Regeling van de Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie van 8 juli 2011, nr. WJZ/11105051, tot wijziging van de Regeling aanwijzing categorieën duurzame energieproductie 2011 (wijziging subsidieplafond hernieuwbaar gas)

De Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, na overleg met de Minister van Financiën;

Gelet op artikel 27, eerste lid, van het Besluit stimulering duurzame energieproductie;

Besluit:

ARTIKEL I

In artikel 3, eerste lid, van de Regeling aanwijzing categorieën duurzame energieproductie 2011 wordt ‘€ 750.000.000’ vervangen door: € 1.000.000.000.

ARTIKEL II

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 8 juli 2011

De Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie,

M.J.M. Verhagen.

TOELICHTING

1. Doel en aanleiding

In de SDE+ is het de bedoeling om met één subsidieplafond te werken voor alle categorieën duurzame energieproductie. Hiervoor is echter nog een wijziging van het Besluit stimulering duurzame energieproductie vereist. Voor 2011 was daarom het voornemen om tussen de subsidieplafonds voor hernieuwbare elektriciteit en hernieuwbaar gas te schuiven indien één van beiden overtekend was en het andere subsidieplafond nog genoeg ruimte bood. Die situatie is nu aan de orde, aangezien het subsidieplafond voor hernieuwbaar gas is overschreden en het subsidieplafond voor hernieuwbare elektriciteit ruimte biedt. De verhoging van het subsidieplafond voor hernieuwbaar gas is mogelijk binnen het totale verplichtingenbudget van € 1,5 miljard, omdat het subsidieplafond voor hernieuwbare elektriciteit middels een eerdere wijziging van de Regeling aanwijzing categorieën duurzame energieproductie 2011 verlaagd is.

De wijziging van het subsidieplafond voor hernieuwbaar gas in de regeling aanwijzing categorieën duurzame energieproductie 2011 is in overeenstemming met de werkwijze die is aangekondigd op pagina 2 van de Kamerbrief inzake de openstelling SDE+ 2011 d.d. 22 april 2011 (Kamerstuk II 2010/11, 31 239, nr. 114). Ook in de toelichting bij de Regeling aanwijzing categorieën duurzame energieproductie 2011 is in paragraaf 2.1 de mogelijkheid van de onderhavige wijziging expliciet aangegeven en toegelicht.

2. Administratieve lasten en Vaste Verandermomenten

De administratieve lasten voor de openstelling zijn in een eerder stadium vastgesteld op € 2.550.000,–. Het percentage administratieve lasten is daarmee ca. 0,17%. De onderhavige wijziging van het budget is niet van invloed op de administratieve lasten, omdat het onderdeel is van een herverdeling van budgetten binnen het totale subsidieplafond.

De inwerkingtredingsbepaling wijkt af van het in het Kabinetsstandpunt inzake Vaste Verandermomenten neergelegde uitgangspunt. Het betreft de bekendmaking van een subsidieplafond waarvoor afwijking in dat kabinetsstandpunt wegens uitzonderingsgrond 1 (de regelgeving heeft een directe relatie met andere jaarindelingen, zoals het subsidiejaar, en de doelgroepen zijn gebaat bij een spoedige inwerkingtreding) in dit geval is toegestaan.

De Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie,

M.J.M. Verhagen.

Naar boven