkeling van woningbouw in het plangebied. Het beeldkwaliteitsplan wordt gebruikt voor de architectonische uitwerking van de nieuwe woningen en de vormgeving van de openbare ruimte. In het beeldkwaliteitsplan wordt daartoe ingegaan op welstandsaspecten, zoals de oriëntatie van woningen, kleur- en materiaalgebruik.

De in het beeldkwaliteitsplan genoemde criteria, gelden als onderdeel van de Welstandsnota als kader voor de welstandsbeoordeling van bouwplannen. Het beeldkwaliteitsplan dient daarmee als toetsingskader voor bouwplannen en levert hierdoor een bijdrage aan de ruimtelijke kwaliteit.

Het beeldkwaliteitplan De Del treedt in werking op de eerste dag na publicatie. Het beeldkwaliteitplan ligt voor een periode van zes weken voor iedereen ter inzage. Het plan is dan tevens in digitale vorm te raadplegen via onze website www.rozendaal.nl

Op grond van artikel 8:2 van de Algemene wet bestuursrecht kan tegen dit besluit géén beroep worden ingesteld.

Rozendaal

Burgemeester en wethouders Rozendaal