Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van Economische ZakenStaatscourant 2011, 12874Besluiten van algemene strekking

Regeling van de Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie van 8 juli 2011, nr. WJZ / 11105040, tot wijziging van de Regeling aanwijzing categorieën duurzame energieproductie 2011 (wijziging subsidieplafond hernieuwbare elektriciteit)

De Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie,

Na overleg met de Minister van Financiën;

Gelet op artikel 10, eerste lid, van het Besluit stimulering duurzame energieproductie;

Besluit:

ARTIKEL I

In artikel 2, eerste lid, van de Regeling aanwijzing categorieën duurzame energieproductie 2011 wordt ‘€ 750.000.000’ vervangen door: € 500.000.000.

ARTIKEL II

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst, om 17:00 uur.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 8 juli 2011

De Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie,

M.J.M. Verhagen.

TOELICHTING

1. Doel en aanleiding

In de SDE+ is het de bedoeling om met één subsidieplafond te werken voor alle categorieën duurzame energieproductie. Hiervoor is echter nog een wijziging van het Besluit stimulering duurzame energieproductie vereist. In 2011 wordt hetzelfde effect bereikt door de subsidieplafonds voor hernieuwbare elektriciteit en hernieuwbaar gas te herverdelen indien één van beide subsidieplafonds is overschreden en het andere subsidieplafond genoeg ruimte biedt. De wijziging van het subsidieplafond voor hernieuwbare elektriciteit in de Regeling aanwijzing categorieën duurzame energieproductie 2011 is een eerste stap om die herverdeling te realiseren. Dit is in overeenstemming met de werkwijze die is aangekondigd op pagina 2 van de Kamerbrief inzake de openstelling SDE+ 2011 d.d. 22 april 2011 (Kamerstukken II 2010/11, 31 239, nr. 114). Ook in de toelichting bij de Regeling aanwijzing categorieën duurzame energieproductie 2011 is in paragraaf 2.1 de mogelijkheid van de onderhavige wijziging expliciet aangegeven en toegelicht.

Deze wijziging van een subsidieplafond heeft alleen effect op aanvragen die zijn ontvangen na de inwerkingtreding van de verlaging van het subsidieplafond. Na inwerkingtreding van deze regeling zal worden bezien hoeveel budget er beschikbaar is om het subsidieplafond voor hernieuwbaar gas te verhogen.

De wijziging van het subsidieplafond treedt in werking op de dag na publicatie om 17:00 uur, omdat hiermee aangesloten wordt bij de verdelingssystematiek van het Besluit stimulering duurzame energieproductie. Op grond van artikel 58, derde lid, van het Besluit stimulering duurzame energieproductie worden aanvragen die zijn ontvangen na 17:00 uur aangemerkt als ontvangen op de eerstvolgende werkdag. Voor de verdeling van het subsidieplafond is het daardoor niet relevant of de aanvraag op een dag na 17:00 wordt gedaan of de volgende dag voor 17:00. Een wijziging van het subsidieplafond per 0:00 uur zou dit systeem doorkruisen.

2. Administratieve lasten en Vaste Verandermomenten

De administratieve lasten voor de openstelling zijn in een eerder stadium vastgesteld op € 2.550.000,–. Het percentage administratieve lasten is daarmee ca. 0,17%. De onderhavige wijziging van het budget is niet van invloed op de administratieve lasten, omdat het onderdeel is van een herverdeling van budgetten binnen het totale subsidieplafond.

De inwerkingtredingsbepaling wijkt af van het in het Kabinetsstandpunt inzake Vaste Verandermomenten neergelegde uitgangspunt. Het betreft de bekendmaking van een subsidieplafond waarvoor afwijking in dat kabinetsstandpunt wegens uitzonderingsgrond 1 (de regelgeving heeft een directe relatie met andere jaarindelingen, zoals het subsidiejaar, en de doelgroepen zijn gebaat bij een spoedige inwerkingtreding) in dit geval is toegestaan.

De Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie,

M.J.M. Verhagen.