Besluit van de Minister van Buitenlandse Zaken in overeenstemming met de Minister van Veiligheid en Justitie en de Minister van Financiën van 18 april 2011, nr. DVB/TN/054-2011, tot aanwijzing van de Stichting Al Aqsa als rechtspersoon jegens welke de Sanctieregeling terrorisme 2007-II van toepassing is

De Minister van Buitenlandse Zaken,

Handelende in overeenstemming met de Minister van Veiligheid en Justitie en de Minister van Financiën;

Gelet op artikel 2, eerste lid, van de Sanctieregeling terrorisme 2007-II;

Besluit:

De Sanctieregeling terrorisme 2007-II is van toepassing op:

Stichting Al Aqsa, (statutair) gevestigd te Heerlen.

De gronden voor dit besluit zijn vermeld in de bijlage.

Van dit besluit wordt mededeling gedaan door plaatsing van het besluit in de Staatscourant, met uitzondering van de daarbij behorende bijlage.

De Minister van Buitenlandse Zaken,

U. Rosenthal.

Tegen dit besluit kan binnen zes weken na verzending schriftelijk bezwaar worden aangetekend bij de Minister van Buitenlandse Zaken, Postbus 20061, 2500 EB Den Haag. Het bezwaarschrift moet op grond van artikel 6:5 van de Algemene wet bestuursrecht zijn ondertekend en tenminste bevatten: naam en adres van de indiener, de dagtekening, de omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden waarop het bezwaarschrift berust. Zo mogelijk dient een kopie van het bestreden besluit te worden toegevoegd.

Naar boven