Regeling van de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 12 mei 2011, nr. DMO-3047456, houdende wijziging van de Regeling maatschappelijke ondersteuning in verband met het vaststellen van het mantelzorgcompliment voor 2011

De Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

Gelet op artikel 19a van de Wet maatschappelijke ondersteuning;

Besluit:

ARTIKEL I

De Regeling maatschappelijke ondersteuning wordt als volgt gewijzigd:

Artikel 6g komt te luiden:

Artikel 6g

De uitkering bedraagt voor het jaar 2011 € 250.

ARTIKEL II

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 januari 2011.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden gepubliceerd.

De Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

M.L.L.E. Veldhuijzen van Zanten-Hyllner.

TOELICHTING

In artikel 6g van de Regeling maatschappelijke ondersteuning is de hoogte van de uitkering aan mantelzorgers geregeld, het zogenaamde mantelzorgcompliment. De hoogte van deze uitkering wordt jaarlijks vastgesteld en bedraagt voor het jaar 2011 wederom € 250.

De Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

M.L.L.E. Veldhuijzen van Zanten-Hyllner.

Naar boven