Besluit van de Minister van Veiligheid en Justitie, van 25 mei 2012, nr. 267619, houdende instelling van het Auditteam Voetbal en Veiligheid

De Minister van Veiligheid en Justitie,

Overwegende dat het instellingsbesluit van het Auditteam voetbalvandalisme van 13 augustus 2003 (EA2003/74936 DGOOV/POL/BJZ) en de wijziging van het instellingsbesluit van het Auditteam voetbalvandalisme van 15 december 2006 (Nr. 2006-0000326163 DGV/POL/PVB) niet meer actueel zijn;

Besluit:

Artikel 1

In dit besluit wordt verstaan onder Auditteam: Het Auditteam Voetbal en Veiligheid.

Artikel 2

Er is een Auditteam Voetbal en Veiligheid.

Artikel 3

Het Auditteam heeft tot taak:

 • a. Het doen van feitenonderzoek naar ingrijpende incidenten van voetbalgerelateerd geweld in Nederland;

 • b. Het onderzoeken en analyseren van trends van (uitwassen van) gedrag van voetbalsupporters en het doen van aanbevelingen ter verbetering;

 • c. Het opstellen van concrete adviezen en aanbevelingen door het uitvoeren van onderzoek (audits) over de aanpak van voetbalgeweld door clubs, gemeenten, politie, Openbaar Ministerie en KNVB.

Artikel 4

 • 1. Het Auditteam bestaat uit een voorzitter en vijf leden.

 • 2. De Minister van Veiligheid en Justitie benoemt de voorzitter en de leden van het Auditteam voor een periode van vier jaar.

 • 3. Op verzoek van de voorzitter, of het desbetreffende lid, kan deze periode eenmalig met twee jaar worden verlengd.

Artikel 5

 • 1. De Minister van Veiligheid en Justitie kan het Auditteam een onderzoeksopdracht geven.

 • 2. Het Auditteam brengt van dit onderzoek verslag uit aan de Minister van Veiligheid en Justitie.

Artikel 6

 • 1. Een burgemeester kan bij ingrijpende incidenten het Auditteam verzoeken een feitenonderzoek te doen.

 • 2. Het Auditteam besluit op dit verzoek na overleg met de Minister van Veiligheid en Justitie.

 • 3. Indien het Auditteam besluit een onderzoek in te stellen, brengt het van dit onderzoek verslag uit aan de Minister van Veiligheid en Justitie en de burgemeester op wiens verzoek het onderzoek heeft plaatsgevonden.

Artikel 7

 • 1. Het Auditteam kan ambtshalve, na overleg met de Minister van Veiligheid en Justitie, een onderzoek starten.

 • 2. Het Auditteam brengt van dit onderzoek verslag uit aan de Minister van Veiligheid en Justitie.

Artikel 8

 • 1. Een onderzoeksopdracht wordt uitgevoerd door de voorzitter en ten minste twee door hem aangewezen leden.

 • 2. De voorzitter is eindverantwoordelijk voor de uitvoering van de onderzoeksopdracht.

Artikel 9

 • 1. Het Auditteam stelt voorafgaand aan elk voetbalseizoen een thematisch onderzoeksprogramma op.

 • 2. De Minister van Veiligheid en Justitie stelt dit onderzoeksprogramma vast.

Artikel 10

Het Auditteam richt zijn werkzaamheden met inachtneming van dit besluit, nader in.

Artikel 11

Het Instellingsbesluit Auditteam voetbalvandalisme wordt ingetrokken.

Artikel 12

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De Minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten.

TOELICHTING

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft op 13 augustus 2003 het Auditteam voetbalvandalisme ingesteld (Stcrt. 2003, 156). Het Auditteam had tot taak kortlopend feitenonderzoek te doen naar ingrijpende incidenten van voetbalvandalisme en onderzoek te doen naar het voorkómen van incidenten.

Op basis van een evaluatie medio 2006 en het advies van de Interdisciplinaire stuurgroep bestrijding voetbalvandalisme en voetbalgeweld (Stcrt. 2001, 180) is de taak van het Auditteam aangepast. Het Auditteam zou zich – naast het doen van een onafhankelijk feitenonderzoek bij ingrijpende incidenten van voetbalvandalisme in Nederland – voornamelijk richten op thematisch onderzoek naar (nieuwe) ontwikkelingen in het kader van voetbalvandalisme.

De aanpak van voetbalvandalisme valt sinds de start van het kabinet-Rutte in oktober 2010 niet langer onder de verantwoordelijkheid van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, maar onder de Minister van Veiligheid en Justitie. Dit, de naamsverandering van het Auditteam voetbalvandalisme in het Auditteam Voetbal en Veiligheid, alsook de wijziging van taken van het Auditteam, heeft de Minister van Veiligheid en Justitie doen besluiten een nieuw instellingsbesluit voor het Auditteam op te stellen.

Het Auditteam heeft tot taak het onderzoeken en analyseren van trends van (uitwassen van) gedrag van voetbalsupporters en het doen van aanbevelingen ter verbetering. Het Auditteam houdt zich daarnaast bezig met het opstellen van concrete adviezen en aanbevelingen door het uitvoeren van onderzoek (audits) over de aanpak van voetbalgeweld door clubs, gemeenten, politie en het Openbaar Ministerie. Het Auditteam blijft beschikbaar voor onderzoek naar ingrijpende incidenten van voetbalvandalisme. Bij dit onderzoek zal gekeken worden naar de rol van alle partners in de keten. Het onderzoek door het Auditteam naar incidenten laat onverlet een eventueel strafrechtelijk onderzoek dat gevorderd wordt. Het onderzoek vindt direct plaats nadat ingrijpende incidenten hebben plaatsgevonden of voorkomen zijn.

Het Auditteam bestaat uit een voorzitter en vijf leden. De Minister van Veiligheid en Justitie benoemt de voorzitter en de leden van het Auditteam voor een periode van vier jaar. Op verzoek van de voorzitter, of het desbetreffende lid, kan deze periode eenmalig met twee jaar worden verlengd. In het Auditteam zijn de belangrijkste voor voetbalveiligheid relevante disciplines vertegenwoordigd. Bij de opvolging van een lid van het Auditteam wordt er rekening gehouden met zijn of haar veiligheidsdiscipline. Met het oog op continuïteit en borging van kennis en ervaring wordt gestreefd om de opvolging geleidelijk te laten verlopen.

Voor het secretariaat van het Auditteam en het feitelijke onderzoek wordt het Auditteam ondersteund door een onderzoeksbureau.

De Minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten.

Naar boven