Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en SportStaatscourant 2012, 26765Besluiten van algemene strekking

Regeling van de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 14 december 2012, Z-3148008, houdende wijziging van enkele ministeriele regelingen in verband met de instelling van het zelfstandig bestuursorgaan CAK

De Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

Gelet op artikel 51d van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten en artikel 32 van de Kaderwet zelfstandige bestuursorganen;

Besluit:

ARTIKEL I

De Regeling bezoldiging en beheerskosten bestuursorganen volksgezondheid 2011 wordt als volgt gewijzigd:

A

Aan artikel 1 wordt, onder vervanging van de punt aan het slot van onderdeel h door een puntkomma, een onderdeel toegevoegd, luidende:

i. het CAK:

het CAK, genoemd in artikel 48, eerste lid, van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten.

B

Artikel 2 wordt als volgt gewijzigd:

1. In onderdeel c wordt ‘en’ vervangen door een komma.

2. Onder vervanging van de punt aan het slot van onderdeel d door een komma, wordt een onderdeel toegevoegd, luidende:

  • e. het CAK.

C

Artikel 11 wordt als volgt gewijzigd:

1. In onderdeel b wordt ‘en’ vervangen door een komma.

2. Onder vervanging van de punt aan het slot van onderdeel c door een komma, wordt een onderdeel toegevoegd, luidende:

  • d. het CAK.

D

Aan artikel 15 wordt een lid toegevoegd, luidende:

  • 6. In de begroting van het CAK wordt onderscheid gemaakt tussen tegemoetkomingen op grond van het eerste en het tweede lid van artikel 2 van het Besluit tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten alsmede tussen de in deze leden genoemde bedragen.

E

Na artikel 17 wordt een artikel ingevoegd, luidende:

Artikel 17a Aanvullende bepaling jaarrekening CAK

  • 1. In de jaarrekening van het CAK wordt onderscheid gemaakt tussen tegemoetkomingen op grond van het eerste en het tweede lid van artikel 2, van het Besluit tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten alsmede tussen de in deze leden genoemde bedragen.

  • 2. Het CAK baseert in de jaarrekening, bedoeld in artikel 51, vierde lid, van Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten, de rechtmatigheid van de verstrekkingen van tegemoetkomingen als bedoeld in artikel 2, eerste lid, van de Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten op de in het derde lid genoemde beoordeling.

  • 3. De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport beoordeelt de rechtmatigheid, bedoeld in het tweede lid, op basis van de resultaten van een door hem uitgevoerde statistische steekproef.

  • 4. Bij het onderzoek dat aan de verklaring omtrent de getrouwheid en het verslag van bevindingen ten grondslag ligt, wordt de in het derde lid bedoelde beoordeling als gegeven beschouwd.

F

In artikel 20 wordt ‘Het College zorgverzekeringen en de zorgautoriteit’ vervangen door: Het CAK, het College zorgverzekeringen en de zorgautoriteit.

ARTIKEL II

In artikel 2, eerste lid, van de Regeling maatschappelijke ondersteuning wordt ‘het centraal administratiekantoor, bedoeld in artikel 1, onderdeel b, van het Administratiebesluit Bijzondere Ziektekostenverzekering’ vervangen door: het CAK, genoemd in artikel 48, eerste lid, van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten.

ARTIKEL III

Hoofdstuk 3 van de Regeling tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten vervalt.

ARTIKEL IV

De Regeling verslaglegging AWBZ wordt als volgt gewijzigd:

A

Artikel 1, onderdeel b, komt te luiden:

b. het CAK:

het CAK, genoemd in artikel 48, eerste lid, van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten;.

B

In artikel 2, derde lid, onderdeel c, wordt ‘het centraal administratiekantoor’ vervangen door: het CAK.

C

Artikel 3 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid wordt ‘het centraal administratiekantoor’ vervangen door: het CAK.

2. In het tweede lid wordt ‘Het centraal administratiekantoor’ vervangen door: Het CAK.

D

Artikel 5 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid wordt ‘het centraal administratiekantoor’ vervangen door: het CAK.

2. In de aanhef van het tweede lid wordt ‘Het centraal administratiekantoor’ vervangen door: Het CAK.

3. In het tweede lid, onderdeel b, wordt ‘het centraal administratiekantoor’ vervangen door: het CAK.

ARTIKEL V

De Regeling zorgverzekering wordt als volgt gewijzigd:

A

In artikel 5.3, onderdeel c, wordt ‘het Centraal Administratiekantoor’ vervangen door: het CAK.

B

In de aanhef van artikel 7.4a wordt ‘het Centraal Administratiekantoor’ vervangen door: het CAK.

ARTIKEL VI

Artikel 2 van de Beschikking houdende aanwijzing administratie-instellingen bijzondere ziektekosten vervalt.

ARTIKEL VII

Deze regeling treedt in werking op het tijdstip waarop de wet van 7 november 2011 tot wijziging van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten en enkele andere wetten, in verband met de instelling van het zelfstandig bestuursorgaan CAK (Stb. 2011, 561) in werking treedt.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn.

TOELICHTING

I. Algemeen

1. Inleiding

Deze regeling strekt tot aanpassing van de Regeling bezoldiging en beheerskosten bestuursorganen volksgezondheid 2011, de Regeling maatschappelijke ondersteuning, de Regeling verslaglegging AWBZ en de Regeling zorgverzekering aan de wet van 7 november 2011 tot wijziging van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten en enkele andere wetten, in verband met de instelling van het zelfstandig bestuursorgaan CAK (Stb. 2011, 561). Met die wetswijziging is het zelfstandig bestuursorgaan CAK opgericht.

De aanpassing van deze regelingen strekt ertoe aan te sluiten bij de instelling van het CAK en heef een technisch karakter.

2. Regels omtrent de beheerskosten en jaarstukken van het CAK

De onderdelen a tot en met g van artikel 51d van de AWBZ voorzien in grondslagen voor de (nieuwe) bepalingen in de Regeling bezoldiging en beheerskosten bestuursorganen volksgezondheid 2011 die op het CAK van toepassing zijn. Daarmee zijn de meeste van de in hoofdstuk 3 van de Regeling tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten opgenomen regels over onder meer de vaststelling van het beheerskostenbudget en de jaarstukken van het CAK op dit terrein, overbodig geworden. Bovendien zijn door het vervallen van de artikelen 7, 8 en 9 van de Wet chronisch zieken en gehandicapten (die zijn beslag kreeg in artikel II van de wet van 7 november 2011) de grondslagen voor die bepalingen, en daarmee van rechtswege ook de bepalingen van hoofdstuk 3 van die regeling zelf, vervallen. In de memorie van toelichting bij bovengenoemde wetswijziging is aangekondigd dat bezien zou worden of voor de nadere invulling van onder meer de vaststelling van het beheerskostenbudget, de egalisatiereserve en de jaarstukken van het CAK, aangesloten zou kunnen worden bij de Regeling bezoldiging en beheerskosten bestuursorganen volksgezondheid 2011. Daaraan wordt uitvoering gegeven in artikel I, onderdelen C tot en met E, van deze regeling.

3. Gevolgen en administratieve lasten

De financiële effecten van de omvorming van het CAK BV tot het zelfstandig bestuursorgaan CAK zijn reeds beschreven in de memorie van toelichting bij het voorstel van wet tot instelling van het zelfstandig bestuursorgaan CAK. De in deze regeling opgenomen wijzigingen leiden niet tot separate financiële effecten. Deze regeling heeft geen gevolgen voor de administratieve lasten voor bedrijven.

II. Artikelsgewijs

Artikel I

Onderdelen A tot en met C

Met deze onderdelen wordt de aanduiding ‘het CAK’ in de Regeling bezoldiging en beheerskosten bestuursorganen volksgezondheid 2011 gevoegd. De hoofdstukken 2 (Bezoldiging, vergoeding en rechtspositie) en 3 (Beheerskosten en jaarstukken) zijn daardoor ook van toepassing op het CAK. Aan artikel 1 van die regeling is met onderdeel A een omschrijving van het begrip ‘het CAK’ toegevoegd.

Onderdeel D

Aan artikel 15 van de Regeling bezoldiging en beheerskosten bestuursorganen volksgezondheid 2011 wordt een zesde lid toegevoegd. Dit lid is gelijk aan het vervallen artikel 13, tweede lid, van de Regeling chronisch zieken en gehandicapten.

Onderdeel E

Onderdeel E van artikel I voegt met artikel 17a een aanvullende bepaling met betrekking tot de jaarrekening van het CAK toe aan de Regeling bezoldiging en beheerskosten bestuursorganen volksgezondheid 2011. Dit artikel is gelijk aan de leden twee tot en met vijf van het vervallen artikel 16 van de Regeling chronisch zieken en gehandicapten. De inhoud van het eerste lid van dat artikel is reeds geregeld met artikel 51, vierde lid, van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten.

In lijn met artikel 15, zesde lid (nieuw, zie artikel I, onderdeel D), wordt krachtens artikel 17, eerste lid, van de Regeling bezoldiging en beheerskosten bestuursorganen volksgezondheid 2011, ook in de jaarrekening van het CAK onderscheid gemaakt tussen de tegemoetkomingen op grond van artikel 2, eerste en tweede lid, van het Besluit chronisch zieken en gehandicapten. De leden twee tot en met vier van artikel 17 voorzien in een aanvulling voor de verantwoording van de rechtmatigheid van uitgaven voor de tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten.

Onderdeel F

Artikel 20 van de Regeling bezoldiging en beheerskosten bestuursorganen volksgezondheid 2011 bepaalt voor welke handelingen, genoemd in artikel 32 van de Kaderwet zelfstandige bestuursorganen, de in dat artikel genoemde bestuursorganen toestemming nodig hebben van de Minister wie het aangaat. Met onderdeel F van artikel I is het CAK toegevoegd aan artikel 20, zodat het CAK toestemming van de Minister behoeft voor het oprichten dan wel deelnemen in een rechtspersoon, het aangaan van kredietovereenkomsten en van overeenkomsten van geldlening, het aangaan van overeenkomsten waarbij het CAK zich verbindt tot zekerheidsstelling, het vormen van andere fondsen en reserveringen dan de egalisatiereserve, of het doen van aangifte tot faillissement of het aanvragen van surseance van betaling.

Artikelen II, IV en V

De artikelen II tot en met V van deze regeling wijzigen de verwijzingen naar het centraal administratiekantoor tot verwijzingen naar het CAK, zoals genoemd in artikel 48, eerste lid, van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten.

Artikel III

Met artikel III vervalt hoofdstuk 3 (begroting en jaarverantwoording van het CAK) van de Regeling tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten. De in dat hoofdstuk gestelde regels zijn met het vervallen van grondslagen voor de artikelen in dat hoofdstuk (de artikelen 7, 8 en 9 van de Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten) al reeds komen te vervallen. Omdat de Regeling tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten voor het overige blijft bestaan is er voor gekozen om hoofdstuk 3 nadrukkelijk te laten vervallen.

Artikel VII

Deze regeling zal in werking treden op het tijdstip waarop de wet van 7 november 2011 tot wijziging van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten en enkele andere wetten, in verband met de instelling van het zelfstandig bestuursorgaan CAK (Stb. 2011, 561) in werking treedt. De inwerkingtredingdatum van die wet zal bij koninklijk besluit op 1 januari 2013 worden gesteld.

De Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn.