Regeling van de Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie van 19 juni 2012, nr. WJZ/12071913, tot wijziging van de Subsidieregeling energie en innovatie en de Regeling openstelling en subsidieplafonds EZ 2012 (subsidie voor zonnepanelen)

De Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie;

Gelet op de artikelen 4, 5, 15, 16, 17, eerste en vierde lid, 19, eerste en derde lid, 25, 44, en 50, vierde lid, van Kaderbesluit EZ-subsidies;

Besluit:

ARTIKEL I

De Subsidieregeling energie en innovatie wordt als volgt gewijzigd:

A

Na paragraaf 3.10 wordt een paragraaf ingevoegd, luidende:

§ 3.11. Fotovoltaïsche zonnepanelen

Artikel 3.11.1
 • 1. In deze paragraaf wordt verstaan onder:

  • aansluiting: een aansluiting als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onderdeel b, van de Elektriciteitswet 1998;

  • elektriciteitsnet: een net als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onderdeel i, van de Elektriciteitswet 1998;

  • productie-installatie: een samenstel van voorzieningen waarmee hernieuwbare elektriciteit wordt geproduceerd, waarbij onder een samenstel van voorzieningen wordt verstaan alle aanwezige middelen die onderling met elkaar zijn verbonden voor de productie van hernieuwbare elektriciteit;

  • zonnepanelen: een productie-installatie voor de productie van hernieuwbare elektriciteit uit zonlicht met behulp van fotovoltaïsche zonnepanelen.

 • 2. Onder koop wordt in deze paragraaf mede verstaan huurkoop.

Artikel 3.11.2

De minister verstrekt op aanvraag subsidie aan een natuurlijk persoon, niet zijnde een ondernemer, voor de koop van zonnepanelen met een vermogen groter dan 0,6 kWp die in Nederland op een onroerende zaak of een woonboot worden geïnstalleerd.

Artikel 3.11.3
 • 1. De subsidie voor de koop van zonnepanelen met een vermogen tot en met 3,5 kWp bedraagt 15% van de subsidiabele kosten, maar niet meer dan € 650.

 • 2. De subsidie voor de koop van zonnepanelen met een vermogen groter dan 3,5 kWp bedraagt 15% van de subsidiabele kosten gedeeld door het vermogen van de zonnepanelen in kWp vermenigvuldigd met 3,5, maar niet meer dan € 650.

Artikel 3.11.4

In afwijking van de artikelen 10, eerste en tweede lid, en 11 tot en met 14a van het Kaderbesluit EZ-subsidies komen:

 • a. de rechtstreeks aan de koop van niet eerder gebruikte zonnepanelen inclusief niet eerder gebruikte toebehoren toe te rekenen betaalde of te betalen kosten van derden in aanmerking voor subsidie;

 • b. vóór indiening van de aanvraag door de subsidieontvanger gemaakte kosten in aanmerking voor subsidie.

Artikel 3.11.5

De minister verdeelt het subsidieplafond op volgorde van binnenkomst van de aanvragen.

Artikel 3.11.6
 • 1. De minister beslist afwijzend op een aanvraag om subsidie indien:

  • a. er door de aanvrager geen overeenkomst voor de koop van fotovoltaïsche zonnepanelen waarop de aanvraag betrekking heeft is gesloten;

  • b. de aanvrager op grond van een bepaling in de overeenkomst voor de koop van fotovoltaïsche zonnepanelen waarop de aanvraag betrekking heeft, de overeenkomst kan ontbinden op andere gronden dan dat er geen subsidie wordt verstrekt op grond van deze paragraaf;

  • c. de aanvrager vóór 2 juli 2012 ter zake van de koop van de zonnepanelen waarop de aanvraag betrekking heeft, verplichtingen is aangegaan;

  • d. er voor het adres waarop de zonnepanelen worden geïnstalleerd reeds subsidie is verstrekt op grond van deze paragraaf;

  • e. er voor de koop of het installeren van de zonnepanelen waarop de aanvraag betrekking heeft een subsidie van meer dan € 0,- is verstrekt door een bestuursorgaan;

  • f. op het moment van indienen van de aanvraag geen toestemming van de eigenaar van de onroerende zaak waarop de zonnepanelen worden geïnstalleerd is verkregen;

  • g. de zonnepanelen worden aangesloten op een elektriciteitsnet via een aansluiting met een doorlaatwaarde van meer dan 3*80 A;

  • h. in de aanvraag wordt verzocht om uitbetaling van de subsidie op een rekening die niet van de aanvrager is.

 • 2. De afwijzingsgronden, genoemd in artikel 23 van het Kaderbesluit EZ-subsidies, zijn niet van toepassing.

Artikel 3.11.7
 • 1. De subsidie-ontvanger draagt er zorg voor dat de zonnepanelen binnen 6 maanden na de beschikking tot subsidieverlening zijn geïnstalleerd.

 • 2. De verplichtingen, genoemd in de artikelen 36, 37 en 40 van het Kaderbesluit EZ-subsidies, zijn niet van toepassing.

Artikel 3.11.8

De subsidie wordt ambtshalve vastgesteld binnen 9 maanden na de beschikking tot subsidieverlening.

Artikel 3.11.9

Het formulier voor het indienen van een aanvraag om een subsidie is opgenomen in bijlage 3.11.1.

B

Bijlage 1 behorende bij deze regeling wordt als bijlage 3.11.1 toegevoegd.

ARTIKEL II

In de tabel in artikel 1 van de Regeling openstelling en subsidieplafonds EZ 2012 wordt voor de rij ‘Subsidieregeling internationaal ondernemen 2012’ een rij ingevoegd, luidende:

5.16

Subsidieregeling energie en innovatie (fotovoltaïsche zonnepanelen)

3.11.2

 

02-07 9:00 t/m 28-12

21.550.000

Artikel III

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 19 juni 2012

De Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen.

BIJLAGE BEHORENDE BIJ ARTIKEL I, ONDERDEEL B

Bijlage 3.11.1 behorende bij artikel 3.11.9 van de Subsidieregeling energie en innovatie

AANVRAAGFORMULIER

Naam van de regeling:

Zonnepanelen particulieren 2012

Welkom

Met dit formulier kunnen particulieren subsidie aanvragen voor zonnepanelen.

0. Kom ik in aanmerking voor subsidie?

 • 0.1 Bent u een aankoopverplichting aangegaan op of na 2 juli 2012 voor niet eerder gebruikte zonnepanelen?

  • o Ja, ga verder met 0.2.

  • o Nee: u heeft geen recht op subsidie en u hoeft het formulier daarom niet verder in te vullen. Alleen nieuwe zonnepanelen waar een verplichting is aangegaan op of na 2 juli 2012 komen in aanmerking voor subsidie.

 • 0.2 Is het totaal geïnstalleerd vermogen per woning 0,6 kilo Wattpiek (kWp) of minder?

  • o (Uw installateur kan u informeren over het vermogen in kWp of het staat vermeld in de offerte en/of overeenkomst.)

  • o Ja: u heeft geen recht op subsidie en u hoeft het formulier daarom niet verder in te vullen.

  • o Er is alleen subsidie mogelijk voor installaties met een vermogen boven de 0,6 kWp.

  • o Nee: ga verder met 0.3.

 • 0.3 Sluit u de zonnepanelen aan op een elektriciteitsnet via een aansluiting met een doorlaatwaarde van meer dan 3 * 80 Ampère? (Aansluiting met doorlaatwaarde van meer dan 3*80 Ampère is een zogenaamde grootverbruikersaansluiting. Uw installateur kan u hierover informeren.)

  • o Ja: u heeft geen recht op subsidie en u hoeft het formulier daarom niet verder in te vullen. Alleen een aansluiting met een doorlaatwaarde van minder dan 3 * 80 Ampère komt in aanmerking voor subsidie.

  • o Nee: ga verder met 0.4.

 • 0.4 Is de locatie waar de zonnepanelen wordt geplaatst in Nederland?

  • o Ja, ga verder met 0.5.

  • o Nee: u heeft geen recht op subsidie en u hoeft het formulier daarom niet verder in te vullen. Alleen in Nederland geplaatste zonnepanelen komen in aanmerking voor subsidie.

 • 0.5 Bent u een in Nederland gevestigde natuurlijk persoon (particulier) of dient u in namens een in Nederland gevestigde natuurlijk persoon (particulier)?

  • o Ja, ga verder met 0.6.

  • o Nee: u heeft geen recht op subsidie en u hoeft het formulier daarom niet verder in te vullen. Deze subsidie is alleen bedoeld voor Nederlandse particulieren en niet voor ondernemers.

 • 0.6 Is er voor deze zonnepanelen eerder subsidie verstrekt door een gemeente, provincie of rijksoverheid (hieronder valt ook een voor uw woning afgegeven SDE beschikking)? (Verstrek betekent dat subsidie is uitgekeerd of dat u bericht heeft ontvangen dat u recht heeft op subsidie.)

  • o Ja: u heeft geen recht op subsidie en u hoeft het formulier daarom niet verder in te vullen. Aangezien voor uw zonnepanelen al subsidie is verstrekt, kunt u geen gebruik meer maken van deze subsidie.

  • o Nee: ga verder met deel 1.

1. Algemene gegevens Aanvrager

Gegevens eigenaar van de zonnepanelen (u kunt huurder zijn van de woning of eigenaar-bewoner)

Burgerservicenummer :

Achternaam: Tussenvoegsel:

Voorletters: Geslacht: M / V

Straat:

Huisnummer: Toevoeging:

Postcode: Plaats:

Land:

Telefoon:

E-mailadres:

IBAN-nummer:

(International Bank Account Number (IBAN) en Bank Identifier Code (BIC). U kunt met uw huidige rekeningnummer de juiste BIC-code en het juiste IBAN-nummer opvragen via www.ibanbicservice.nl )

BIC-code:

(International Bank Account Number (IBAN) en Bank Identifier Code (BIC). U kunt met uw huidige rekeningnummer de juiste BIC-code en het juiste IBAN-nummer opvragen via www.ibanbicservice.nl )

2. Specifieke gegevens

 • 2.1 Datum aankoopverplichting (Verplichtingen aangegaan voor 2 juli 2012 komen niet in aanmerking voor deze subsidie):

 • 2.2 Wanneer verwacht u dat de zonnepanelen worden geïnstalleerd? (Let op: binnen zes maanden na subsidieverlening moeten de zonnepanelen zijn geïnstalleerd. Installaties voor 2 juli 2012 komen niet in aanmerking voor deze subsidie):

 • 2.3 In wat voor type woning zijn/worden de zonnepanelen geïnstalleerd?

  Appartementencomplex

  Galerijcomplex

  Hoekwoning

  Tussenwoning

  twee-onder-een-kapwoning

  vrijstaande woning

  Woonboot

  anders, nl.

 • 2.4 Gegevens van de locatie waar de zonnepanelen worden gerealiseerd (alleen invullen als deze afwijken van de onder 1 ingevulde gegevens)

  Straat:

  Huisnummer: Toevoeging:

  Postcode: Plaats:

 • 2.5 Gegevens zonne-energie installatie (Voor het beantwoorden van de hier gestelde vragen over de gegevens van uw zonne-energie installatie: raadpleeg uw installateur of de aankoopovereenkomst):

 • 2.5a Is er sprake van: directe aanschaf of huurkoop?

  • o directe aanschaf

  • o huurkoop

 • 2.5b Wat is het totaal geïnstalleerd vermogen in kWatt piek [kWp]. (Er is alleen subsidie mogelijk voor installaties met een vermogen van meer dan 0,6 kWp.)

 • 2.5c Wat is het aankoopbedrag in totaal (incl. BTW en excl. arbeidskosten):

  (Of u vult onderstaande specifikatie in):

  Prijs Zonnepanelen (incl. BTW):

  Prijs Omvormer (incl. BTW):

  Prijs Bekabeling (incl. BTW):

  Totaal (incl. BTW en excl. arbeidskosten):

3. Bijlagen

Bijlagen:

Ter onderbouwing moet u de volgende stukken meesturen:

 • kopie(ën) Aankoopverplichting (maximaal 3)

 • Machtiging (ingeval een intermediair invult) (maximaal 1)

4. Ondertekening

Ondertekening

Als dit formulier wordt ondertekend door een ander dan de aanvrager, dan moet een machtiging bijgevoegd worden. Een voorbeeld van een machtiging kunt u downloaden op www.agentschapnl.nl/zonnepanelen.

Aldus naar waarheid ingevuld,

Naam ondertekenaar:

Plaats:

Datum:

Handtekening:

TOELICHTING

1. Doel en aanleiding

Deze regeling heeft als doel om de aanschaf van zonnepanelen te stimuleren. De regeling komt voort uit het lente-akkoord over de rijksbegroting voor 2013 (Kamerstukken II 2011/12, 33 280, nr. 1). De regeling is in het akkoord opgenomen om een impuls te geven aan schone energie en om het belang van opwekking van duurzame energie dicht bij de mensen te benadrukken.

2. De regeling

2.1 Wie kunnen aanvragen?

Alleen particulieren komen in aanmerking voor de subsidie voor zonnepanelen. Bedrijven komen niet in aanmerking voor subsidie, omdat bedrijven reeds gebruik kunnen maken van de Energie Investeringsaftrek en over het algemeen geen BTW over de aankoop betalen.

Aanvragen kunnen worden ingediend van 2 juli 2012 9:00 tot 28 december 2012 17:00. Evenwel is het mogelijk dat het subsidieplafond eerder wordt bereikt dan 28 december 2012 en dat er om die reden geen subsidie meer verstrekt kan worden. Voor elk adres kan maximaal één aanvraag ingediend worden.

2.2 Omvang subsidie

Particulieren kunnen subsidie aanvragen voor 15% van het aankoopbedrag van een zon-PV installatie. Daaronder vallen de materiaalkosten, zoals de aanschaf van de panelen en ondersteunende apparatuur, zoals omvormers, maar niet de arbeidskosten voor bijvoorbeeld installatie van het systeem.

Installaties groter dan 0,6 kWp komen in aanmerking voor subsidie. Voor kleinere installaties zou het subsidiebedrag dusdanig klein zijn dat dit niet opweegt tegen de er mee gepaard gaande administratieve lasten en uitvoeringskosten.

Per installatie wordt maximaal 3,5 kWp gesubsidieerd, hetgeen overeenkomt met een maximum subsidiebedrag van € 650,–. Met 3,5 kWp kan een huishouden met een gemiddeld elektriciteitsverbruik ruim in zijn eigen elektriciteitsbehoefte voorzien. Hiermee wordt aangesloten bij de doelstelling om met de regeling het belang van opwekking van duurzame energie dicht bij de mensen te stimuleren.

In het lente-akkoord is voor 2012 € 22 miljoen beschikbaar gesteld. Daarvan is naar verwachting € 0,45 miljoen nodig om de uitvoering van de regeling in 2012 te bekostigen. Het subsidieplafond voor deze regeling bedraagt dan ook € 21,55 miljoen. Dit budget is gereserveerd voor het jaar 2012. Voor 2013 is € 30 miljoen gereserveerd, inclusief uitvoeringskosten. Het subsidieplafond voor 2013 zal later worden gepubliceerd.

2.3 Eenvoudige uitvoering

De regeling is zodanig vormgegeven dat deze tot zo min mogelijk administratieve lasten voor aanvragers zal leiden. Tegelijkertijd zijn wel afdoende waarborgen tegen misbruik opgenomen. De uitvoering gaat als volgt.

 • Particulieren kunnen subsidie aanvragen met DigiD via het elektronisch loket van Agentschap NL met de digitale versie van een getekende overeenkomst gedateerd op of na 2 juli 2012.

 • Om te voorkomen dat consumenten vast zitten aan een overeenkomst, terwijl zij niet meer in aanmerking zouden komen voor subsidie in verband met overtekening van het subsidiebudget, worden consumenten en leveranciers geadviseerd om een ontbindende voorwaarde in de aankoopovereenkomst op te nemen. Die voorwaarde moet inhouden dat de klant de overeenkomst kan ontbinden, indien door de minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie geen subsidie wordt verstrekt voor de in de overeenkomst genoemde producten.

 • Na openstelling van de regeling zal Agentschap NL een inschatting publiceren over de termijn waarop aanvragers een beschikking mogen ontvangen. Dit is namelijk afhankelijk van het aantal aanvragen en de volledigheid daarvan.

 • Direct na beschikking tot subsidieverlening wordt het subsidiebedrag uitbetaald.

 • De installatie moet binnen 6 maanden na de datum van de beschikking tot subsidieverlening zijn gerealiseerd. Als consumenten hun installatie niet binnen deze termijn realiseren zijn zij verplicht om dit te melden. Achteraf kan worden gecontroleerd of de installatie tijdig is geïnstalleerd, bijvoorbeeld door het opvragen van bewijzen. Andere verplichtingen uit het Kaderbesluit EZ-subsidies zijn buiten toepassing verklaard om de administratieve lasten te beperken of om onduidelijkheid over de relevantie van administratieplichten en meldingsplichten te voorkomen.

 • Samenloop met andere subsidies, zoals SDE of gemeentelijke subsidieregelingen, is uitgesloten.

 • Als een particulier een zonnepaneel aankoopt via een huurkoop constructie, komt dit ook in aanmerking voor subsidie. Indien een particulier zonnepanelen huurt of leaset van een derde, komen de zonnepanelen niet in het bezit van de particulier. Omdat de subsidie ziet op de aankoop van zonnepanelen kan er voor de huur of lease van zonnepanelen geen subsidie verkregen worden.

2.4 Afwijzingsgronden

De regeling kent verschillende afwijzingsgronden. Indien deze van toepassing zijn, wordt er geen subsidie verstrekt.

 • Indien er geen overeenkomst voor de aankoop van zonnepanelen is gesloten, komen aanvragers niet in aanmerking voor subsidie. Door een overeenkomst te vragen wordt voorkomen dat veel vrijblijvende aanvragen worden ingediend, die een kleinere kans van realisatie hebben. Van aanvragers die een overeenkomst hebben afgesloten is duidelijk dat een definitieve keuze is gemaakt om zonnepanelen te kopen. Door de aanvragen die gepaard gaan met meer onzekerheid uit te sluiten is er meer ruimte in het budget voor aanvragen met een grote kans op realisatie.

 • De overeenkomst mag geen ontbindende voorwaarden bevatten die er voor zorgen dat de koper van zonnepanelen de overeenkomst kan ontbinden. Daarop is één uitzondering gemaakt. De overeenkomst mag de voorwaarde bevatten die inhoud dat de klant de overeenkomst kan ontbinden, indien door de minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie geen subsidie wordt verstrekt voor de in de overeenkomst genoemde producten. Door deze eis wordt geborgd dat alleen projecten die men zeker wil realiseren in aanmerking komen voor subsidie.

 • Indien de aanvrager al voor 2 juli bindende afspraken heeft gemaakt met een leverancier over de aankoop van zonnepanelen, komt deze niet in aanmerking voor subsidie. De regeling beoogt het stimuleren van nieuwe investeringen in zonnepanelen. Als de aanvrager zich reeds heeft vastgelegd om zonnepanelen te kopen, is er geen sprake van nieuwe investeringen.

 • Zonne-energie installaties die via deze regeling worden gesubsidieerd, hebben niet meer subsidie nodig dan met deze regeling wordt verleend. Om overstimulering te voorkomen en om zo veel mogelijk particulieren te kunnen stimuleren om zonnepanelen te plaatsen, komen installaties waarvoor al andere subsidie is verkregen niet in aanmerking voor subsidie. Indien er wel een andere subsidie is verleend, maar deze subsidie niet daadwerkelijk tot uitbetaling leidt, is deze afwijzingsgrond niet van toepassing. Ook is het niet mogelijk om op hetzelfde adres meerdere keren subsidie te ontvangen, om zo veel mogelijk particulieren te kunnen stimuleren om zonnepanelen te plaatsen.

 • Aanvragers kunnen alleen subsidie ontvangen voor een installatie die wordt geplaatst op een locatie waarvan de eigenaar hiervoor toestemming heeft verleend. Door deze eis wordt voorkomen dat subsidie wordt verleend voor de koop van zonnepanelen die uiteindelijk niet geïnstalleerd kunnen worden.

 • Om overlap met de SDE+ te voorkomen worden installaties die worden aangesloten op een grootverbruikersaansluiting niet via deze regeling gesubsidieerd. In de SDE+ worden alleen zonne-energie installaties gesubsidieerd die zijn aangesloten op een grootverbruikersaansluiting.

 • De subsidie kan alleen worden uitbetaald op rekening van de aanvrager. Er wordt niet op andere rekeningen uitbetaald om er voor te zorgen dat het subsidiebedrag altijd terecht komt bij de persoon waarvoor deze is bedoeld.

3. Administratieve lasten

Deze regeling levert administratieve lasten op voor aanvragers. Particulieren kunnen subsidie aanvragen met een getekende aankoopovereenkomst. Deze overeenkomst zou ook moeten worden gesloten als geen subsidie werd verschaft. De eis van een overeenkomst levert daarom geen administratieve lasten op. De aanvraag van subsidie kan digitaal met DigiD. Het doen van een subsidieaanvraag, inclusief het lezen van de informatie op de website van Agentschap NL kost de aanvrager ongeveer 15 minuten. Agentschap NL dat de regeling uitvoert, zal steekproefsgewijs controles uitvoeren. Het aantal steekproeven is afhankelijk van de bevindingen uit de steekproeven, maar zal waarschijnlijk rond de 3% liggen. Voor aanvragers die binnen de controlesteekproef vallen, kost dit circa 10 minuten voor het opsturen van relevante documenten. Met de subsidieregeling kunnen ten minste 33.000 aanvragen worden gehonoreerd. De administratieve lasten voor een aanvrager zijn gemiddeld 15,3 minuten. In totaal gaat de regeling gepaard met een administratieve last van 8.415 uur.

4. Vaste verandermomenten

De inwerkingtredingsbepaling wijkt af van het in het Kabinetsstandpunt inzake Vaste Verandermomenten neergelegde uitgangspunt. Het betreft de bekendmaking van een nieuwe subsidieregeling waarvoor afwijking in dat kabinetsstandpunt wegens uitzonderingsgrond 1 (de doelgroepen zijn gebaat bij een spoedige inwerkingtreding) in dit geval is toegestaan.

5. Europeesrechtelijke aspecten

5.1. Staatssteun

De subsidie voor zonnepanelen is geen steun in de zin van artikel 107 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie. Het betreft hier namelijk geen steunverlening aan ondernemingen. Het enige voordeel dat de branche, waarbinnen zonnepanelen worden verkocht en geïnstalleerd, via deze regeling kunnen krijgen, is een (tijdelijke) vergroting van de orderportefeuille en daarmee een verhoging van de omzet. Elke onderneming, ongeacht waar die gevestigd is, kan van dat voordeel profiteren.

5.2 Notificatie van technische voorschriften

Deze regeling is gemeld aan de Europese Commissie (nr. 2012/0383/NL) ter voldoening aan artikel 8, eerste lid, van Richtlijn nr. 98/34/EG van het Europees Parlement en de Raad van 22 juni 1998 betreffende een informatieprocedure op het gebied van normen en technische voorschriften en regels betreffende diensten van de informatiemaatschappij (PbEG L 204), zoals gewijzigd bij richtlijn nr. 98/48/EG van 20 juli 1998 (PbEG L 217). Het gaat hier om technische specificaties of andere eisen die verbonden zijn met fiscale of financiële maatregelen als bedoeld in artikel 1, negende lid, tweede alinea, derde streepje van richtlijn nr. 98/34/EG. Hiervoor geldt op grond van artikel 10, vierde lid, van de richtlijn geen standstill-termijn.

De Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen.

Naar boven