Kennisgeving voorbereiding besluiten aanvragen vergunningen Tracébesluit Verruiming Vaargeul Eemshaven-Noordzee

Krachtens artikel 20 van de Tracéwet bevordert de minister van Infrastructuur en Milieu een gecoördineerde voorbereiding van besluiten op aanvragen van vergunningen en van overige ambtshalve te nemen besluiten, met het oog op de uitvoering van een Tracébesluit.

In het kader van deze coördinatie geeft de minister van Infrastructuur en Milieu kennis van het feit dat de volgende besluiten zijn genomen.

Welke besluiten zijn er genomen en liggen er ter inzage?

Voor de uitvoering van het Tracébesluit Verruiming Vaargeul Eemshaven-Noordzee zijn de volgende besluiten genomen, overeenkomstig de procedure van artikel 20, lid 2 jo lid 4 Tracéwet jo Afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht:

 • 1. Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie

  NBwet-vergunning

 • 2. Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (Dienst Regelingen)

  Ontheffing Flora - en faunawet

 • 3. Rijkswaterstaat Noord-Nederland, Waterdistrict Waddenzee

  Vergunning ingevolge Wet beheer rijkswaterstaatswerken

Waar en wanneer kunt u de stukken inzien?

De besluiten liggen met ingang van 4 februari tot en met 17 maart 2011 gedurende de reguliere openingstijden op de hierna genoemde plaatsen ter inzage:

 • Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en innovatie, Cascadeplein 6, 9726 AD Groningen, tel. 050-599 23 00; openingstijden: maandag tot en met vrijdag van 9.00 uur tot 16.00 uur;

 • Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, Dienst Regelingen, Laan van Nieuw Oost-Indië 131, 2593 BM Den Haag, tel. 0800-223 33 22;

 • Rijkswaterstaat Waterdistrict Waddenzee, Keurloane 2, 9285 VS Buitenpost, tel. 0511-54 84 85; openingstijden: maandag tot en met vrijdag van 9.00 uur tot 16.00 uur;

 • Gemeente Eemsmond (Nl), Hoofdstraat-West 1, 9981 AA Uithuizen, tel. 0595-43 75 55; openingstijden: maandag van 8.30 uur tot 19.00 uur, dinsdag, woensdag en vrijdag van 8.30 uur tot 16.00 uur, donderdag van 8.30 uur tot 12.00 uur;

 • Gemeente Borkum (D), Neue Strasse 1, 26757 Borkum;

 • Gemeente Emden (D), Frickensteinplatz 2, 26721 Emden;

 • Gemeente Bunde (D), Kirchring 1, 26831 Bunde;

 • Gemeente Jemgum (D), Hofstrasse 2, 26844 Jemgum;

 • Gemeente Krummhörn (D), Rathausstrasse 1, 26736 Krummhörn;

 • Gemeente Leer (D), Rathausstrasse 1, 26789 Leer;

 • Gemeente Westoverledingen (D), Bahnhofstrasse 18, 26810 Westoverledingen;

 • Gemeente Papenburg (D), Hauptkanal rechts 68/69, 26871 Papenburg.

Beroep

De besluiten zijn voorbereid met toepassing van artikel 20, lid 2 jo artikel 20, lid 4 van de Tracéwet. Ingevolge artikel 25a lid 1 Tracéwet jo artikel 6:7 Algemene wet bestuursrecht, kan een belanghebbende gedurende zes weken na bekendmaking van het besluit hiertegen beroep instellen. Het beroepschrift dient te worden gericht aan de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

Het beroep schorst niet de werking van het besluit. Indien er beroep is ingesteld, is het mogelijk om een voorlopige voorziening te vragen, bijvoorbeeld inhoudende een schorsing.

Het verzoek om een voorlopige voorziening moet worden ingediend bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Meer informatie?

Voor nadere informatie over de besluiten kunt u zich wenden tot:

 • voor het besluit vermeld onder 1: de heer B. Schoon, tel. 050-599 23 57;

 • voor het besluit vermeld onder 2: mevrouw A.F.L. van Keulen, tel. 070-378 64 24;

 • voor het besluit vermeld onder 3: de heer M. de Vries, tel. 0511-54 84 11.

De minister van Infrastructuur en Milieu,

namens deze:

het waarnemend hoofd van de afdeling Bestuurlijk Juridische Zaken en Vastgoed,

S.D. Schat.

Naar boven