Logo Middelburg
Voorontwerpbestemmingsplan ‘Molenwaterpark en vervanging theater’

In het kader van artikel 1.3.1 van het Besluit ruimtelijke ordening en de Inspraakverordening van de gemeente Middelburg, ligt vanaf 23 maart 2012 tot en met 4 mei 2012 het voorontwerpbestemmingsplan ‘Molenwaterpark en vervanging theater’voor eenieder ter inzage bij de vakbalie in het Stadskantoor aan de Kanaalweg 3 te Middelburg.

Het plangebied van dit bestemmingsplan heeft betrekking op het Molenwater in Middelburg ter plaatse van de huidige Schouwburg en het voormalige Miniatuur Walcheren. Het bestemmingsplan vervangt het voor betreffende gronden geldende bestemmingsplan en voorziet in een juridisch planologische regeling voor het realiseren van een stadspark ‘Het Molenwaterpark’ met daarin een theater, cultuur en een parkeervoorziening.

Inspraak

Inspraak wordt verleend aan ingezetenen en in de gemeente een belang hebbende natuurlijke en rechtspersonen. Het voorontwerpplan kan ook worden bekeken op de gemeentelijke website www.middelburg.nl onder wonen en (ver)bouwen / bestemmingsplannen / plannen in procedure. Daarnaast is het voorontwerpbestemmingsplan raadpleegbaar via de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl onder plancode NL.IMRO.0687.BPBSGMTH-VO99.

Tijdens de genoemde termijn kunnen schriftelijk of mondeling inspraakreacties ingediend worden. Een schriftelijke reactie moet gericht worden aan het college van burgemeester en wethouders van Middelburg, Postbus 6000, 4330 LA Middelburg. Voor een mondelinge zienswijze is het noodzakelijk tijdig vooraf een afspraak te maken via telefoonnummer (0118) 675236.

Naar boven