Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Ministerie van Sociale Zaken en WerkgelegenheidStaatscourant 2012, 26740Besluiten van algemene strekking

Rectificatie Wijziging Regeling inburgering en enkele andere regelingen

In de Staatscourant van 21 december 2012, nr. 26740, is de Wijziging Regeling inburgering en enkele andere regelingen, gepubliceerd. Hierin is abusievelijk een fout opgetreden. Onder artikel I, onderdeel Z, sub 2 is een lid toegevoegd met een volgnummer 1, dit had een lid met een volgnummer 2 moeten zijn. Hieronder volgt artikel I, onderdeel Z, zoals deze behoort te luiden:

Z

Artikel 4.5 wordt als volgt gewijzigd:

  • 1. Voor de tekst wordt de aanduiding ‘1.’ geplaatst en voor ‘de terugbetalingsperiode’ wordt ingevoegd ‘de eerste vijf jaren van de’.

  • 2. Er wordt een lid toegevoegd, luidende:

    • 2. Voor de resterende terugbetalingsperiode na het verstrijken van de in het eerste lid genoemde termijn wordt het rentepercentage opnieuw vastgesteld overeenkomstig artikel 4.5, eerste lid, van het besluit.