Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
LosserStaatscourant 2013, 16934Vergunningen

Logo Losser
Omgevingsvergunning voor bouwen van vleeskalverenstal en tussenbouw Leusinkweg 21, Losser

Kennisgeving beschikking

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

Uitgebreide voorbereidingsprocedure

Het college van burgemeester en wethouders van Losser maakt bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht vergunning heeft besloten:

  • Een omgevingsvergunning te verlenen voor het bouwen het bouwen van een vleeskalverenstal en tussenbouw op het perceel Leusinkweg 21, 7582 CM Losser. De vergunning wordt verleend voor de activiteiten “ het afwijken van de voorschriften van het bestemmingsplan en het (ver)bouwen van een bouwwerk”.

De aanvraag, de ontwerpbeschikking en de bijbehorende stukken liggen met ingang 26 juni 2013 tot en met 6 augustus 2013 ter inzage in het gemeentehuis te Losser. De beschikking is ten opzichte van de ontwerp beschikking niet gewijzigd.

Beroep

tegen het besluit kan binnen zes weken na bekendmaking beroep worden aangetekend. Het beroepschrift moet in tweevoud worden ingediend bij Rechtbank Overijssel, Afdeling Bestuursrecht, Postbus 10067, 800 GB Zwolle.

De Beschikking treedt in werking nadat de termijn voor het indiene van een beroepschrift is verstreken. Het indienen van een beroepschrift schorst de werking van het besluit niet. Voor het instellen van beroep bent u griffierecht verschuldigd aan de rechtbank.

Indien gelet op de betrokken belangen onverwijlde spoed is vereist, kan naast het instellen van beroep als voren bedoeld bij de voorziening worden gevraagd.

Dit verzoek dient u te richten aan: Rechtbank Overijssel, afdeling Bestuursrecht, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle.

Voor het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening bent u eveneens griffierecht verschuldigd.