Regeling van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 20 december 2011, nr. IVV/FB/2011/21972, tot wijziging van de bedragen genoemd in de IOAW en IOAZ met ingang van 1 januari 2012

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

Gelet op de artikelen 5, tiende en elfde lid, en 8, vierde lid, van de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers, 5, vijfde en zesde lid, en 8, vierde lid, van de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen, 2:8, tweede lid, van het Inkomensbesluit volksverzekeringen en sociale voorzieningen en 5, derde lid, van de Regeling vermogenswaardering Ioaz;

Besluit:

ARTIKEL I

De bedragen, genoemd in de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers, worden als volgt gewijzigd:

A

Artikel 5 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het derde lid, onder a, wordt '€ 659,93' vervangen door: € 668,21.

2. In het vierde lid wordt '€ 1.187,87' vervangen door: € 1.202,78; '€ 923,90' vervangen door: € 935,49; '€ 761,50' vervangen door: € 770,04 en '€ 667,43' vervangen door: € 676,10.

3. In het vijfde lid wordt '€ 1.156,11' vervangen door: € 1.165,05; '€ 866,79' vervangen door: € 873,02; '€ 642,28' vervangen door: € 647,25 en '€ 352,96' vervangen door: € 355,22.

B

In artikel 8, tweede lid, wordt '€ 295,80' vervangen door: € 295,06.

ARTIKEL II

De bedragen, genoemd in de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen, worden als volgt gewijzigd:

A

Artikel 5 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het tweede lid, onder 2°, wordt '€ 20.405,00' vervangen door: € 20.866,00.

2. In het tweede lid, onder 3°, wordt '€ 21.329,00' vervangen door: € 21.248,00.

3. In het vierde lid wordt '€ 659,93' vervangen door: € 668,21; '€ 1.187,87' vervangen door: € 1.202,78 en '€ 923,90' vervangen door: € 935,49.

B

Artikel 8 wordt als volgt gewijzigd:

1. In tweede lid wordt '€ 122.094,00' vervangen door: € 124.902,00.

2. In het derde lid wordt '€ 291,04' vervangen door: € 295,06.

ARTIKEL III

In artikel 2:8, eerste lid, onder b, van het Inkomensbesluit volksverzekeringen en sociale voorzieningen wordt '€ 2.267,00' vervangen door: € 2.288,00.

ARTIKEL IV

In artikel 5, eerste lid, van de Regeling vermogenswaardering Ioaz wordt '€ 115.914,00' telkens vervangen door: € 116.283,00.

Artikel VI

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2012.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 20 december 2011

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

P. de Krom.

TOELICHTING

In de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW) en de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ) zijn de netto bedragen opgenomen waaraan de op grond van artikel 5 van de IOAW en IOAZ vast te stellen grondslagen netto gelijk dienen te zijn. De genoemde bedragen dienen te worden aangepast met ingang van de dag waarop het netto minimumloon en het netto minimumjeugdloon wijzigen.

Aangezien met ingang van 1 januari 2012 het netto minimumloon en het netto minimumjeugdloon veranderen dienen de in de IOAW en de IOAZ genoemde netto bedragen eveneens te worden aangepast. Deze regeling strekt daartoe. Ook enkele bedragen genoemd in het Inkomensbesluit volksverzekeringen en sociale voorzieningen en de Regeling vermogenswaardering Ioaz worden gewijzigd aan de hand van de ontwikkeling van het netto minimumloon.

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

P. de Krom.

Naar boven