Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van Verkeer en WaterstaatStaatscourant 2011, 1486Besluiten van algemene strekking

Besluit houdende wijziging van het Besluit aanwijzing vervoersdiensten voor concessies regionaal openbaar voer per trein in Gelderland en het Besluit aanwijzing vervoersdiensten voor concessies regionaal openbaar vervoer per trein Knooppunt Arnhem–Nijmegen

21 januari 2011

Nr. IENM/BSK-2011/2682

Hoofddirectie Juridische Zaken

De Minister van Infrastructuur en Milieu,

Handelende in overeenstemming met het college van Gedeputeerde Staten van de provincie Gelderland en het dagelijks bestuur van de Stadsregio Arnhem–Nijmegen;

Gelet op artikel 20, derde lid, van de Wet personenvervoer 2000;

Besluit:

ARTIKEL I

In de tabel in artikel 1 van het Besluit tot aanwijzing vervoersdienst waarvoor het College van Gedeputeerde Staten van de provincie Gelderland bevoegd is tot het verlenen, wijzigen of intrekken van concessies voor regionaal openbaar vervoer per trein wordt ‘Zevenaar–Doetichem’ vervangen door: Didam–Doetichem.

ARTIKEL II

Artikel 1 van het Besluit tot aanwijzing vervoersdienst waarvoor het Dagelijks Bestuur van het Knooppunt Arnhem–Nijmegen bevoegd is tot het verlenen, wijzigen of intrekken van concessies voor regionaal openbaar vervoer per trein wordt als volgt gewijzigd:

1. In de tabel in het eerste lid wordt ‘Arnhem–Zevenaar’ vervangen door: Arnhem–Didam.

2. In het tweede lid wordt ‘artikel 69d, tweede lid’ vervangen door ‘artikel 67, tweede lid,’ en wordt ‘artikel 69b’ vervangen door: artikel 65.

ARTIKEL III

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst,

De Minister van Infrastructuur en Milieu,

M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus.

Bezwaar

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan tegen dit besluit binnen zes weken na de dag waarop dit is bekendgemaakt een bezwaarschrift worden ingediend. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan de Minister van Infrastructuur en Milieu, ter attentie van de hoofddirectie Juridische Zaken, Postbus 20906, 2500 EX Den Haag. Het bezwaarschrift dient te zijn ondertekend en ten minste het volgende te bevatten:

  • a. naam en adres van de indiener;

  • b. de dagtekening;

  • c. vermelding van de datum en het kenmerk van het besluit waartegen het bezwaarschrift is gericht;

  • d. een opgave van de redenen waarom men zich met het besluit niet kan verenigen.

TOELICHTING

De vervoersdienst Arnhem-Doetichem loopt over het grondgebied van twee decentrale overheden. In het Besluit tot aanwijzing vervoersdienst in de provincie Gelderland1 en het Besluit tot aanwijzing van vervoersdienst iKnooppunt Arnhem Nijmegen2 is vastgelegd welk bestuursorgaan bevoegd is voor het verlenen van concessies voor regionaal openbaar vervoer per trein voor de vervoersdienst Arnhem–Doetichem. Het College van Gedeputeerde Staten van de provincie Gelderland was dat voor het onderdeel Didam–Doetichem. Het dagelijks bestuur van de stadsregio Arnhem–Nijmegen was dat voor het onderdeel Arnhem–Zevenaar.

Sinds de afloop van de concessie voor de treinconcessie Zetten/Andelst–Arnhem vormt de stadsregio Arnhem–Nijmegen een nieuw regionaal intermodaal concessiegebied. De stadsregio en Gedeputeerde Staten van de provincie Gelderland hebben afspraken gemaakt over de gemeenschappelijke aanbesteding van die treinconcessie; die aanbestede concessie zal in januari 2013 ingaan.

Met dit besluit wordt de formele verantwoordelijkheid voor de vervoersdienst Arnhem–Doetichem met het nieuw gevormde concessiegebied in overeenstemming gebracht. De stadsregio Arnhem–Nijmegen is nu de concessieverlenende instantie voor het deel Arnhem–Didam. Het college van Gedeputeerde Staten van Gelderland is dat voor het deel Didam–Doetichem.

Onderdeel 2 van artikel II bevat een wetstechnische aanpassing aan de huidige nummering van de artikelen van de Wet personenvervoer 2000. De artikelen 69a, 69b, 69c en 69d van die wet zijn inmiddels vernummerd tot de artikelen 64 tot en met 67.

De Minister van Infrastructuur en Milieu,

M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus.


XNoot
1

Besluit tot aanwijzing vervoersdienst waarvoor het College van Gedeputeerde Staten van de provincie Gelderland bevoegd is tot het verlenen, wijzigen of intrekken van concessies voor regionaal openbaar vervoer per trein (Stcrt. 2005, nr. 124).

XNoot
2

Besluit tot aanwijzing vervoersdienst waarvoor het Dagelijks Bestuur van het Knooppunt Arnhem Nijmegen bevoegd is tot het verlenen, wijzigen of intrekken van concessies voor regionaal openbaar vervoer per trein (Stcrt. 2005, nr. 125).