Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
LosserStaatscourant 2013, 16934Vergunningen

Logo Losser
Rectificatie kennisgeving wabo Leusinkweg, Losser

Kennisgeving beschikking

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

Uitgebreide voorbereidingsprocedure

Het college van burgemeester en wethouders van Losser maakt bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht vergunning heeft besloten:

  • Een tweede fase omgevingsvergunning te verlenen voor het bouwen van een vleeskalverenstal en tussenbouw op het perceel Leusinkweg 21, 7582 CM Losser. De vergunning wordt verleend voor de activiteiten “het afwijken van de voorschriften van het bestemmingsplan, het (ver)bouwen van een bouwwerk en het intrekken van de plaatsing van een gasmotor (milieuneutraal)”.

De aanvraag, de ontwerpbeschikking en de bijbehorende stukken liggen met ingang van 3 juli 2013 gedurende zes weken ter inzage in het gemeentehuis te Losser. De beschikking is ten opzichte van de ontwerp beschikking niet gewijzigd.

Beroep

Tegen het besluit kan binnen zes weken na bekendmaking beroep worden aangetekend. Het beroepschrift moet in tweevoud worden ingediend bij Rechtbank Overijssel, Afdeling Bestuursrecht, Postbus 10067, 800 GB Zwolle.

De Beschikking treedt in werking nadat de termijn voor het indiene van een beroepschrift is verstreken. Het indienen van een beroepschrift schorst de werking van het besluit niet. Voor het instellen van beroep bent u griffierecht verschuldigd aan de rechtbank.

Indien gelet op de betrokken belangen onverwijlde spoed is vereist, kan naast het instellen van beroep als voren bedoeld bij de voorziening worden gevraagd.

Dit verzoek dient u te richten aan: Rechtbank Overijssel, afdeling Bestuursrecht, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle.

Voor het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening bent u eveneens griffierecht verschuldigd.