Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Raden voor Rechtsbijstand (Cluster)Staatscourant 2011, 20379Besluiten van algemene strekking

Aanvullende regels met betrekking tot het bijstellen van zaaksoorten en bijbehorende bewindvoerdersubsidies in het kader van de Wsnp

4 november 2011

De Raad voor Rechtsbijstand,

Gelet op:

  • De Wet schuldsanering natuurlijke personen (Staatsblad 1998, nrs. 445 en 447)

  • Art 4, lid 1 en 3 van het besluit subsidie bewindvoerder schuldsanering (Staatsblad 2001, nr. 80)

  • Paragraaf 3.5.6 en afdeling 4.2.3 van de Algemene wet bestuursrecht

stelt aanvullende regels vast met betrekking tot het bijstellen van zaaksoorten en bijbehorende bewindvoerdersubsidies in het kader van de Wsnp:

Artikel 1

De Raad voor Rechtsbijstand (hierna: de Raad) stelt bij het begin van elke nieuwe Wsnp-zaak de zaaksoort vast en de bijbehorende subsidie (art 4 Besluit Subsidie Bewindvoerder Schuldsanering). De Raad baseert deze uitspraak op de informatie in de uitspraak tot toepassing van de wettelijke schuldsaneringsregeling van de arrondissementsrechtbanken. De Raad informeert de bewindvoerder over zijn besluit via het rekening-courantoverzicht dat binnen twee maanden na ontvangst van het vonnis tot toepassing van de wettelijke schuldsanering aan de bewindvoerder wordt toegestuurd.

Artikel 2

Indien de bewindvoerder tijdens de looptijd van de schuldsanering signaleert dat de werkelijke zaaksoort afwijkt van de aanvankelijk vastgestelde, dient hij de Raad daarover te informeren.

Artikel 3

De bewindvoerder verzoekt schriftelijk om aanpassing van de zaaksoort en bijbehorende bewindvoerdersubsidie uiterlijk op de dag van de beëindigingzitting. Het verzoek gaat vergezeld van documentatie aan de hand waarvan de Raad de zaaksoort opnieuw kan vaststellen.

Artikel 4

De Raad kan de bewindvoerder ook actief benaderen met het verzoek informatie beschikbaar te stellen waarmee hij de zaaksoort opnieuw kan vaststellen. De bewindvoerder dient hieraan medewerking te verlenen. Verleent hij geen medewerking, dan kan de Raad een lagere bewindvoerdersubsidie vaststellen en uitbetalen.

Artikel 5

De Raad informeert de bewindvoerder zo spoedig mogelijk en schriftelijk over zijn bevindingen.

Artikel 6

De bewindvoerder kan uiterlijk vier weken na verzending van de bevindingen aanvullende informatie naar de Raad sturen. Na afloop van deze termijn beslist de Raad over de zaaksoort en informeert de bewindvoerder daarover.

Artikel 7

De toelichting bij dit besluit bevat nadere uitleg over de werkwijzen en achtergrond van de bepalingen.

Artikel 8

Deze regels treden in werking op de tweede dag na publicatie in de Staatscourant.

Den Haag, 4 november 2011

De Minister van Veiligheid en Justitie,

voor deze:

P.J.M. van den Biggelaar,

Directeur stelsel.

J. Wijkstra,

Directeur bedrijfsvoering.