Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van Sociale Zaken en WerkgelegenheidStaatscourant 2013, 14933Besluiten van algemene strekking

Regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 30 mei 2013, nr. 2013-0000008838, tot wijziging van enige regelingen in verband met de Wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

Gelet op artikel 15, zesde lid, en artikel 26, vierde lid, van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen;

Besluit:

ARTIKEL I. WIJZIGING VAN DE REGELING MANTELZORGFORFAIT WW EN WET WIA

In artikel 1, tweede lid, van de Regeling mantelzorgforfait WW en Wet WIA, wordt ‘artikel 15, zevende lid’ vervangen door: artikel 15, zesde lid.

ARTIKEL II. WIJZIGING VAN DE REGELING PROCESGANG EERSTE EN TWEEDE ZIEKTEJAAR VOOR VANGNETTERS ZONDER WERKGEVER

De Regeling procesgang eerste en tweede ziektejaar voor vangnetters zonder werkgever wordt als volgt gewijzigd:

A

Aan artikel 2 wordt een lid toegevoegd, luidende:

  • 3. In afwijking van het eerste en tweede lid vormt het UWV zich onverwijld een oordeel over het desbetreffende ziektegeval, indien er naar verwachting sprake is van dreigend langdurig ziekteverzuim en de aangifte, bedoeld in artikel 38, tweede lid, van de Ziektewet, of de melding, bedoeld in artikel 38ab, eerste lid van de Ziektewet, later wordt gedaan dan binnen zes weken na de eerste dag van ongeschiktheid tot het verrichten van arbeid.

B

In artikel 4a, aanhef, wordt ‘als bedoeld in artikel 7:690’ vervangen door: met een uitzendbeding als bedoeld in artikel 7:691, lid 2,.

ARTIKEL III INWERKINGTREDING

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 januari 2013.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 30 mei 2013

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher.

TOELICHTING

Met de regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 14 november 2012, tot wijziging van enige regelingen in verband met de Wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters (Stcrt. 2012, 23827) (hierna: regeling van 14 november 2012), is een aantal regelingen gewijzigd in verband met de Wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters. Abusievelijk is daarbij een onjuiste verwijzing in artikel 1, tweede lid, van de Regeling mantelzorgforfait WW en Wet WIA niet hersteld. In artikel I van onderhavige regeling wordt alsnog in de juiste verwijzing voorzien.

In artikel 2 van de Regeling procesgang eerste en tweede ziektejaar voor vangnetters zonder werkgever is geregeld dat het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen (UWV), ten aanzien van vangnetters zonder werkgever, binnen zes weken na de eerste dag van ongeschiktheid tot werken (de zogenaamde eerste ziektedag) een probleemanalyse opstelt van het desbetreffende ziektegeval, indien sprake is van dreigend langdurig verzuim.

Het UWV is niet in staat om de probleemanalyse tijdig op te stellen, als het UWV de ziekmelding later ontvangt dan zes weken na de eerste ziektedag. Dit is het geval in de situatie dat een werknemer met een tijdelijk dienstverband ziek wordt, de werkgever tijdens de ziekte het loon doorbetaalt, maar het tijdelijke dienstverband eindigt tijdens de ziekte van de werknemer, waardoor hij aanspraak krijgt op ziekengeld. Tevens komt het voor dat de verzekerde zonder werkgever zijn ongeschiktheid tot het verrichten van zijn arbeid later meldt dan 6 weken na de eerste dag van ongeschiktheid. Omdat het UWV in beide gevallen niet in staat is om binnen zes weken na de eerste ziektedag een probleemanalyse op te stellen, wordt in artikel II, onderdeel A geregeld dat, indien de ziekmelding bij het UWV later wordt gedaan dan binnen zes weken na de eerste ziektedag, het UWV de probleemanalyse zo spoedig mogelijk (‘onverwijld’) opstelt.

Tevens is met de regeling van 14 november een onjuiste verwijzing opgenomen in de Regeling procesgang eerste en tweede ziektejaar voor vangnetters zonder werkgever. Het gaat om de verwijzing in artikel 4a van voornoemde regeling naar artikel 7:690 van het Burgerlijk Wetboek. Omdat het bij de afspraken over werkhervatting bij de oude werkgever dient te gaan om vangnetters die werkzaam zijn op grond van een uitzendovereenkomst mét een uitzendbeding, dient te worden verwezen naar artikel 7:691, lid 2, van het Burgerlijk Wetboek. Artikel II, onderdeel B, van onderhavige regeling voorziet daar alsnog in.

Omdat het hier technische reparatiewetgeving betreft van artikelen die het UWV reeds uitvoert overeenkomstig de in onderhavige regeling opgenomen reparaties, treedt de onderhavige regeling zo spoedig mogelijk in werking en heeft deze terugwerkende kracht tot en met 1 januari 2013. Deze terugwerkende kracht heeft geen belastende gevolgen voor belanghebbenden.

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher.