Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en InnovatieStaatscourant 2012, 22400Besluiten van algemene strekking

Regeling van de Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie van 26 oktober2012, nr. WJZ / 12338934, tot wijziging van de Regeling universele dienstverlening en eindgebruikersbelangen in verband met de door de bemiddelingsdienst te ondersteunen standaarden

De Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie,

Gelet op artikel 2.3a, tweede lid, van het Besluit universele dienstverlening en eindgebruikersbelangen;

Besluit:

ARTIKEL I

In artikel 2.7, derde lid, van de Regeling universele dienstverlening en eindgebruikersbelangen wordt na ‘ETSI TS 126 114’ ingevoegd: , met uitzondering van de daarin opgenomen audiostandaarden. Voor audio ondersteunt de bemiddelingsdienst ITU-T G711, voor video ondersteunt de bemiddelingsdienst zowel H263 als H264.

ARTIKEL II

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 26 oktober 2012

De Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen.

TOELICHTING

Inleiding

In artikel 2.7, derde lid, van de Regeling universele dienstverlening en eindgebruikersbelangen wordt bepaald welke standaarden de bemiddelingsdienst moet ondersteunen voor de communicatie met de eindgebruiker die gebruik maakt van tekst- of beeldtelefonie. Er bestaan namelijk verschillende standaarden voor tekst- en beeldtelefonie. Artikel 2.7, derde lid, schrijft voor dat de bemiddelingsdienst de signaleringsstandaard SIP met de mediastandaarden beschreven in de technische specificatie ETSI TS 126 114 moet ondersteunen, waarmee ook de interoperabiliteit tussen tekst- en beeldtelefoons wordt bevorderd.

De wijziging van artikel 2.7, derde lid, zorgt er voor dat in ieder geval de audiostandaard ITU-T G711 moet worden ondersteund. Andere audiostandaarden, zoals die beschreven in ETSI TS 126 114, zijn optioneel. Daarnaast zorgt de wijziging ervoor dat naast de in ETSI TS 126 114 voorgeschreven videostandaard H.264, ook H.263 wordt ondersteund.

De oorspronkelijke toelichting op artikel 2.7, derde lid, is gelet op deze wijzigingen niet langer bruikbaar. Voor de overzichtelijkheid wordt hieronder het gewijzigde artikel 2.7, derde lid, opnieuw toegelicht.

Artikel 2.7, derde lid

Om interoperabiliteit tussen tekst- en beeldtelefoons te bevorderen ondersteunt de bemiddelingsdienst de signaleringsstandaard SIP met de mediastandaarden beschreven in de technische specificatie ETSI TS 126 114. Dit document kan gebruikt worden als referentiedocument. In ETSI TS 126 114 wordt een aantal mediaformaten tegelijk gestandaardiseerd, waardoor het mogelijk wordt om tekst, spraak en beeld te combineren. Een aantal van deze standaarden hoort bij de ‘total conversation’ standaarden. De verwijzing naar ETSI TS 126 114 heeft overigens niet tot doel een IP Multimedia Subsystem (IMS) oplossing af te dwingen, maar te verzekeren dat interoperabiliteit mogelijk is met de in deze specificatie genoemde signalerings-, tekst en videostandaarden. Voor de te ondersteunen audiostandaard wordt afgeweken van het referentiedocument. Naast de SIP-standaard voor het opzetten van communicatiesessies (RFC 3261) zijn dit standaarden voor het behandelen van real time text (RFC4103, gebruikmakend van ITU-T T.140 voor tekstpresentatie) en video (zowel H.263 als H.264, optioneel: MPEG-4). De bemiddelingsdienst moet de gangbare SIP-audiostandaarden kunnen ondersteunen, waarvan tenminste ITU-T G711 (andere audio standaarden beschreven in ETSI TS 126 114 zijn optioneel). Als naderhand nieuwe versies van Total Conversation standaarden uitkomen, moeten de nieuwe versies ook worden ondersteund. Daarnaast moet de bemiddelingsdienst in staat zijn om oudere versies van de in ETSI TS 126 114 beschreven SIP standaarden en mediaformaten te kunnen ondersteunen (backward compatibility).

De Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen.