Logo Amersfoort
Ontwerpbestemmingsplan ‘Berg-Utrechtseweg’, Amersfoort

Burgemeester en wethouders maken bekend dat, overeenkomstig artikel 3.8 eerste lid van de Wet ruimtelijke ordening, van 20 december 2012 tot en met 30 januari 2013 het ontwerpbestemmingsplan “Berg-Utrechtseweg” voor een ieder ter inzage ligt.

Inhoud van het plan

Het ontwerpbestemmingsplan “Berg-Utrechtseweg” legt de planologisch juridische mogelijkheden opnieuw vast voor een groot gebied aan de zuidwestzijde van het centrum van Amersfoort. Het plangebied wordt aan de noordzijde begrensd door de Barchman Wuytierslaan, de spoorlijn Amersfoort-Utrecht en de Asch van Wijckstraat. Aan de oostzijde door de Berkenweg en de Kapelweg. En aan de zuidzijde en westzijde volgt het plangebied de gemeentegrens met Leusden en Soest.

Het plangebied is onder te verdelen in 3 deelgebieden die onderling van elkaar verschillen zowel wat betreft functie als bebouwing:

De Berg is een gebied waar het wonen de hoofdfunctie is maar waar wel verschillende voorzieningen aanwezig zijn;

De Utrechtseweg en omgeving is een gebied waar verschillende, veelal maatschappelijke voorzieningen, de belangrijkste functie vormen maar waar ook wordt gewoond;

Het gebied rond Stationsstraat/Asch van Wijckstraat, waar naast een hotel vrijwel uitsluitend grote kantoorpanden staan met in de plinten enkele horecavestigingen, detailhandel, dienstverlening en kleine bedrijven.

Procedure

Van 20 december 2012 tot en met 30 januari 2013 ligt het ontwerpbestemmingsplan “Berg-Utrechtseweg” ter inzage bij het Vergunningenloket, Stadhuisplein 1. Het ontwerpbestemmingsplan “Berg-Utrechtseweg” kan ook digitaal worden geraadpleegd via www.amersfoort.nl/bestemmingsplannen (klik op ‘zoeken in alle plannen (via de kaart)’ en vervolgens op ‘Berg’ of ‘Utrechtseweg’) en via de landelijke voorziening www.ruimtelijkeplannen.nl (identificatie NL.IMRO.0307.BP00049-0201).

Gedurende de periode van terinzagelegging kan een ieder schriftelijk of mondeling zijn of haar zienswijze over het ontwerpbestemmingsplan aan de gemeenteraad kenbaar maken. Schriftelijke zienswijzen kunt u sturen naar de gemeenteraad van Amersfoort, postbus 4000, 3800 EA Amersfoort. Voor het mondeling kenbaar maken van een zienswijze kunt u op werkdagen (met uitzondering van woensdag) telefonisch contact opnemen met mevr. N.J.M. Ludeking via telefoonnummer (033) 469 4587.

Naar boven