Besluit van de Raad van bestuur van de Sociale verzekeringsbank van 2 juni 2010, houdende de bekendmaking van de beleidsregels 2010 (Besluit Beleidsregels SVB 2010)

De Raad van bestuur van de Sociale verzekeringsbank,

Gelet op artikel 34, eerste lid, van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen, artikel 8a van de Remigratiewet, de artikelen 6 tot en met 9 van de Regeling tegemoetkoming onderhoudskosten thuiswonende gehandicapte kinderen 2000, artikel 13 van de Regeling tegemoetkoming asbestslachtoffers en artikel 9, eerste lid van de Regeling tegemoetkoming niet-loondienstgerelateerde slachtoffers van mesothelioom, alsmede gelet op het Boetebesluit socialezekerheidswetten en het Maatregelenbesluit socialezekerheidswetten;

Besluit:

Artikel 1

Bij de uitvoering van de in artikel 34 van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen genoemde wetten, de Remigratiewet, de Regeling tegemoetkoming onderhoudskosten thuiswonende gehandicapte kinderen 2000, de Regeling tegemoetkoming asbestslachtoffers en de Regeling tegemoetkoming niet-loondienstgerelateerde slachtoffers van mesothelioom, past de Sociale verzekeringsbank het beleid toe dat is neergelegd in de bijlage bij dit besluit.

Artikel 2

Het Besluit Beleidsregels SVB 2009 (Stcrt. 10 juli 2009, nr. 10320) wordt ingetrokken.

Artikel 3

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

Artikel 4

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit Beleidsregels SVB 2010.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst. De bijlage wordt ter inzage gelegd bij de vestigingskantoren en het hoofdkantoor van de Sociale verzekeringsbank.

Amstelveen, 2 juni 2010

De voorzitter van de Raad van bestuur SVB,

E.F. Stoové.

TOELICHTING

De Sociale verzekeringsbank (SVB) publiceert sinds 1997 jaarlijks het beleid dat zij hanteert bij de uitvoering van de aan haar opgedragen wetten en regelingen. Publicatie vindt plaats door bekendmaking van een besluit als het voorgaande, inhoudende dat door de Raad van bestuur van de SVB opnieuw de SVB-beleidsregels voor het desbetreffende jaar zijn vastgesteld. De bijlage waarnaar in het besluit wordt verwezen, betreft de gebundelde verzameling SVB-beleidsregels die voor eenieder ter inzage ligt bij de vestigingskantoren en het hoofdkantoor van de SVB. De inhoud van de publicatie kan tevens worden ingezien via het internet op www.svb.nl.

Ook voor het jaar 2010 zijn de SVB Beleidsregels geactualiseerd.

In deel I (AOW, Anw, Remigratiewet, TOG 2000, TAS en TNS) zijn de volgende onderdelen gewijzigd naar aanleiding van de inwerkingtreding van de Wet van 4 februari 2010 tot wijziging van de Algemene Kinderbijslagwet en de Algemene nabestaandenwet in verband met aanpassing aan de invoering van een kwalificatieplicht in de Leerplichtwet 1969 en het aanbrengen van een aantal vereenvoudigingen in de Algemene Kinderbijslagwet alsmede enkele andere aanpassingen van die wet:

 • * SB1009 (eigen kinderen, adoptie, erkenning) is aangepast in verband met de inwerkingtreding van artikel 4 AKW.

 • * SB1012 (het begrip kind in de AOW) is verwijderd omdat deze beleidsregel een doublure bleek ten opzichte van SB1009 en SB1011.

 • * SB1016 (onderwijs of beroepsopleiding) is aangepast aan de wijzigingen in de artikelen 7, tweede lid, onder a tot en met c AKW en artikel 26, tweede lid Anw.

 • * SB1017 (werkloos / inschrijving arbeidsbureau / redelijke termijn) is aangepast aan wijziging van artikel 7, tweede lid, onder d AKW.

 • * in SB1018 (arbeidsongeschiktheid) zijn de verwijzingen naar de AKW verwijderd. Dit omdat kinderen die op of na 2 oktober 2009 16 jaar zijn geworden niet langer recht op kinderbijslag kunnen hebben op grond van arbeidsongeschiktheid.

 • * SB1254 (Kinderen die voor 2 oktober 2009 16 jaar zijn geworden) bevat een nieuwe beleidsregel waarin is aangegeven dat het beleid inzake onderwijs, werkloosheid en arbeidsongeschiktheid, zoals dat laatstelijk is vastgesteld in het Besluit Beleidsregels SVB 2009 (Stcrt. 10 juli 2009, nr. 10320) van toepassing blijft op kinderen die op of voor 1 oktober 2009 16 jaar zijn geworden.

 • * SB1246 en SB1247 (mededelingsverplichtingen Anw en AKW) staan enige wijzigingen in verband met de nieuwe voorwaarden voor het recht op kinderbijslag en wezenuitkering.

 • Andere wijzigingen in deel I zijn:

  • * SB1001 (vaststelling leeftijd, meerderjarigheid en minderjarigheid) is aangepast omdat de SVB met ingang van 1 oktober 2009 het beleid voert dat zij bij de vaststelling van de geboortedatum uitgaat van de datum die is geregistreerd in de GBA.

  • * SB1006 (onweerlegbaar rechtsvermoeden) is gewijzigd naar aanleiding van het arrest van de Hoge Raad van 25 september 2009 (LJN BH2580). Op grond hiervan is het beleid om het onweerlegbaar rechtsvermoeden van artikel 3, vierde lid, onder b Anw en artikel 1, vijfde lid, onder b AOW, niet toe te passen als het jongste kind de leeftijd van 18 jaar heeft bereikt vervallen.

  • * In SB1237 (commerciële relatie) is verduidelijkt dat de SVB er vanuit gaat dat alleen sprake kan zijn van een commerciële relatie als de kostganger of huurder kan beschikken over een ruimte die zich leent voor afzonderlijke, zelfstandige bewoning.

  • * SB1014 (tot het huishouden behoren) is op twee punten aangepast. In de beleidsregel op grond waarvan een kind zes maanden tot het huishouden kan blijven behoren wegens opname in een ziekenhuis is toegevoegd dat dit beleid ook geldt bij opname in een inrichting in verband met psychische problemen.

   De tweede aanpassing betreft het beleid met betrekking tot vermiste of ontvoerde kinderen. De SVB betaalt de kinderbijslag in deze gevallen maximaal twee kwartalen door. Als de verblijfplaats van het kind na afloop van die kwartalen niet bekend is beëindigt de SVB het recht op kinderbijslag.

  • * In SB1038 (ontheffing van de verplichte verzekering: artikel 18 en artikel 22) staan twee wijzigingen. De eerste wijziging is een correctie, omdat in de hiervoor geldende tekst ten onrechte werd gesuggereerd dat De Nederlandsche Bank de gemiddelde koers berekent die de SVB hanteert bij omrekening van de buitenlandse uitkering.

  • * De tweede wijziging in deze beleidsregel betreft een actualisering van de situaties waarin de SVB aanleiding kan zien om een ontheffing met een langere terugwerkende kracht te verlenen in verband met een onbilijkheid van overwegende aard.

  • * SB1048 (vrijwillige verzekering voor in de EU wonende uitkeringsgerechtigden) is gecorrigeerd. In deze beleidsregel stond ten onrechte dat personen vanaf 29 juli 1991 niet meer verzekerd konden zijn wegens ontvangst van een Nederlandse uitkering.

  • * SB1049 (inkomenstoets, herleiding naar maandinkomen) is aangepast in verband met de wijziging van het Inkomensbesluit AOW 1996 (zie Stcrt. 2009, nr. 20174) per 1 januari 2010. Met ingang van die datum worden niet op arbeid gebaseerde uitkeringen aan oorlogsslachtoffers niet langer genoemd als inkomen in verband met arbeid.

  • * In SB1057 (voldoen aan de onderhoudsvoorwaarden) is de alinea over de forfaitaire onderhoudsbijdrage verplaatst. Dit om te verduidelijken dat het beleid om aantoonbare extra uitgaven bij de forfaitaire bedragen op te tellen niet zonder meer geldt indien de verzekerde bij zijn kinderen in het buitenland verblijft. In die situatie geldt het beleid dat (mede) is gebaseerd op de uitspraak van de CRvB van 8 december 1992.

  • * SB1058 (Recht op AOW, Anw en kinderbijslag in het buitenland) is geactualiseerd.

  • * In SB1063 (TAS: werknemers) is verduidelijkt dat bij vage en onduidelijke verklaringen (betrokkene weet niet zeker of hij is blootgesteld, of vermoedt of denkt te zijn blootgesteld aan asbest) geen oorzakelijk verband wordt aangenomen en TNS in plaats van TAS wordt toegekend.

  • * In SB1078 (verlaging of intrekking met terugwerkende kracht wegens wijziging van de omstandigheden) is verduidelijkt dat het begrip dringende redenen ook de algemene beginselen van behoorlijk bestuur omvat.

  • * De nieuwe beleidsregel SB1255 (terugkomen van een beschikking betreffende de vaststelling van verzekerde tijdvakken) is toegevoegd aan het hoofdstuk aanvraag en herziening.

  • * In SB1084 (overmakingskosten) is het beleid verwerkt om per 1 november 2009 niet langer kosten in rekening te brengen bij overmakingen binnen de EU/EER/Zwitserland.

  • * SB1115 (terug- en invorderingstermijnen) is aangepast, omdat hierin een onjuiste uitleg werd gegeven aan artikel 6:203 BW.

  • * In SB1251 (termijnen van verrekening en uitstel van betaling) is een wijziging opgenomen met betrekking tot de procedure die de SVB hanteert bij het invorderen van bestuursrechtelijke geldschulden die meer bedragen dan € 300,– maar minder dan € 2400,–.

  • * In SB1252 (wijziging of intrekking van het uitstel van betaling) is verduidelijkt welke procedure de SVB volgt na intrekking van een beschikking tot uitstel van betaling.

  • * In SB1119 (afzien van verdere terugvordering) is toegevoegd welk criterium de SVB hanteert bij de beoordeling of het inkomen van de belanghebbende de beslagvrije voet niet te boven is gegaan. Verder is de indeling van dit onderdeel aangepast, zodat deze beter aansluit bij de volgorde die de wetgever aanhoudt in artikel 24, tweede, derde en zesde lid, AOW, artikel 53, tweede, derde en zesde lid, Anw en artikel 24, tweede, derde en zesde lid, AKW.

  • * In SB1253 (schuldregeling en schuldsanering) is voor de volledigheid toegevoegd dat de SVB onververschuldigd betaalde kinderbijslag die kan worden verrekend niet inbrengt bij de schuldsanering.

In Deel II (Internationaal) zijn de volgende wijzigingen aangebracht.

 • * De indeling van SB2132 (tijdvakken na 29 juli 1991) is aangepast zonder dat hiermee een materiële wijziging is beoogd.

 • * In SB2177 (detachering) is toegevoegd op welke wijze de SVB toepassing geeft aan de verlengingsbepaling met betrekking tot detachering die is opgenomen in het verdrag met Japan.

 • * In SB2184 (Verdrag met Nieuw-Zeeland) is de verwijzing naar de uitspraak van de CRvB van 27 januari 2006 verwijderd. Dit omdat voorlopige toepassing van het verdrag niet meer aan de orde is.

In Deel III (Awb) zijn de volgende wijzigingen opgenomen.

 • * SB3197 (beslistermijnen en aanvraagprocedure). Dit onderdeel is herschreven en verplaatst naar een nieuw hoofdstuk over beslistermijnen.

 • * Ook SB3213 (beslistermijnen bezwaarprocedure) is herschreven en verplaatst naar het hoofdstuk over beslistermijnen.

 • * In SB3221 (vergoeding van schade in verband met overschrijding van de redelijke termijn) is opgenomen dat de SVB eventuele verbeurde dwangsommen in mindering brengt op een toe te kennen schadevergoeding.

 • * SB3207 (houden van een hoorzitting) bevat een kleine wijziging. Eerder stond in deze beleidsregel dat de hoorzitting eenmalig kon worden uitgesteld op verzoek van de belanghebbende. Het woord eenmalig is verwijderd.

In Deel IV (Overige onderwerpen) is de volgende beleidsregel gewijzigd.

 • * In SB4234 (gedragsregels voor huisbezoek) zijn een aantal uitspraken van de CRvB van 24 november 2009 verwerkt. In deze uitspraken heeft de CRvB de invulling van het begrip ‘informed consent’ gewijzigd.

Amstelveen, 2 juni 2010

De voorzitter van de Raad van bestuur SVB,

E.F. Stoové.

Naar boven