Besluit van de Raad van bestuur van de Sociale verzekeringsbank van 22 augustus 2012, houdende de bekendmaking van de Beleidsregels Internationaal 2012 (Besluit Beleidsregels Internationaal SVB 2012)

De Raad van bestuur van de Sociale verzekeringsbank,

Gelet op artikel 34, eerste lid, van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen, artikel 8a van de Remigratiewet, de artikelen 6 tot en met 9 van de Regeling tegemoetkoming onderhoudskosten thuiswonende gehandicapte kinderen 2000, artikel 13 van de Regeling tegemoetkoming asbestslachtoffers en artikel 9, eerste lid van de Regeling tegemoetkoming niet-loondienstgerelateerde slachtoffers van mesothelioom, alsmede gelet op het Boetebesluit socialezekerheidswetten en het Maatregelenbesluit socialezekerheidswetten;

Besluit:

Artikel 1

Bij de uitvoering van de in artikel 34 van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen genoemde wetten, de Remigratiewet, de Regeling tegemoetkoming onderhoudskosten thuiswonende gehandicapte kinderen 2000, de Regeling tegemoetkoming asbestslachtoffers en de Regeling tegemoetkoming niet-loondienstgerelateerde slachtoffers van mesothelioom, past de Sociale verzekeringsbank het beleid toe dat is neergelegd in de bijlage bij dit besluit.

Artikel 2

De bijlage bij dit besluit vervangt deel II, Internationaal, van de bijlage bij het Besluit Beleidsregels 2011 (Stcrt. 2011, nr. 15239).

Artikel 3

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

Artikel 4

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit Beleidsregels Internationaal SVB 2012.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst. De bijlage wordt ter inzage gelegd bij de vestigingskantoren en het hoofdkantoor van de Sociale verzekeringsbank.

Amstelveen, 22 augustus 2012

De voorzitter van de Raad van bestuur N.A. Vermeulen MBA.

TOELICHTING

De Sociale verzekeringsbank (SVB) publiceert sinds 1997 jaarlijks het beleid dat zij hanteert bij de uitvoering van de aan haar opgedragen wetten en regelingen. Publicatie vindt plaats door bekendmaking van een besluit als het voorgaande, inhoudende dat de Raad van bestuur van de SVB beleidsregels heeft vastgesteld. De bijlage waarnaar in het onderhavige besluit wordt verwezen, betreft deel II van de SVB Beleidsregels die voor een ieder ter inzage liggen bij de vestigingskantoren en het hoofdkantoor van de SVB. De inhoud van de publicatie kan tevens worden ingezien via het internet op www.svb.nl.

Deel II van de beleidsregels is geactualiseerd naar aanleiding van de inwerkingtreding per 1 mei 2010 van nieuwe Europese verordeningen betreffende de coördinatie van de socialezekerheidsstelsels (Verordening (EG) nr. 883/2004 en Verordening (EG) nr. 987/2009). Het beleid dat betrekking heeft op deze verordeningen was nog in ontwikkeling en kon daarom niet op een eerder moment worden gepubliceerd. In deel II zijn tevens wijzigingen verwerkt naar aanleiding van de inwerkingtreding van het Verdrag van Lissabon per 1 december 2009 en nieuwe jurisprudentie. De overige delen van de beleidsregels van de SVB - deel I, AOW, Anw, AKW, Remigratiewet, MKOB, TOG, TAS en TNS, deel III, Awb en deel IV, Overige onderwerpen - van de beleidsregels zullen later dit jaar worden aangepast.

In deel II, Internationaal, van de beleidsregels zijn naast inhoudelijke aanpassingen een aantal redactionele wijzigingen doorgevoerd ten gevolge van de inwerking per 1 december 2009 van het Verdrag van Lissabon. De belangrijkste hiervan dat in de beleidsregels thans wordt verwezen naar:

  • ‘Europese Unie of EU’ in plaats van ‘Europese Gemeenschap of EG’

  • ‘Verdrag betreffende de Europese Unie of VEU’ in plaats van ‘Verdrag van de Europese Unie of EU Verdrag’

  • ‘Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie of VWEU’ in plaats van ‘Verdrag van de Europese Gemeenschap of EG Verdrag’

  • ‘unitair’ in plaats van ‘communautair’

  • ‘Hof van Justitie EU of HvJ EU’ in plaats van ‘Hof van Justitie EG of HvJ EG’

Voorts zijn redactionele wijzigingen doorgevoerd ten gevolge van de nieuwe coördinatieverordeningen:

  • In verband met de uitbreiding van de personele werkingssfeer van Verordening (EG) nr. 883/2004 en Verordening (EG) nr. 987/2009 is ‘werknemer’ telkens vervangen door ‘persoon’.

  • Conform de terminologie van Verordening (EG) nr. 883/2004 is ‘gezinsbijslagen’ vervangen door ‘gezinsuitkeringen’.

Deel II (Internationaal) bevat inhoudelijk de volgende wijzigingen:

Titel I: Algemene bepalingen – Personele werkingssfeer

SB2121 (Werkzaamheden in loondienst en werkzaamheden anders dan in loondienst) is gewijzigd omdat de oude verordening de begrippen werknemer en zelfstandige hanteerde terwijl de nieuwe verordeningen uitsluitend refereren aan de aard van de werkzaamheden. Of sprake is van werkzaamheden in loondienst of werkzaamheden anders dan in loondienst wordt beoordeeld aan de hand van de werknemersverzekeringen.

SB2122 (Postactieven) vervalt omdat het beleid is achterhaald in verband met de uitbreiding van de personele werkingssfeer van Verordening (EG) nr. 883/2004 naar niet-actieven.

SB2123 (Personele werkingssfeer) is aangepast aan de uitbreiding van de personele werkingssfeer op grond van Verordening (EG) nr. 883/2004. Daarnaast is verduidelijkt dat de wooneis vervat in artikel 2 van Verordening (EG) nr. 883/2004 uitsluitend geldt voor staatlozen en vluchtelingen.

SB2124 (Onderdanen van landen buiten de EU) is aangepast aan het van toepassing worden van Verordening (EG) nr. 883/2004 en Verordening (EG) nr. 987/2009 op onderdanen van derde landen die zich binnen de Europese Unie verplaatsen en rechtmatig in een EU-lidstaat verblijven op grond van Verordening (EU) nr. 1231/2010.

SB2125 (Beginsel van gelijke behandeling naar nationaliteit) is geactualiseerd in verband met de inwerkingtreding van Verordening (EG) nr. 883/2004 en het Verdrag van Lissabon.

SB2135 (Territoriale werkingssfeer) is aangepast in verband met het arrest van het Hof van Justitie EU in de zaak Salemink (C-347/10) en geactualiseerd door de inwerkingtreding van Verordening (EG) nr. 883/2004 en het Verdrag van Lissabon.

SB2150 (In aanmerking te nemen tijdvakken voor de opening van het recht op uitkering) is aangepast omdat in titel I van Verordening (EG) nr. 883/2004 een algemene bepaling is opgenomen over de samentelling van tijdvakken waar deze samentelling voorheen per hoofdstuk in titel III van de oude verordening was geregeld.

SB2126 (Temporele werkingssfeer) is aangepast aan de inwerkingtreding van de nieuwe verordening.

SB2127 (Verhouding met overig internationaal recht) bevat tekstuele verbeteringen en aanpassingen aan de inwerkingtreding van Verordening (EG) nr. 883/2004 en het Verdrag van Lissabon. Het onderdeel over de afspraken die in het verleden zijn gemaakt in het kader van de Wet BEU is geschrapt.

Titel II: Vaststelling van de toe te passen wetgeving

SB2128 (Voorrang van de conflictregels boven nationale verzekeringsvoorwaarden) bevat aanpassingen aan de inwerkingtreding van Verordening (EG) nr. 883/2004 en het Verdrag van Lissabon.

SB2129 (Relatie tussen de personele werkingssfeer en de conflictregels) is geschrapt. In verband met de uitbreiding van de personele werkingssfeer van Verordening (EG) nr. 883/2004 naar niet-actieven is niet enkel de hoedanigheid van werknemers of zelfstandige doorslaggevend voor de beantwoording van de vraag aan de hand van welke wetgeving moet worden bepaald of iemand verzekerd is.

SB2263, SB2130-SB2132 (Overgang van werkzaamheden naar inactiviteit) geeft een inleiding op de beleidsregels betreffende de situatie waarin werkzaamheden worden gestaakt maar de verordeningen van toepassing blijven. Hierbij hebben in het verleden verschillende regels gegolden die ook nu nog van belang zijn voor de vaststelling van de verzekering ingevolge de AOW. In verband hiermee worden zowel beleidsregels over de toepassing van Verordening (EEG) nr. 1408/71 als beleidsregels over de toepassing van Verordening (EG) nr. 883/2004 weergegeven. Dit betreft SB2263, SB2132 en SB2131. In onderdeel SB2132 is het beleid op grond van het arrest Van Pommeren-Bourgondiën geschrapt. Publicatie van dit beleid is niet langer opportuun omdat het inmiddels te weinig personen raakt.

SB2133 (Conflictregels en a-typische arbeidsrelaties) is verduidelijkt. Tot uitdrukking is gebracht dat het beleid alleen geldt bij een doorlopende dienstbetrekking, zodat het beleid onder andere van belang is voor oproepkrachten en werknemers met een nulurencontract.

In SB2134 (Werken in twee landen: marginale werkzaamheden) is toegevoegd dat het bestaande beleid inzake marginale werkzaamheden voor werknemers ook op zelfstandigen wordt toegepast.

SB2136 (Bijzondere groepen) is geschrapt vanwege de inwerkingtreding van Verordening (EG) nr. 883/2004.

In SB2137 (Zeelieden) is omschreven wanneer een persoon wordt beschouwd als een persoon die normaliter werkzaamheden aan boord van een zeeschip verricht.

In SB2138 (Werken in twee of meer lidstaten) is de situatie van uitkeringsgerechtigden en ambtenaren uitgewerkt. Daarnaast is de maximale termijn waarbinnen in geval van detachering de toepassing van artikel 13, eerste en tweede lid, van Verordening (EG) nr. 883/2004 achterwege blijft gewijzigd van een jaar naar twee jaar. Dit beleid wordt tevens op zelfstandigen toegepast.

SB2139 (Detachering) is inhoudelijk aangepast aan Verordening (EG) nr. 883/2004 en uitgebreid met zelfstandigen.

SB2140 (Detachering van werknemers: Relatie met de werkgever) is in overeenstemming gebracht met de terminologie van Verordening (EG) nr. 883/2004: de term ‘onderneming’ is gewijzigd in ‘werkgever’ en het begrip ‘organische band’ is vervangen door ‘rechtstreekse relatie’.

SB2141 (Detachering van werknemers: Eisen aan de werkgever) is in overeenstemming gebracht met de terminologie van Verordening (EG) nr. 883/2004. Het onderdeel ‘Detachering van zelfstandigen: Werkzaamheden in de zendende lidstaat’ wordt in een aparte beleidsregel behandeld (zie SB2264).

SB2143 (Detachering van werknemers: Vervanging en doorzending) bevat technische aanpassingen aan de inwerkingtreding van Verordening (EG) nr. 883/2004. Tevens is verduidelijkt dat de tekst van artikel 12, lid 1, Verordening (EG) nr. 883/2004 bedoelt tot uitdrukking te brengen dat een werknemer niet kan worden gedetacheerd als deze detachering dient ter vervanging van een andere gedetacheerde persoon.

SB2264 (Detachering van zelfstandigen: Werkzaamheden in de zendende lidstaat) is nu in een aparte beleidsregel voor zelfstandigen ondergebracht. De beleidsregel is tevens zo aangepast dat deze voor zelfstandigen algemene gelding heeft en zich niet beperkt tot startende ondernemingen.

SB2265 (Detachering van zelfstandigen: Werkzaamheden van soortgelijke aard) is nieuw en licht toe wanneer sprake is van ‘werkzaamheden van soortgelijke aard’ bij detachering van een zelfstandige.

In SB2142 (Onderbreking van de detacheringsperiode en hernieuwde detachering) is de termijn waarbinnen de SVB een onderbreking van de detachering in ieder geval buiten aanmerking laat, teruggebracht van drie naar twee maanden. De reden hiervoor is dat de minimale periode tussen twee detacheringen in ook twee maanden is. De beleidsregel wordt nu tevens op zelfstandigen toegepast.

SB2144 (Verlengde detachering) is geschrapt in verband met de verlenging van de detacheringstermijn naar twee jaar op grond van Verordening (EG) nr. 883/2004.

SB2145 (Status A 1- verklaring) is in overeenstemming gebracht met de terminologie van Verordening (EG) nr. 883/2004.

SB2146 (Verzoek tot het sluiten van een artikel 16-overeenkomst) is geactualiseerd in verband met de inwerkingtreding van Verordening (EG) nr. 883/2004.

SB2147 (Vijfjaartermijn) is geactualiseerd in verband met de inwerkingtreding van Verordening (EG) nr. 883/2004.

Aan SB2148 (Onderbreking en hernieuwde periode van 5 jaar) is toegevoegd dat de korte onderbreking van minder dan twee maanden ook op de artikel 16-overeenkomst wordt toegepast. Ook is de eis toegevoegd dat bij een hernieuwde detacheringsperiode van 5 jaar een wachttijd van 2 maanden geldt indien de werknemer door een andere werkgever wordt uitgezonden naar dezelfde lidstaat (ook al betreft het een andere plaats van tewerkstelling in die lidstaat).

SB2266 (Artikel 16-overeenkomst voor rijnvarenden) is nieuw in verband met de op grond van artikel 16, lid 1 van Verordening (EG) nr. 883/2004 gesloten overeenkomst voor rijnvarenden.

SB2149 (Verzoek om vrijstelling door pensioen- of rentetrekkers) is aangepast aan Verordening (EG) nr. 883/2004.

SB2267 (Overgangsrecht toepasselijke wetgeving) bevat het nieuwe overgangsrecht op grond van Verordening (EG) nr. 883/2004. Hierin wordt besproken wanneer titel II van Verordening (EEG) nr. 1408/71 of van Verordening (EG) nr. 883/2004 van toepassing is. Voorts worden de categorieën personen opgesomd die in ieder geval onder het overgangsrecht vallen.

Titel III: Bijzondere bepalingen met betrekking tot de verschillende soorten prestaties

Ouderdom en overlijden (pensioenen)

SB2268 (In aanmerking te nemen tijdvakken voor de opening van het recht op uitkering) is nieuw naar aanleiding van de inwerkingtreding van Verordening (EG) nr. 883/2004 en naar aanleiding van het arrest Peréz García van het Hof van Justitie EU (HvJ EU 20 oktober 2011, zaak C-225/10).

SB2151 (Samenloop van uitkeringen) is geactualiseerd in verband met de inwerkingtreding van Verordening (EG) nr. 883/2004.

SB2152 (Tijdvakken van wonen of werken van minder dan één jaar) is geactualiseerd in verband met de inwerkingtreding van Verordening (EG) nr. 883/2004.

SB2153 (Aanpassing en herberekening van de uitkering) bevat een tekstuele verbetering en is geactualiseerd aan de inwerkingtreding van Verordening (EG) nr. 883/2004.

SB2154 (Bijzonderheden voor de toepassing van de AOW) is geactualiseerd in verband met de inwerkingtreding van Verordening (EG) nr. 883/2004.

SB2155 (Vrijwillige verzekering) is geactualiseerd in verband met de inwerkingtreding van Verordening (EG) nr. 883/2004. Het beleid op grond van het arrest Van Pommeren-Bourgondiën in de tweede alinea is geschrapt. Publicatie van dit beleid is niet langer opportuun omdat het inmiddels te weinig personen raakt.

SB2156 (Bijzonderheden voor de toepassing van de Anw) is geactualiseerd in verband met de inwerkingtreding van Verordening (EG) nr. 883/2004.

SB2157 (Gezinsuitkeringen) is nieuw en geeft uitleg over de regels ten aanzien van gezinsuitkeringen van Verordening (EG) nr. 883/2004.

SB2158 (Bijzondere toewijzingsregels) is geschrapt in verband met de nieuwe bepalingen, omschreven in SB2157, die gelden op grond van Verordening (EG) nr. 883/2004.

SB2269 (Gezinsleden die in een andere lidstaat wonen) is nieuw en geeft invulling aan het begrip gezinsleden naar aanleiding van het arrest Slanina van het Hof van Justitie EU (HvJ EG 26 november 2009, zaak C-363/08).

SB2159 (Prioriteitsregels voor gezinsuitkeringen) is inhoudelijk aangepast aan Verordening (EG) nr. 883/2004.

SB2270 (Wijziging van de toepasselijke wetgeving of bevoegdheid tot betaling) is nieuw in verband met de inwerkingtreding van Verordening (EG) nr. 883/2004. Het onderdeel omschrijft hoe de SVB omgaat met de situatie waarin de prioriteitsregels door een wijziging in de omstandigheden in de loop van een maand ertoe leiden dat na elkaar twee verschillende lidstaten bij voorrang gezinsuitkeringen moeten betalen.

In SB2271 (Aanvullend voordeel bij gezinsuitkeringen) is het tweede deel van de oude tekst van SB2159 over ‘aanvullend voordeel’ overgenomen. Hierin zijn inhoudelijk aanpassingen verricht naar aanleiding van de inwerkingtreding van Verordening (EG) nr. 883/2004 en naar aanleiding van het arrest Schwemmer van het Hof van Justitie EU (HvJ EG 14 oktober 2010, zaak C-16/09).

SB2160 (Wezen- en halfwezenuitkering op grond van de Anw) is geschrapt naar aanleiding van de inwerkingtreding van Verordening (EG) nr. 883/2004.

SB2161 (Aanvraag) bevat een technische aanpassing aan de inwerkingtreding van Verordening (EG) nr. 883/2004.

SB2162 (Terugvordering en verrekening) is inhoudelijk aangepast aan de betreffende bepalingen van Verordening (EG) nr. 883/2004 over terugvordering en verrekening.

SB2163 (Verrekening) is geschrapt omdat het daarin vervatte beleid nu in artikel 72, eerste lid van Verordening (EG) nr. 987/2009 is vastgelegd.

SB2126 (Temporele werkingssfeer) is inhoudelijk aangepast aan artikel 87 van Verordening (EG) nr. 883/2004 over de temporele werkingssfeer van deze verordening.

Overeenkomsten met derde landen

SB2164 (Overeenkomsten met derde landen) is ongewijzigd.

SB2165 (Rechtstreekse werking van de non-discriminatiebepalingen) is aangepast aan het arrest Akdas van het Hof van Justitie EU (HvJ EU 26 mei 2011, zaak C-485/07).

SB2166 (Reikwijdte van de non-discriminatiebepalingen ten aanzien van gezinsleden) is ongewijzigd.

Verdragen inzake sociale zekerheid

SB2167 (Verdragen inzake sociale zekerheid) is geactualiseerd in verband met de inwerkingtreding van het Verdrag van Lissabon.

SB2168 (Personele werkingssfeer) is inhoudelijk aangepast aan Verordening (EG) nr. 883/2004.

SB2169 (Territoriale werkingssfeer) bevat een technische aanpassing in verband met de inwerkingtreding van het Verdrag van Lissabon.

SB2272 (Nederlands deel van het continentaal plat) is nieuw in verband met de inwerkingtreding van de Wet sociale verzekeringen continentaal plat per 1 januari 2012.

SB2170 (Verdrag met Israël) is ongewijzigd.

SB2171 (Verdrag met Marokko) is ongewijzigd.

SB2172 (Temporele werkingssfeer) is geschrapt door de inwerkingtreding van Verordening (EG) nr. 883/2004.

Titel II: Vaststelling van de toe te passen wetgeving

SB2173 (Vaststelling van de toe te passen wetgeving) bevat een technische aanpassing in verband met de inwerkingtreding van Verordening (EG) nr. 883/2004.

SB2174 (Uitzondering op het beginsel van exclusieve werking) is ongewijzigd.

SB2176 (Nawerking van de conflictregels) is ongewijzigd.

SB2177 (Detachering) bevat een technische aanpassing in verband met de inwerkingtreding van Verordening (EG) nr. 883/2004. De laatste alinea vervalt omdat de toepasselijkheid van dit beleid te ver in het verleden ligt. Het nieuwe beleid heeft gelding vanaf 1 januari 2012 naar aanleiding van de inwerkingtreding van de Wet sociale verzekeringen continentaal plat.

Titel III: Bijzondere bepalingen met betrekking tot de verschillende soorten prestaties

SB2178 (In aanmerking te nemen tijdvakken voor de opening van het recht op uitkering) bevat een technische aanpassing in verband met de inwerkingtreding van Verordening (EG) nr. 883/2004.

SB2179 (Tijdvakken van wonen of werken van minder dan één jaar) bevat een technische aanpassing in verband met de inwerkingtreding van Verordening (EG) nr. 883/2004.

SB2180 (Aanpassing en herberekening van de uitkering) bevat een technische aanpassing in verband met de inwerkingtreding van Verordening (EG) nr. 883/2004.

Bijzonderheden voor de toepassing van de AOW

SB2181 (Tijdvakken voor 1957 en huwelijkse tijdvakken) bevat tekstuele verbeteringen en een technische aanpassing in verband met de inwerkingtreding van Verordening (EG) nr. 883/2004.

SB2182 (Huwelijkse tijdvakken en vrijwillige verzekering) is aangepast naar aanleiding van nieuwe jurisprudentie van de CRvB.

SB2183 (Polygamie: bijzondere regeling ouderdomspensioen Marokko en Tunesië) is ongewijzigd.

In SB2184 (Verdrag met Nieuw-Zeeland) is de laatste zin door de inwerkingtreding van Verordening (EG) nr. 883/2004 geschrapt.

Bijzonderheden bij de toepassing van de Anw

SB2185 (Het recht op uitkering) bevat een technische aanpassing in verband met de inwerkingtreding van Verordening (EG) nr. 883/2004.

De volgende onderdelen zijn inhoudelijk ongewijzigd:

SB2186 (Pseudo-nabestaanden)

SB2187 (Recht op pro rata-halfwezenuitkering)

SB2188 (Polygamie)

SB2189 (In mindering brengen van inkomen op pro rata temporis berekende uitkeringen)

SB2190 (Respect voor gezinsleven)

SB2191 (Eigendomsrecht)

Naar boven