Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en SportStaatscourant 2013, 14712Besluiten van algemene strekking

Regeling van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 29 mei 2013, 116543-103547-MEVA, houdende wijziging van de Subsidieregeling stageplaatsen zorg 2011/2012 in verband met het subsidieplafond en de aanvraagprocedure

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

Gelet op de artikelen 3 en 5 van de Kaderwet VWS-subsidies;

Besluit:

ARTIKEL I

De Subsidieregeling stageplaatsen zorg 2011/2012 wordt als volgt gewijzigd:

A

Artikel 2 wordt als volgt gewijzigd:

1. Het vierde lid wordt als volgt gewijzigd:

a. in de aanhef wordt ‘per studiejaar € 99.000.000’ vervangen door: voor het studiejaar 2012–2013 € 106.000.000 en voor elk studiejaar daarna € 110.000.000;

b. onderdeel a wordt als volgt gewijzigd:

1°. ‘€ 39.600.000’ wordt vervangen door: 40%;

2°. ‘€ 2.600’ wordt vervangen door: € 2.700;

c. onderdeel b wordt als volgt gewijzigd:

1°. ‘€ 32.500.000’ wordt vervangen door: 33%;

2°. ‘€ 1.600’ wordt vervangen door: € 1.800;

d. onderdeel c wordt als volgt gewijzigd:

1°. ‘€ 26.400.000’ wordt vervangen door: 26%;

2°. ‘€ 2.500’ wordt vervangen door: € 3.000;

e. onderdeel d wordt als volgt gewijzigd:

1°. ‘€ 500.000’ wordt vervangen door: 1%;

2°. ‘€ 700’ wordt vervangen door: € 1.400.

2. Het zesde lid komt als volgt te luiden:

  • 6. Indien de stageaanbieder bij de aanvraag een hoger aantal gerealiseerde stageplaatsen opgeeft en de aanvraag uitgaande van de maximumbedragen per gerealiseerde stageplaats een subsidie betreft van meer dan € 150.000 voor stageplaatsen als bedoeld in artikel 1, onder d, onderdeel 1e, of van meer dan € 150.000 voor stageplaatsen als bedoeld in artikel 1, onder d, onderdeel 2e, is de aanvraag voorzien van een assurancerapport van een accountant als bedoeld in artikel 393, eerste lid, van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek, overeenkomstig een door de minister vastgesteld controleprotocol en modelassurancerapport.

3. Het zevende lid wordt als volgt gewijzigd:

a. ‘, met betrekking tot alle gerealiseerde stageplaatsen waarvoor de subsidie wordt aangevraagd’ vervalt;

b. er wordt een zin toegevoegd, luidende: De stageaanbieder kan in plaats van het overzicht en de afschriften een assurancerapport als bedoeld in het zesde lid overleggen.

4. In het achtste lid wordt ‘Rijksauditdienst’ vervangen door: Auditdienst Rijk.

5. Er wordt een lid toegevoegd, luidende:

  • 9. Het assurancerapport heeft of het overzicht en de afschriften hebben betrekking op:

    • a. alle gerealiseerde stageplaatsen als bedoeld in artikel 1, onder d, onderdeel 1e, waarvoor de subsidie wordt aangevraagd, indien het hoger aantal gerealiseerde stageplaatsen dat bij de aanvraag is opgegeven uitsluitend stageplaatsen als bedoeld in artikel 1, onder d, onderdeel 1e, betreft;

    • b. alle gerealiseerde stageplaatsen als bedoeld in artikel 1, onder d, onderdeel 2e, waarvoor de subsidie wordt aangevraagd, indien het hoger aantal gerealiseerde stageplaatsen dat bij de aanvraag is opgegeven uitsluitend stageplaatsen als bedoeld in artikel 1, onder d, onderdeel 2e, betreft;

    • c. alle gerealiseerde stageplaatsen waarvoor de subsidie wordt aangevraagd, indien het hoger aantal gerealiseerde stageplaatsen dat bij de aanvraag is opgegeven zowel stageplaatsen als bedoeld in artikel 1, onder d, onderdeel 1e, betreft, als stageplaatsen als bedoeld in artikel 1, onder d, onderdeel 2e.

B

In artikel 4 wordt ‘Binnen dertien weken na ontvangst van de aanvraag’ wordt vervangen door: Uiterlijk 31 december.

C

In artikel 8 wordt ‘2011/2012’ vervangen door: II.

ARTIKEL II

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 juli 2013.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers.

TOELICHTING

Op grond van de Subsidieregeling stageplaatsen zorg 2011/2012 worden aan zorgaanbieders subsidies verstrekt voor het realiseren van stageplaatsen voor bepaalde opleidingen. Met de onderhavige wijzigingsregeling wordt het subsidieplafond verhoogd, de aanvraag vergemakkelijkt en de beslistermijn aangepast. Verder is de citeertitel gewijzigd.

Subsidieplafond

Er zijn de afgelopen jaren steeds meer stageplaatsen gerealiseerd, waardoor het subsidiebedrag per stageplaats is afgenomen. Daarom is besloten om het subsidieplafond in twee tranches te verhogen naar € 110 mln. Het subsidieplafond wordt verdeeld over de diverse categorieën zorgopleidingen. Omdat het subsidieplafond verandert, worden daartoe geen vaste bedragen meer genoemd, maar percentages. Daarbij is de verhouding tussen de diverse categorieën zorgopleidingen min of meer gelijk gebleven, zodat de verhoging van het subsidieplafond grotendeels evenredig is verdeeld over de verschillende soorten stageplaatsen. Alleen voor de duale opleiding HBO-verpleegkundige is de verhoging van het subsidieplafond meer dan evenredig, om het aanbieden van dergelijke stageplaatsen extra te stimuleren. Ten opzichte van de andere opleidingen is het overigens een relatief kleine extra verhoging.

Verder zijn vanwege de verhoging van het subsidieplafond de maximum subsidiebedragen per gerealiseerde stageplaats aangepast. Het maximumbedrag wordt berekend door het beschikbare bedrag voor de betreffende opleidingen, zoals in de regeling opgenomen, te delen door het aantal gerealiseerde stageplaatsen voor die opleidingen uit het meest recente studiejaar en de uitkomst daarvan te verhogen met 30%.

Aanvraag

Een stageaanbieder kan een aanvraag indienen voor meer stageplaatsen dan zijn gerealiseerd volgens de gegevens van de onderwijsinstellingen. In dat geval moet de aanvraag voorzien zijn van aanvullende stukken. Welke stukken dat zijn, hangt af van de categorie stageplaatsen waarvoor meer subsidie wordt aangevraagd en van de omvang van de aangevraagde subsidie voor de desbetreffende categorie stageplaatsen. Er worden twee categorieën stageplaatsen onderscheiden: voor middelbaar beroepsopleidingen (artikel 1, onder d, onderdeel 1e) en voor hogere beroepsopleidingen (artikel 1, onder d, onderdeel 2e). Als voor een categorie stageplaatsen voor meer dan € 150.000 subsidie wordt aangevraagd (uitgaande van het maximum subsidiebedrag per gerealiseerde stageplaats), is een assurancerapport vereist. Gaat het om een subsidiebedrag tot en met € 150.000, dan kan de stageaanbieder kiezen tussen een assurancerapport dan wel een overzicht van alle gerealiseerde stageplaatsen en afschriften van de overeenkomsten. De aanvullende stukken (hetzij het assurancerapport, hetzij het overzicht en de afschriften) hoeven alleen maar betrekking te hebben op de categorie stageplaatsen waarvan er meer worden aangevraagd.

Beslistermijn

Om een aanvraag te kunnen honoreren, moet duidelijk zijn hoeveel stageplaatsen in totaal gesubsidieerd worden. De termijn om op een aanvraag te beslissen kan derhalve beter starten op het moment dat alle aanvragen binnen moeten zijn, namelijk 1 oktober, in plaats van het moment dat de desbetreffende aanvraag is ontvangen. Bij een termijn van 13 weken wordt derhalve uiterlijk 31 december op een aanvraag besloten.

Citeertitel

De citeertitel van de regeling heeft tot verwarring geleid. Er werd uit afgeleid dat de subsidieregeling alleen voor het studiejaar 2011/2012 zou gelden. Daarom zijn deze jaartallen vervangen door de aanduiding ‘II’. Aldus is tot uitdrukking gebracht dat de Subsidieregeling stageplaatsen zorg II de opvolger is van de Subsidieregeling stageplaatsen zorg.

Aangezien de onderhavige wijzigingen betrekking hebben op de aanvragen ten behoeve van het lopende studiejaar, die uiterlijk 1 oktober moeten worden ingediend, wordt een uitzondering gemaakt op de publicatietermijn van twee maanden uit hoofde van het beleid rond de vaste verandermomenten voor ministeriële regelingen (VVM).

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers.