Mededeling Stichting Tactus Verslavingszorg en Stichting GGz Centraal

Mededeling op grond van artikel 37, zevende lid, van de Mededingingswet.

Zaaknummer: 7334 / Tactus – GGz Centraal – Amethist

In Staatscourant 24043 van 30 december 2011 is mededeling gedaan van de melding van een voorgenomen concentratie in de zin van artikel 34 van de Mededingingswet. Hierin is medegedeeld dat Stichting Tactus Verslavingszorg en Stichting GGz Centraal voornemens zijn een gemeenschappelijke onderneming tot stand te brengen, in de zin van artikel 27, tweede lid van de Mededingingswet, genaamd Amethist Verslavingszorg.

Op 27 april 2012 heeft de Raad van Bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit besloten dat voor het tot stand brengen van de hierboven genoemde concentratie geen vergunning is vereist. Dit besluit 7334/144 is aan de meldende partijen op 27 april 2012 bekendgemaakt.

Tegen dit besluit kan degene, wiens belang rechtstreeks bij dit besluit is betrokken, binnen zes weken na de dag van bekendmaking een gemotiveerd beroepschrift indienen bij de Rechtbank te Rotterdam, sector bestuursrecht, Postbus 50951, 3007 BM, Rotterdam.

De Raad van Bestuur van de NMa, namens deze: T. Serlie-Stolze, Directie Mededinging, Wnd. Clustermanager Zorg.

Naar boven