Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 17 augustus 2011, nr. AD/319686, houdende wijziging van de Regeling jaarverslaggeving onderwijs

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, handelende in overeenstemming met de Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie,

Gelet op artikel 2, vierde lid, en artikel 4 van het Besluit informatievoorziening WPO/WEC, artikel 18, vijfde lid, van het Bekostigingsbesluit W.V.O., artikel 2.5.3, tweede lid, artikel 2.5.4, tweede lid, en artikel 2.5.10 van de Wet educatie en beroepsonderwijs, artikel 5.2.1. en artikel 5.2.2. van het Uitvoeringsbesluit WEB en artikel 2.14 van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek;

Besluit:

ARTIKEL I

De Regeling jaarverslaggeving onderwijs wordt als volgt gewijzigd:

A

In Artikel 3, onderdeel f, vervalt de zinsnede: ’dien verstande dat de door het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit regulier bekostigde instellingen voor onderwijs voor zover zij niet worden bekostigd op basis van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek alle van dat Ministerie ontvangen gelden naast de normatieve rijksbijdrage opnemen in het model G’.

B

Artikel 3a komt te luiden:

Artikel 3a Afwijking een aanvulling richtlijn

  • 1. In aanvulling op hoofdstuk 271 Personeelsbeloningen van de richtlijnen worden de lasten op basis van de BAPO en de SOP, overeenkomstig paragraaf 2, alinea 204, van dat hoofdstuk, in de staat van baten en lasten verantwoord als periodelasten.

  • 2. Onderwijsinstellingen nemen in het jaarverslag op aan hoeveel niet EER-studenten zij uit het profileringsfonds, bedoeld in artikel 7.51 van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek, financiële ondersteuning hebben verleend.

C

In het eerste lid van artikel 4 wordt ‘zowel in schriftelijke als elektronische vorm’ vervangen door:

, bestaande uit het bestuursverslag en de jaarrekening, in schriftelijke vorm.

D

Bijlagen 2 en 3 vervallen.

ARTIKEL II INWERKINGTREDING

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 januari 2011.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart.

TOELICHTING

Algemeen

Met de onderhavige wijzigingsregeling wordt de Regeling jaarverslaggeving onderwijs (hierna de Regeling) aangepast. Er zijn meerdere redenen voor deze aanpassing. Zo zijn de tijdelijke voorschriften voor de verantwoording van de BAPO- en SOP-lasten vervallen, zijn aanpassingen nodig als gevolg van de nieuwe regeling OCW-subsidies, is aanpassing gewenst van de aanleveringsprocedure van het jaarverslag en wordt uitvoering gegeven van een door het parlement aanvaarde motie met betrekking tot de verantwoording van het aantal beurzen aan niet EER-studenten.

Artikelsgewijs

Artikel I

Onderdeel A

Deze wijziging is een gevolg van de nieuwe Regeling OCW-Subsidies (nr. WJZ-230010 van 28 september 2010, Staatscourant nr. 15670 d.d. 11 oktober 2010). Op grond van deze regeling worden subsidies voortaan op een uniforme wijze toegewezen en verantwoord, en is er dus geen grond meer voor de uitzonderingsbepaling, die tot nu toe gold voor subsidies die afkomstig waren van het voormalige Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Het genoemde model G, zijnde een bijlage bij hoofdstuk RJ 660 uit de RJ-bundel, wordt aangepast aan de hiervoor genoemde regeling OCW-subsidies.

Onderdeel B

De verantwoordingvoorschriften van de BAPO lasten zijn gewijzigd omdat vanaf het verslagjaar 2010 de mogelijkheid vervalt tot het vormen van een voorziening voor toekomstige BAPO- en SOP-lasten. Daarover zijn alle instellingen geïnformeerd met brief OCW AD 204083 d.d. 31 mei 2010. De voorschriften, zoals opgenomen in het eerste en derde lid (oud) van artikel 3a van de regeling golden voor de verslagjaren 2008 en 2009, kunnen daarom vervallen en het tweede lid (oud) is daarom vernummerd tot eerste lid.

Het nieuwe tweede lid van artikel 3a is een gevolg van de medio 2010 door het parlement aanvaarde motie Anker (motie Anker, motienummer 384) waarbij is afgesproken dat de instellingen in de sector hoger onderwijs vanaf het jaarverslag 2011 een opgave doen van beurzen die zij op uit het profileringsfonds aan niet-EER studenten hebben verstrekt.

Onderdeel C

De aanleveringvoorschriften voor het jaarverslag en de jaarrekening zijn gewijzigd omdat in de praktijk is gebleken dat de aanlevering van het jaarverslag in elektronische vorm een zeer grote diversiteit kende en leidde tot een inefficiënt verwerkingsproces bij DUO. Overigens blijft de aanlevering van de gegevens uit jaarrekening in elektronische vorm ingevolge artikel 5 tweede lid, ongewijzigd.

Onderdeel D

Bijlage 2 van de regeling kan ten gevolge van de wijzigingen in de verantwoordingswijze van de BAPO lasten vervallen. Ook bijlage 3 is inmiddels zinledig geworden.

Artikel II

De wijzigingen gelden vanaf het verslagjaar 2011. De wijzigingsregeling werkt daarom terug tot en met 1 januari 2011.

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart.

Naar boven