Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 28-12-2011 gepubliceerd door het Ministerie van Financiën. De publicatie is van het type Besluiten van algemene strekking en heeft als identifier "stcrt-2011-23140".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum ondertekening 2011-12-15
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Grondslag Artikelen 2 en 4, Kaderwet LNV-subsidies
Grondslag Artikel 4, eerste lid, Wet inzake de geldtransactiekantoren
Grondslag Artikelen 2:10d en 3:3, Wet op het financieel toezicht
Grondslag Artikel 4, Frequentiebesluit
Grondslag Artikel 4, Besluit vergunningen mobiele telecommunicatie
Grondslag Artikel 69a, Ambtenarenreglement Staten-Generaal
Grondslag Artikel 34g, Algemeen Rijksambtenarenreglement
Grondslag Artikel 19g, vierde lid, Wet op de loonbelasting 1964
Grondslag Artikel 30, vijfde lid, Kaderwet EZ-subsidies
Grondslag Artikelen 34, zesde lid, 35, vijfde lid en 35a, vierde lid, Invorderingswet 1990
Grondslag Artikel 2, tweede lid, Wet financiering decentrale overheden
Grondslag Artikel 3.126a, tiende lid, Wet inkomstenbelasting 2001
Grondslag Artikelen 15, 19 en 23, Landbouwwet
Identifier stcrt-2011-23140
Jaargang 2011
Onderwerp Financiën | Financieel toezicht
Organisatietype ministerie
PS key SC155520
Publicatiedatum 2011-12-28
Publicatienaam Staatscourant
Publicatienummer 23140
Publicerende organisatie Ministerie van Financiën
Rubriek Besluiten van algemene strekking
Taal nl
Titel Wijziging van de Vrijstellingsregeling Wft in verband met de implementatie van richtlijn 2009/110/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende de toegang tot, de uitoefening van en het prudentieel toezicht op de werkzaamheden van instellingen voor elektronisch geld, tot wijziging van de Richtlijnen 2005/60/EG en 2006/48/EG en tot intrekking van Richtlijn 2000/46/EG (PbEU L 267) nr. FM/2011/10259 M
Uitgever Ministerie van Binnenlandse Zaken