Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van Veiligheid en JustitieStaatscourant 2011, 23522Besluiten van algemene strekking

Regeling van de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie van 15 december 2011, nr. 5719974/11, houdende wijziging van de tarieven van ambtshandelingen van gerechtsdeurwaarders

De Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie;

Gelet op art. 14 van het Besluit tarieven van ambtshandelingen van gerechtsdeurwaarders;

Besluit:

ARTIKEL I

De bedragen in de in kolommen A tot en met D van onderstaande tabel aangeduide bepalingen van het Besluit tarieven ambtshandelingen gerechtsdeurwaarders worden vastgesteld als aangegeven in kolom F.

Besluit tarieven ambtshandelingen gerechtsdeurwaarders

A

B

C  

D

E

F

Artikel

lid

onderdeel

hoofdzin

huidig bedrag €

nieuw bedrag per 1-1-2012 in €

2

 

a

   

76,31

76,17

2

 

b

   

73,45

73,31

2

 

c

   

60,37

60,26

2

 

d

   

64,61

64,49

2

 

e

   

100,37

100,18

2

 

f

   

134,78

134,53

2

 

g

   

198,62

198,25

2

 

h

   

218,02

217,61

2

 

i

   

159,94

159,64

2

 

j

   

113,84

113,63

2

 

k

   

97,22

97,04

2

 

l

   

133,17

132,92

2

 

m

   

231,68

231,25

2

 

n

   

99,64

99,45

2

 

o

   

137,91

137,65

2

 

p

   

49,21

49,12

2

 

q

   

303,99

303,42

2

 

r

   

206,85

206,46

2

 

s

   

75,50

75,36

2

 

t

   

264,22

263,73

2

 

u

   

70,95

70,82

2

 

v

   

197,41

197,04

2

 

w

   

229,45

229,02

3

 

a

   

9,73

9,71

 

 

b

15,47

15,44

 

 

c

   

5,75

5,74

5

       

18,62

18,59

6

 

a

   

18,98

18,94

 

 

b

   

66,44

66,32

7

     

eerste

18,62

18,59

 

     

tweede

11,04

11,02

8

1

     

23,48

23,44

 

2

     

47,29

47,20

 

2

 

   

92,49

92,32

ARTIKEL II

Deze Regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2012.

ARTIKEL III

Deze Regeling wordt aangehaald als: Regeling wijziging tarieven ambtshandelingen gerechtsdeurwaarders 2012.

Deze Regeling zal met toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 15 december 2011

De Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie,

F. Teeven.

TOELICHTING

Ingevolge artikel 240 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering worden kosten ter zake van ambtshandelingen, verricht door gerechtsdeurwaarders, berekend overeenkomstig bij of krachtens algemene maatregel van bestuur vastgestelde tarieven. Ingevolge artikel 434a van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering worden voorts kosten ter zake van ambtshandelingen, verricht door gerechtsdeurwaarders, voor de bepaling van de kosten van tenuitvoerlegging in aanmerking genomen overeenkomstig bij of krachtens algemene maatregel van bestuur vastgestelde tarieven. De tarieven zijn opgenomen in het Besluit tarieven ambtshandelingen gerechtsdeurwaarders (Stb. 2001, 325, laatstelijk gewijzigd bij besluit van 5 december 2001, Stb. 2001, 600). Ingevolge artikel 14, eerste lid, van dat besluit worden de vaste schuldenaarstarieven jaarlijks door de Minister van Veiligheid en Justitie met ingang van 1 januari gewijzigd met een percentage dat overeenkomt met 0,6 x (A - B) + (0,4 x C). In de onderdelen A tot en met D van voornoemd artikel 14 wordt uitgelegd waar A, B, en C voor staan.

Voor de aanpassing van de tarieven met ingang van 1 januari 2012 zijn relevant de ontwikkelingen van de indexen van de arbeidskosten, arbeidsproductiviteit en algemeen prijspeil tussen (het gemiddelde van) 2009 en (het gemiddelde van) 2010. De procentuele stijging van de arbeidskosten is berekend op 1,196 % De procentuele stijging van de arbeidsproductiviteit is op basis van CBS-gegevens berekend op 2.355 %. De procentuele stijging van het algemene prijspeil is berekend op 1,272 % De resulterende indexeringsfactor 0,6 x (1,196 – 2,355) + 0,4 x 1,272 is afgerond op –0.187 %.

Artikel 1 geeft de aldus geïndexeerde tarieven voor 2012 weer. In het belang van de overzichtelijkheid zijn alle daarvoor in aanmerking komende wijzigingen in één tabel opgenomen.

De Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie,

F. Teeven.