Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 22 januari 2011, nr. H2999540, houdende vaststelling van het onderwijscontroleprotocol voor de sectoren PO, VO, BVE en HO (Regeling onderwijscontroleprotocol OCW/EL&I 2010)

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

Handelende in overeenstemming met de Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie;

Gelet op artikel 157, vierde lid, tweede volzin, van de Wet op de expertisecentra, artikel 171, vierde lid, tweede volzin, van de Wet op het primair onderwijs, de artikelen 14a, derde lid, tweede volzin, en 18, zesde lid van het Bekostigingsbesluit W.V.O., artikel 5, vijfde lid van het Uitvoeringsbesluit Wet SLOA, artikel 5.2.5, eerste lid van het Uitvoeringsbesluit WEB, artikel 23, achtste lid van de Kaderregeling Technocentra 2006 tot en met 2010 en artikel 4.4, tweede lid van het Uitvoeringsbesluit WHW 2008;

Besluit:

Artikel 1. Vaststelling onderwijscontroleprotocol OCW/EL&I

Het protocol voor de controle door de accountant over het jaar 2010 wordt vastgesteld overeenkomstig de bijlage bij deze regeling.

Artikel 2. Intrekking Regeling controleprotocol OCW 2006

  • 1. De Regeling controleprotocol OCW 2006 wordt ingetrokken.

  • 2. Bezwaar- en beroepsprocedures met betrekking tot besluiten genomen op grond van de Regeling controleprotocol OCW 2006 vinden plaats overeenkomstig die regeling.

Artikel 3. Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na dagtekening van de Staatscourant waarin deze regeling wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 januari 2010.

Artikel 4. Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling onderwijscontroleprotocol OCW/EL&I 2010.

Deze regeling zal met de toelichting en bijlage in de Staatscourant worden geplaatst.

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

J.M. van Bijsterveldt - Vliegenthart.

BIJLAGE

Van toepassing voor sector

Identificatie wet- en regelgeving

PO

VO

BVE

HO

naam wet

art

Inhoud

Toelichting

1

   

Wet op het primair onderwijs (WPO)

1

    

4

Kosten van leerlingenvervoer

In dit artikel wordt aangegeven dat leerlingenvervoer taak en kosten van de gemeente, hieruit blijkt dus dat de bekostiging van OCW hieraan niet besteed mag worden

1

    

29 lid 1

Directie, leraren en onderwijsondersteunend personeel

school heeft 1 of 2 directeuren, kosten van meer directeuren worden dus niet bekostigd

1

    

45 lid 1 en 2

Tussenschoolse opvang en organisatie van de buitenschoolse opvang

lid 1 De kosten voor tussenschoolse opvang komen voor rekening van de ouders, voogden of verzorgers, dus niet voor rekening van de school. Het gaat hier om de exploitatiekosten. De school kan wel geld uitgeven aan deskundigheidsbevordering overblijfkrachten en organisatie TSO (zie voorlichtingsbrochure Bekostiging basisonderwijs Programma van eisen voor het jaar 2010) lid 2 De kosten voor buitenschoolse opvang komen voor rekening van de ouders, dus niet voor rekening van de school.

1

    

91

Voorziening in huisvesting door de gemeente

Voorziening in huisvesting is taak van de gemeente, hieruit blijkt dat de bekostiging van OCW hier niet aan besteed mag worden. Hierop is 1 uitzondering: deze is in het CP 2010 opgenomen.

1

    

133

Bekostiging voor belastingen ter zake van onroerende zaken

Gemeente bekostigt het bedrag dat is uitgegeven voor de belastingen met betrekking tot de in de gemeente gelegen gebouwen en terreinen, hieruit blijkt dat de bekostiging van OCW hier niet aan besteed mag worden.

1

    

148

Besteding bekostiging

Beschrijft waar bepaalde bekostigingen voor aangewend mogen worden.

     

182

Gebruik ontvangen gelden overeenkomstig bestemming

Het bevoegd gezag van een bijzondere school is verplicht de uit de overheidskassen ontvangen gelden overeenkomstig de bestemming te gebruiken. Rest van het artikel valt buiten het kader.

1

       

1

   

Wet op de expertisecentra (WEC)

1

    

4

Kosten van leerlingenvervoer

In dit artikel wordt aangegeven dat leerlingenvervoer taak en kosten van de gemeente, hieruit blijkt dus dat de bekostiging van OCW hieraan niet besteed mag worden

1

    

89

Voorziening in huisvesting door gemeente

Voorziening in huisvesting is taak van de gemeente, hieruit blijkt dat de bekostiging van OCW hier niet aan besteed mag worden. Hierop is 1 uitzondering: deze is in het CP 2010 opgenomen.

1

    

127

Bekostiging voor belastingen ter zake van onroerende zaken

De gemeente bekostigt de belastingen: het bedrag dat is uitgegeven voor belastingen met betrekking tot de in de gemeente gelegen gebouwen en terreinen. Hieruit blijkt dat de bekostiging vanuit OCW hier niet aan besteed mag worden.

1

    

143

Besteding bekostiging

Beschrijft waar bepaalde bekostigingen voor aangewend mogen worden.

1

    

168

Gebruik ontvangen gelden overeenkomstig bestemming; boekhoudvoorschriften

Het bevoegd gezag van een bijzondere school is verplicht de uit de overheidskassen ontvangen gelden overeenkomstig de bestemming te gebruiken. Rest van het artikel valt buiten het kader.

1

       

1

1

  

Wet subsidiëring landelijke onderwijsondersteunende activiteiten

1

1

   

2

Te subsidiëren activiteiten

Lid 1 geeft kader voor uitgaven en lid 2 geeft aan niet voor nascholing leraren.

1

1

      

1

   

Besluit bekostiging WPO

1

    

16

Omschrijving uitgaven materiele voorzieningen tbv instandhouding

De uitgaven voor de materiele voorzieningen ten behoeve van de instandhouding voor schoolgebouwen hebben betrekking op de programma's van eisen.

1

       

1

   

Besluit bekostiging WEC

1

    

17

Omschrijving uitgaven materiele voorzieningen tbv instandhouding

De uitgaven voor de materiele voorzieningen ten behoeve van de instandhouding voor schoolgebouwen hebben betrekking op de programma's van eisen.

1

    

19 lid 3

Vergoeding schoolbaden

De uitgaven voor de materiele voorzieningen ten behoeve van de instandhouding van een schoolbad hebben betrekking op de programma's van eisen.

1

    

26 lid 1 , 2 en 3

Vervreemding en buitengebruikstelling

In deze bepalingen wordt aangegeven dat het bevoegd gezag van een bijzondere school bij vervreemding of buitengebruikstelling van gebouwen en terreinen verplicht bekostiging moet terugbetalen aan de Gemeente

1

    

28 lid 1

Vervreemding en buitengebruikstelling

In dit artikel wordt aangegeven dat een bevoegd gezag dat eigenaar is van een gebouw bij vervreemding of buitengebruikstelling verplicht een deel van de gemeente verkregen vergoeding moet terugbetalen.

1

       

1

1

  

Besluit RVC's en regionaal zorgbudget.

1

1

   

7 lid 3

Betaling van het regionaal zorgbudget

De aangewezen school moet het zorgbudget verdelen en doorbetalen over de scholen in het samenwerkinsgverband.

1

1

      

1

   

Besluit trekkende bevolking WPO

1

    

A2

Afwijking van bepalingen en overeenkomstig van toepassing zijnde bepalingen van de WPO

Lid 1 Art 4 (leerlingenvervoer) is op deze scholen niet van toepassing, dit betekent dat deze school daar wel geld aan uit mag geven. In lid 2 is aangegeven dat art 29, art 45 lid 1 en 2 , art 138 en 182 van overeenkomstig van toepassing zijn. Evenals het kaderbesluit rechtspositie PO.

1

    

B16

Onderscheiding kosten materiële instandhouding

Geeft aan welke kosten van materiele instandhouding voor vergoeding in aanmerking komen.

1

    

B23 lid 1

Overdracht van gebouwen, terreinen en roerende zaken

Indien gebouwen terreinen of roerende zaken waarvoor een vergoeding is genoten geheel of gedeeltelijk aan hun bestemming worden onttrokken is het bevoegd gezag van een bijzondere school een bedrag aan het Rijk verschuldigd.

1

       

1

   

Besluit ziekte en arbeidsongeschiktheid voor onderwijs personeel primair onderwijs

1

    

4

Verlof wegens ziekte en arbeidsongeschiktheid

Dit artikel geeft aan op welk gedeelte van bezoldiging recht bestaat bij ziekte en arbeidsongeschiktheid. Een hogere bezoldiging dan volgens het artikel is niet toegestaan.

1

    

9 lid 3

Zwangerschaps- en bevallingsverlof

Geeft aan dat de bezoldiging verminderd moet worden indien de betrokkene een uitkering ogv wet Arbeid en Zorg is toegekend, in dat geval is een volledige bezoldiging dus niet toegestaan.

1

    

13 lid 1

Inkomsten uit wenselijk geachte arbeid

Indien in kader van reintegratie wenselijk geachte arbeid wordt verricht voor derden dan worden de inkomsten van deze arbeid in mindering gebracht op de bezoldiging.

1

    

14

Geen aanspraak op bezoldiging

Dit artikel geeft aan dat als op basis van een geneeskundige verklaring sprake is van een bepaalde situatie geen recht op bezoldiging bestaat. In zo'n situatie is de bezoldiging onrechtmatig.

1

    

39

Aanspraken wegens ziekte en arbeidsongeschiktheid na ontslag of beïndiging van de dienstbetrekking

In dit artikel wordt aangegeven welke bezoldiging en welke termijn bezoldiging moet plaatsvinden indien de persoon al ziek is voor ontslag. Ook wordt aangegeven dat aanspraken uit de ZW in mindering gebracht moeten worden.

1

    

43

Kosten ziekte en arbeidsongeschiktheid veroorzaakt door de werkzaamheden

Dit artikel geeft aan in welke gevallen het bevoegd gezag kan besluiten geneeskundige kosten te dragen.Dit betekent voor de accountant dat als in zijn steekproef van de kosten geneeskundige kosten aanwezig zijn, deze rechtmatig zijn als het bevoegd gezag heeft aangegeven dat de ziekte en arbeidsongeschiktheid in overwegende mate is veroorzaakt door het werk. Indien dit niet het geval is is de uitgave van geneeskundige kosten voor een zieke of arbeidsongeschikte medewerker niet rechtmatig.

1

       

1

   

Kaderbesluit rechtspositie PO

1

    

gehele besluit

 

Regelt de beloningsstructuur en geeft tevens aan dat op onderdelen verder wordt geregeld door ministeriele regelingen.

1

       

1

   

De Inzet en salariering van 65-plussers in het primair onderwijs

1

    

gehele regeling

 

Regelt beloningsstructuur van 65 plussers.

1

       

1

   

Regeling formalisering bijlagen, verschillende berekeningswijzen en percentages in het Kaderbesluit rechtspositie PO

1

    

gehele regeling

 

Geeft nieuwe bedragen ten aanzien van de beloningsstructuur

1

       

1

1

  

Experimentenwet onderwijs

1

1

   

4 lid 1 en 3

 

In lid 1 en 3 wordt aangegeven dat regelen en onderwijswetten van toepassing zijn.

1

1

   

7d

 

Dit artikel geeft aan dat voor een leerling van een speciale school voor speciaal onderwijs etc art 4 WEC overeenkomstig van toepassing is. Dus ook hier leerlingvervoer taak van de Gemeente.

1

1

      

1

1

1

1

Regeling beleggen en belenen door instellingen voor onderwijs en onderzoek 2010

1

1

1

1

 

3 lid 2,3 en 4

Verplichtingen beleggen en belenen

In lid 2, 3 en 4 is aangegeven aan welke eisen beleggingen moeten voldoen.

1

1

1

1

    

1

   

Regeling versterking cultuureducatie in het primair onderwijs 2008–2011

1

    

6 lid 1 en 2

Verantwoording van de subsidie

Geeft aan dat subsidie uitsluitend besteed moet worden aan kosten die verbonden zijn aan activiteiten in art 2 en uiterlijk in 2011 besteed

1

       

1

1

1

 

Subsidieregeling dieptepilot voor de opleidingsschool en academische school 2005–2008

1

1

1

  

9 lid 1

Bestedingsverplichting

Geeft aan dat de subsidie uitsluitend aangewend mag worden ter dekking van uitgaven verbonden aan het goedgekeurde projectplan.

1

1

1

     

1

   

Subsidieregeling scholing overblijfmedewerkers 2007–2010

1

    

14 lid 2 en 4

Verantwoording

De subsidie wordt uitsluitend aangewend voor het doel waarvoor zij is verstrekt en aanwijzigingen voor de termijn van besteding

1

       

1

1

  

Regeling voor het verstrekken van stimuleringssubsidie Passend onderwijs 2008–2010

1

1

   

8 lid 10

Verlening, betaalbaarstelling en overige verplichtingen van de subsidieontvanger

Niet bestede middelen worden teruggevorderd.

1

1

      

1

1

1

1

Regeling lerarenbeurs voor scholing en zij-instroom 2009–2011

1

1

1

1

 

30

Besteding subsidie (zij instroom)

De subsidie wordt uitsluitend aangewend voor het doel waarvoor zij is verstrekt.

1

1

1

1

    

1

   

Stimuleringsregeling vroegschoolse educatie 2008–2009

1

    

8

Besteding subsidie

De subsidie wordt uitsluitend aangewend voor het doel waarvoor zij is verstrekt. De subsidie wordt uiterlijk in het jaar 2009 besteed.

1

       

1

   

Subsidieregeling onderwijstijdverlenging basisonderwijs

1

    

13 lid 1 en 3

Financiële verantwoording

De subsidie wordt uitsluitend aangewend voor het doel waarvoor zij is verstrekt. Eventuele rentebaten als gevolg van vooruitbetaling dienen aan het project ten goede te komen.

1

       
 

1

  

Wet op het voortgezet onderwijs (WVO)

 

1

   

4

Kosten van leerlingenvervoer

In dit artikel wordt aangegeven dat vervoer van leerlingen die wegens hun lichamelijke, verstandelijke of zintuigelijke handicap op ander vervoer dan openbaar vervoer zijn aangewezen, een taak (en kosten) van de gemeente is, hieruit blijkt dus dat de bekostiging van OCW hieraan niet besteed mag worden. Dit geldt ook voor leerlingenvervoer voor andere dan in het artikel genoemde leerlingen.

 

1

   

6e lid 1

Beschikbaarstelling lesmateriaal aan leerlingen

Het bevoegd gezag stelt elk leerjaar om niet aan een leerling lesmateriaal ter beschikking. Bijdragen hiervoor zijn dus niet rechtmatig.

 

1

   

86 lid 1

Bekostiging exploitatiekosten

Geeft aan waarvoor de bekostiging van de exploitatie wordt ontvangen.

 

1

   

96c.1

Bekostiging middelen door gemeente

Gemeente bekostigt aan BG van een andere dan een gemeentelijke school het bedrag dat is uitgegeven voor de belastingen mbt de in de gemeente gelegen gebouwen en terreinen. Hier mag dus geen Rijksbijdrage aan worden besteed.

 

1

   

99

Besteding bekostiging

Het artikel geeft aan waaraan de bekostiging besteed moet worden.

 

1

   

100

Contractactiviteiten

De bedragen en bekostiging, bedoeld in art. 99, worden niet aangewend voor contractactiviteiten

 

1

      
 

1

  

Bekostigingsbesluit W.V.O.

 

1

   

24

Voorschriften betreffende verrekening overschotten bij opheffing of beëindiging van de bekostiging van scholen.

Alleen van toepassing bij opheffing of beeindiging, dan dient verrekening van exploitatie overschotten plaats te vinden.

 

1

      
 

1

1

 

Regeling tijdelijke subsidiëring experimenten leergang VMBO-MBO2 2008–2013

 

1

1

  

16 lid 2

Algemene waarborgen leerling aan leergang vmbo-mbo2

De subsidieontvanger stelt elk leerjaar om niet aan een leerling lesmateriaal ter beschikking. Bijdragen hiervoor zijn dus niet rechtmatig.

 

1

1

     
 

1

  

Regeling aanvullende bekostiging lokalen bètavakken havo/vwo

 

1

   

12 lid 1

Verantwoording

De aanvullende bekostiging wordt uitsluitend aangewend voor het doel waarvoor zij is verstrekt.

 

1

      
 

1

1

 

Regeling doorontwikkeling praktijkonderwijs

 

1

1

  

art 5 lid 1 en 2

Verantwoording

De aanvullende bekostiging wordt uitsluitend aangewend voor het doel waarvoor zij is verstrekt. De aanvullende bekostiging wordt uiterlijk in het jaar nadat deze is toegekend besteed.

 

1

1

     
 

1

1

1

Regeling praktijkleren en versterking primaire opleidingen groen onderwijs

 

1

1

1

 

12

 

….. Besteedt die bijdragen uitsluitend ten behoeve van het doel, …

     

13 lid 2

 

Indien een deel van de ontvangen aanvullende bijdrage in enig jaar niet is besteed aan het doel, bedoeld in art 2 dan wel art 8, mag dit deel binnen dat doel worden besteed in navolgende jaren.

 

1

1

1

    
 

1

1

 

Uitvoeringsregeling bestrijding voortijdig schoolverlaten en regionale meld- en coördinatiefunctie voortijdig schoolverlaten

 

1

1

  

24 lid 1

Besteding subsidie en verantwoording en controle

De subsidie wordt uitsluitend aangewend voor het doel waarvoor zij is verstrekt. De subsidie wordt uiterlijk in 2011 besteed.

 

1

1

     
  

1

 

Wet educatie en beroepsonderwijs (WEB)

  

1

  

1.2.1

Doelstellingen onderwijs

Alleen ten aanzien van het volgende aspect: educatie en beroepsonderwijs omvatten niet activiteiten op het niveau hoger onderwijs. Uitgaven voor hoger onderwijs zijn dus niet rechtmatig.

  

1

  

1.5.1

Aanspraak bekostiging KBB

Recht op bekostiging voor bij de wet opgedragen werkzaamheden voor zover niet verricht in het kader van dienstverlening.

  

1

  

2.2.1 lid 3 en 4

Rijksbijdrage beroepsonderwijs

Geeft aan waarvoor de bijdrage in de exploitatiekosten en in de huisvestingskosten ontvangen wordt.

  

1

  

2.5.3 lid 2

Jaarrekening

Alleen ten aanzien van het volgende aspect: Van niet doelmatige aanwending van de rijksbijdrage is in ieder geval sprake voorzover bedragen daaruit worden aangewend voor het op enigerlei wijze compenseren van de deelnemers of examendeelnemers voor les- en cursusgeld respectievelijk examengeld. Uitgaven hiervoor zijn dus niet rechtmatig.

  

1

     
  

1

 

Uitvoeringsbesluit WEB (UWEB)

  

1

  

5a.4 lid 1

Maximum-salaris voorzitter college van bestuur en centrale directie

Geeft maximum salarisschaal. Daarboven is dus niet rechtmatig.

  

1

     
  

1

 

Notitie helderheid in de bekostiging 2004

  

1

  

Thema 2

Investeren van publieke middelen in private activiteiten

Investeren van publieke middelen in private activiteiten mag onder voorwaarden.

  

1

  

Thema 4

Les en cursusgeld niet betaald door de deelnemer zelf.

Zie ook WEB art 2.5.3 lid 2.

  

1

     
  

1

 

Regeling innovatiebox beroepsonderwijs 2006 tot en met 2009

  

1

  

3 lid 3, 4 en 5

Aanwending van de aanvullende vergoeding

lid 3: Een instelling besteedt de aanvullende vergoeding aan innovatie in overeenstemming met de afspraken, bedoeld in het eerste en tweede lid. Lid 4: Geeft aan in welke periode de middelen uiterlijk besteed moet worden. Later is dus niet rechtmatig. Lid 5: Een AOC besteedt het innovatiebudget dat voortvloeit uit de FES middelen alleen voor het beroepsonderwijs.

  

1

  

4a

Cofinanciering

De in 2007 en 2008 ontvangen FES-middelen kunnen door de instelling slechts besteed worden, indien minimaal 35% van de kosten, die zijn verbonden aan een doel, bedoeld in art 2 lid 4 aan cofinanciering wordt gerealiseerd.

  

1

  

9 lid 1

Financiele verantwoording

Lid 1: De aanvullende vergoeding en de FES middelen worden uitsluitend aangewend voor de doelen waarvoor zij zijn verstrekt.

  

1

     
  

1

 

Kaderregeling Technocentra 2006 tot en met 2010

  

1

  

14

Besteden overeenkomstig bestemming

Basissubsidie en speerpunten subsidie worden uitsluitend aangewend voor in artikelen omschreven doelen.

  

1

     
  

1

 

Subsidieregeling schoolmaatschappelijk werk in het mbo

  

1

  

7

Besteding subsidie

De subsidie wordt uitsluitend aangewend voor het doel waarvoor zij is verstrekt. De subsidie wordt uiterlijk in het jaar volgende op het jaar van verstrekking besteed.

  

1

     
   

1

Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (WHW)

   

1

 

2.9 lid 1 en 5(lid 5 wordt lid 4 miv 1-9-2010)

Verslaglegging

lid 1 Rijksbijdrage mag niet besteed worden voor het op enigerlei wijze compenseren van studenten of extranei voor collegeld, examengeld, cursusgeld of wat de hogescholen betreft de bijdrage bedoeld in artikel 7.46, tweede lid, anders dan op grond van artikel 7.46, derde lid, artikel 7.51 of artikel 7.51a. en (m.i.v 1 september 2010) ook niet aan het uitvoeren van de procedure voor erkenning van verworven competenties

   

1

 

2.11 (vervalt per 1-9-2010)

Bijzondere bepaling universitaire eerstegraadslerarenopleidingen.

Het gedeelte van de rijksbijdrage dat wordt berekend op de wijze, bedoeld in artikel 2.5, lid 1 a, onderdeel a, wordt besteed aan het desbetreffende onderwijs.

   

1

 

2.12

Rijksbijdrage AZ

Doorbetaling, zie ook CP.

   

1

 

2.15 lid 15 (vervalt per 1-9-2010, maar zie ook art 18.76)

Waarborgfonds Hogescholen

Het fonds kan batig saldo uitkeren aan de instellingen. De instellingen besteden deze uitkeringen ten behoeve van de werkzaamheden van de instelling, waarvoor de rijksbijdrage wordt verstrekt.

   

1

 

7.43 lid 1, 2 en 4 (vervalt per 1-9-2010)

Collegeld voor voltijdse opleidingen

lid 1 geeft hoogte collegegeld (minder of meer is niet rechtmatig), lid 2 geeft minimaal collegeld aan (minder is niet rechtmatig), lid 4 geeft aan met welk bedrag jaarlijks verhoogd.

   

1

 

7.43 lid 1 (m.i.v. 1-9-2010)

Collegegeld verplichting

Lid 1 Elke student is wettelijk collegegeld of instellingscollegegeld verschuldigd.

   

1

 

7.43a lid 1 en 3 (vervalt per 1-9-2010)

Collegegeld voor bepaalde voltijdse opleidingen in het studiejaar 2005-2006 en de volgende studiejaren

lid 1 geeft dat voor de hier genoemde opleidingen het collegegeld ten hoogste 5 maal het collegegeld in art 7.43 lid 1 mag bedragen (meer is dus niet rechtmatig), lid 3 geeft aan dat collegegeld in lid 1 in de plaats komt van collegegeld in art 7.43 lid 1(ook is dus niet rechtmatig)

   

1

 

7.44 lid 1 (vervalt per 1-9-2010)

Collegegeld voor deeltijdse en duale opleidingen

lid 1 collegegeld voor inschrijving voor een deeltijdse of duale opleiding bedraagt ten minste € 567,23 (minder is dus niet rechtmatig)

   

1

 

7.44 lid 1 (m.i.v 1-9-2010)

Examengeld verplichting

Lid 1 Een extraneus is voor elk studiejaar dat hij door het instellingsbestuur voor een opleiding is ingeschreven, aan de desbetreffende instelling examengeld verschuldigd.

   

1

 

7.45 lid 1 (vervalt per 1-9-2010)

Examengeld extraneus

Voor de inschrijving als extraneus is een door het instellingsbestuur vast te stellen examengeld verschuldigd.

   

1

 

7.45 lid 1, 3, 4, 5 en 6 (m.i.v. 1-9-2010)

Wettelijk collegegeld

Geeft aan voor welke studenten in welke omstandigheden hoeveel wettelijk collegegeld verschuldigd is.

   

1

 

7.46 lid 1 t/m 5 (m.i.v. 1-9-2010)

Instellingscollegegeld

Geeft aan voor welke studenten en op welke wijze het instellingscollegegeld verschuldigd is.

   

1

 

7.48

Vermindering en vrijstelling collegegeld

Geeft aan in welke gevallen vermindering of vrijstelling van het wettelijke collegegeld is toegestaan. Alleen in de in dit artikel genoemde gevallen is vermindering toegestaan.

   

1

 

7.49 (vervalt per 1-9-2010)

Terugbetaling wettelijk collegegeld

Geeft aan in welke gevallen terugbetaling van het wettelijke collegegeld is toegestaan. Alleen in de in dit artikel genoemde gevallen is terugbetaling toegestaan.

   

1

 

7.49 (m.i.v. 1-9-2010)

Collegegeld voor bepaalde voltijdse opleidingen in het studiejaar 2005-2006

lid 1 geeft dat voor de hier genoemde opleidingen het collegegeld ten hoogste 5 maal het collegegeld in art 7.45 lid 3 mag bedragen (meer is dus niet rechtmatig), lid 3 geeft aan dat collegegeld in lid 1 in de plaats komt van collegegeld in art 7.45 lid 3.

   

1

 

7.49a (vervalt per 1-9-2010)

Terugbetaling collegegeld voor bepaalde voltijdse opleidingen

Geeft aan in welke gevallen terugbetaling van het collegegeld (uit art 7.43 a ) is toegestaan. Alleen in de in dit artikel genoemde gevallen is terugbetaling toegestaan.

   

1

 

7.50 lid 1 en 2 (vervalt per 1-9-2010)

Cursusgeld Open Universiteit

lid 1 vaststelling van verschuldigd cursusgeld, lid 2 regeling tbv gedeeltelijke vrijstelling tbv personen met beperkte draagkracht.

   

1

 

7.51 lid 1, 2, 4 en 6 (vervalt per 1-9-2010)

Financiele ondersteuning studenten (afstudeerfonds)

Lid 1 en 2 geven voorwaarden waaraan studenten moeten voldoen om in aanmerking te komen voor ondersteuning, lid 4 geeft aan wat de omvang van de ondersteuning moet zijn, lid 6 geeft aan inwelke gevallen een hogere aanspraak voor de student van toepassing is en dus rechtmatig is.

   

1

 

7.51 lid 1, 2, 3, 6 en 7 (per 1-9-2010)

Profilieringsfonds

Lid 1, 2 en 3 geven aan voor welke studenten en omstandigheden het instellingsbestuur financiele voorzieningen tbv financiele ondersteuning aan studenten kan geven. Lid 6 geeft aan in welke gevallen O.M. een voorziening treft (uitgaven van het instellingsbestuur aan deze categorie zijn dus onrechtmatig). Lid 7 geeft aan in welke gevallen een ruimere ondersteuning is toegestaan.

   

1

 

7.51a (vervalt per 1-9-2010)

Financiele ondersteuning studenten (studiefonds)

lid 1 en 2 geven aan onder welke omstandigheden een ho of universiteit een financiele bijdrage aan een student mag doen. In andere gevallen is dat dus niet rechtmatig.

   

1

 

9.3 lid 1

Samenstelling CvB en rechtspositie leden

Het CvB bestaat uit ten hoogste 3 leden, waaronder de rector magnificus van de universiteit. Meer leden zijn dus niet rechtmatig.

   

1

 

10.2 lid 1 (m.i.v. 1-9-2010)

College van bestuur

Het CvB bestaat uit ten hoogste 3 leden, waaronder de voorzitter. Meer leden zijn dus niet rechtmatig.

   

1

 

11.2 lid 1

Samenstelling CvB en rechtspositie leden

Het CvB bestaat uit ten hoogste 3 leden, waaronder de voorzitter. Meer leden zijn dus niet rechtmatig.

   

1

 

17.2 (vervalt m.i.v. 1-9-2010)

Afwijking art 7.43

afwijking art 7.43

   

1

 

17.3 (vervalt m.i.v. 1-9-2010)

Afwijking art 7.51

afwijking art 7.51

   

1

 

17.10

Aanvullende afstudeersteun voor tempobeurs studenten

aanvulling op art 7.51

   

1

 

18.76 (m.i.v. 1-9-2010)

Toepassing vervallen bepalingen waarborgfonds hogescholen

stelt dat artikel 2.15 nog van toepassing blijft tot een nader te bepalen tijdstip

   

1

    
   

1

Uitvoeringsbesluit WHW 2008

   

1

 

2.2 lid 1 en 2 (m.i.v. 1-9-2010)

Omvang collegegeld

Geeft bedragen artikel 7.45 lid 4 en lid 7

   

1

 

2.3 (m.i.v. 1-9-2010)

Uitbreiding categorie studenten wettelijk collegegeld

Ook voor studenten aan deze opleidingen is wettelijk collegegeld verschuldigd.

   

1

 

2.4 (m.i.v. 1-9-2010)

Administratiekosten gespreide inning collegegeld

Geeft bedrag bedoeld in artikel 7.47 van de wet, bedraagt € 24.

   

1

 

6.4 lid 3

Tegemoetkomingen aan de raad van Toezicht

Tegemoetkoming wordt verminderd bij aanvang of beeindiging in de loop van een kalender jaar.

   

1

    
   

1

Besluit rechtspositie leden van centrale directies en colleges van bestuur van hogescholen

   

1

 

3 lid 1

Bezoldiging

salaris maximaal schaal 18 BBRA

   

1

 

3 lid 2

Bezoldiging

er kan een toelage worden toegekend bij een aanstelling < 4 jaar

   

1

    
   

1

Regeling Financiën HO

   

1

 

9

Vaststelling collegegeld

Bepaalt het wettelijke collegegeld voor 2010-2011 en 2011-2012 (versie voor 1 september 2010 bepaalt dit voor 2009-2010).

   

1

 

14a

Toelage Raad van Toezicht

In dit artikel worden de hoogte van de tegemoetkomingen aan de leden en vz van de RvT bepaald. Hoger is dus niet rechtmatig.

   

1

    
   

1

Besluit rechtspositie leden van colleges van bestuur van openbare universiteiten

   

1

 

3 lid 1

Bezoldiging

Salaris max. Schaal 18 BBBR

   

1

 

3 lid 2

Bezoldiging

Mogelijkheid van toelage

   

1

    
   

1

Besluit decentralisatie arbeidsvoorwaardenvorming academische ziekenhuizen

   

1

 

5 lid 1 en 2

Bezoldiging

lid 1 lid RvB salaris overeenkomstig bijlage van dit besluit, lid 2 tevens vz RvB max sal en toelage van 10%

   

1

    
   

1

Tractaat Nederland–Vlaanderen

   

1

 

5

 

Bepaalt dat Nederland via de Universiteit Maastricht de middelen aan de TUL beschikbaar stelt. Er bestaat dus een doorbetalingsverplichting van de UM aan de TUL van deze rijksbijdrage.

   

1

 

8 lid 2

 

De TUL stelt de hoogte van het collegegeld vast overeenkomstig de WHW

   

1

    
   

1

Notities helderheid (2003, de aanvulling in 2004 en de nadere toelichting in 2005 aan de TK)

   

1

 

Thema 2

Investeren van publieke middelen in private activiteiten

Investeren van publieke middelen in private activiteiten mag onder voorwaarden.

   

1

 

Thema 5

Collegegeld niet betaald door de student zelf

Zie ook WHW art 2.9 lid 1

   

1

    
   

1

Subsidieregeling regionale samenwerkingsverbanden en landelijke expertisecentra lerarenopleidingen 2006–2008

   

1

 

22 lid 1 en 2

Lagere vaststelling subsidie

Lid 1 De subsidie wordt uitsluitend aangewend voor het doel waarvoor zij is verstrekt. Lid 2 De subsidie wordt uiterlijk voor 1 juli 2010 besteed.

   

1

    
   

1

Regeling LNV-subsidies

   

1

 

1:15

Subsidiabele en niet subsidiabele kosten

Geeft aan welke kosten niet of onder voorwaarden wel subsidiabel zijn.

   

1

 

4a:9

Subsidiabel kosten

Geeft aan welke kosten voor subsidie in aanmerking komen.

   

1

    

1

1

1

1

Stimuleringsregeling Krachtig Meesterschap

1

1

1

1

 

25

Besteding subsidie

De subsidie wordt uitsluitend aangewend voor het doel waarvoor zij is verstrekt. De subsidie dient uitgegeven te zijn aan het einde van het tijdsvak waarin de subsidie wordt verstrekt zoals vastgesteld in artikel 15.1 en 15.2.

1

1

1

1

    
 

1

1

 

Tijdelijke subsidieregeling plusvoorzieningen overbelaste jongeren

 

1

1

  

7

Bestedingswijze

Lid 1: De subsidie wordt uitsluitend aangewend voor het doel waarvoor zij is verstrekt. Lid 2: De subsidie wordt voor 1 januari 2012 besteed. Lid 3: Geeft aan welk bedrag aan beheerskosten maximaal subsidiabel is.

 

1

1

     
 

1

  

Regeling aanvullende bekostiging energie zuinigheid en binnenmilieu 2009–2010

 

1

   

12 lid 1 en 3

Verantwoording

Lid 1: De aanvullende bekostiging wordt uitsluitend aangewend voor het doel waarvoor zij is verstrekt. Lid 3: De aanvullende bekostiging wordt uiterlijk op 4 september 2011 besteed.

 

1

      
  

1

 

Tijdelijke regeling stageoffensief

  

1

  

8 lid 1 en 2

Verantwoording kbb

Lid 1: De bijdragen voor de kbb worden uitsluitend aangewend voor de in deze regeling omschreven doelen. Lid 2: Middelen die op 1 januari 2011 niet zijn besteed aan de activiteiten, bedoeld in art 3, worden teruggevorderd.

  

1

     
  

1

 

Regeling intensivering Nederlandse taal en rekenen mbo

  

1

  

9

Besteding aanvullende bekostiging

De aanvullende bekostiging wordt uitsluitend aangewend voor het doel waarvoor zij is verstrekt. Eventueel niet-bestede middelen na afloop van de looptijd van de aanvullende bekostiging zullen worden teruggevorderd. De aanvullende bekostiging wordt uiterlijk in het jaar 2013 besteed.

  

1

     

1

1

  

Regeling subsidie regionale expertisecentra in verband met pakketmaatregel AWBZ 2009

1

1

   

6

Uitvoeringskosten

Maximaal 15% van de toegekende aanvullende middelen wordt door het rec aangewend voor de uitvoeringskosten van deze regeling.

1

1

   

8 lid 1 en 3

Vaststelling en financiele verantwoording

Lid 1: De aanvullende bekostiging wordt uitsluitend aangewend voor het doel waarvoor zij is verstrekt. Niet bestede middelen worden na afloop van de looptijd van de aanvullende bekostiging teruggevorderd.Lid 3: De aanvullende bekostiging wordt uiterlijk in het kalenderjaar 2012 besteed.

1

1

      
 

1

1

 

Les en cursusgeldwet

 

1

1

  

6 lid 1

Algemene bepaling en nadere regeling cursusgeld

Lid 1 Cursusgeld is verschuldigd ter zake van het volgen van uit de openbare kas bekostigd onderwijs aan cursussen.

 

1

1

     

1

1

  

Regeling InnovatieImpuls Onderwijs

1

1

   

10

Subsidiabele projectkosten

In dit artikel is aangegeven welke kosten wel en niet subsidiabel zijn.

1

1

   

29 lid 2

Besteding subsidie

Lid 2: … uitsluitend aangewend voor het doel waarvoor zij is verstrekt…. De subsidie wordt uiterlijk in het jaar 2014 besteed.

1

1

      
   

1

Regeling Siriusprogramma 2010

   

1

 

19

Besteding subsidie

De subsidie wordt uitsluitend aangewend voor het doel waarvoor zij is verstrekt. … De subsidie wordt uiterlijk in 2014 besteed.

   

1

    

TOELICHTING

Jaarlijks moeten de scholen voor het primair en voortgezet onderwijs, instellingen, technocentra en kenniscentra in de sector BVE en bekostigde instellingen voor hoger onderwijs, bedoeld in artikel 1.8, eerste lid van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek, een jaarverslag indienen om de ontvangen bekostiging en subsidies te verantwoorden. Hiervoor wordt jaarlijks een controleprotocol opgesteld, waarin aanwijzingen zijn opgenomen voor de instellingsaccountants. De scholen/instellingen moeten naast de jaarstukken met de controleverklaring en een assurance-rapport over de bekostigingsgegevens – voor zover deze is afgegeven – ook een rapport van bevindingen inzenden. Het controleprotocol wordt beschikbaar gesteld als webapplicatie. Hierbij bestaat de mogelijkheid voor gebruikers om binnen een bepaalde onderwijssector alleen de voor hen relevante passages en voorschriften te selecteren.

De eerste (voorlopige) versie van het controleprotocol verschijnt halverwege het betreffende jaar als voorlichtingspublicatie op de website van de Inspectie van het Onderwijs en DUO. Nadat alle correcties als gevolg van maatregelen zijn verwerkt, wordt aan het einde van het betreffende kalenderjaar een definitieve versie gepubliceerd als bijlage van de regeling in de Staatscourant.

Gelet op het feit dat de jaarverslagen over het boekjaar 2006 zijn afgehandeld, wordt de regeling controleprotocol OCW 2006 ingetrokken. Voor zover bezwaar- of beroepszaken over dit jaar nog in behandeling zijn, voorziet artikel 2, tweede lid erin dat besluiten nog wel overeenkomstig die regeling worden genomen.

OCW voorziet geen gevolgen voor de administratieve lasten voor het onderwijsveld.

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart.

Naar boven