Besluit mandaat en machtiging Agentschap NL voor uitvoering subsidieregelingen en -programma’s Verkeer en Waterstaat

21 mei 2010

Nr. CEND/HDJZ-2010/554 sector SCH

De Minister van Verkeer en Waterstaat,

Gelet op de artikelen 10:3, eerste lid, 10:4, eerste lid, en 10:9, eerste lid, Algemene wet bestuursrecht;

Gezien de schriftelijke instemming van de Algemeen directeur Agentschap NL van 26 april 2010 (kenmerk: ZJZ1024412);

Besluit:

Artikel 1

 • 1. Aan de algemeen directeur van Agentschap NL wordt mandaat verleend om besluiten te nemen in het kader van de uitvoering van de in de bijlage opgenomen subsidieregelingen en subsidieprogramma’s.

 • 2. De algemeen directeur van Agentschap NL kan van het in het eerste lid aan hem verleende mandaat ondermandaat verlenen aan één of meerdere onder hem ressorterende functionarissen.

 • 3. Aan de algemeen directeur van Agentschap NL wordt tevens machtiging verleend om ter voorbereiding van de in het eerste lid bedoelde besluiten alle benodigde werkzaamheden te verrichten.

 • 4. De algemeen directeur van Agentschap NL kan de in het derde lid aan hem verleende machtiging doorgeven aan één of meerdere onder hem ressorterende functionarissen.

Artikel 2

 • 1. Aan de algemeen directeur van Agentschap NL wordt mandaat verleend om beslissingen op bezwaar te nemen in het kader van de in de bijlage opgenomen subsidieregelingen en subsidieprogramma’s voor zover het besluit waartegen het bezwaar zich richt niet door hem in mandaat is genomen.

 • 2. De algemeen directeur van Agentschap NL kan van het in het eerste lid aan hem verleende mandaat ondermandaat verlenen aan één of meerdere onder hem ressorterende functionarissen, voor zover:

  • a. het besluit waartegen het bezwaar zich richt niet door dezelfde functionaris is genomen; en

  • b. de functionaris niet in een hiërarchische verhouding ressorteert onder degene die het besluit heeft genomen waartegen het bezwaar zich richt.

 • 3. Aan de algemeen directeur van Agentschap NL wordt tevens machtiging verleend om ter voorbereiding van de in het eerste lid bedoelde besluiten alle benodigde werkzaamheden te verrichten.

 • 4. De algemeen directeur van Agentschap NL kan de in het derde lid aan hem verleende machtiging doorgeven aan één of meerdere onder hem ressorterende functionarissen.

Artikel 3

 • 1. Aan de algemeen directeur van Agentschap NL wordt tevens machtiging verleend om de Minister en Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat te vertegenwoordigen in beroepsprocedures.

 • 2. De algemeen directeur van Agentschap NL kan de in het eerste lid verleende machtiging doorgeven aan één of meerdere onder hem ressorterende functionarissen.

Artikel 4

 • 1. Het document waarin een besluit of handeling, genomen respectievelijk verricht op grond van dit besluit, wordt vastgelegd, bevat in ieder geval een verwijzing naar de subsidieregeling of het subsidieprogramma waarop het besluit betrekking heeft.

 • 2. Een document als bedoeld in het eerste lid van dit artikel vermeldt indien de subsidieregeling of het subsidieprogramma tot de verantwoordelijkheid van de Minister van Verkeer en Waterstaat behoort aan het slot:

  ‘DE MINISTER VAN VERKEER EN WATERSTAAT,

  namens deze,’

  gevolgd door de functieaanduiding, de naam en de handtekening van de functionaris.

 • 3. Indien het een subsidieregeling of subsidieprogramma betreft dat tot de verantwoordelijkheid van de Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat behoort wordt de in het tweede lid voorgeschreven vermelding van de Minister van Verkeer en Waterstaat vervangen door: ‘DE STAATSSECRETARIS VAN VERKEER EN WATERSTAAT’.

Artikel 5

De volgende besluiten worden ingetrokken:

 • Besluit mandaat en machtiging Dienst Uitvoering Kaderregeling subsidies duurzaamheid verkeer en waterstaat;

 • Besluit mandaat en machtiging in verband met de uitvoering van de Tijdelijke subsidieregeling Inland AIS-apparaten binnenvaart;

 • Besluit van de Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat van 2 april 2003, nr. HDJZ/ABR/2003-430 houdende mandaatverlening aan Novem ter uitvoering van de Regeling eenmalige uitkering baggerwerkzaamheden bebouwd gebied (Stcrt. 71);

 • Besluit van de Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat van 19 maart 2004, nr. HDJZ/WAT/2004-684 houdende mandaat en machtiging aan Senter ter uitvoering van de Tijdelijke regeling eenmalige uitkering bestrijding regionale wateroverlast (Besluit mandaat en machtiging Senter) (Stcrt. 58);

 • Besluit mandaat en machtiging SenterNovem Programma MobiliteitsManagement 2004;

 • Besluit mandaat en machtiging SenterNovem Programma MobiliteitsManagement 2005;

 • Besluit mandaat en machtiging SenterNovem Programma MobiliteitsManagement 2006;

 • Besluit mandaat en machtiging SenterNovem Subsidieprogramma Snel fietsverhuur 2005;

 • Besluit mandaat en machtiging SenterNovem Subsidieprogramma CO2-reductie Innovatieve Biobrandstoffen voor transport;

 • Besluit mandaat en machtiging SenterNovem Subsidieregeling riolering woonboten;

 • Besluit mandaat en machtiging SenterNovem ter uitvoering van de programma’s Ketenmobiliteit 1999, 2000, 2001 en 2002;

 • Besluit mandaat en machtiging SenterNovem ter uitvoering van de Tijdelijke Stimuleringsregeling verwerking baggerspecie;

 • Besluit mandaat en machtiging SenterNovem ter uitvoering van het Subsidieprogramma Het Nieuwe Rijden 2005;

 • Besluit mandaat en machtiging SenterNovem ter uitvoering van het Programma MobiliteitsManagement 2003;

 • Besluit mandaat en machtiging SenterNovem ter uitvoering van het Subsidieprogramma Het Nieuwe Rijden 2003/2004;

 • Besluit mandaat en machtiging SenterNovem Tijdelijke regeling eenmalige uitkering stedelijke synergieprojecten kaderrichtlijn water;

 • Besluit mandaat en machtiging SenterNovem Tijdelijke subsidieregeling innovatieketen water;

 • Besluit mandaat en machtiging SenterNovem Tijdelijke subsidieregeling innovatie binnenvaart;

 • Besluit mandaat en machtiging SenterNovem Tijdelijke subsidieregeling maritieme innovatie;

 • Besluit mandaat en machtiging SenterNovem Tijdelijke subsidieregeling VoortVarend Besparen;

 • Besluit mandaat en machtiging SenterNovem Tijdelijke subsidieregeling VoortVarend Besparen 2009;

 • Besluit mandaat en machtiging Tijdelijke subsidieregeling innovatieketen water;

 • Besluit van de Minister van Verkeer en Waterstaat van 22 juni 2006, nr. HDJZ/S&W/2006-883, houdende mandaatverlening aan de algemeen directeur van SenterNovem voor het nemen van besluiten ter uitvoering van de Tijdelijke subsidieregeling ombouw ETCS (Stcrt. 125);

 • Besluit van de Minister van Verkeer en Waterstaat van 29 juni 2005, nr. HDJZ/ABJZ/2005-1449, Hoofddirectie Juridische Zaken, houdende mandaatverlening aan de algemeen directeur van SenterNovem voor het nemen van besluiten ter uitvoering van de Subsidieregeling Prototype ETCS (Stcrt. 128);

 • Besluit van de Minister van Verkeer en Waterstaat van 13 maart 2002, nr. HDJZ/ABR/2002-572, houdende mandaatverlening aan de algemeen directeur van Novem ter uitvoering van de Subsidieregeling stiller, schoner en zuiniger 2002 (Stcrt. 59);

 • Besluit van de Minister van Verkeer en Waterstaat van 16 april 1998, nr. DGG/J 98003113 houdende mandaatverlening aan de algemeen directeur van Senter ter uitvoering van de Regeling tot stimulering van gecombineerd goederenvervoer 1998 (Stcrt. 82);

 • Besluit van de Minister van Verkeer en Waterstaat van 18 december 2000, nr. DGG/J-008339, houdende mandaatverlening aan de algemeen directeur van Senter ter uitvoering van de tweede tender van het Programma Transportpreventie (Stcrt. 2001, 2);

 • Besluit van de Minister van Verkeer en Waterstaat van 15 juni 1998, nr. G/J98003239, houdende mandaatverlening aan de algemeen directeur van Novem voor het uitvoeren van de Regeling van de Minister van Verkeer en Waterstaat van 15 juni 1998, nr. G/J98003106 tot stimulering van het multimodaal en intermodaal transport (Stcrt. 113) (Mandaatverlening NOVEM);

 • Mandaatverlening Senter voor programma Transportbesparing.

Artikel 6

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na publicatie in de Staatscourant en werkt terug tot en met 1 januari 2010.

Artikel 7

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit mandaat en machtiging Agentschap NL voor uitvoering subsidieregelingen en -programma’s Verkeer en Waterstaat.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De Minister van Verkeer en Waterstaat,

C.M.P.S. Eurlings.

Bezwaar

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan een belanghebbende tegen dit besluit binnen zes weken na de dag waarop het in werking is getreden een bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan de Minister, respectievelijk de Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat, ter attentie van Hoofddirectie Juridische Zaken, sector Algemeen Bestuurlijk-Juridische Zaken, postbus 20906, 2500 EX Den Haag.

Het bezwaarschrift dient te zijn ondertekend en ten minste te bevatten:

 • a. naam en adres van de indiener;

 • b. de dagtekening;

 • c. een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaarschrift zich richt (datum en nummer of kenmerk);

 • d. een opgave van de redenen waarom men zich met het besluit niet kan verenigen.

BIJLAGE BIJ ARTIKEL 1 TOT EN MET 4

Onderdeel A – scheepvaart

 • Tijdelijke subsidieregeling Inland AIS-apparaten binnenvaart

 • Tijdelijke subsidieregeling innovatie binnenvaart

 • Tijdelijke subsidieregeling maritieme innovatie

 • Tijdelijke subsidieregeling VoortVarend Besparen

 • Tijdelijke subsidieregeling VoortVarend Besparen 2009

Onderdeel B – spoor en weg

 • Programma Tansportbesparing

 • Programma MobiliteitsManagement 2007

 • Regeling personenvervoer van deur tot deur en op maat, voor zover betrekking op het Programma MobiliteitsManagement 2006

 • Subsidieprogramma innovatief mobiliteitsmanagement

 • Subsidieprogramma Innovatief reizen van en naar het station

 • Subsidieprogramma mobiliteitsvouchers

 • Subsidieprogramma Proeftuinen duurzame mobiliteit: hybride en elektrisch rijden

 • Subsidieprogramma Proeftuinen duurzame mobiliteit: rijden op waterstof

 • Subsidieprogramma Proeftuinen duurzame mobiliteit: Truck van de Toekomst

 • Subsidieprogramma Tankstations alternatieve brandstoffen 2009

 • Subsidieregeling CO2-reductie verkeer en vervoer, voor zover betrekking op het Subsidieprogramma CO2-reductie goederenvervoer

 • Subsidieregeling CO2-reductie verkeer en vervoer, voor zover betrekking op het Subsidieprogramma CO2-reductie Innovatieve Biobrandstoffen voor transport 2006

 • Subsidieregeling CO2-reductie verkeer en vervoer, voor zover betrekking op het Subsidieprogramma CO2-reductie personenvervoer

 • Subsidieregeling CO2-reductie verkeer en vervoer, voor zover betrekking op het Subsidieprogramma Het Nieuwe Rijden 2005

 • Subsidieregeling CO2-reductie verkeer en vervoer, voor zover betrekking op het Subsidieprogramma Tankstations Alternatieve Brandstoffen

 • Subsidieregeling Prototype ETCS

 • Tijdelijke subsidieregeling ombouw ETCS

Onderdeel C – water

 • Regeling Innovatieprogramma Kaderrichtlijn Water

 • Subsidieprogramma Innovatieprogramma Kaderrichtlijn Water

 • Subsidieregeling riolering woonboten

 • Tijdelijke regeling eenmalige uitkering bestrijding regionale wateroverlast

 • Tijdelijke regeling eenmalige uitkering stedelijke synergieprojecten kaderrichtlijn water

 • Tijdelijke subsidieregeling innovatieketen water

Onderdeel D – overig

 • Regeling eenmalige uitkering baggerwerkzaamheden bebouwd gebied

 • Tijdelijke Stimuleringsregeling verwerking baggerspecie

TOELICHTING

Algemeen

Onderhavig besluit strekt tot samenvoeging en wijziging van een aantal mandaat en machtigingsbesluiten waarin de algemeen directeuren van SenterNovem en Dienst Uitvoering, de voormalige agentschappen van het Ministerie van Economische Zaken, gemandateerd zijn om namens de Minister en Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat een aantal subsidieregelingen en -programma’s uit te voeren. De wijziging is ingegeven door de omstandigheid dat de betrokken agentschappen per 1 januari 2010 zijn opgegaan in het nieuwe Agentschap NL.

Uit het oogpunt van efficiency en uniformiteit is er voor gekozen om niet enkel de naamswijziging door te voeren, maar om tevens van de gelegenheid gebruik te maken om de vele afzonderlijke mandaat en machtigingsbesluiten samen te voegen tot één overkoepelend besluit voor het Ministerie van Verkeer en Waterstaat. In de bijlage is opgenomen met betrekking tot welke subsidieregelingen en -programma’s dit besluit geldt. In het vervolg zal een simpele wijziging van de bijlage, in combinatie met de instemming van de algemeen directeur van Agentschap NL, volstaan om subsidieregelingen en -programma’s bij dit besluit onder te brengen, respectievelijk aan dit besluit te onttrekken.

Middels dit besluit worden tevens alle mandaat en machtigingsbesluiten die door dit besluit vervangen worden, dan wel anderszins hun functie verloren hebben, ingetrokken.

Inhoudelijk

Dit besluit strekt ertoe om de algemeen directeur van Agentschap NL ter uitvoering van de in de bijlage genoemde subsidieregelingen en -programma’s alle noodzakelijke bevoegdheden te verlenen voor het voorbereiden en nemen van besluiten en het voeren van beroep en verweer in beroepszaken. Met dit laatste wordt bedoeld beroep tegen een beslissing op bezwaarschrift en hoger beroep tegen een uitspraak in beroep. De algemeen directeur oefent deze bevoegdheden uit namens de Minister respectievelijk Staatsecretaris van Verkeer en Waterstaat. Het is de algemeen directeur toegestaan de aan hem verleende bevoegdheden onder te mandateren dan wel machtiging te verlenen aan één of meerdere onder hem ressorterende functionarissen.

De algemeen directeur en de andere functionarissen aan wie bij dit besluit bevoegdheden worden verleend, oefenen deze bevoegdheden uit met inachtneming van de Algemene wet bestuursrecht. Voorts is, overeenkomstig artikel 10:6 Algemene wet bestuursrecht, door de Minister en Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat een algemene, intern werkende, instructie uitgevaardigd. Deze algemene instructie laat onverlet de mogelijkheid om in de toekomst per geval aanwijzingen te geven. Wanneer er subsidieregelingen of -programma’s aan de bijlage worden toegevoegd zal door de Minister en Staatssecretaris kenbaar worden gemaakt of de algemene instructie ook in die gevallen geldt, of anderszins voorzien in een instructie aangaande de desbetreffende subsidieregeling of -programma.

Overeenkomstig artikel 10:4 van de Algemene wet bestuursrecht heeft de algemeen directeur bij brief van 26 april 2010, kenmerk ZJZ1024412, ingestemd met de onderhavige mandaatverlening.

De Minister van Verkeer en Waterstaat,

C.M.P.S. Eurlings.

Naar boven