Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en WetenschapStaatscourant 2012, 26755Besluiten van algemene strekking

Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 12 december 2012, nr. WJZ/452622 (10269) tot wijziging van de Regeling jaarverslaggeving onderwijs in verband met wijzigingen in de verantwoording betrekking hebbend op uitgaven uit het profileringsfonds, declaraties van individuele bestuurders alsmede het verantwoordingsniveau van jaarverslaglegging van concerns

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, mede namens de Minister van Economische zaken,

Gelet op artikel 2, vierde lid en artikel 4, van het Besluit informatievoorziening WPO/WEC, artikel 18, vijfde lid, van het Bekostigingsbesluit W.V.O., artikel 2.5.3, tweede lid, artikel 2.5.4, tweede lid, juncto artikel 2.5.10 van de Wet educatie en beroepsonderwijs; en artikel 2.14 van de Wet op het Hoger onderwijs en Wetenschappelijk onderzoek;

Besluit:

ARTIKEL I

De Regeling jaarverslaggeving onderwijs wordt als volgt gewijzigd:

A

Artikel 3 wordt als volgt gewijzigd:

1. Onder verlettering van de onderdelen d, e en f tot e, f en g, wordt een nieuw onderdeel d ingevoegd, luidende:

  • d. wordt de jaarverslaggeving opgesteld door het bevoegd gezag dat de onderwijsinstelling in stand houdt;

2. Onder verlettering van de onderdelen g (oud) tot en met k tot i tot en met m wordt een nieuw onderdeel h ingevoegd, luidende:

  • h. worden, ingeval sprake is van groepsverhoudingen leidende tot een geconsolideerde jaarverslaggeving van de bevoegde gezagen, in de toelichting van de geconsolideerde jaarverslaggeving, de balans en de staat van baten en lasten zodanig gesegmenteerd, dat inzicht ontstaat in de onderscheiden posten uit de geconsolideerde jaarrekening op het instandhoudingsniveau;

3. In onderdeel k (nieuw) wordt ‘onder f’ vervangen door: onder g.

4. In onderdeel i (nieuw) wordt na de zinsnede ‘door het Rijk verstrekte subsidies’ ingevoegd: waarbij zulks in regelgeving of bij de subsidieverstrekking is aangegeven,.

B

De artikelen 3a tot en met 5 worden gewijzigd als volgt:

1. Artikel 5 vervalt, onder vernummering van Artikel 3a tot artikel 4 en artikel 4 tot artikel 5;

2. Het tweede lid van artikel 4 (nieuw) komt te luiden:

  • 2. Onderwijsinstellingen nemen in het jaarverslag op aan hoeveel studenten zij uit het profileringsfonds, bedoeld in artikel 7.51 van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek, financiële ondersteuning hebben verleend, uitgesplitst naar EER-studenten en niet EER-studenten. Tevens geven zij aan wat de hoogte is van de uitgaven samenhangend met het profileringsfonds.

3. Er wordt een nieuw lid toegevoegd aan artikel 4 (nieuw), luidende:

  • 3. Instellingen voor hoger onderwijs als bedoeld in artikel 1.8 van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek nemen in het jaarverslag een overzicht op van de vergoedingen aan en de declaraties van de individuele bestuurders volgens het format conform bijlage 2 bij deze regeling, en publiceren dit tevens op de website van de onderwijsinstelling.

C

Het opschrift van bijlage 1 komt te luiden:

Bijlage 1, behorende bij artikel 3, onderdeel g, van de regeling

D

Na bijlage 1 wordt een nieuwe bijlage ingevoegd, luidende:

Bijlage 2, behorende bij artikel 4, derde lid, van de regeling

 

Naam individuele bestuurder

Naam individuele bestuurder

Naam individuele bestuurder

Representatiekosten

     

Reiskosten binnenland

     

Reiskosten buitenland

     

Overige kosten

     
       

Totaal

     

ARTIKEL II

Deze regeling treedt in werking met ingang van de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 januari 2012.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker.

TOELICHTING

Algemeen

De Regeling jaarverslaggeving onderwijs wordt aangepast enerzijds vanwege verschillende toezeggingen die voormalig staatssecretaris Halbe Zijlstra heeft gedaan aan de Tweede Kamer en anderzijds omwille van een tweetal administratief-technisch gewenste aanpassingen inzake de opstelling en indiening van het jaarverslag.

Naar aanleiding van de motie van Kamerlid Van der Ham (Kamerstukken II, 2011-2012, 31 288, nr. 156) over de transparantie bij onderwijsinstellingen van besteding van middelen, heeft de vorige staatssecretaris Halbe Zijlstra in zijn brief aan de Tweede Kamer aangekondigd dat hij inzicht in de declaraties van bestuurders van het voorafgaande jaar zou vragen via de jaarverslaggeving (Kamerstukken II, 2011/12, 31 288, nr. 208). Tevens heeft hij de Tweede Kamer toegezegd de instellingen via de jaarverslaggeving gegevens te zullen vragen over de hoogte van het profileringsfonds (Aanhangsel Handelingen II 2011/12, nr. 983). Beide aanpassingen beperken zich tot de sector hoger onderwijs.

Daarnaast is, als gevolg van de toegenomen complexiteit van concernverhoudingen en bestuursconstructies, een nadere aanduiding gewenst van het niveau waarop de jaarverslaggeving wordt opgesteld en ingediend. Dat is het niveau, dat direct optreedt als bevoegd gezag van de onderwijsinstelling en de onderwijsinstelling direct aanstuurt. Ingeval sprake is van een groepsverhouding, leidend tot consolidatie van jaarcijfers van meerdere bevoegde gezagsorganen, brengt de instelling een zodanige segmentatie aan in de gegevens, dat inzicht wordt gegeven in de kostenstructuur van de onderscheiden organisatorische eenheden. Daarbij blijft eveneens het gestelde in de alinea’s 308 tot en met 310 van RJ660 Onderwijsinstellingen van toepassing, die eveneens handelen over de in de jaarverslaggeving aan te brengen segmentatie.

Door deze nadere aanduiding van het niveau waarop de jaarverslaggeving moet worden opgesteld en ingediend kan voldoende inzicht in het financiële beheer bij de onderwijsinstelling en op de financiële positie worden verkregen.

Tot slot, in de praktijk bleek dat de toepassing van de zogeheten FSR-tabel, bestemd voor de verantwoording van geoormerkte aanvullende subsidies afkomstig van de rijksoverheid, niet afdoende was geregeld, omdat niet alle departementen het zogeheten SiSa-convenant hebben ondertekend. Dit voorschrift is daarom in de verantwoordingsjaren 2010 en 2011 niet gehandhaafd. Na een uitgebreid afstemmingsoverleg wordt het verantwoordingsvoorschrift nu aangepast.

Artikelsgewijs

Onderdeel A

Vanwege de invoering van nieuwe onderdelen is de lettering van de onderscheiden onderdelen van artikel 3 aangepast.

Het nieuwe onderdeel d

Het nieuwe onderdeel d geeft het niveau aan waarop de jaarverslaggeving wordt opgesteld en bij het Ministerie wordt ingediend. Kern van het voorschrift is dat de jaarverslaggeving wordt opgesteld op het niveau van de rechtspersoon dat de onderwijsinstelling in stand houdt.

Het nieuwe onderdeel h

Dit nieuwe onderdeel h schrijft voor dat, ingeval sprake is van een geconsolideerde jaarrekening van meerdere bevoegde gezagsorganen, een zodanige segmentatie wordt aangebracht in de toelichting van de geconsolideerde jaarrekening, dat inzicht wordt gegeven in de prestaties van het bevoegd gezag, dat de onderwijsinstelling in stand houdt. De in de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving voorgeschreven segmentatie binnen de jaarrekening van een tot de groep behorend bevoegd gezagsorgaan, zorgt vervolgens voor het vereiste inzicht op sectorniveau.

Wijziging onderdeel i (nieuw)

Deze aanpassing geeft aan dat het gebruik van de FSR-tabel zich beperkt tot de subsidieverstrekkingen, waarbij het gebruik van de FSR-tabel nadrukkelijk is voorgeschreven in de betreffende subsidieregelgeving of subsidiebeschikking.

Onderdeel B

Artikel 3a wordt vernummerd tot artikel 4. Het tweede lid wordt aangepast en er wordt een derde lid toegevoegd.

Artikel 4, tweede lid.

Deze aanpassing behelst een verruiming van de opgaven aangaande het profileringsfonds. Er wordt een opgave verlangd van de uitkeringen uit het profileringsfonds uitgesplitst naar EER- en niet EER-studenten, alsmede een opgave van de hoogte van het profileringsfonds.

Artikel 4, derde lid

Voor de opgave van de declaraties van bestuurders is een model als bijlage 2 aan de regeling toegevoegd.

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker.