Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van FinanciënStaatscourant 2011, 13552Besluiten van algemene strekking

Wijziging van het besluit van de Minister van Financiën tot aanwijzing toezichthouders Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme

15 juli 2011

Nr. FM 2011/9360 M

De Minister van Financiën, mede namens de Minister van Justitie,

Gelet op artikel 24, eerste lid, van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme;

Besluit:

ARTIKEL I

Artikel 1 van het besluit van de Minister van Financiën, mede namens de Minister van Justitie, van 18 juli 2008, tot aanwijzing van personen die zijn belast met het toezicht op de naleving van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Stcrt. 142) wordt als volgt gewijzigd:

1. In onderdeel a wordt de zinsnede ‘voor zover het betreft een instelling als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onderdeel a, onder 1° tot en met 5°, 10°, 16° en 18° tot en met 20°’ vervangen door: voor zover het betreft een instelling als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onderdeel a, onder 1° tot en met 5°, 10°, 16°, 18° en 19°.

2. In onderdeel d wordt de zinsnede 'voor zover het betreft een instelling als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onderdeel a, onder 14°, van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme’ vervangen door ‘voor zover het betreft een instelling als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onderdeel a, onder 14° en 20°, van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme’.

ARTIKEL II

  • 1. Deze regeling treedt in werking op met ingang van de dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De Minister van Financiën,

J.C. de Jager.

TOELICHTING

Per 1 Juli 2011 zijn de domicilieverleners als aparte instelling benoemd onder de Wet ter voorkoming van witwassen en het financieren van terrorisme. Thans is De Nederlandsche Bank de aangewezen toezichthouder. Dit is niet de bedoeling. De Nederlandsche Bank blijft toezichthouder voor wat betreft de trustkantoren, maar met deze aanpassing is beoogd dat het toezicht op de natuurlijke persoon, rechtspersoon of vennootschap die beroeps- of bedrijfmatig een adres of postadres ter beschikking stelt, voor zover deze niet kwalificeert als trustkantoor, zal worden uitgevoerd door de controleambtenaren van de Belastingdienst Holland/Midden Unit MOT.

De Minister van Financiën,

J.C. de Jager.