Besluit tot wijziging van het Besluit instelling en bevoegdheden van de Raad van opdrachtgevers SSR

De Raad voor de rechtspraak,

Besluit:

ARTIKEL I

Het Besluit instelling en bevoegdheden van de Raad van opdrachtgevers SSR wordt als volgt gewijzigd.

A

In artikel 1 wordt de tekst ‘Raad van opdrachtgevers’ gewijzigd in ‘Raad van eigenaren’

B

In artikel 2 wordt de tekst ‘Raad van opdrachtgevers’ gewijzigd in ‘Raad van eigenaren’

C

In artikel 3 wordt de tekst ‘Raad van opdrachtgevers’ gewijzigd in ‘Raad van eigenaren’

D

In artikel 4 wordt de tekst ‘Raad van opdrachtgevers’ gewijzigd in ‘Raad van eigenaren’

E

In artikel 5 wordt de tekst ‘Raad van opdrachtgevers’ gewijzigd in ‘Raad van eigenaren’

F

In artikel 7 wordt de tekst ‘Raad van opdrachtgevers’ gewijzigd in ‘Raad van eigenaren’

ARTIKEL II

Dit besluit wordt gepubliceerd in de Staatscourant en treedt in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 22 februari 2013.

Den Haag, 6 mei 2013

de Raad voor de rechtspraak, F.C. Bakker, wnd. voorzitter met instemming van: Raad van eigenaren SSR, S.M. Roos, lid Raad voor de rechtspraak

M.C.W.M. van Nimwegen, lid College van procureurs-generaal

TOELICHTING

In de eerste helft van 2012 is door de Raad van opdrachtgevers SSR een governance- en financieringsmodel vastgesteld. De – nieuw ingestelde – Raad van eigenaren komt in de plaats van de huidige Raad van opdrachtgevers en bestaat uit de leden van de ‘oude’ Raad van opdrachtgevers.

In verband met deze wijziging is het noodzakelijk dat in het besluit de aanduiding ‘Raad van opdrachtgevers’ wordt vervangen door ‘Raad van eigenaren’ (artikel I) en dat de naam van het besluit (de citeertitel) wordt gewijzigd (artikel I onderdeel F).

Omdat er geen sprake is van wijzigingen van in dit besluit opgenomen bevoegdheden, bevat dit besluit verder geen inhoudelijke wijzigingen.

Aan het besluit is terugwerkende kracht verleend tot en met 22 februari 2013 in verband met de inwerkingtreding per die datum van de Mandaatregeling rechtspositionele bevoegdheden rechterlijke ambtenaren in opleiding (Stcrt. 4976, 21 februari 2013).

Naar boven