Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
NENStaatscourant 2012, 22520Overig

Bekendmaking normen radioapparatuur en telecommunicatie-eindapparatuur

30 oktober 2012

nr. 19995EG6

De besturen van de stichting Nederlands Normalisatie-instituut (NEN) en de stichting Nederlands Elektrotechnisch Comité (NEC), publiceren, zoals overeengekomen in de overeenkomst met het Ministerie van Economische Zaken (zie Staatscourant nr. 39 van 2009-02-26) de nationale referenties van geharmoniseerde Europese normen.

Publiceren in de bijlage de nationale referenties van de geharmoniseerde Europese normen horend bij richtlijn 1999/5/EG en gepubliceerd in Publicatieblad reeks C 321:2012. Deze richtlijn is verwerkt in het Besluit randapparaten en radioapparaten 2007. Dit ter aanvulling op de publicatie van 11 mei 2012/nr. 19995EG5 (Stcrt. 9835, 21 mei 2012).

Deze bekendmaking wordt gedaan namens de minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie.

De genoemde normen kunnen worden besteld bij de afdeling klantenservice van NEN. Tel. 015-2690391, fax 015-2690271. Tevens kunnen de genoemde normen via Internet worden besteld (www.nen.nl).

Deze bekendmaking treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst

De besturen van NEN en NEC Voor deze De directies NEN en NEC

Normnummer

Titel

Vervangen normen

Datum dat vermoeden vervalt1

NEN-EN 50360:2001/A1:2012

EN 50360:2001/A1:2012

Productnorm ter demonstratie van de overeenstemming van mobiele telefoons met de basiseisen voor de blootstelling van het menselijk lichaam aan elektromagnetische velden (300 MHz - 3 GHz)3

 

2015-02-13

NEN-EN-IEC 60730-1:2012

EN 60730-1:2011

Automatische elektrische regelaars voor huishoudelijk en soortgelijk gebruik - Deel 1: Algemene eisen

   

NEN-EN-IEC 61000-3-12:2011

EN 61000-3-12:2011

Elektromagnetische compatibiliteit (EMC) - Deel 3-12: Limietwaarden - Limietwaarden voor harmonische stromen geproduceerd door materieel aangesloten op het openbare laagspanningsnet met ingangsstroom > 16A en = 75 A per fase2

NEN-EN-IEC 61000-3-12:2005

2014-06-16

NEN-EN 300220-2:2012-05

EN 300220-2:2012-05

Elektromagnetische compatibiliteit en radiospectrumaangelegenheden (ERM) - Kort bereik apparatuur (SRD) - Radioapparatuur te gebruiken in het 25 MHz tot 1000 MHz frequentiebereik met vermogen tot 500 mW - Deel 2: Geharmoniseerde EN welke invulling geeft aan de essentiële eisen van artikel 3.2 van de R&TTE richtlijn2

NEN-EN 300220-2:2010-02

2014-02-28

NEN-EN 300328:2012-06

EN 300328:2012-06

Elektromagnetische compatibiliteit en radiospectrumaangelegenheden (ERM) - Breedband transmissiesystemen - Datatransmissie apparatuur werkend in de 2,4 GHz ISM band die gebruik maakt van breedband modulatie technieken - Geharmoniseerde EN welke invulling geeft aan de essentiële eisen van artikel 3.2 van de R&TTE richtlijn2

NEN-EN 300328:2006-10

2014-12-31

NEN-EN 301489-17:2012-09

EN 301489-17:2012-09

Elektromagnetische compatibiliteit en radiospectrum zaken (ERM) - ElectroMagnetic Compatibility (EMC) norm voor radio apparatuur en radiodiensten - Deel 17: specifieke voorwaarden voor breedband data zendsystemen2

NEN-EN 301489-17:2009-05

2014-05-31

NEN-EN 301489-34:2012-05

EN 301489-34:2012-05

Elektromagnetische compatibiliteit en radiospectrum zaken (ERM) - Electromagnetische Compatibiliteit (EMC) norm voor radioapparatuur en radiodiensten - Deel 34: Specifieke voorwaarden voor externe voedingen (EPS) voor mobiele telefoons2

NEN-EN 301489-34:2010-10

2014-02-28

NEN-EN 301559-2:2012-06

EN 301559-2:2012-06

Elektromagnetische compatibiliteit en radiospectrumaangelegenheden (ERM) -Kort bereik apparatuur (SRD) - Laag vermogen actieve medische implantaten (LP-AM) werkend in de frequentiebanden van 2483,5 MHz tot 2500 MHz - Deel 2: Geharmoniseerde EN welke invulling geeft aan de essentiële eisen van artikel 3.2 van de R&TTE richtlijn

   

NEN-EN 301843-1:2012-08

EN 301843-1:2012-08

Elektromagnetische compatibiliteit en radiospectrumaangelegenheden (ERM) - ElectroMagnetic Compatibility (EMC) norm voor maritieme radio apparatuur en diensten - Deel 1: Algemene technische vereisten2

NEN-EN 301843-1:2004-06

 2014-05-31

NEN-EN 301893:2012-06

EN 301893:2012-06

Breedband radiotoegangsnetwerken (BRAN) - 5 GHz hoge-prestatie RLAN - Geharmoniseerde EN welke invulling geeft aan de essentiële eisen van artikel 3.2 van de R&TTE richtlijn

NEN-EN 301893:2011-01

2014-12-31

NEN-EN 302288-2:2012-03

EN 302288-2:2012-03

Elektromagnetische compatibiliteit en radiospectrumkwesties (ERM) - Kort bereik apparatuur - Telematica voor wegvervoer en -verkeer (RTTT) - Kort bereik radarapparatuur, werkend in de 24 GHz band - Deel 2: Geharmoniseerde EN welke invulling geeft aan de essentiële eisen van artikel 3.2 van de R&TTE richtlijn2

NEN-EN 302288-2:2009-01

2013-12-31

NEN-EN 302774:2012-02

EN 302774:2012-02

Draadloze breedband toegangssystemen (BWA) in de 3400 MHz tot 3800 MHz frequentieband - Basisstations - Geharmoniseerde EN welke invulling geeft aan de essentiële eisen van artikel 3.2 van de R&TTE richtlijn2

NEN-EN 302774:2011-05

2013-12-31

1

In het algemeen is de datum waarop het vermoeden van overeenstemming ten aanzien van de vervangen norm vervalt, de door de Europese normalisatie-instellingen vastgestelde datum van intrekking, maar gebruikers van de norm worden erop gewezen dat dit in bepaalde uitzonderlijke gevallen anders kan zijn.

2

De nieuwe (of gewijzigde) norm heeft dezelfde werkingssfeer als de vervangen norm. Op de aangegeven datum vervalt het ten aanzien van de vervangen norm bestaande vermoeden van overeenstemming met de essentiële eisen van de richtlijn.

3

In het geval van wijzigingsbladen is de norm waarnaar verwezen wordt EN CCCCC:YYYY, de voorafgaande wijzigingsbladen, indien die er zijn, en het nieuw genoemde wijzigingsblad. De vervangen norm bestaat daarom uit EN CCCCC:YYYY en de voorafgaande wijzigingsbladen, indien die er zijn, maar zonder het nieuw genoemde wijzigingsblad. Op genoemde datum eindigt het vermoeden van overeenstemming met de essentiële eisen van de richtlijn van de vervangen norm.