Openstelling vacature commissaris van de Koningin van de provincie Zeeland, Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties maakt bekend dat het ambt van:

commissaris van de Koningin m/v

in de provincie Zeeland per 1 maart 2013 vacant is.

De Minister heeft onlangs Provinciale Staten van Zeeland gehoord over de aan de te benoemen commissaris van de Koningin te stellen eisen van bekwaamheid en geschiktheid.

U kunt de profielschets en nadere informatie verkrijgen bij het hoofd van de afdeling Politieke Ambtsdragers/Kabinet van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (tel: 070-426 61 63).

Voorafgaand aan de voordracht zal de voor te dragen kandidaat door de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties worden gescreend. De screening zal bestaan uit naslag bij de AIVD en fiscaal onderzoek bij de Belastingdienst.

Indien u voor de functie in aanmerking wenst te komen, wordt u uitgenodigd dit voor 9 oktober 2012 kenbaar te maken. U wordt verzocht uw reactie vergezeld te doen gaan van een recente pasfoto.

Uw sollicitatie dient te worden gericht aan Hare Majesteit de Koningin en - onder vermelding van de aanduiding “t.a.v. het hoofd van het afdeling Politieke Ambtsdragers/Kabinet” en “Vertrouwelijk” op de enveloppe - te worden toegezonden aan de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Postbus 20011, 2500 EA Den Haag.

Indien u de aandacht op geschikte kandidaten wilt vestigen, kunt u dit rechtstreeks schriftelijk (met dezelfde aanduiding op de enveloppe) kenbaar maken aan de Minister. In verband met de voortgang van de procedure worden eventuele suggesties graag zo spoedig mogelijk tegemoet gezien.

Naar boven