Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en WetenschapStaatscourant 2010, 7670Besluiten van algemene strekking

Regeling van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 27 april 2010, nr. BVE/Stelsel/2010/205529, houdende wijziging van de Regeling Innovatiearrangement 2006–2009, de Regeling innovatiebox 2006 tot en met 2009, de Uitvoeringsregeling bestrijding voortijdig schoolverlaten en regionale meld- en coördinatiefunctie voortijdig schoolverlaten, de Regeling intensivering Nederlandse taal en rekenen mbo en een aantal andere regelingen in verband met de verlenging van een aantal regelingen en enkele technische wijzigingen

De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

Handelende in overeenstemming met de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit;

Gelet op de artikelen 2.2.3, tweede en derde lid, 2.4.3, 7.2.4, tweede lid, 8.1.8, tweede lid, 8.3.3, derde lid, 12.3.8, tweede lid, en 12.3.9, tweede lid, van de Wet educatie en beroepsonderwijs, artikel 2.2.3, vierde lid, van het Uitvoeringsbesluit WEB, de artikelen 4 en 5 van de Wet overige OCW-subsidies, de artikelen 28, tweede lid, en 118i, derde lid, van de Wet op het voortgezet onderwijs, de artikelen 47a, tweede lid, en 162c, derde lid, van de Wet op de expertisecentra, de artikelen 1 en 4, eerste lid, onderdelen a, b, c en d, van het Besluit regionale meld- en coördinatiefunctie voortijdig schoolverlaten alsmede artikel 10:3 van de Algemene wet bestuursrecht;

Besluit:

ARTIKEL I

De Regeling Innovatiearrangement 2006 tot en met 2009 wordt als volgt gewijzigd:

A

In artikel 2, eerste lid, wordt ‘2009’ vervangen door: 2011.

B

Artikel 4 wordt als volgt gewijzigd:

a. Na het tweede lid wordt onder vernummering van de overige leden een nieuw lid ingevoegd, luidend:

 • 3. Voor de jaren 2010 en 2011 is voor kosten voor de uitvoering van deze regeling door Het Platform Beroepsonderwijs jaarlijks een bedrag beschikbaar van € 850.000. Dit bedrag kan worden besteed gedurende de verdere looptijd van deze regeling.

b. Het zesde lid (nieuw) komt als volgt te luiden:

 • 6. De beoordelingscommissie komt per jaar:

  • a. in de jaren 2006 tot en met 2009 drie keer bijeen;

  • b. in de jaren 2010 en 2011 twee keer bijeen.

C

Artikel 5 komt als volgt te luiden:

Artikel 5. Subsidieplafond

 • 1. Voor subsidieverstrekking op grond van deze regeling is:

  • a. voor de periode van 2006 tot en met 2009, jaarlijks een bedrag beschikbaar van € 18.500.000;

  • b. voor de jaren 2010 en 2011 jaarlijks een bedrag beschikbaar van € 9.150.000,.

 • 2. Indien het bedrag, dat in de kalenderjaren 2007 tot en met 2010 jaarlijks voor subsidieverstrekking op grond van het eerste lid beschikbaar is, niet wordt uitgeput, wordt het resterende gedeelte toegevoegd aan het bedrag dat in het daaropvolgende kalenderjaar voor subsidieverstrekking beschikbaar is, met uitzondering van de rente en met dien verstande dat maximaal 20% van het bedrag dat op grond van het eerste lid beschikbaar is, wordt overgeheveld.

 • 3. Indien het bedrag, dat in het kalenderjaar 2010 voor subsidieverstrekking op grond van het eerste lid beschikbaar is, na aftrek van het gereserveerde bedrag bedoeld in het vijfde lid, niet wordt uitgeput, wordt het resterende gedeelte toegevoegd aan het bedrag dat in het daaropvolgend kalenderjaar voor subsidieverstrekking beschikbaar is, met uitzondering van de rente en met dien verstande dat maximaal 20% van het bedrag dat op grond van het eerste lid beschikbaar is, wordt overgeheveld.

 • 4. Middelen, die op grond van artikel 4, eerste lid, door Het Platform Beroepsonderwijs worden beheerd en in enig kalenderjaar, met inachtneming van het tweede lid en derde lid, niet zijn aangewend voor subsidieverstrekking, worden teruggevorderd.

 • 5. Voor een projectvoorstel dat in het jaar 2010 respectievelijk het jaar 2011 is geselecteerd op grond van artikel 10 én waarvan het projectplan overeenkomstig het bepaalde in artikel 11, lid 3a wordt ingediend in het jaar volgende op het jaar waarin het projectvoorstel is geselecteerd, kan een met dat projectvoorstel corresponderend gedeelte van het bedrag voor subsidieverstrekking worden gereserveerd en overgeheveld naar het jaar 2011 respectievelijk het jaar 2012 voor zover het bedrag dat in het kalenderjaren 2010 en 2011 voor subsidieverstrekking op grond van het eerste lid beschikbaar is, niet reeds is uitgeput.

 • 6. Indien het projectplan, bedoeld in het vijfde lid, niet is ingediend en goedgekeurd vóór 1 september van het jaar volgende op het jaar waarin het daarmee samenhangend projectvoorstel is geselecteerd, worden de voor dit projectvoorstel gereserveerde middelen teruggevorderd.

 • 7. Indien in enig kalenderjaar het subsidieplafond is bereikt, doet Het Platform Beroepsonderwijs hiervan mededeling in de Staatscourant en op hun website.

D

Artikel 7 wordt als volgt gewijzigd:

Het eerste lid komt te luiden:

 • 1. De subsidie voor een project bedraagt 40% van de subsidiabele projectkosten, bedoeld in het derde lid, met dien verstande dat:

  • a. voor een project welke geselecteerd is in de jaren 2006 tot en met 2009 maximaal € 1.000.000,– wordt verleend; en

  • b. voor een project welke geselecteerd is in de jaren 2010 of 2011 maximaal € 750.000,– wordt verleend.

E

Artikel 9 wordt als volgt gewijzigd:

a. Na het tweede lid wordt onder vernummering van de overige leden een nieuw lid ingevoegd, luidend:

 • 3. Projectvoorstellen worden in de jaren 2010 en 2011 ingediend in:

  • a. de periode van 1 januari tot 1 april van het desbetreffende jaar, respectievelijk

  • b. van 1 april tot 1 november van het desbetreffende jaar.

b. In het vierde lid (nieuw) wordt ‘2008’ vervangen door: 2010.

c. Onder vernummering van de overige leden komen het zesde lid (nieuw) en achtste lid (nieuw) te vervallen.

F

Artikel 10 wordt als volgt gewijzigd.

a. In het eerste lid wordt ‘derde lid’ vervangen door: vierde lid.

b. In het vierde lid wordt ‘artikel 9, tweede lid’ vervangen door: artikel 9, tweede en derde lid.

c. In het vijfde lid wordt ‘het vierde lid’ vervangen door: het vijfde lid.

G

Artikel 11 wordt als volgt gewijzigd.

a. Het derde lid komt als volgt te luiden:

 • 3. In de jaren 2006 tot en met 2009 wordt een projectplan ingediend voor:

  • a. 1 mei van enig kalenderjaar, indien het geselecteerde projectvoorstel is ingediend in de daaraan voorafgaande periode van 1 december tot 1 februari;

  • b. 1 november van enig kalenderjaar, indien het geselecteerde projectvoorstel is ingediend in de daaraan voorafgaande periode van 1 februari tot 1 mei;

  • c. 1 februari van enig kalenderjaar, indien het geselecteerde projectvoorstel is ingediend in de daaraan voorafgaande periode van 1 mei tot 1 november.

b. Na het derde lid wordt onder vernummering van de overige leden een nieuw lid ingevoegd, luidend:

 • 4. In de jaren 2010 en 2011 wordt een projectplan ingediend binnen vijf maanden, nadat op grond van artikel 10, vierde lid, de beslissing is genomen het projectvoorstel te selecteren.

c. Na het zesde lid (nieuw) wordt een nieuw lid toegevoegd, luidend:

 • 7. Bij het projectplan wordt een samenwerkingsovereenkomst gevoegd.

H

In artikel 12, tweede lid, wordt ‘vierde lid’ vervangen door: vijfde lid.

I

In artikel 13, eerste lid, wordt ‘artikel 11, derde lid’ vervangen door: artikel 11, derde en vierde lid.

J

Artikel 18 komt als volgt te luiden:

Artikel 18. Rapportages

 • 1. Het Platform Beroepsonderwijs dient gedurende de looptijd van de regeling jaarlijks vóór 1 juli een tussenrapportage in bij de minister.

 • 2. Het Platform Beroepsonderwijs dient uiterlijk 1 juli 2016 een eindrapportage met een overzicht van alle projecten in bij de minister. Een effectrapportage op projectniveau maakt deel uit van deze eindrapportage.

K

Artikel 19 wordt als volgt gewijzigd:

In het eerste lid wordt ‘1 januari 2014’ vervangen door: 1 januari 2018.

ARTIKEL II

De Regeling innovatiebox 2006 tot en met 2009 wordt als volgt gewijzigd:

A

In artikel 3, vierde lid, wordt ‘2010’ vervangen door: 2011.

B

Artikel 4 komt te luiden:

Artikel 4. Hoogte van het budget

Voor het jaar 2010 is voor het verstrekken van een aanvullende vergoeding op grond van deze regeling beschikbaar:

 • a. voor instellingen, uitgezonderd AOC’s: € 43.050.000,;

 • b. voor AOC’s: € 4.846.000,

C

Aan artikel 8 wordt na het tweede lid een nieuw lid toegevoegd luidend:

 • 3. De betaling van de aanvullende vergoeding voor het jaar 2010 vindt plaats uiterlijk in het derde kwartaal van dat jaar.

D

Artikel 9 wordt als volgt gewijzigd:

a. In het tweede lid wordt ‘1 januari 2011’ vervangen door: 1 januari 2012.

b. Het vierde lid komt als volgt te luiden:

 • 4. De verantwoording van de subsidie geschiedt in de jaarverslaggeving, bedoeld in de Regeling jaarverslaggeving onderwijs, met model G, behorende bij de Richtlijn RJ 660, alinea 212, zoals vastgesteld door de Raad voor de Jaarverslaggeving. De verwerking van niet-bestede middelen geschiedt in de jaarrekening van het laatste jaar van besteding.

E

Onder vernummering van de eerste volzin tot het eerste lid, wordt aan artikel 13 een tweede lid toegevoegd, luidend:

 • 2. Deze regeling vervalt met ingang van 1 januari 2013.

ARTIKEL III

De Uitvoeringsregeling bestrijding voortijdig schoolverlaten en regionale meld- en coördinatiefunctie voortijdig schoolverlaten wordt als volgt gewijzigd:

A

Artikel 7 komt als volgt te luiden:

Artikel 7

Voor subsidieverstrekking op grond van deze paragraaf zijn de volgende bedragen beschikbaar:

 • a. voor het kalenderjaar 2009 € 17.040.000;

 • b. voor het kalenderjaar 2010 € 34.080.000;

 • c. voor het kalenderjaar 2011 € 51.120.000; en

 • d. voor het kalenderjaar 2012 € 68.160.000.

B

Artikel 9 komt als volgt te luiden:

Artikel 9

 • 1. Het bedrag van de subsidie aan het bevoegd gezag van een onderwijsinstelling wordt voor het kalenderjaar 2009 berekend door het aantal nieuwe voortijdig schoolverlaters voor die onderwijsinstelling voor het schooljaar 2005–2006 te verminderen met het aantal nieuwe voortijdig schoolverlaters voor die onderwijsinstelling voor het schooljaar 2007–2008 en de uitkomst daarvan te vermenigvuldigen met € 2.000, met dien verstande dat de subsidie, onverminderd artikel 11, niet hoger kan zijn dan het voorschot, berekend op grond van artikel 10 en wordt vastgesteld op nihil indien het aantal nieuwe voortijdig schoolverlaters voor die onderwijsinstelling niet is gedaald ten opzichte van het schooljaar 2005–2006.

 • 2. Het bedrag van de subsidie aan het bevoegd gezag van een onderwijsinstelling wordt voor elk van de kalenderjaren 2010 tot en met 2012 berekend door het aantal nieuwe voortijdig schoolverlaters voor die onderwijsinstelling voor het schooljaar 2005–2006 te verminderen met het aantal nieuwe voortijdig schoolverlaters voor die onderwijsinstelling voor het schooljaar voorafgaand aan het desbetreffende kalenderjaar en de uitkomst daarvan te vermenigvuldigen met € 2.500, met dien verstande dat de subsidie, onverminderd artikel 11, niet hoger kan zijn dan het voorschot, berekend op grond van artikel 10 en de subsidie altijd ten minste een vijfde van het voor dat kalenderjaar verstrekte voorschot bedraagt.

C

Artikel 10 wordt als volgt gewijzigd:

a. Het eerste lid komt te luiden:

 • 1. op het bedrag van de subsidie in het jaar 2009 wordt in de maand oktober voorafgaand aan het kalenderjaar waarop de subsidie betrekking heeft, een voorschot betaald.

b. Na het eerste lid wordt onder de vernummering van de overige leden een lid tussengevoegd, luidend:

 • 2. Op het bedrag van de subsidie in de jaren 2010 tot en met 2012 wordt een voorschot betaald. Vier vijfde deel van het bedrag wordt als voorschot uitbetaald in de maand oktober voorafgaand aan het kalenderjaar waarop de subsidie betrekking heeft. Een vijfde deel van het bedrag wordt betaald in de maand januari van het kalenderjaar waarop de subsidie betrekking heeft, met uitzondering van het jaar 2010 waarin een vijfde deel van het bedrag betaald wordt in de maand juli van dat kalenderjaar.

c. Het derde lid (nieuw) komt te luiden:

 • 4. Het voorschot, bedoeld in het eerste lid en lid 1a, wordt berekend door het aantal nieuwe voortijdig schoolverlaters voor de onderwijsinstelling voor het schooljaar 2005–2006 te vermenigvuldigen met het voor het desbetreffende kalenderjaar op grond van het derde lid vastgestelde percentage. Onverminderd het vijfde lid, wordt de uitkomst van de berekening in de vorige volzin rekenkundig afgerond en vermenigvuldigd met:

  • a. voor het jaar 2009 een bedrag van € 2.000;

  • b. voor de jaren 2010 tot en met 2012 met een bedrag van € 2.500.

d. Het zesde lid komt te luiden:

 • 6. Indien de uitkomst van de berekening, bedoeld in de eerste volzin van het tweede lid, voor een onderwijsinstelling groter is dan nihil en lager dan 0,5, wordt de hoogte van het voorschot, in afwijking van het tweede lid, vastgesteld op:

  • a. voor het jaar 2009 een bedrag van € 2.000;

  • b. voor het jaar 2010 tot en met 2012 een bedrag van € 2.500.

D

In artikel 11, eerste en tweede lid, wordt ‘artikel 9’ vervangen door: artikel 9, tweede lid.

E

Bijlage E behorende bij artikel 23, derde lid, vandeUitvoeringsregeling bestrijding voortijdig schoolverlaten en regionale meld- en coördinatiefunctie voortijdig schoolverlaten wordt vervangen door bijlage I behorende bij deze regeling.

ARTIKEL IV

De Regeling intensivering Nederlandse taal en rekenen mbo wordt als volgt gewijzigd:

A

Artikel 3, vierde lid, komt als volgt te luiden:

 • 4. Voor de berekening van de bedragen naar rato van het aantal deelnemers op grond van artikel 5 wordt uitgegaan van het bedrag dat voor het betreffende kalenderjaar voor het verstrekken van aanvullende bekostiging resteert nadat het bedrag genoemd in het derde lid alsmede het totaalbedrag voor de apc-deelnemers voor het betreffende kalenderjaar, berekend op grond van artikel 4, in mindering is gebracht op het bedrag, genoemd in het eerste lid.

B

In artikel 5 wordt ‘vijfde’ vervangen door: vierde.

C

De bijlage behorende bij artikel 10, tweede lid, van de Regeling intensivering Nederlandse taal en rekenen mbo wordt vervangen door bijlage II behorende bij deze regeling.

ARTIKEL V

De Regeling vaststelling kwalificatiedossiers 2009–2010 en vaststelling eindtermen beroepsonderwijs 2010–2011 wordt als volgt gewijzigd:

In Bijlage I behorende bij de Regeling vaststelling kwalificatiedossiers 2009–2010 en vaststelling eindtermen beroepsonderwijs 2010–2011 worden de prijsfactoren voor de opleidingen vervangen door de prijsfactoren opgenomen in bijlage III behorende bij deze regeling.

ARTIKEL VI

De Tijdelijke subsidieregeling plusvoorzieningen overbelaste jongeren wordt als volgt gewijzigd:

Er wordt een nieuw artikel 9a toegevoegd, luidende:

Artikel 9a. Samenwerking tussen RMC-regio’s

 • 1. Onderwijsinstellingen in een RMC-regio kunnen voor wat betreft het opzetten en verder ontwikkelen van een plusvoorziening besluiten samen te werken met onderwijsinstellingen in een andere RMC-regio.

 • 2. Indien als gevolg van de samenwerking, bedoeld in het eerste lid, subsidiebedragen worden besteed in de andere RMC-regio dan de RMC-regio die op grond van artikel 4 aanspraak maakt op de subsidie, geschiedt dit slechts onder de volgende voorwaarden:

  • a. de samenwerking wordt geregeld in de samenwerkingsovereenkomsten van de samenwerkende onderwijsinstellingen in de RMC-regio’s;

  • b. de samenwerkende RMC-regio’s hebben dezelfde contactschool;

  • c. de contactschool verantwoordt de besteding van de middelen per RMC-regio afzonderlijk in de jaarverslaggeving;

  • d. de contactgemeenten van de RMC-regio’s stemmen in met de samenwerking tussen de RMC-regio’s en met de besteding van het subsidiebedrag in de betreffende RMC-regio;

  • e. elke regio dient afzonderlijk een plan van aanpak in, bedoeld in artikel 10; en

  • f. in het plan van aanpak wordt tevens de hoogte van het subsidiebedrag aangegeven dat wordt besteed op grond van de samenwerking, bedoeld in het eerste lid.

ARTIKEL VII

De Regeling bevordering kennisfunctie hogescholen wordt als volgt gewijzigd:

A

In artikel 14, eerste lid, wordt ‘1 juni’ vervangen door: 1 juli.

B

In artikel 18, eerste lid, wordt ‘1 juni’ vervangen door: 1 juli.

ARTIKEL VIII

De volgende regelingen worden ingetrokken:

1. Kaderregeling subsidiëring BVE Raad;

2. Regeling financiële ondersteuning bestuurders Job;

3. Regeling Flankerend beleid internationalisering bve-sector en coördinatie ESF-project versterking beroepsbegeleidende leerweg; en

4. Regeling Leonardo da Vinci-II

ARTIKEL IX

Deze regeling treedt in werking de dag na dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 januari 2010, met uitzondering van artikel V, dat terugwerkt tot en met 1 augustus 2009.

Deze regeling zal met de bijlagen en de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart.

BIJLAGE I

Formulier RMC-effectrapportage en Handleiding RMC Effectrapportage

Handleiding RMC effectrapportage

Den Haag, april 2010

Handleiding met toelichting voor het opstellen van de RMC effectrapportage 2010 en verder

Inleiding

Sinds de jaren negentig moeten contactgemeenten aan het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap rapporteren over de door de RMC-functie behaalde resultaten en de stand van zaken in de regio met betrekking tot de uit te voeren functies.

Sinds de introductie van het onderwijsnummer in het voortgezet en het middelbaar beroepsonderwijs is het basisregister onderwijsnummer (BRON) een betrouwbare dataset geworden voor het genereren van landelijk cijfers over het aantal vsv-ers. Sinds 2007 wordt BRON gebruikt om de regionale en landelijke voortgang in het bestrijden van de schooluitval vast te stellen.

Deze ontwikkelingen hebben gevolgen voor de functie en de opzet van de regionale RMC-effectrapportages. Waar de rapportage eerst een instrument was om beleidsinformatie te verzamelen, wordt de rapportage nu een instrument voor de gemeenten om de doeltreffendheid en doelmatigheid van hun aanpak van voortijdig schoolverlaten (en op termijn de uitvoering van de leerplichtwet) te toetsen en onderling te vergelijken.

Het model voor de rapportage van voortijdig schoolverlaten van jongeren van 12–23 jaar is wat aangepast naar aanleiding van opmerkingen uit de regio’s. In het model zijn zowel de vragen als een enkele toelichting op de vragen van het model opgenomen. Deze handleiding is uitgebreider in de uitleg van elke vraag. Aan het eind van dit stuk, treft u een kort overzicht aan met relevante regelingen, definities en afkortingen.

De gevraagde gegevens vult u in in het formulier waar u naar bent verwezen in de brief. U vult dit formulier in na afloop van het school en in elk geval vóór 1 december van het lopende kalenderjaar. Gevraagd wordt naar de gegevens over het aflopende of zojuist afgelopen schooljaar, hier verder aangeduid met ‘verslagperiode’.

De gevraagde informatie betreft:

 • in het regionale netwerk participerende gemeenten;

 • in het regionale netwerk participerende instellingen;

 • de inzet van middelen;

 • good practices;

 • het kwantitatieve vsv-beeld met betrekking tot begeleiding en herplaatsten van oude en nieuwe vsv-ers;

 • streefdoelen, realisatie en voortgang convenantmaatregelen;

 • knelpunten en succesfactoren;

 • Barometer RMC functie.

Een aantal van de RMC-regio’s is in subregio’s onderverdeeld die meer of minder met elkaar samenwerken. Deze rapportage is in principe op de gehele regio gericht.

Op verzoek van diverse regio’s is bij sommige vragen onderscheid gemaakt tussen de gehele regio en de subregio’s.

Als in de regio subregio’s functioneren moet elke subregio een rapportage opmaken. De RMC-coördinator van de gehele regio verzamelt de deelrapportages, neemt in overleg met de subregio’s de antwoorden samen van de vragen waar de antwoorden geaggregeerd moeten worden en stuurt de gehele set in. Hiermee is zo goed mogelijk tegemoet gekomen aan de wens van enkele subregio’s aparte rapportages in te leveren en de opdracht per regio te rapporteren.

Titelblad

Hier vult u de naam van de regio of subregio in en de datum.

0 Basisgegevens

Deze vraag is door elke subregio en door elke regio, en waar van toepassing geaggregeerd, in te vullen.

Naam en nummer RMC regio

Naam RMC coördinator

Contactgegevens RMC coördinator

Naam coördinator subregio

Contactgegevens coördinator subregio

1. Deelnemende gemeenten

Deze vraag is door de regio dan wel door elke subregio in te vullen. Aggregatie is niet nodig.

Nemen alle gemeenten in uw regio deel aan het RMC netwerk? Indien nee: welke niet, en waarom?

Werkt u in uw RMC regio met subregio’s?

Bij Tabel 1A vermeldt u de gemeenten die niet deelnemen aan het (sub)-regionale netwerk met de reden van niet-deelname.

2. Breedte samenwerking/reikwijdte regionale netwerk

Deze vraag is in te vullen door elke subregio én daarna voor de gehele regio te aggregeren.

Een van de wettelijke taken voor de regionale contactgemeente is een netwerk te vormen van regionale instellingen die er samen voor kunnen zorgen dat aan de aangemelde voortijdig schoolverlaters ondersteuning, begeleiding en een maatwerk- (of leer)traject wordt aangeboden. Het gaat daarbij onder andere om de scholen voor voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs, maar ook om instellingen op het terrein van arbeid, de jeugdzorg, de gemeentelijke onderwijsdiensten en politie/justitie. Over dat netwerk gaan de volgende vragen, die inzicht bieden in de stand van zaken qua uitvoering van deze wettelijke taak.

A. Nemen alle scholen in uw regio deel aan het RMC netwerk? Zo nee, welke niet en waarom?

B. Melden alle scholen hun uitvallers aan het RMC (evt. via BRON)? Zo nee, welke niet en waarom?

C. Met welke partijen uit het netwerk loopt de samenwerking goed en waartoe leidt dat?

D. Met welke partijen uit het netwerk loopt de samenwerking niet goed en waarom?

E. Met welke partijen mist u samenwerking?

Bij vraag A geeft u aan of alle vo-scholen en bve-instellingen (voortaan samen met scholen aangeduid) in de regio deelnemen aan het regionale netwerk. Als dit niet het geval is, geeft u aan welke scholen niet deelnemen en wat de redenen daarvoor zijn.

Bij vraag B geeft u aan of er scholen zijn die uitschrijvingen of absoluut verzuim niet melden. Dit melden kan ook via de IB-groep en de woongemeenten gaan. Indien dit het geval is geeft u aan welke scholen het betreft en de reden waarom zij niet melden.

Bij vraag C geeft u aan met welke partijen uit het netwerk de samenwerking leidt tot goede resultaten.

Bij vraag D geeft u aan met welke partijen u wel samenwerkt, maar waarbij dat samenwerking niet goed verloopt. Indien mogelijk geeft u aan wat de reden is dat de samenwerking niet goed verloopt.

Bij vraag E kunt u aangeven of er regionale partijen zijn waar u nog niet mee samenwerkt, maar waarmee u dat wel zou willen om uw taken goed te kunnen uitvoeren.

3. Inzet rijksbijdrage RMC-functie

Deze vragen zijn in te vullen door elke subregio én daarna zijn de vragen 3B, 3C en 3D voor de gehele regio te aggregeren.

Tabel 3A Uitgesplitste inzet rijksbijdrage RMC voor jaar 20..

Inzet middelen

Totaal in euro’s

%

A. Coördinatie

  

B. Administratieve ondersteuning/Registratie/ICT

  

C. Traject begeleiding

  

D. Projecten

  

E. Preventie

  

F. Versterking leerplicht / kwalificatieplicht

  

G. Reservering

  

Totaal

  

In tabel 3A geeft u inzicht in de toedeling of besteding in uw (sub)regio van de RMC-rijksbijdrage over verschillende onderdelen, in zowel euro’s van de totale som. Het percentage volgt dan automatisch.

Hieronder vindt u een toelichting op de gehanteerde begrippen en categorieën.

 • Coördinatie = het tot stand brengen van samenwerking op bestuurlijk, beleids- en uitvoerend niveau ter vermindering en voorkomen van voortijdig schoolverlaten en het organiseren van een sluitende aanpak in de melding, registratie en doorverwijzing van voortijdig schoolverlaters.

 • Administratieve ondersteuning/registratie/ICT = administratieve verwerking van meldingen, herplaatsing en uitschrijving en de voorzieningen die daarvoor nodig zijn.

 • Trajectbegeleiding = inzet voor de reguliere begeleiding van vsv’ers terug naar school en/of werk.

 • Projecten = samenwerking in activiteiten voor een specifieke doelgroep met als doel terugleiden naar school en/of werk.

 • Preventie = Activiteiten gericht op jongeren die nog ingeschreven staan bij een onderwijsinstelling maar die risico lopen uit te vallen,

 • Versterking leerplicht/kwalificatieplicht = inzet gericht op het versterken van de structuur ter bevordering van de leerplicht en het doen naleven van de kwalificatieplicht. Dit kan bijvoorbeeld vorm krijgen door extra leerplichtambtenaren, scholing, informatievoorziening of regionalisering.

 • Reservering = indien u dit jaar een deel van de rijksbijdrage hebt gereserveerd voor een specifieke uitgave in de toekomst, kunt u dit hier aangeven. Indien u deze verslagperiode een eerder gereserveerd bedrag inzet, kunt u dat aangeven door een negatief bedrag op reservering in te vullen.

Tabel 3B Good practices projecten

Naam project:

Doel project:

Inhoud project

Betrokken partijen:

Resultaten:

Uw ervaringen met het opzetten en uitvoeren van projecten voor specifieke doelgroepen kunnen nuttig zijn voor andere RMC’s. U geeft in tabel 3B beschrijvingen van minimaal één en maximaal drie succesvolle projecten. Deze zullen worden gepubliceerd, zodat andere RMC’s kennis kunnen nemen van uw ervaringen.

Tabel 3C Good practices preventie

Naam activiteit:

Doelgroep:

Activiteiten:

Eventueel ingezet bedrag RMC rijksbijdrage:

Betrokken partijen:

Resultaten:

In tabel 3C geeft u een beschrijving van maximaal drie preventieprojecten. Deze informatie is vooral voor andere RMC’s erg interessant als vergelijkingsmateriaal. De tabel vult u alleen in als u preventieve activiteiten organiseert. Onder preventie verstaan we activiteiten gericht op jongeren die nog ingeschreven staan bij een onderwijsinstelling maar die risico lopen uit te vallen. U geeft een korte beschrijving van de doelgroep, het aantal jongeren soort activiteiten, het ingezette bedrag per activiteit en met welke partner u deze activiteiten eventueel heeft uitgevoerd.

Het afgelopen jaar heeft u middelen ontvangen gericht op het versterken van de structuur ter bevordering van de leerplicht en het doen naleven van de kwalificatieplicht.

In tabel 3D geeft u aan wat u met deze middelen hebt gedaan.

4. Begeleiding en Herplaatsten

Deze vraag is door de regio dan wel door elke subregio in te vullen. Aggregatie is niet nodig.

Tabel 4A Aantal begeleide oude en nieuwe vsv’ers afgelopen verslagperiode

Begeleiding door

Aantal

In behandeling bij UWV

 

in begeleiding bij RMC

 

Overige vormen van begeleiding

 

Totaal

 

In tabel 4A geeft u aan hoeveel vsv-ers afgelopen verslagperiode actief zijn begeleid op weg naar werk, school of zorg, door u of andere betrokken partijen in uw netwerk. Begeleiding kan allerlei vormen hebben: een eenvoudig telefoontje of mailtje tot meerdere gesprekken.

Als het om een samenwerking gaat, geef dan de partner aan die het meest bij de begeleiding betrokken was. De categorie ‘In behandeling bij UWV’ heeft zowel betrekking op de schoolverlaters die zelf de weg naar het UWV vonden als schoolverlaters die door het RMC naar het UWV zijn doorverwezen.

Tabel 4B Herplaatste vsv-ers
 

Aantal

Deel

  

%%

Aantal herplaatste nieuwe vsv’ers (binnen verslagjaar uitgevallen en herplaatst naar opleiding of werk of naar een combinatie ervan) en het percentage herplaatste nieuwe vsv-ers van het totaal aantal nieuwe vsv-ers.

  

Aantal herplaatste oude vsv’ers (binnen verslagjaar herplaatst naar opleiding of werk of naar een combinatie ervan) en het percentage herplaatste oude vsv-ers van het totaal aantal oude vsv-ers.

  

Totaal aantal herplaatste vsv-ers

  
 

%%

 

Welk deel van het zojuist berekende totaal aantal (oude + nieuwe) herplaatste vsv-ers is herplaatst (m.u.v. werk) na tussenkomst van de RMC?

  

Welk deel van het zojuist berekende totaal aantal (oude+nieuwe) herplaatste vsv-ers is herplaatst (m.u.v. werk) zonder tussenkomst van de RMC?

  

Welk deel van van het zojuist berekende totaal aantal (oude+nieuwe) herplaatste vsv-ers werkt na tussenkomst van de RMC?1

  

Welk deel van van het zojuist berekende totaal aantal (oude+nieuwe) herplaatste vsv-ers werkt zonder tussenkomst van de RMC?1

  
XNoot
1

Deze werken kortom nog zonder startkwalificatie.

In deze tabel 4B vermeldt u het aantal voortijdig schoolverlaters dat in de verslagperiode (na melding, al of niet door tussenkomst van de RMC-functie) is herplaatst op werk, opleiding of een combinatie ervan. Het kan daarbij gaan om herplaatste vsv-ers die na herplaatsing geen vsv-er meer zijn, maar ook om (op werk bijv.) herplaatste vsv-ers die nog geen startkwalificatie hebben, nog als vsv-er geregistreerd staan en ook gevolgd worden in hun werk door de RMC-begeleiding.

Het gaat zowel om het aantal nieuwe vsv-ers, die in de verslagperiode uitvielen en herplaatst zijn, als om het percentage herplaatste nieuwe vsv-ers van het totaal aantal nieuwe vsv-ers.

De tweede regel gaat het om het aantal oude vsv-ers, die voor het begin van het schooljaar, voor 1 augustus, zijn uitgevallen, op die datum nog niet ouder waren dan 22 jaar en die in het verslagjaar zijn herplaatst en het percentage herplaatsten van het totaal aantal oude vsv-ers.

Bij het totaal aantal herplaatste vsv-ers gaat het zowel in aantal als in percentage om het totaal van oude en nieuwe vsv-ers. Het aantal herplaatsten kunt u vervolgens bij elkaar optellen- dit geeft namelijk een totaal beeld van het werk van de RMC-regio. De percentages telt u niet op, die zijn van verschillende grootheden genomen.

De vsv-ers die binnen een verslagjaar uitvallen en herplaatst worden, komen niet naar voren in de BRON-cijfers van de IB-groep. Ze vragen echter wel een inspanning van de RMC, daarom geeft u hier dit onderscheid aan.

Jongeren die binnen een instelling een andere opleiding gaan volgen of onderwijs bij een andere instelling gaan volgen en waarbij uitschrijving en inschrijving op elkaar aansluiten zijn geen voortijdige schoolverlaters en geen herplaatsten, maar overstappers.

Eén persoon kan verscheidene keren herplaatst zijn maar wordt hier één keer genoemd. Het gaat om het aantal herplaatste vsv-ers/leerlingen.

De vier laatste regels over de herplaatsten dienen om de inspanningen/interventies hierbij van de RMC-regio in beeld te krijgen en om het aantal vsv-ers in beeld te krijgen die herplaatst zijn (naar werk) maar die nog steeds als vsv-er te boek staan omdat ze nog geen startkwalificatie hebben.

‘Zonder tussenkomst’ betekent hier; RMC heeft geen enkele bemoeienis gehad; het feit van de herplaatsing (i.e. werk) is het RMC via derden (werkgever, UWV, e.d.) gemeld.

Tabel 4C Bestemming in verslagperiode begeleide vsv-ers

(Voorlopige) Bestemming

Totaal

%%

Opleiding/onderwijstraject

  

Particuliere opleiding

  

Opvangvoorziening/zorg/hulpverleningstraject (nog zonder startkwalificatie!)

  

Werk met opleidingscomponent (niet meer begeleid door RMC)

  

Werk (nog zonder startkwalificatie) (nog begeleid of gevolgd door RMC)

  

Niet in behandeling, hoogst haalbare onderwijs al bereikt

  

Wil geen bemiddeling

  

Nog in begeleiding

  

Overig, namelijk ...

  

Onbekend

  

Totaal

  

Intabel 4C Bestemming in verslagperiode begeleide vsv-ers geeft u de bestemming aan van de herplaatste voortijdige schoolverlaters. De herplaatste kan op verschillende bestemmingen terecht zijn gekomen: een onderwijstraject, werk met een opleidingscomponent (die leidt mogelijk tot het behalen van een startkwalificatie of anderszins arbeidsmarktkwalificerend diploma), werk (zonder startkwalificatie) en/of een uitkering, een opvangvoorziening in het kader van de jeugdzorg, hulpverlening, therapie, enz

Hoewel de doelen van de RMC functie vooral zijn gelegen in het alsnog doen behalen van een startkwalificatie kan instromen naar werk of een opvangvoorziening voor sommige vsv-ers een nuttige stap zijn en geven inspanningen weer van de RMC-functie. Daarom zijn deze categorieën ook in deze tabel opgenomen. Bemiddeling naar werk, waarbij voorlopig nog geen opleiding er naast gedaan wordt, heeft helaas de vervelende bijkomstigheid dat de betrokkene nog als vsv-er geregistreerd staat want deze heeft nog geen startkwalificatie behaald. De registratie van deze groep bleek niet anders te regelen, want ligt verankerd in de definitie van vsv-ers. De melding van deze groep hier doet in elk geval recht aan de inspanningen van de rmc-regio.

U vult alleen de aantallen in, de percentages komen dan automatisch.

5. Functioneren RMC-regio

Deze vraag is in te vullen door elke subregio én daarna voor de gehele regio te aggregeren.

Tabel 5A Kunt u uw rol als RMC-coördinator bij de uitvoering van het vsv-convenant in uw regio goed genoeg uitoefenen?
 

Score

 

1. bij het maken van afspraken met scholen, instellingen en organisaties over hun inzet en verantwoordelijkheid bij het tegengaan van voortijdig schoolverlaten

 

4 = uitstekend, de contacten zijn prima en ik fungeer als een spin in het web, 3 = voldoende-goed, ik beschik over voldoende info en we weten elkaar te vinden, 2 = matig, communicatie en coordinatie loopt niet soepel, 1 = slecht, er is nauwelijks overleg.

2. bij het zorgdragen voor de totstandkoming en functioneren van een regionaal netwerk van die scholen, instellingen en organisaties

 

zelfde 4 punt-schaal

3. bij het organiseren en coördineren van de meldingen, registratie en doorverwijzingen bij verzuim en uitval?

 

zelfde 4 punt-schaal

In tabel 5A wordt u gevraagd de uitoefening van de coördinatiefunctie te beoordelen met een cijfer en een toelichting te geven

Tabel 5B Kunt u u uw rol als RMC-coördinator bij de aanvraag en evaluatie van de onderwijsprogramma’s goed genoeg uitoefenen?

Kunt u u uw rol als RMC-coördinator bij de aanvraag en evaluatie van de onderwijsprogramma’s goed genoeg uitoefenen?

 

zelfde 4 punt-schaal

De coördinatie van de onderwijsprogramma’s is een specifieke taak waar de RMC-regio hoofdzakelijk met de scholen te maken heeft; ook deze wordt u gevraagd te beoordelen en de beoordeling toe te lichten.

Tabel 5C Samenwerking met vo-scholen roc’s en OCW

1. Hoe ervaart u de samenwerking tussen RMC en de vo-scholen?

 

zelfde 4 punt-schaal

2. Hoe ervaart u de samenwerking RMC en de roc’s?

  

3. Hoe ervaart u de samenwerking tussen de regio (RMC+scholen) en OCW?

  

Ook hier wordt u gevraagd de onderscheiden samenwerkingsrelaties te beoordelen en een toelichting te geven.

De beoordelingen resulteren in een totaal score.

Tabel 5D Kansen en belemmeringen

Welke kansen/ belemmeringen ziet u met betrekking tot het behalen van de 40% doelstelling uit het vsv-convenant? Wat heeft u nodig om deze kansen te kunnen benutten of deze belemmering te kunnen voorkomen?

 

U geeft hier de vooruitzichten in de vorm van mogelijkheden (kansen) en problemen (belemmeringen) van de regio omtrent het behalen van de reductiedoelstelling.

Tabel 5E Voortgang maatregelen uit menulijst

Welke van onderstaande maatregelen uit de menulijst van de convenanten zijn opgenomen in uw convenant en worden deze ook daadwerkelijk uitgevoerd?

In convenant? (Aankruisen)

In uitvoering? (aankruisen)

Overgang vmbo-mbo

  

Loopbaanoriëntatie en -begeleiding

  

Zorg op school

  

Sport en cultuur

  

Kansen voor vmbo-scholieren die bij voorkeur leren met hun handen

  

Maatwerktrajecten

  

EVC-trajecten

  

Verzuim melden en aanpakken

  

Opvangklassen voor potentiële schoolverlaters en meer instroommomenten in het mbo

  

Ouderbetrokkenheid

  

Schooluitval aanpakken in de klas

  
  
  
  

Hier geeft u aan welke programma’s u in het convenant vastgelegd hebt en welke daarvan daadwerkelijk in uitvoering genomen zijn. De genoemde voorbeelden kunt u nog aanvullen met eigen programma’s.

Tabel 5F Goede voorbeelden van programma’s bij maatregelen

Kunt u twee goede voorbeelden noemen van programma’s bij bovenstaande maatregelen? (een goed voorbeeld is als dit substantieel bijdraagt aan het verminderen van het aantal vsv-ers).

Kunt u een inschatting maken van het aantal verminderde vsv-ers als gevolg van elk van het goede voorbeeld?

Voorbeeld 1:

Voorbeeld 2:

6. Knelpunten en succesfactoren bij de voortgang van de RMC-functie

Deze vraag is in te vullen door elke subregio én daarna voor de gehele regio te aggregeren.

Tabel 6A Knelpunten

Taken RMC-functie

Knelpunten/belemmerende factoren

Ontbrekende (rand)voorwaarden

   
   
   

In tabel 6A beschrijft u (in vergelijking met het vorige rapportagejaar) de knelpunten, belemmerende factoren en de ontbrekende (rand)voorwaarden in de verslagperiode bij de onderscheiden taken bij de RMC-functie.

Tabel 6B Succesfactoren

Taken RMC-functie

Succesfactoren

Gunstige (rand)voorwaarden

   
   
   

De gunstige (rand)voorwaarden en gebleken succesfactoren in uw regio in de verslagperiode (vergeleken met de vorige verslagperiode) beschrijft u in tabel 6B.

7. Barometer RMC functie

Deze vraag is in te vullen door elke subregio én daarna voor de gehele regio te aggregeren.

Vanaf sept 2010 wijzigt doel en opzet van de RMC effectrapportage. De rapportage wordt samengevoegd met die van de Leerplichtwet. Het doel wordt meer inzicht te verkrijgen en vergelijkbaarheid te krijgen in de kwalitatieve aspecten van de RMC functie.

De bij vraag 7 in te vullen barometer moet het mogelijk maken de regio’s te ‘benchmarken’. De RMC coördinator kan deze vragen gebruiken als zelfevaluatie instrument. Hiermee kan men op een aantal kwalitatieve aspecten een score bepalen en zo zien waar men staat ten opzichte van andere regio’s. Hierbij is duidelijk dat er geen één-op-één relatie is tussen inzet van deelnemende partijen en afname van schooluitval.

Deze vraag is in te vullen door elke subregio én daarna voor de gehele regio te aggregeren.

Het verdient echter de voorkeur dat meerdere personen uit de regio en uiteraard subregio’s en vertegenwoordigers van instellingen uit de regio of subregio’s, deze barometer invullen. Wanneer vanuit de RMC-coördinatie de antwoorden-scores verzameld worden, moeten de ingevulde scores per vraag worden opgeteld en gedeeld door het aantal invullers in de barometer.

Het ligt uiteraard voor de hand om de scores van deze barometer op een rmc-bijeenkomst te bespreken.

Bij vraag 15 gaat het niet alleen om uitvallers die dit jaar twee of meer keer zijn uitgevallen; herhaaldelijk kan hier op meerdere cursusjaren betrekking hebben.

Tabel 7 Barometer RMC Functie
  

Score

Scoremogelijkheden

1

Melden alle scholen in uw regio hun schoolverlaters aan gemeente, RMC of IB-groep?

 

alle=4, bijna alle (+80%)=3, helft=2, weinig=1

2

Houden alle scholen in uw regio zich aan de wettelijk vastgestelde termijnen voor het melden van (absoluut) verzuim?

 

alle=4, bijna alle (+80%)=3, helft=2, weinig=1

3

Heeft u dit jaar middelen ingezet voor het versterken van de leerplicht en/of de kwalificatieplicht?

 

alles=4, bijna alles(+80%)=3, helft=2, weinig=1

4

Gebruikt u gegevens van het digitale loket van de IB-Groep?

 

altijd=4, vaak=3, geregeld,soms=2, weinig=1

5

Zijn er afspraken over de uitvoering van de leerplicht in uw regio?

 

voldoende aspecten, met alle partners=4, enkele aspecten met alle partners=3, enkele aspecten met enkele partners=2, één aspect met enkele partners=1

6

Heeft u een sluitende registratie van voortijdig schoolverlaters

 

op alle punten goed=4, op enkele punten goed=3, op enkele punten matig=2, op veel punten slecht=1

7

Hoe beoordeelt u de kwaliteit van (de samenwerking in) het netwerk dat u in stand houdt?

 

prima=4, redelijk=3, matig=2, slecht=1

8

Zijn alle jongeren die school voortijdig verlaten (met melding) op gesprek geweest bij RMC of uw netwerkpartners?

 

alle=4, bijna alle (+80%)=3, helft=2, weinig=1

9

Hoe lang duurt het gemiddeld na registratie voordat een vsv’er een intake gesprek heeft?

 

binnen 1 week=4, binnen 2 weken=3, binnen 3 weken=2, binnen een maand=1

10

Hanteert u een doelgroepenbeleid bij trajectbegeleiding en/of herplaatsing?

 

jazeker = 4, ja, maar kan beter=3, te weinig=2, nauwelijks=1

11

Heeft u de streefdoelen van vorig jaar behaald?

 

alle=4, bijna alle (+80%)=3, helft=2, weinig=1

12

Hebben preventieprojecten geleid tot vermindering van uitval?

 

goed merkbaar=4, merkbaar=3, enigszins=2, nauwelijks=1

13

Bent u actief gericht op het herplaatsen van oude vsv-ers?

 

Ja, veel=4, ja, maar kan meer=3, te weinig=2, nauwelijks=1

14

Volgt u herplaatste jongeren langer dan 3 maanden?

 

10 à 12 mnd =4, 7 à 9 mnd=3, 5 à 6 mnd=2, 3 à 4 mnd=1

15

Is uw aantal herhaalde uitvallers lager dan 10% van alle meldingen?

 

0%=4, 1 à 3%=3, 4 à 6%=2, 7%≤ =1

16

Heeft u contacten met bedrijven die banen met opleiding aanbieden?

 

veel=4, redelijk=3, enigzins=2, nauwelijks=1

Definities en omschrijvingen

1 Scholen

Tot de scholen op de onderscheiden sectoren kunnen worden gerekend:

 • Scholen in de vo-sector:

  • scholen voor speciaal voortgezet onderwijs

  • scholen voor regulier voortgezet onderwijs (waaronder praktijkonderwijs)

 • Instellingen in de BVE-sector. Volgens artikel 1.3.1. van de Wet Educatie en Beroepsonderwijs vallen hieronder roc’s, aoc’s en vakinstellingen.

2 Voortijdig schoolverlater

Het begrip ’voortijdig schoolverlater’ is in het kader van de RMC-functie gedefinieerd als degene:

 • a die de leeftijd van 23 jaren nog niet heeft bereikt,

 • b die niet in het bezit is van een diploma voorbereidend wetenschappelijk onderwijs of hoger algemeen voortgezet onderwijs dan wel een diploma van een opleiding als bedoeld in artikel 7.2.2, eerste lid, onderdelen b tot en met e, van de Wet educatie en beroepsonderwijs, en

 • c die

  • het onderwijs aan de school gedurende een aaneengesloten periode van ten minste een maand of een door het bevoegd gezag te bepalen kortere periode zonder geldige reden niet meer volgt, of

  • bij de school wordt uitgeschreven of van de school wordt verwijderd.

Voor de afbakening van het begrip voortijdig schoolverlater zijn daarmee de volgende vier elementen van belang:

 • 1) maximum leeftijdsgrens: tot 23 jaar. In deze rapportage wordt als ondergrens 12 jaar gehanteerd, zodat ook leerplichtige voortijdige schoolverlaters meegerekend worden als vsv’er (‘absoluut verzuim’).

 • 2) minimum opleidingsgrens:

  Het niveau van de startkwalificatie is gedefinieerd als een diploma op tenminste niveau 2 van de kwalificatiestructuur secundair beroepsonderwijs (dit kan bereikt worden via de beroeps-begeleidende of de beroepsopleidende leerweg), dan wel niveau havo of vwo. Er is evenmin sprake van een voortijdig schoolverlater in geval van uitstroom uit het onderwijs met een diploma op een hoger gelegen niveau.

  Hoewel jongeren met een getuigschrift praktijkonderwijs of een diploma assistent-opleiding (niveau 1) niet aan de voornoemde opleidingsgrens (van het in algemene zin wenselijk geachte niveau 2 of hoger) van de startkwalificatie voldoen, worden zij niet gerekend tot de groep voortijdig schoolverlaters mits zij een plek op de arbeidsmarkt hebben. Deze individuele uitstromers moeten wel worden gemeld en na aanvullende actie om te bepalen of ze wel of niet aan het werk zijn wel worden geregistreerd.

  Jongeren die het praktijkonderwijs zonder getuigschrift of een assistent-opleiding zonder diploma verlaten en zich niet meer inschrijven voor een andere opleiding worden uiteraard wel gerekend tot voortijdig schoolverlaters en dienen te worden meegeteld bij de relevante tabellen: voor deze jongeren is ook nadere actie geboden.

 • 3) geen inschrijving bij een onderwijsinstelling:

  Voortijdig schoolverlater = voortijdig onderwijsverlater

  Een voortijdig schoolverlater is feitelijk een voortijdig onderwijsverlater: na de uitschrijving is niet sprake van een nieuwe inschrijving bij een onderwijsinstelling. Leerlingen die bijvoorbeeld na het behalen van een vmbo- of mavo-diploma zich vervolgens niet meer inschrijven voor een vervolg-opleiding, worden dus gerekend tot de groep voortijdig schoolverlaters. Ook zij, die zonder de gedefinieerde minimumstartkwalificatie worden uitgeschreven bij een onderwijsinstelling en gaan werken zonder gelijktijdig een opleiding te volgen, vallen dus onder deze categorie.

 • 4) of wel een inschrijving, maar langdurig afwezig als een ingeschreven leerling gedurende een aaneengesloten periode van tenminste 1 maand het onderwijs niet meer volgt.

  Er is geen sprake van voortijdig schoolverlaten in geval van overstap:

  • naar een andere opleiding binnen een scholengemeenschap;

  • en evenmin in geval van overstap naar een andere school; als de uitschrijving en inschrijving op elkaar aansluiten is er immers geen sprake van voortijdig ónderwijsverlaten.

  Er hoeft dus dan ook geen registratie in het kader van de RMC-functie plaats te vinden.

  Vsv’ers die afkomstig zijn uit het voortgezet speciaal onderwijs (zmok) en het praktijkonderwijs dienen in het kader van de RMC-functie te worden geregistreerd. Ongeacht het feit of geconstateerd is dat een minimum startkwalificatie of assistent-opleiding niet binnen bereik van de betreffende jongere ligt.

3 Leeftijd

De leeftijd van de persoon op 1 augustus van de verslagperiode. Het gaat dus niet om de leeftijd op het moment van uitschrijven of registreren. Deze datum is van belang voor het vaststellen van de leerplichtigheid.

4 Studiejaar of schooljaar

Een schooljaar, ook wel genoemd studiejaar, is de periode van 1 augustus van een jaar t/m 31 juli van het volgende jaar.

5 Werk

Onder de opvatting van werk bij herplaatsing verstaan we de situatie dat een jongere 12 uur of meer per week betaald werk heeft (conform CBS definitie voor werkzame beroepsbevolking).

6 Preventie

Onder preventie verstaan we activiteiten bedoeld om schooluitval te voorkomen en die gericht zijn op jongeren die nog ingeschreven staan bij een onderwijsinstelling maar die risico lopen uit te vallen.

7 Financiën

Onder de Financiële gegevens van de RMC functie vallen in deze rapportage alleen de RMC middelen van het ministerie, inclusief de gelden voor versterking van de leerplicht- en kwalificatieplicht. Geld uit de WWB voor trajecten, voor reboundvoorzieningen vanuit jeugdbeleid of geld van roc’s ter voorkoming van schooluitval tellen voor deze rapportage niet mee. Deze middelen worden elders verantwoord.

Lijst van afkortingen

BRON

Basisregistratie Onderwijs

bve

beroepsonderwijs en volwasseneneducatie

CWI

Centrum Werk en Inkomen

EVC

Eerder verworden competenties

Havo

hoger algemeen voortgezet onderwijs

kmbo

kort middelbaar beroepsonderwijs

mavo

middelbaar algemeen voortgezet onderwijs

mbo

middelbaar beroepsonderwijs

OCW

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

RMC-functie

Regionale Meld- en Coördinatiefunctie voortijdig schoolverlaten

roc

Regionaal Opleidingencentrum

so

speciaal onderwijs

Svo

speciale school voor voortgezet onderwijs

vmbo

voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs

vo

Voortgezet Onderwijs

vso

voortgezet speciaal onderwijs

vsv

voortijdig schoolverlaten

vsv’er

voortijdig schoolverlater

vwo

voorbereidend wetenschappelijk onderwijs

wvo

Wet op het Voortgezet Onderwijs

BIJLAGE II

Bijlage behorende bij artikel 10, tweede lid, van de Regeling intensivering Nederlandse taal en rekenen mbo

Format voor het inhoudelijk verslag

Onderdeel 1: Ondernomen activiteiten, bestede middelen en bereikte deelnemers en personeelsleden

Activiteit(en)

Betreft Nederlandse taal (T) en/of rekenen (R)

Hieraan bestede middelen in euro’s

Aantal bereikte deelnemers

Aantal bereikte personeelsleden

A Aanpassingen in de didactiek en pedagogiek van de beroepsopleidingen met het oog op de intensivering van het taal- en rekenonderwijs

1.

    

2.

    

3.

    

B Toetsing van deelnemers

1.

   

n.v.t.

2.

   

n.v.t.

3.

   

n.v.t.

C Extra onderwijstijd

1.

   

n.v.t.

2.

   

n.v.t.

3.

   

n.v.t.

D Nieuwe of aangepaste faciliteiten

1.

   

n.v.t.

2.

   

n.v.t.

3.

   

n.v.t.

E Professionalisering van docenten en overige functionarissen op het gebied van taal en rekenen

E.1 Professionalisering van docenten

1.

  

n.v.t.

 

2.

  

n.v.t.

 

3.

  

n.v.t.

 

E.2 Professionalisering van overige functionarissen

1.

  

n.v.t.

 

2.

  

n.v.t.

 

3.

  

n.v.t.

 

F Andere activiteiten die gericht zijn op intensivering van taal- en rekenonderwijs

1.

    

2.

    

3.

    
Onderdeel 2: Reflectie op behaalde resultaten

De onderwijsinstelling geeft een reflectie op de resultaten die met de onderwijsinspanningen genoemd in het schema van onderdeel 1 zijn bereikt. De reflectie bevat ten minste:

 • een beeld van de behaalde resultaten, mede in relatie tot het implementatieplan bedoeld in artikel 8;

 • een reflectie op de behaalde resultaten in relatie tot de beoogde effecten op taal- en rekenprestaties van deelnemers;

 • conclusies op basis van deze reflectie m.b.t. eventuele bijstelling van het implementatieplan van april 2010.

BIJLAGE III

Bijlage I behorende bij artikel 2 van de Regeling vaststelling kwalificatiedossiers 2009–2010 en vaststelling eindtermen beroepsonderwijs 2010–2011

Dossier Code

Crebo nummer

Crebolijst Experimentele opleidingen OCW 2009–2010 versie 18 januari 2010

Versie

Leerweg

Soort opleiding

Niveau

Prijsfactor

SBU’s

Wettelijke eisen

Bron wettelijke eisen

BRIN Kennis centrum

Kwalificatiedossier

Diplomanaam

bou09

92040

Natuursteenbewerker 2

Natuursteenbewerker

2009/2010

BOL/BBL

basisberoepsopleiding

2

1,20

3200

 

 

02QH

bou09

92041

Natuursteenbewerker 2

Natuursteenbewerker (Natuursteenbewerker stellen)

2009/2010

BOL/BBL

basisberoepsopleiding

2

1,20

3200

nee

 

02QH

bou09

92042

Natuursteenbewerker 2

Natuursteenbewerker (Natuursteenbewerker grafwerk)

2009/2010

BOL/BBL

basisberoepsopleiding

2

1,20

3200

nee

 

02QH

bou09

92043

Natuursteenbewerker 2

Natuursteenbewerker (Natuursteenbewerker machinaal)

2009/2010

BOL/BBL

basisberoepsopleiding

2

1,20

3200

nee

 

02QH

bou09

92044

Natuursteenbewerker 2

Natuursteenbewerker (Natuursteenbewerker restauratie)

2009/2010

BOL/BBL

basisberoepsopleiding

2

1,20

3200

nee

 

02QH

bou09

94800

Natuursteenbewerker 3

Natuursteenbewerker

2009/2010

BOL/BBL

vakopleiding

3

1,20

4800

  

02QH

bou09

94801

Natuursteenbewerker 3

Natuursteenbewerker (Allround natuursteenbewerker productie)

2009/2010

BOL/BBL

vakopleiding

3

1,20

4800

nee

 

02QH

bou09

94802

Natuursteenbewerker 3

Natuursteenbewerker (Allround natuursteenbewerker stellen)

2009/2010

BOL/BBL

vakopleiding

3

1,20

4800

nee

 

02QH

com03

90010

Allround operator

Allround operator

2009/2010

BOL/BBL

vakopleiding

3

1,30

4800

  

28DV

com03

90011

Allround operator

Allround operator (Allround operator productietechniek)

2009/2010

BOL/BBL

vakopleiding

3

1,20

4800

nee

 

02PR

com03

90012

Allround operator

Allround operator (Operator B)

2009/2010

BOL/BBL

vakopleiding

3

1,40

4800

nee

 

02QD

com03

90013

Allround operator

Allround operator (Specialist textiel)

2009/2010

BOL/BBL

vakopleiding

3

1,30

4800

nee

 

00SE

com03

90014

Allround operator

Allround operator (Allround voedingsoperator)

2009/2010

BOL/BBL

vakopleiding

3

1,30

4800

nee

 

17IJ

com04

90020

Applicatieontwikkelaar

Applicatieontwikkelaar

2009/2010

BOL/BBL

middenkaderopleiding

4

1,10

6400

nee

 

00SP

com05

90030

Artiest

Artiest

2009/2010

BOL/BBL

middenkaderopleiding

4

1,30

6400

  

02PT

com05

90031

Artiest

Artiest (Dans)

2009/2010

BOL/BBL

middenkaderopleiding

4

1,30

6400

nee

 

02PT

com05

90032

Artiest

Artiest (Drama)

2009/2010

BOL/BBL

middenkaderopleiding

4

1,30

6400

nee

 

02PT

com05

90033

Artiest

Artiest (Musical)

2009/2010

BOL/BBL

middenkaderopleiding

4

1,30

6400

nee

 

02PT

com05

90036

Artiest

Artiest (Muziek sounddesign)

2009/2010

BOL/BBL

middenkaderopleiding

4

1,30

6400

nee

 

02PT

com05

90037

Artiest

Artiest (Muziek uitvoerend)

2009/2010

BOL/BBL

middenkaderopleiding

4

1,30

6400

nee

 

02PT

com06

92090

Assistent bouw en infra

Assistent bouw en infra (Assistent bouw en infra)

2009/2010

BOL/BBL

assistentopleiding

1

1,20

1600

nee

 

02QH

com09

90050

AV-productie 2 Alg

AV-productie

2009/2010

BOL/BBL

basisberoepsopleiding

2

1,30

3200

  

28DV

com09

90051

AV-productie 2

AV-productie (Medewerker Fotografie KC GOC)

2009/2010

BOL/BBL

basisberoepsopleiding

2

1,30

3200

nee

 

02PT

com09

90052

AV-productie 2

AV-productie (Medewerker Fotografie Savantis)

2009/2010

BOL/BBL

basisberoepsopleiding

2

1,30

3200

nee

 

02FW

com09

90053

AV-productie 2

AV-productie (Medewerker Fotografie KC PMLF)

2009/2010

BOL/BBL

basisberoepsopleiding

2

1,30

3200

nee

 

02QD

com09

90060

AV-productie 3 Alg

AV-productie

2009/2010

BOL/BBL

vakopleiding

3

1,30

4800

  

28DV

com09

90061

AV-productie 3

AV-productie (Allround Medewerker AV-Productie KC GOC)

2009/2010

BOL/BBL

vakopleiding

3

1,30

4800

nee

 

02PT

com09

90062

AV-productie 3

AV-productie (Allround Medewerker AV-Productie Savantis)

2009/2010

BOL/BBL

vakopleiding

3

1,30

4800

nee

 

02FW

com09

90063

AV-productie 3

AV-productie (Allround Medewerker AV-Productie KC PMLF)

2009/2010

BOL/BBL

vakopleiding

3

1,30

4800

nee

 

02QD

com09

90070

AV-productie 4 Alg

AV-productie

2009/2010

BOL/BBL

middenkaderopleiding

4

1,30

6400

  

28DV

com09

90071

AV-productie 4 A

AV-productie (Beeldtechnicus KC GOC)

2009/2010

BOL/BBL

middenkaderopleiding

4

1,30

6400

nee

 

02PT

com09

90072

AV-productie 4 A

AV-productie (Beeldtechnicus Savantis)

2009/2010

BOL/BBL

middenkaderopleiding

4

1,30

6400

nee

 

02FW

com09

90073

AV-productie 4 A

AV-productie (Cameraman KC GOC)

2009/2010

BOL/BBL

middenkaderopleiding

4

1,30

6400

nee

 

02PT

com09

90074

AV-productie 4 A

AV-productie (Cameraman Savantis)

2009/2010

BOL/BBL

middenkaderopleiding

4

1,30

6400

nee

 

02FW

com09

90075

AV-productie 4 A

AV-productie (Fotograaf KC GOC)

2009/2010

BOL/BBL

middenkaderopleiding

4

1,30

6400

nee

 

02PT

com09

90076

AV-productie 4 A

AV-productie (Fotograaf Savantis)

2009/2010

BOL/BBL

middenkaderopleiding

4

1,30

6400

nee

 

02FW

com09

90077

AV-productie 4 A

AV-productie (Geluidstechnicus Savantis)

2009/2010

BOL/BBL

middenkaderopleiding

4

1,30

6400

nee

 

02FW

com09

90078

AV-productie 4 A

AV-productie (Lichttechnicus Savantis)

2009/2010

BOL/BBL

middenkaderopleiding

4

1,30

6400

nee

 

02FW

com09

90079

AV-productie 4 A

AV-productie (Video-editor Savantis)

2009/2010

BOL/BBL

middenkaderopleiding

4

1,30

6400

nee

 

02FW

com09

90081

AV-productie 4 B

AV-productie (Beeldtechnicus KC PMLF)

2009/2010

BOL/BBL

middenkaderopleiding

4

1,30

6400

nee

 

02QD

com09

90082

AV-productie 4 B

AV-productie (Cameraman KC PMLF)

2009/2010

BOL/BBL

middenkaderopleiding

4

1,30

6400

nee

 

02QD

com09

90083

AV-productie 4 B

AV-productie (Fotograaf KC PMLF)

2009/2010

BOL/BBL

middenkaderopleiding

4

1,30

6400

nee

 

02QD

com09

90084

AV-productie 4 B

AV-productie (Geluidstechnicus KC GOC)

2009/2010

BOL/BBL

middenkaderopleiding

4

1,30

6400

nee

 

02PT

com09

90085

AV-productie 4 B

AV-productie (Geluidstechnicus KC PMLF)

2009/2010

BOL/BBL

middenkaderopleiding

4

1,30

6400

nee

 

02QD

com09

90086

AV-productie 4 B

AV-productie (Lichttechnicus KC GOC)

2009/2010

BOL/BBL

middenkaderopleiding

4

1,30

6400

nee

 

02PT

com09

90087

AV-productie 4 B

AV-productie (Lichttechnicus KC PMLF)

2009/2010

BOL/BBL

middenkaderopleiding

4

1,30

6400

nee

 

02QD

com09

90088

AV-productie 4 B

AV-productie (Video-editor KC GOC)

2009/2010

BOL/BBL

middenkaderopleiding

4

1,30

6400

nee

 

02PT

com09

90089

AV-productie 4 B

AV-productie (Video-editor KC PMLF)

2009/2010

BOL/BBL

middenkaderopleiding

4

1,30

6400

nee

 

02QD

com14

90110

Commercieel medewerker 3

Commercieel medewerker

2009/2010

BOL/BBL

vakopleiding

3

1,10

4800

  

28DV

com14

90111

Commercieel medewerker 3

Commercieel medewerker (Commercieel medewerker binnendienst ECABO)

2009/2010

BOL/BBL

vakopleiding

3

1,00

4800

nee

 

00SP

com14

90112

Commercieel medewerker 3

Commercieel medewerker (Commercieel medewerker binnendienst KC Handel)

2009/2010

BOL/BBL

vakopleiding

3

1,10

4800

nee

 

00SE

com14

90113

Commercieel medewerker 3

Commercieel medewerker (Commercieel medewerker buitendienst)

2009/2010

BOL/BBL

vakopleiding

3

1,10

4800

nee

 

00SE

com14

90114

Commercieel medewerker 3

Commercieel medewerker (Contactcenter medewerker)

2009/2010

BOL/BBL

vakopleiding

3

1,00

4800

nee

 

00SP

com14

93800

Commercieel medewerker 4

Commercieel medewerker

2009/2010

BOL/BBL

middenkaderopleiding

4

1,10

6400

  

28DV

com14

93801

Commercieel medewerker 4

Commercieel medewerker ((Junior) accountmanager ECABO)

2009/2010

BOL/BBL

middenkaderopleiding

4

1,00

6400

nee

 

00SP

com14

93802

Commercieel medewerker 4

Commercieel medewerker ((Junior) accountmanager KC Handel)

2009/2010

BOL/BBL

middenkaderopleiding

4

1,10

6400

nee

 

00SE

com16

90130

Dierverzorging 3/4 3

Dierverzorging 3/4 (Proefdierverzorger)

2009/2010

BOL/BBL

vakopleiding

3

1,40

4800

ja

VWS

02QD

com16

90140

Dierverzorging 3/4 4

Dierverzorging 3/4 (Biotechnicus)

2009/2010

BOL/BBL

middenkaderopleiding

4

1,40

6400

ja

VWS

02QD

com18

90180

DTP-er 2

DTP-er

2009/2010

BOL/BBL

basisberoepsopleiding

2

1,30

3200

  

28DV

com18

90181

DTP-er 2

DTP-er (Medewerker DTP KC GOC)

2009/2010

BOL/BBL

basisberoepsopleiding

2

1,30

3200

nee

 

02PT

com18

90182

DTP-er 2

DTP-er (Medewerker DTP Savantis)

2009/2010

BOL/BBL

basisberoepsopleiding

2

1,30

3200

nee

 

02FW

com18

90190

DTP-er 3

DTP-er

2009/2010

BOL/BBL

vakopleiding

3

1,30

4800

  

28DV

com18

90191

DTP-er 3

DTP-er (Allround DTP-er KC GOC)

2009/2010

BOL/BBL

vakopleiding

3

1,30

4800

nee

 

02PT

com18

90192

DTP-er 3

DTP-er (Allround DTP-er Savantis)

2009/2010

BOL/BBL

vakopleiding

3

1,30

4800

nee

 

02FW

com19

90200

Logistiek teamleider

Logistiek teamleider

2009/2010

BOL/BBL

vakopleiding

3

1,20

4800

  

28DV

com19

90201

Logistiek teamleider

Logistiek teamleider (Logistiek teamleider KC Handel)

2009/2010

BOL/BBL

vakopleiding

3

1,10

4800

nee

 

00SE

com19

90202

Logistiek teamleider

Logistiek teamleider (Logistiek teamleider VTL)

2009/2010

BOL/BBL

vakopleiding

3

1,20

4800

nee

 

25HV

com20

90210

Logistiek supervisor

Logistiek supervisor

2009/2010

BOL/BBL

middenkaderopleiding

4

1,20

6400

  

28DV

com20

90211

Logistiek supervisor

Logistiek supervisor (Logistiek supervisor KC Handel)

2009/2010

BOL/BBL

middenkaderopleiding

4

1,10

6400

nee

 

00SE

com20

90212

Logistiek supervisor

Logistiek supervisor (Logistiek supervisor mobiliteitsbranche )

2009/2010

BOL/BBL

middenkaderopleiding

4

1,30

6400

nee

 

02FZ

com20

90213

Logistiek supervisor

Logistiek supervisor (Logistiek supervisor VTL)

2009/2010

BOL/BBL

middenkaderopleiding

4

1,20

6400

nee

 

25HV

com22

90230

Medewerker beheer ICT

Medewerker beheer ICT

2009/2010

BOL/BBL

vakopleiding

3

1,10

4800

nee

 

00SP

com23

90240

Operator C

Operator C

2009/2010

BOL/BBL

middenkaderopleiding

4

1,40

6400

nee

 

02QD

com24

90250

Logistiek medewerker

Logistiek medewerker

2009/2010

BOL/BBL

basisberoepsopleiding

2

1,20

3200

  

28DV

com24

90252

Logistiek medewerker

Logistiek medewerker (Logistiek medewerker KC Handel)

2009/2010

BOL/BBL

basisberoepsopleiding

2

1,10

3200

nee

 

00SE

com24

90253

Logistiek medewerker

Logistiek medewerker (Logistiek medewerker mobiliteitsbranche )

2009/2010

BOL/BBL

basisberoepsopleiding

2

1,20

3200

nee

 

02FZ

com24

90254

Logistiek medewerker

Logistiek medewerker (Logistiek medewerker versindustrie)

2009/2010

BOL/BBL

basisberoepsopleiding

2

1,30

3200

nee

 

17IJ

com24

90255

Logistiek medewerker

Logistiek medewerker (Logistiek medewerker VTL)

2009/2010

BOL/BBL

basisberoepsopleiding

2

1,20

3200

nee

 

25HV

com24

90257

Logistiek medewerker

Logistiek medewerker (Logistiek medewerker groothandel)

2009/2010

BOL/BBL

basisberoepsopleiding

2

1,10

3200

nee

 

00SE

com29

90270

Milieu en ruimte

Milieu en ruimte (Milieufunctionaris)

2009/2010

BOL/BBL

middenkaderopleiding

4

1,40

6400

nee

 

02QD

com30

92110

Infratechniek 2

Infratechniek

2009/2010

BOL/BBL

basisberoepsopleiding

2

1,20

3200

  

28DV

com30

92111

Infratechniek 2

Infratechniek (Monteur data/elektra Kenteq)

2009/2010

BOL/BBL

basisberoepsopleiding

2

1,20

3200

nee

 

02PR

com30

92112

Infratechniek 2

Infratechniek (Monteur data/elektra Fundeon)

2009/2010

BOL/BBL

basisberoepsopleiding

2

1,20

3200

nee

 

02QH

com30

92113

Infratechniek 2

Infratechniek (Monteur gas/water/warmte Kenteq)

2009/2010

BOL/BBL

basisberoepsopleiding

2

1,20

3200

nee

 

02PR

com30

92114

Infratechniek 2

Infratechniek (Monteur gas/water/warmte Fundeon)

2009/2010

BOL/BBL

basisberoepsopleiding

2

1,20

3200

nee

 

02QH

com30

92120

Infratechniek 3

Infratechniek

2009/2010

BOL/BBL

vakopleiding

3

1,20

4800

  

28DV

com30

92121

Infratechniek 3

Infratechniek (Eerste monteur data/elektra Kenteq)

2009/2010

BOL/BBL

vakopleiding

3

1,20

4800

nee

 

02PR

com30

92122

Infratechniek 3

Infratechniek (Eerste monteur gas/water/warmte Kenteq)

2009/2010

BOL/BBL

vakopleiding

3

1,20

4800

nee

 

02PR

com30

92123

Infratechniek 3

Infratechniek (Eerste monteur gas/water/warmte Fundeon)

2009/2010

BOL/BBL

vakopleiding

3

1,20

4800

nee

 

02QH

com30

92124

Infratechniek 3

Infratechniek (Servicemonteur verbruikersaansluitingen Kenteq)

2009/2010

BOL/BBL

vakopleiding

3

1,20

4800

nee

 

02PR

com30

92125

Infratechniek 3

Infratechniek (Eerste monteur data/elektra Fundeon)

2009/2010

BOL/BBL

vakopleiding

3

1,20

4800

nee

 

02QH

com30

92126

Infratechniek 3

Infratechniek (Servicemonteur verbruikersaansluitingen Fundeon)

2009/2010

BOL/BBL

vakopleiding

3

1,20

4800

nee

 

02QH

com30

92130

Infratechniek 4

Infratechniek

2009/2010

BOL/BBL

middenkaderopleiding

4

1,20

6400

  

28DV

com30

92131

Infratechniek 4

Infratechniek (Technicus data/elektra Kenteq)

2009/2010

BOL/BBL

middenkaderopleiding

4

1,20

6400

nee

 

02PR

com30

92132

Infratechniek 4

Infratechniek (Technicus gas/warmte Kenteq)

2009/2010

BOL/BBL

middenkaderopleiding

4

1,20

6400

nee

 

02PR

com30

92133

Infratechniek 4

Infratechniek (Technicus data/elektra Fundeon)

2009/2010

BOL/BBL

middenkaderopleiding

4

1,20

6400

nee

 

02QH

com30

92134

Infratechniek 4

Infratechniek (Technicus gas/warmte Fundeon)

2008/2009

BOL/BBL

middenkaderopleiding

4

1,20

6400

nee

 

02QH

com31

92140

Mobiele werktuigen 2

Mobiele werktuigen

2009/2010

BOL/BBL

basisberoepsopleiding

2

1,50

3200

  

28DV

com31

92141

Mobiele werktuigen 2

Mobiele werktuigen (Monteur mobiele werktuigen Kenteq)

2009/2010

BOL/BBL

basisberoepsopleiding

2

1,20

3200

nee

 

02PR

com31

92142

Mobiele werktuigen 2

Mobiele werktuigen (Monteur mobiele werktuigen Fundeon)

2009/2010

BOL/BBL

basisberoepsopleiding

2

1,70

3200

nee

 

02QH

com31

92150

Mobiele werktuigen 3

Mobiele werktuigen

2009/2010

BOL/BBL

vakopleiding

3

1,50

4800

  

28DV

com31

92151

Mobiele werktuigen 3

Mobiele werktuigen (Allround monteur mobiele werktuigen Kenteq)

2009/2010

BOL/BBL

vakopleiding

3

1,20

4800

nee

 

02PR

com31

92152

Mobiele werktuigen 3

Mobiele werktuigen (Allround monteur mobiele werktuigen Fundeon)

2009/2010

BOL/BBL

vakopleiding

3

1,70

4800

nee

 

02QH

com31

93810

Mobiele werktuigen 4

Mobiele werktuigen (Technicus landbouwmechanisatie Kenteq)

2009/2010

BOL/BBL

middenkaderopleiding

4

1,20

6400

nee

 

02PR

com33

90290

Ondernemer detailhandel

Ondernemer detailhandel

2009/2010

BOL/BBL

middenkaderopleiding

4

1,10

6400

nee

 

00SE

com34

90300

Ondernemer horeca/bakkerij

Ondernemer horeca/bakkerij

2009/2010

BOL/BBL

middenkaderopleiding

4

1,30

6400

  

02PY

com34

90301

Ondernemer horeca/bakkerij

Ondernemer horeca/bakkerij (Manager/ondernemer café-bar)

2009/2010

BOL/BBL

middenkaderopleiding

4

1,30

6400

ja

VWS

02PY

com34

90302

Ondernemer horeca/bakkerij

Ondernemer horeca/bakkerij (Manager/ondernemer fastservice)

2009/2010

BOL/BBL

middenkaderopleiding

4

1,30

6400

ja

VWS

02PY

com34

90303

Ondernemer horeca/bakkerij

Ondernemer horeca/bakkerij (Manager/ondernemer horeca)

2009/2010

BOL/BBL

middenkaderopleiding

4

1,30

6400

ja

VWS

02PY

com34

90304

Ondernemer horeca/bakkerij

Ondernemer horeca/bakkerij (Ondernemer bakkerij)

2009/2010

BOL/BBL

middenkaderopleiding

4

1,30

6400

nee

 

02PY

com35

90310

Operator

Operator

2009/2010

BOL/BBL

basisberoepsopleiding

2

1,30

3200

  

28DV

com35

90311

Operator

Operator (Operator A)

2009/2010

BOL/BBL

basisberoepsopleiding

2

1,40

3200

nee

 

02QD

com35

90312

Operator

Operator (Operator productietechniek)

2009/2010

BOL/BBL

basisberoepsopleiding

2

1,20

3200

nee

 

02PR

com35

90313

Operator

Operator (Voedingsoperator)

2009/2010

BOL/BBL

basisberoepsopleiding

2

1,30

3200

nee

 

17IJ

com35

90314

Operator

Operator (Operator textiel)

2009/2010

BOL/BBL

basisberoepsopleiding

2

1,30

3200

nee

 

00SE

com36

90320

Podium- en evenemententechniek 2

Podium- en evenemententechniek (Medewerker Podium- en evenemententechniek)

2009/2010

BOL/BBL

basisberoepsopleiding

2

1,30

3200

nee

 

02PT

com36

90330

Podium- en evenemententechniek 3

Podium- en evenemententechniek (Podium- en evenemententechnicus)

2009/2010

BOL/BBL

vakopleiding

3

1,30

4800

nee

 

02PT

com36

93340

Podium- en evenemententechniek 4

Podium- en evenemententechniek

2009/2010

BOL/BBL

middenkaderopleiding

4

1,30

6400

  

02PT

com36

93341

Podium- en evenemententechniek 4

Podium- en evenemententechniek (Podium- en evenemententechnicus Geluid)

2009/2010

BOL/BBL

middenkaderopleiding

4

1,30

6400

nee

 

02PT

com36

93342

Podium- en evenemententechniek 4

Podium- en evenemententechniek (Podium- en evenemententechnicus Licht)

2009/2010

BOL/BBL

middenkaderopleiding

4

1,30

6400

nee

 

02PT

com36

93343

Podium- en evenemententechniek 4

Podium- en evenemententechniek (Podium- en evenemententechnicus Toneel)

2009/2010

BOL/BBL

middenkaderopleiding

4

1,30

6400

nee

 

02PT

com37

90350

Praktijkopleider

Praktijkopleider

2009/2010

BOL/BBL

specialistenopleiding

4

1,10

1600

nee

 

02QG

com40

90360

Medewerker ICT

Medewerker ICT

2009/2010

BOL/BBL

basisberoepsopleiding

2

1,10

3200

nee

 

00SP

com41

93820

Steigerbouwer 2

Steigerbouwer

2009/2010

BOL/BBL

basisberoepsopleiding

2

1,20

3200

nee

 

02QH

com41

93830

Steigerbouwer 3

Steigerbouwer (Allround steigerbouwer)

2009/2010

BOL/BBL

vakopleiding

3

1,20

4800

nee

 

02QH

com43

90380

Verkoopspecialist

Verkoopspecialist

2009/2010

BOL/BBL

vakopleiding

3

1,10

4800

  

00SE

com43

90381

Verkoopspecialist

Verkoopspecialist (Verkoopadviseur wonen)

2009/2010

BOL/BBL

vakopleiding

3

1,30

4800

nee

 

00SE

com43

90382

Verkoopspecialist

Verkoopspecialist (Verkoopmedewerker showroom)

2009/2010

BOL/BBL

vakopleiding

3

1,10

4800

nee

 

00SE

com43

90383

Verkoopspecialist

Verkoopspecialist (Verkoopspecialist detailhandel)

2009/2010

BOL/BBL

vakopleiding

3

1,10

4800

nee

 

00SE

com43

90384

Verkoopspecialist

Verkoopspecialist (Eerste verkoper)

2009/2010

BOL/BBL

vakopleiding

3

1,10

4800

nee

 

00SE

com43

90385

Verkoopspecialist

Verkoopspecialist (Verkoopspecialist mode)

2009/2010

BOL/BBL

vakopleiding

3

1,10

4800

nee

 

00SE

com43

90386

Verkoopspecialist

Verkoopspecialist (Verkoopspecialist elektrotechnische detailhandel)

2009/2010

BOL/BBL

vakopleiding

3

1,10

4800

nee

 

00SE

com44

93750

Verkoper

Verkoper

2009/2010

BOL/BBL

basisberoepsopleiding

2

1,30

3200

  

28DV

com44

93751

Verkoper

Verkoper (Verkoper detailhandel)

2009/2010

BOL/BBL

basisberoepsopleiding

2

1,10

3200

nee

 

00SE

com44

93752

Verkoper

Verkoper (Verkoper fiets/bromfiets)

2009/2010

BOL/BBL

basisberoepsopleiding

2

1,30

3200

nee

 

02FZ

com44

93753

Verkoper

Verkoper (Verkoopmedewerker tankstation)

2009/2010

BOL/BBL

basisberoepsopleiding

2

1,30

3200

nee

 

02FZ

com45

90400

Mediavormgever

Mediavormgever

2009/2010

BOL/BBL

middenkaderopleiding

4

1,30

6400

  

28DV

com45

90401

Mediavormgever A

Mediavormgever (Animatie/audiovisuele vormgeving Savantis)

2009/2010

BOL/BBL

middenkaderopleiding

4

1,30

6400

nee

 

02FW

com45

90402

Mediavormgever A

Mediavormgever (Art & Design Savantis)

2009/2010

BOL/BBL

middenkaderopleiding

4

1,30

6400

nee

 

02FW

com45

90403

Mediavormgever A

Mediavormgever (Grafische vormgeving Savantis)

2009/2010

BOL/BBL

middenkaderopleiding

4

1,30

6400

nee

 

02FW

com45

90404

Mediavormgever A

Mediavormgever (Interactieve vormgeving Savantis)

2009/2010

BOL/BBL

middenkaderopleiding

4

1,30

6400

nee

 

02FW

com45

90411

Mediavormgever B

Mediavormgever (Animatie/audiovisuele vormgeving KC GOC)

2009/2010

BOL/BBL

middenkaderopleiding

4

1,30

6400

nee

 

02PT

com45

90412

Mediavormgever B

Mediavormgever (Art & Design KC GOC)

2009/2010

BOL/BBL

middenkaderopleiding

4

1,30

6400

nee

 

02PT

com45

90413

Mediavormgever B

Mediavormgever (Grafische vormgeving KC GOC)

2009/2010

BOL/BBL

middenkaderopleiding

4

1,30

6400

nee

 

02PT

com45

90414

Mediavormgever B

Mediavormgever (Interactieve vormgeving KC GOC)

2009/2010

BOL/BBL

middenkaderopleiding

4

1,30

6400

nee

 

02PT

com45

90421

Mediavormgever C

Mediavormgever (Animatie/audiovisuele vormgeving KC PMLF)

2009/2010

BOL/BBL

middenkaderopleiding

4

1,30

6400

nee

 

02QD

com45

90422

Mediavormgever C

Mediavormgever (Art & Design KC PMLF)

2009/2010

BOL/BBL

middenkaderopleiding

4

1,30

6400

nee

 

02QD

com45

90423

Mediavormgever C

Mediavormgever (Interactieve vormgeving KC PMLF)

2009/2010

BOL/BBL

middenkaderopleiding

4

1,30

6400

nee

 

02QD

com45

90424

Mediavormgever C

Mediavormgever (Grafische vormgeving KC PMLF)

2009/2010

BOL/BBL

middenkaderopleiding

4

1,30

6400

nee

 

02QD

com47

90440

Arbeidsmarktgekwalificeerd assistent

Arbeidsmarktgekwalificeerd assistent

2009/2010

BOL/BBL

assistentopleiding

1

1,16

1600

nee

 

02PR

com48

90450

Assistent operator

Assistent operator

2009/2010

BOL/BBL

assistentopleiding

1

1,30

1600

  

28DV

com48

90451

Assistent operator

Assistent operator (Assistent operator productietechniek)

2009/2010

BOL/BBL

assistentopleiding

1

1,20

1600

nee

 

02PR

com48

90452

Assistent operator

Assistent operator (Basisoperator)

2009/2010

BOL/BBL

assistentopleiding

1

1,40

1600

nee

 

02QD

com51

92180

Onderhoud- en verbouwbedrijf 2

Onderhoud- en verbouwbedrijf (Servicemedewerker gebouwen)

2009/2010

BOL/BBL

basisberoepsopleiding

2

1,20

3200

nee

 

02PR

com51

92190

Onderhoud- en verbouwbedrijf 3

Onderhoud- en verbouwbedrijf (Allround ondernemer klussenbedrijf)

2009/2010

BOL/BBL

vakopleiding

3

1,20

4800

nee

 

02PR

com52

93180

Machinist

Machinist

2009/2010

BOL/BBL

vakopleiding

3

1,70

4800

  

28DV

com52

93181

Machinist

Machinist (Machinist freeswerk)

2009/2010

BOL/BBL

vakopleiding

3

1,70

4800

nee

 

02QH

com52

93182

Machinist

Machinist (Machinist funderingswerk)

2009/2010

BOL/BBL

vakopleiding

3

1,70

4800

ja

SZW

02QH

com52

93183

Machinist

Machinist (Machinist grondverzet)

2009/2010

BOL/BBL

vakopleiding

3

1,70

4800

nee

 

02QH

com52

93184

Machinist

Machinist (Machinist hijswerk Fundeon)

2009/2010

BOL/BBL

vakopleiding

3

1,70

4800

ja

SZW

02QH

com52

93185

Machinist

Machinist (Machinist sloopwerk)

2009/2010

BOL/BBL

vakopleiding

3

1,70

4800

nee

 

02QH

com52

93186

Machinist

Machinist (Machinist wegenbouw)

2009/2010

BOL/BBL

vakopleiding

3

1,70

4800

nee

 

02QH

com52

93187

Machinist

Machinist (Machinist hijswerk VTL)

2009/2010

BOL/BBL

vakopleiding

3

1,70

4800

ja

SZW

25HV

com53

93730

Assistent logistiek medewerker

Assistent logistiek medewerker

2009/2010

BOL/BBL

assistentopleiding

1

1,20

1600

  

28DV

com53

93731

Assistent logistiek medewerker

Assistent logistiek medewerker (KC Handel)

2009/2010

BOL/BBL

assistentopleiding

1

1,10

1600

nee

 

00SE

com53

93732

Assistent logistiek medewerker

Assistent logistiek medewerker (VTL)

2009/2010

BOL/BBL

assistentopleiding

1

1,20

1600

nee

 

25HV

com54

93740

Assistent Mobiliteitsbranche

Assistent Mobiliteitsbranche

2009/2010

BOL/BBL

assistentopleiding

1

1,30

1600

  

28DV

com54

93741

Assistent Mobiliteitsbranche

Assistent Mobiliteitsbranche (Innovam)

2009/2010

BOL/BBL

assistentopleiding

1

1,30

1600

nee

 

02FZ

com54

93742

Assistent Mobiliteitsbranche

Assistent Mobiliteitsbranche (VOC)

2009/2010

BOL/BBL

assistentopleiding

1

1,30

1600

nee

 

02QI

com55

93190

ICT-beheer

ICT-beheer

2009/2010

BOL/BBL

middenkaderopleiding

4

1,10

6400

  

00SP

com55

93191

ICT-beheer

ICT-beheer (ICT-beheerder)

2009/2010

BOL/BBL

middenkaderopleiding

4

1,10

6400

nee

 

00SP

com55

93192

ICT-beheer

ICT-beheer (Netwerkbeheerder)

2009/2010

BOL/BBL

middenkaderopleiding

4

1,10

6400

nee

 

00SP

com56

93760

Assistent medewerker voedsel en leefomgeving

Assistent medewerker voedsel en leefomgeving (Assistent voeding / voedingsindustrie)

2009/2010

BOL/BBL

assistentopleiding

1

1,30

1600

nee

 

17IJ

com57

93840

Dakdekker 2

Dakdekker

2009/2010

BOL/BBL

basisberoepsopleiding

2

1,20

3200

  

28DV

com57

93841

Dakdekker 2

Dakdekker (Dakdekker bitumen en kunststof)

2009/2010

BOL/BBL

basisberoepsopleiding

2

1,20

3200

nee

 

02QH

com57

93842

Dakdekker 2

Dakdekker (Dakdekker leien)

2009/2010

BOL/BBL

basisberoepsopleiding

2

1,20

3200

nee

 

02QH

com57

93843

Dakdekker 2

Dakdekker (Dakdekker metaal)

2009/2010

BOL/BBL

basisberoepsopleiding

2

1,20

3200

nee

 

02PR

com57

93844

Dakdekker 2

Dakdekker (Dakdekker pannen)

2009/2010

BOL/BBL

basisberoepsopleiding

2

1,20

3200

nee

 

02QH

com57

93845

Dakdekker 2

Dakdekker (Dakdekker riet)

2009/2010

BOL/BBL

basisberoepsopleiding

2

1,20

3200

nee

 

02QH

com57

93850

Dakdekker 3

Dakdekker

2009/2010

BOL/BBL

vakopleiding

3

1,20

4800

  

28DV

com57

93851

Dakdekker 3

Dakdekker (Allround dakdekker pannen)

2009/2010

BOL/BBL

vakopleiding

3

1,20

4800

nee

 

02QH

com57

93852

Dakdekker 3

Dakdekker (Allround dakdekker leien)

2009/2010

BOL/BBL

vakopleiding

3

1,20

4800

nee

 

02QH

com57

93853

Dakdekker 3

Dakdekker (Allround dakdekker bitumen en kunststof)

2009/2010

BOL/BBL

vakopleiding

3

1,20

4800

nee

 

02QH

com57

93854

Dakdekker 3

Dakdekker (Allround dakdekker metaal)

2009/2010

BOL/BBL

vakopleiding

3

1,20

4800

nee

 

02PR

eca02

90470

Administratief medewerker

Administratief medewerker

2009/2010

BOL/BBL

basisberoepsopleiding

2

1,00

3200

  

00SP

eca02

90471

Administratief medewerker

Administratief medewerker (Bedrijfsadministratief medewerker)

2009/2010

BOL/BBL

basisberoepsopleiding

2

1,00

3200

nee

 

00SP

eca02

90472

Administratief medewerker

Administratief medewerker (Secretarieel medewerker)

2009/2010

BOL/BBL

basisberoepsopleiding

2

1,00

3200

nee

 

00SP

eca02

90473

Administratief medewerker

Administratief medewerker (Telefonist/receptionist)

2009/2010

BOL/BBL

basisberoepsopleiding

2

1,00

3200

nee

 

00SP

eca05

90500

Commercieel medewerker bank- en verzekeringswezen

Commercieel medewerker bank- en verzekeringswezen

2009/2010

BOL/BBL

middenkaderopleiding

4

1,00

6400

ja

Financiën

00SP

eca06

92200

Particulier digitaal onderzoeker

Particulier digitaal onderzoeker

2009/2010

BOL/BBL

middenkaderopleiding

4

1,10

6400

ja

Justitie

00SP

eca08

90520

Medewerker informatiedienstverlening

Medewerker informatiedienstverlening

2009/2010

BOL/BBL

middenkaderopleiding

4

1,00

6400

  

00SP

eca08

90521

Medewerker informatiedienstverlening

Medewerker informatiedienstverlening (Archiefmedewerker historisch documentatiecentrum)

2009/2010

BOL/BBL

middenkaderopleiding

4

1,00

6400

nee

 

00SP

eca08

90522

Medewerker informatiedienstverlening

Medewerker informatiedienstverlening (Bibliotheekmedewerker)

2009/2010

BOL/BBL

middenkaderopleiding

4

1,00

6400

nee

 

00SP

eca08

90523

Medewerker informatiedienstverlening

Medewerker informatiedienstverlening (Informatieverzorger)

2009/2010

BOL/BBL

middenkaderopleiding

4

1,00

6400

nee

 

00SP

eca10

90530

Medewerker marketing en communicatie

Medewerker marketing en communicatie

2009/2010

BOL/BBL

middenkaderopleiding

4

1,00

6400

  

00SP

eca10

90531

Medewerker marketing en communicatie

Medewerker marketing en communicatie (Assistent communicatiemedewerker)

2009/2010

BOL/BBL

middenkaderopleiding

4

1,00

6400

nee

 

00SP

eca10

90532

Medewerker marketing en communicatie

Medewerker marketing en communicatie (Marketing medewerker)

2009/2010

BOL/BBL

middenkaderopleiding

4

1,00

6400

nee

 

00SP

eca10

90534

Medewerker marketing en communicatie

Medewerker marketing en communicatie (Medewerker evenementenorganisatie)

2009/2010

BOL/BBL

middenkaderopleiding

4

1,00

6400

nee

 

00SP

eca11

94850

Particuliere beveiliging 2

Particuliere beveiliging (Beveiliger)

2009/2010

BOL/BBL

basisberoepsopleiding

2

1,00

3200

ja

Justitie

00SP

eca11

90550

Particuliere beveiliging 3

Particuliere beveiliging (Coördinator beveiliging)

2009/2010

BOL/BBL

vakopleiding

3

1,00

4800

ja

Justitie

00SP

eca13

94860

Vrede en veiligheid 2

Vrede en veiligheid (Medewerker vrede en veiligheid)

2009/2010

BOL/BBL

basisberoepsopleiding

2

1,00

3200

nee

 

00SP

eca13

94870

Vrede en veiligheid 3

Vrede en veiligheid (Aspirant-onderofficier)

2009/2010

BOL/BBL

vakopleiding

3

1,00

4800

nee

 

00SP

eca15

93200

Financiële beroepen 3

Financiële beroepen (Financieel administratief medewerker)

2009/2010

BOL/BBL

vakopleiding

3

1,00

6400

nee

 

00SP

eca15

93210

Financiële beroepen 4

Financiële beroepen

2009/2010

BOL/BBL

middenkaderopleiding

4

1,00

6400

  

00SP

eca15

93211

Financiële beroepen 4

Financiële beroepen (Assistent-accountant)

2009/2010

BOL/BBL

middenkaderopleiding

4

1,00

6400

nee

 

00SP

eca15

93212

Financiële beroepen 4

Financiële beroepen (Bedrijfsadministrateur)

2009/2010

BOL/BBL

middenkaderopleiding

4

1,00

6400

nee

 

00SP

eca15

93213

Financiële beroepen 4

Financiële beroepen (Salarisadministrateur)

2009/2010

BOL/BBL

middenkaderopleiding

4

1,00

6400

nee

 

00SP

eca16

93230

Secretariële beroepen 3

Secretariële beroepen

2009/2010

BOL/BBL

vakopleiding

3

1,00

6400

  

00SP

eca16

93231

Secretariële beroepen 3

Secretariële beroepen (Juridisch secretaresse)

2009/2010

BOL/BBL

vakopleiding

3

1,00

6400

nee

 

00SP

eca16

93232

Secretariële beroepen 3

Secretariële beroepen (Medisch secretaresse)

2009/2010

BOL/BBL

vakopleiding

3

1,00

6400

nee

 

00SP

eca16

93233

Secretariële beroepen 3

Secretariële beroepen (Secretaresse)

2009/2010

BOL/BBL

vakopleiding

3

1,00

6400

nee

 

00SP

eca16

93250

Secretariële beroepen 4

Secretariële beroepen

2009/2010

BOL/BBL

middenkaderopleiding

4

1,00

6400

  

00SP

eca16

93251

Secretariële beroepen 4

Secretariële beroepen (Directiesecretaresse)

2009/2010

BOL/BBL

middenkaderopleiding

4

1,00

6400

nee

 

00SP

eca16

93252

Secretariële beroepen 4

Secretariële beroepen (Managementassistent)

2009/2010

BOL/BBL

middenkaderopleiding

4

1,00

6400

nee

 

00SP

eca17

93270

Toezicht en veiligheid 1

Toezicht en veiligheid (Assistent toezicht en veiligheid)

2009/2010

BOL/BBL

assistentopleiding

1

1,00

1600

nee

 

00SP

eca17

93280

Toezicht en veiligheid 2

Toezicht en veiligheid (Medewerker toezicht en veiligheid)

2009/2010

BOL/BBL

basisberoepsopleiding

2

1,00

3200

nee

 

00SP

eca17

94810

Toezicht en veiligheid 3

Toezicht en veiligheid (Handhaver toezicht en veiligheid)

2009/2010

BOL/BBL

vakopleiding

3

1,00

4800

ja

Justitie

00SP

eca18

93860

Contactcenter teamleider

Contactcenter teamleider

2009/2010

BOL/BBL

middenkaderopleiding

4

1,00

6400

nee

 

00SP

eca19

94890

Juridisch medewerker

Juridisch medewerker

2009/2010

BOL/BBL

middenkaderopleiding

4

1,00

6400

  

00SP

eca19

94891

Juridisch medewerker

Juridisch medewerker zakelijke dienstverlening

2009/2010

BOL/BBL

middenkaderopleiding

4

1,00

6400

nee

 

00SP

eca19

94892

Juridisch medewerker

Juridisch medewerker openbaar bestuur

2009/2010

BOL/BBL

middenkaderopleiding

4

1,00

6400

nee

 

00SP

eca20

94900

Medewerker personeel en arbeid

Medewerker personeel en arbeid

2009/2010

BOL/BBL

middenkaderopleiding

4

1,00

6400

nee

 

00SP

eca21

94910

Medewerker sociale zekerheid

Medewerker sociale zekerheid

2009/2010

BOL/BBL

middenkaderopleiding

4

1,00

6400

nee

 

00SP

fun01

93870

Kaderfunctionaris bouw, infra en gespecialiseerde aannemerij

Kaderfunctionaris bouw, infra en gespecialiseerde aannemerij

2009/2010

BOL/BBL

middenkaderopleiding

4

1,20

6400

  

02QH

fun01

93871

Kaderfunctionaris bouw, infra en gespecialiseerde aannemerij

Kaderfunctionaris bouw, infra en gespecialiseerde aannemerij (Kaderfunctionaris werkvoorbereiding en calculatie)

2009/2010

BOL/BBL

middenkaderopleiding

4

1,20

6400

nee

 

02QH

fun01

93872

Kaderfunctionaris bouw, infra en gespecialiseerde aannemerij

Kaderfunctionaris bouw, infra en gespecialiseerde aannemerij (Kaderfunctionaris uitvoering)

2009/2010

BOL/BBL

middenkaderopleiding

4

1,20

6400

nee

 

02QH

fun01

93873

Kaderfunctionaris bouw, infra en gespecialiseerde aannemerij

Kaderfunctionaris bouw, infra en gespecialiseerde aannemerij (Kaderfunctionaris uitvoering bouw en infra)

2009/2010

BOL/BBL

middenkaderopleiding

4

1,20

6400

nee

 

02QH

fun02

93880

Betonstaalverwerker 2

Betonstaalverwerker

2009/2010

BOL/BBL

basisberoepsopleiding

2

1,20

3200

  

02QH

fun02

93881

Betonstaalverwerker 2

Betonstaalverwerker (Betonstaalknipper/buiger/machineoperator)

2009/2010

BOL/BBL

basisberoepsopleiding

2

1,20

3200

nee

 

02QH

fun02

93882

Betonstaalverwerker 2

Betonstaalverwerker (Betonstaalvlechter)

2009/2010

BOL/BBL

basisberoepsopleiding

2

1,20

3200

nee

 

02QH

fun02

93883

Betonstaalverwerker 2

Betonstaalverwerker (Betonstaallasser)

2009/2010

BOL/BBL

basisberoepsopleiding

2

1,20

3200

nee

 

02QH

fun02

93890

Betonstaalverwerker 3

Betonstaalverwerker

2009/2010

BOL/BBL

vakopleiding

3

1,20

4800

  

02QH

fun02

93891

Betonstaalverwerker 3

Betonstaalverwerker (Allround betonstaalverwerker buigcentrale)

2009/2010

BOL/BBL

vakopleiding

3

1,20

4800

nee

 

02QH

fun02

93892

Betonstaalverwerker 3

Betonstaalverwerker (Allround betonstaalverwerker bouwplaats)

2009/2010

BOL/BBL

vakopleiding

3

1,20

4800

nee

 

02QH

fun02

93893

Betonstaalverwerker 3

Betonstaalverwerker (Allround betonstaalverwerker prefabricage)

2009/2010

BOL/BBL

vakopleiding

3

1,20

4800

nee

 

02QH

fun03

94920

Timmerman 2

Timmerman

2009/2010

BOL/BBL

basisberoepsopleiding

2

1,20

3200

nee

 

02QH

fun03

94930

Timmerman 3

Timmerman

2009/2010

BOL/BBL

vakopleiding

3

1,20

6400

  

02QH

fun03

94931

Timmerman 3

Timmerman (Allround timmerman bouw- en werkplaats)

2009/2010

BOL/BBL

vakopleiding

3

1,20

6400

nee

 

02QH

fun03

94932

Timmerman 3

Timmerman (Allround timmerman nieuwbouw)

2009/2010

BOL/BBL

vakopleiding

3

1,20

6400

nee

 

02QH

fun03

94933

Timmerman 3

Timmerman (Allround timmerman restauratie)

2009/2010

BOL/BBL

vakopleiding

3

1,20

6400

nee

 

02QH

fun04

93310

Betontimmerman 2

Betontimmerman (Betontimmerman primair)

2009/2010

BOL/BBL

basisberoepsopleiding

2

1,20

3200

nee

 

02QH

fun04

93320

Betontimmerman 3

Betontimmerman (Betontimmerman voortgezet)

2009/2010

BOL/BBL

vakopleiding

3

1,20

4800

nee

 

02QH

fun05

93900

Metselaar 2

Metselaar

2009/2010

BOL/BBL

basisberoepsopleiding

2

1,20

3200

  

02QH

fun05

93901

Metselaar 2

Metselaar (Metselaar inclusief casco lijmwerk)

2009/2010

BOL/BBL

basisberoepsopleiding

2

1,20

3200

nee

 

02QH

fun05

93902

Metselaar 2

Metselaar (Metselaar inclusief lichte scheidingswanden)

2009/2010

BOL/BBL

basisberoepsopleiding

2

1,20

3200

nee

 

02QH

fun05

94820

Metselaar 3

Metselaar

2009/2010

BOL/BBL

vakopleiding

3

1,20

4800

  

02QH

fun05

94821

Metselaar 3

Metselaar (Allround Metselaar inclusief nieuwe metseltechnieken)

2009/2010

BOL/BBL

vakopleiding

3

1,20

4800

nee

 

02QH

fun05

94822

Metselaar 3

Metselaar (Allround Metselaar herstel en restauratie)

2009/2010

BOL/BBL

vakopleiding

3

1,20

4800

nee

 

02QH

fun05

94823

Metselaar 3

Metselaar (Allround Metselaar aan- en verbouw)

2009/2010

BOL/BBL

vakopleiding

3

1,20

4800

nee

 

02QH

fun06

93910

Tegelzetter 2

Tegelzetter

2009/2010

BOL/BBL

basisberoepsopleiding

2

1,20

3200

nee

 

02QH

fun06

93920

Tegelzetter 3

Tegelzetter (Allround tegelzetter)

2009/2010

BOL/BBL

vakopleiding

3

1,20

4800

nee

 

02QH

fun07

93930

Betonreparateur 2

Betonreparateur

2009/2010

BOL/BBL

basisberoepsopleiding

2

1,30

3200

  

28DV

fun07

93931

Betonreparateur 2

Betonreparateur (Fundeon)

2009/2010

BOL/BBL

basisberoepsopleiding

2

1,20

3200

nee

 

02QH

fun07

93932

Betonreparateur 2

Betonreparateur (Savantis)

2009/2010

BOL/BBL

basisberoepsopleiding

2

1,30

3200

nee

 

02FW

fun07

93940

Betonreparateur 3

Betonreparateur

2009/2010

BOL/BBL

vakopleiding

3

1,30

4800

  

28DV

fun07

93941

Betonreparateur 3

Betonreparateur (Allround betonreparateur Fundeon)

2009/2010

BOL/BBL

vakopleiding

3

1,20

4800

nee

 

02QH

fun07

93942

Betonreparateur 3

Betonreparateur (Allround betonreparateur Savantis)

2009/2010

BOL/BBL

vakopleiding

3

1,30

4800

nee

 

02FW

fun08

93950

Voeger/gevelbehandelaar

Voeger/gevelbehandelaar

2009/2010

BOL/BBL

basisberoepsopleiding

2

1,20

3200

  

02QH

fun08

93951

Voeger/gevelbehandelaar

Voeger/gevelbehandelaar (Voeger)

2009/2010

BOL/BBL

basisberoepsopleiding

2

1,20

3200

nee

 

02QH

fun08

93952

Voeger/gevelbehandelaar

Voeger/gevelbehandelaar (Gevelbehandelaar voegbedrijf)

2009/2010

BOL/BBL

basisberoepsopleiding

2

1,20

3200

nee

 

02QH

fun09

93960

Vakman asfalt 2

Vakman asfalt (Asfaltafwerker)

2009/2010

BOL/BBL

basisberoepsopleiding

2

1,20

3200

nee

 

02QH

fun09

93970

Vakman asfalt 3

Vakman asfalt (Balkman)

2009/2010

BOL/BBL

vakopleiding

3

1,20

4800

nee

 

02QH

fun10

93980

Vakman gww 2

Vakman gww

2009/2010

BOL/BBL

basisberoepsopleiding

2

1,20

3200

nee

 

02QH

fun10

93990

Vakman gww 3

Vakman gww (Allround vakman gww)

2009/2010

BOL/BBL

vakopleiding

3

1,20

4800

nee

 

02QH

fun11

94000

Straatmaker 2

Straatmaker (Opperman bestratingen)

2009/2010

BOL/BBL

basisberoepsopleiding

2

1,20

3200

nee

 

02QH

fun11

94010

Straatmaker 3

Straatmaker

2009/2010

BOL/BBL

vakopleiding

3

1,20

4800

nee

 

02QH

fun12

94020

Waterbouwer 2

Waterbouwer

2009/2010

BOL/BBL

basisberoepsopleiding

2

1,20

3200

nee

 

02QH

fun12

94030

Waterbouwer 3

Waterbouwer

2009/2010

BOL/BBL

vakopleiding

3

1,20

4800

  

02QH

fun12

94031

Waterbouwer 3

Waterbouwer (Allround waterbouwer)

2009/2010

BOL/BBL

vakopleiding

3

1,20

4800

nee

 

02QH

fun12

94032

Waterbouwer 3

Waterbouwer (Steenzetter/rijswerker)

2009/2010

BOL/BBL

vakopleiding

3

1,20

4800

nee

 

02QH

fun13

94040

Betonboorder

Betonboorder

2009/2010

BOL/BBL

vakopleiding

3

1,20

4800

nee

 

02QH

fun14

94050

Middenkaderfunctionaris bouw en infra

Middenkaderfunctionaris bouw en infra

2009/2010

BOL/BBL

middenkaderopleiding

4

1,20

6400

  

02QH

fun14

94051

Middenkaderfunctionaris bouw en infra

Middenkaderfunctionaris bouw en infra (Middenkaderfunctionaris Bouw)

2009/2010

BOL/BBL

middenkaderopleiding

4

1,20

6400

nee

 

02QH

fun14

94052

Middenkaderfunctionaris bouw en infra

Middenkaderfunctionaris bouw en infra (Middenkaderfunctionaris Infra)

2009/2010

BOL/BBL

middenkaderopleiding

4

1,20

6400

nee

 

02QH

fun14

94053

Middenkaderfunctionaris bouw en infra

Middenkaderfunctionaris bouw en infra (Middenkaderfunctionaris Landmeetkunde)

2009/2010

BOL/BBL

middenkaderopleiding

4

1,20

6400

nee

 

02QH

fun14

94054

Middenkaderfunctionaris bouw en infra

Middenkaderfunctionaris bouw en infra (Middenkaderfunctionaris Verkeer en Stedenbouw)

2009/2010

BOL/BBL

middenkaderopleiding

4

1,20

6400

nee

 

02QH

fun14

94055

Middenkaderfunctionaris bouw en infra

Middenkaderfunctionaris bouw en infra (Middenkaderfunctionaris Restauratie)

2009/2010

BOL/BBL

middenkaderopleiding

4

1,20

6400

nee

 

02QH

goc01

90600

Mediamanagement

Mediamanagement

2009/2010

BOL/BBL

middenkaderopleiding

4

1,30

6400

  

02PT

goc01

90601

Mediamanagement

Mediamanagement (Media intermediair)

2009/2010

BOL/BBL

middenkaderopleiding

4

1,30

6400

nee

 

02PT

goc01

90602

Mediamanagement

Mediamanagement (Mediacontent management)

2009/2010

BOL/BBL

middenkaderopleiding

4

1,30

6400

nee

 

02PT

goc01

90603

Mediamanagement

Mediamanagement (Mediaproductie management)

2009/2010

BOL/BBL

middenkaderopleiding

4

1,30

6400

nee

 

02PT

goc02

90610

Mediatechnologie

Mediatechnologie

2009/2010

BOL/BBL

middenkaderopleiding

4

1,30

6400

  

02PT

goc02

90611

Mediatechnologie

Mediatechnologie (Crossmedia Publishing)

2009/2010

BOL/BBL

middenkaderopleiding

4

1,30

6400

nee

 

02PT

goc02

90612

Mediatechnologie

Mediatechnologie (Webdeveloper)

2009/2010

BOL/BBL

middenkaderopleiding

4

1,30

6400

nee

 

02PT

goc02

90613

Mediatechnologie

Mediatechnologie (Workflow Beheer)

2009/2010

BOL/BBL

middenkaderopleiding

4

1,30

6400

nee

 

02PT

goc02

90614

Mediatechnologie

Mediatechnologie (Gamedeveloper)

2009/2010

BOL/BBL

middenkaderopleiding

4

1,30

6400

nee

 

02PT

goc04

92210

Printmedia 2

Printmedia

2009/2010

BOL/BBL

basisberoepsopleiding

2

1,30

3200

  

02PT

goc04

92211

Printmedia 2

Printmedia (Basis finishing)

2009/2010

BOL/BBL

basisberoepsopleiding

2

1,30

3200

nee

 

02PT

goc04

92212

Printmedia 2

Printmedia (Basis press & print)

2009/2010

BOL/BBL

basisberoepsopleiding

2

1,30

3200

nee

 

02PT

goc04

92220

Printmedia 3

Printmedia

2009/2010

BOL/BBL

vakopleiding

3

1,30

4800

  

02PT

goc04

92221

Printmedia 3

Printmedia (Gelijmd/genaaid brocheren)

2009/2010

BOL/BBL

vakopleiding

3

1,30

4800

nee

 

02PT

goc04

92222

Printmedia 3

Printmedia (Geniet brocheren)

2009/2010

BOL/BBL

vakopleiding

3

1,30

4800

nee

 

02PT

goc04

92223

Printmedia 3

Printmedia (Rotatieoffset)

2009/2010

BOL/BBL

vakopleiding

3

1,30

4800

nee

 

02PT

goc04

92224

Printmedia 3

Printmedia (Snijden)

2009/2010

BOL/BBL

vakopleiding

3

1,30

4800

nee

 

02PT

goc04

92225

Printmedia 3

Printmedia (Vellenoffset)

2009/2010

BOL/BBL

vakopleiding

3

1,30

4800

nee

 

02PT

goc04

92226

Printmedia 3

Printmedia (Vouwen)

2009/2010

BOL/BBL

vakopleiding

3

1,30

4800

nee

 

02PT

goc04

92227

Printmedia 3

Printmedia (Zeefdrukken)

2009/2010

BOL/BBL

vakopleiding

3

1,30

4800

nee

 

02PT

goc04

92228

Printmedia 3

Printmedia (Digitaal drukken)

2009/2010

BOL/BBL

vakopleiding

3

1,30

4800

nee

 

02PT

goc04

94060

Printmedia 4

Printmedia (Printmediatechnologie)

2009/2010

BOL/BBL

middenkaderopleiding

4

1,30

6400

nee

 

02PT

goc05

93220

Gaming

Gaming (Gamedesigner)

2009/2010

BOL/BBL

middenkaderopleiding

4

1,30

6400

nee

 

02PT

htv01

90620

Frontofficemedewerker 3

Frontofficemedewerker

2009/2010

BOL/BBL

vakopleiding

3

1,30

6400

  

02PY

htv01

90621

Frontofficemedewerker 3

Frontofficemedewerker (Informatiemedewerker)

2009/2010

BOL/BBL

vakopleiding

3

1,30

6400

nee

 

02PY

htv01

90622

Frontofficemedewerker 3

Frontofficemedewerker (Receptionist)

2009/2010

BOL/BBL

vakopleiding

3

1,30

6400

nee

 

02PY

htv01

94070

Frontofficemedewerker 4

Frontofficemedewerker

2009/2010

BOL/BBL

middenkaderopleiding

4

1,30

6400

  

02PY

htv01

94071

Frontofficemedewerker 4

Frontofficemedewerker (Hoofd informatie)

2009/2010

BOL/BBL

middenkaderopleiding

4

1,30

6400

nee

 

02PY

htv01

94072

Frontofficemedewerker 4

Frontofficemedewerker (Frontofficemanager)

2009/2010

BOL/BBL

middenkaderopleiding

4

1,30

6400

nee

 

02PY

htv02

94080

Aqua & leisure 2

Aqua & leisure (Aqua & leisure assistent)

2009/2010

BOL/BBL

basisberoepsopleiding

2

1,30

3200

nee

 

02PY

htv02

93240

Aqua & leisure 3

Aqua & leisure (Aqua & leisure host)

2009/2010

BOL/BBL

vakopleiding

3

1,30

6400

nee

 

02PY

htv02

93330

Aqua & leisure 4

Aqua & leisure (Aqua & leisure executive)

2009/2010

BOL/BBL

middenkaderopleiding

4

1,30

6400

nee

 

02PY

htv03

90640

Assistent bakker

Assistent bakker

2009/2010

BOL/BBL

assistentopleiding

1

1,30

1600

nee

 

02PY

htv04

94090

Reizen 3

Reizen (Verkoper reizen)

2009/2010

BOL/BBL

vakopleiding

3

1,30

4800

nee

 

02PY

htv04

94100

Reizen 4

Reizen (Manager verkoop reizen)

2009/2010

BOL/BBL

middenkaderopleiding

4

1,30

6400

nee

 

02PY

htv05

90660

Horeca-assistent

Horeca-assistent

2009/2010

BOL/BBL

assistentopleiding

1

1,30

1600

nee

 

02PY

htv06

94110

Leisure & hospitality 2

Leisure & hospitality (Leisure & hospitality assistent)

2009/2010

BOL/BBL

basisberoepsopleiding

2

1,30

3200

nee

 

02PY

htv06

94120

Leisure & hospitality 3

Leisure & hospitality (Leisure & hospitality host)

2009/2010

BOL/BBL

vakopleiding

3

1,30

4800

nee

 

02PY

htv06

94130

Leisure & hospitality 4

Leisure & hospitality (Leisure & hospitality executive)

2009/2010

BOL/BBL

middenkaderopleiding

4

1,30

6400

nee

 

02PY

htv10

94140

Medewerker bediening/café-bar 2

Medewerker bediening/café-bar (Gastheer/-vrouw)

2009/2010

BOL/BBL

basisberoepsopleiding

2

1,30

3200

nee

 

02PY

htv10

94150

Medewerker bediening/café-bar 3

Medewerker bediening/café-bar

2009/2010

BOL/BBL

vakopleiding

3

1,30

4800

  

02PY

htv10

94151

Medewerker bediening/café-bar 3

Medewerker bediening/café-bar (Bartender)

2009/2010

BOL/BBL

vakopleiding

3

1,30

4800

nee

 

02PY

htv10

94153

Medewerker bediening/café-bar 3

Medewerker bediening/café-bar (Zelfstandig werkend gastheer/-vrouw)

2009/2010

BOL/BBL

vakopleiding

3

1,30

4800

nee

 

02PY

htv10

94160

Medewerker bediening/café-bar 4

Medewerker bediening/café-bar

2009/2010

BOL/BBL

middenkaderopleiding

4

1,30

6400

  

02PY

htv10

94161

Medewerker bediening/café-bar 4

Medewerker bediening/café-bar (Leidinggevende bediening)

2009/2010

BOL/BBL

middenkaderopleiding

4

1,30

6400

nee

 

02PY

htv10

94162

Medewerker bediening/café-bar 4

Medewerker bediening/café-bar (Cateringbeheerder / -manager)

2009/2010

BOL/BBL

middenkaderopleiding

4

1,30

6400

nee

 

02PY

htv11

90760

Kok 2

Kok

2009/2010

BOL/BBL

basisberoepsopleiding

2

1,30

3200

nee

 

02PY

htv11

94950

Kok 3

Kok

2009/2010

BOL/BBL

vakopleiding

3

1,30

6400

  

02PY

htv11

94951

Kok 3

Kok (Instellingskok)

2009/2010

BOL/BBL

vakopleiding

3

1,30

6400

nee

 

02PY

htv11

94952

Kok 3

Kok (Zelfstandig werkend kok)

2009/2010

BOL/BBL

vakopleiding

3

1,30

6400

nee

 

02PY

htv11

93360

Kok 4

Kok (Leidinggevende keuken)

2009/2010

BOL/BBL

middenkaderopleiding

4

1,30

6400

nee

 

02PY

htv12

94960

Watersportindustrie 2

Watersportindustrie (Medewerker watersportindustrie)

2009/2010

BOL/BBL

basisberoepsopleiding

2

1,30

3200

nee

 

02PY

htv12

93370

Watersportindustrie 3

Watersportindustrie (Allround medewerker watersportindustrie)

2009/2010

BOL/BBL

vakopleiding

3

1,30

4800

nee

 

02PY

htv12

94980

Watersportindustrie 4

Watersportindustrie (Meewerkend voorman watersportindustrie)

2009/2010

BOL/BBL

middenkaderopleiding

4

1,30

6400

nee

 

02PY

htv14

94170

Facilitaire dienstverlener 2

Facilitaire dienstverlener (Facilitair medewerker)

2009/2010

BOL/BBL

basisberoepsopleiding

2

1,30

3200

nee

 

02PY

htv14

94180

Facilitaire dienstverlener 4

Facilitaire dienstverlener (Facilitair leidinggevende)

2009/2010

BOL/BBL

middenkaderopleiding

4

1,30

6400

nee

 

02PY

htv15

94190

Fastservice 2

Fastservice (Medewerker fastservice)

2009/2010

BOL/BBL

basisberoepsopleiding

2

1,30

3200

nee

 

02PY

htv15

94200

Fastservice 3

Fastservice (1e Medewerker fastservice)

2009/2010

BOL/BBL

vakopleiding

3

1,30

4800

nee

 

02PY

htv15

94210

Fastservice 4

Fastservice (Bedrijfsleider fastservice)

2009/2010

BOL/BBL

middenkaderopleiding

4

1,30

6400

nee

 

02PY

htv16

94220

Brood en banket 2

Brood en banket

2009/2010

BOL/BBL

basisberoepsopleiding

2

1,30

3200

  

02PY

htv16

94221

Brood en banket 2

Brood en banket (Brood- en banketbakker)

2009/2010

BOL/BBL

basisberoepsopleiding

2

1,30

3200

nee

 

02PY

htv16

94222

Brood en banket 2

Brood en banket (Banketbakker)

2009/2010

BOL/BBL

basisberoepsopleiding

2

1,30

3200

nee

 

02PY

htv16

94230

Brood en banket 3

Brood en banket

2009/2010

BOL/BBL

vakopleiding

3

1,30

4800

  

02PY

htv16

94231

Brood en banket 3

Brood en banket (Allround broodbakker)

2009/2010

BOL/BBL

vakopleiding

3

1,30

4800

nee

 

02PY

htv16

94232

Brood en banket 3

Brood en banket (Allround banketbakker)

2009/2010

BOL/BBL

vakopleiding

3

1,30

4800

nee

 

02PY

htv16

94233

Brood en banket 3

Brood en banket (Allround brood- en banketbakker)

2009/2010

BOL/BBL

vakopleiding

3

1,30

4800

nee

 

02PY

htv16

94240

Brood en banket 4

Brood en banket

2009/2010

BOL/BBL

middenkaderopleiding

4

1,30

6400

  

02PY

htv16

94241

Brood en banket 4

Brood en banket (Patissier)

2009/2010

BOL/BBL

middenkaderopleiding

4

1,30

6400

nee

 

02PY

htv16

94242

Brood en banket 4

Brood en banket (Leidinggevende ambachtelijke bakkerij)

2009/2010

BOL/BBL

middenkaderopleiding

4

1,30

6400

nee

 

02PY

inn07

93380

Werkplaatsmanagement Mobiliteitsbranche

Werkplaatsmanagement Mobiliteitsbranche

2009/2010

BOL/BBL

middenkaderopleiding

4

1,30

6400

  

28DV

inn07

93381

Werkplaatsmanagement Mobiliteitsbranche

Werkplaatsmanagement Mobiliteitsbranche (Werkplaatsmanager Carrosseriebouw)

2009/2010

BOL/BBL

middenkaderopleiding

4

1,30

6400

nee

 

02QI

inn07

93382

Werkplaatsmanagement Mobiliteitsbranche

Werkplaatsmanagement Mobiliteitsbranche (Werkplaatsmanager Motorvoertuigentechniek)

2009/2010

BOL/BBL

middenkaderopleiding

4

1,30

6400

nee

 

02FZ

inn07

93383

Werkplaatsmanagement Mobiliteitsbranche

Werkplaatsmanagement Mobiliteitsbranche (Werkplaatsmanager Schadeherstel)

2009/2010

BOL/BBL

middenkaderopleiding

4

1,30

6400

nee

 

02QI

inn08

90850

Verkoopmanager Mobiliteitsbranche

Verkoopmanager Mobiliteitsbranche

2009/2010

BOL/BBL

middenkaderopleiding

4

1,30

6400

nee

 

02FZ

inn09

93390

Serviceadviseur Mobiliteitsbranche

Serviceadviseur Mobiliteitsbranche

2009/2010

BOL/BBL

vakopleiding

3

1,30

6400

nee

 

02FZ

inn10

90870

Tweewielertechniek

Tweewielertechniek

2009/2010

BOL/BBL

basisberoepsopleiding

2

1,30

3200

  

02FZ

inn10

90871

Tweewielertechniek

Tweewielertechniek (Bromfietstechnicus)

2009/2010

BOL/BBL

basisberoepsopleiding

2

1,30

3200

nee

 

02FZ

inn10

90872

Tweewielertechniek

Tweewielertechniek (Fietstechnicus)

2009/2010

BOL/BBL

basisberoepsopleiding

2

1,30

3200

nee

 

02FZ

inn11

90880

Verkoop Mobiliteitsbranche

Verkoop Mobiliteitsbranche

2009/2010

BOL/BBL

vakopleiding

3

1,30

4800

  

02FZ

inn11

90881

Verkoop Mobiliteitsbranche

Verkoop Mobiliteitsbranche (Verkoopadviseur Lichte Bedrijfsauto’s)

2009/2010

BOL/BBL

vakopleiding

3

1,30

4800

nee

 

02FZ

inn11

90882

Verkoop Mobiliteitsbranche

Verkoop Mobiliteitsbranche (Verkoopadviseur Motorfietsen)

2009/2010

BOL/BBL

vakopleiding

3

1,30

4800

nee

 

02FZ

inn11

90883

Verkoop Mobiliteitsbranche

Verkoop Mobiliteitsbranche (Verkoopadviseur Personenauto’s)

2009/2010

BOL/BBL

vakopleiding

3

1,30

4800

nee

 

02FZ

inn12

94250

Bedrijfsmanagement Mobiliteitsbranche

Bedrijfsmanagement Mobiliteitsbranche

2009/2010

BOL/BBL

middenkaderopleiding

4

1,30

6400

  

28DV

inn12

94251

Bedrijfsmanagement Mobiliteitsbranche

Bedrijfsmanagement Mobiliteitsbranche (Bedrijfsmanager Mobiliteitsbranche Innovam)

2009/2010

BOL/BBL

middenkaderopleiding

4

1,30

6400

nee

 

02FZ

inn12

94252

Bedrijfsmanagement Mobiliteitsbranche

Bedrijfsmanagement Mobiliteitsbranche (Bedrijfsmanager Mobiliteitsbranche VOC)

2009/2010

BOL/BBL

middenkaderopleiding

4

1,30

6400

nee

 

02QI

inn13

93140

Verbrandingsmotortechniek

Verbrandingsmotortechniek

2009/2010

BOL/BBL

basisberoepsopleiding

2

1,30

3200

  

02FZ

inn13

93141

Verbrandingsmotortechniek

Verbrandingsmotortechniek (Revisietechnicus)

2009/2010

BOL/BBL

basisberoepsopleiding

2

1,30

3200

nee

 

02FZ

inn13

93142

Verbrandingsmotortechniek

Verbrandingsmotortechniek (Dieselmotortechnicus)

2009/2010

BOL/BBL

basisberoepsopleiding

2

1,30

3200

nee

 

02FZ

inn14

90900

Eerste Dieselmotortechnicus

Eerste Dieselmotortechnicus

2009/2010

BOL/BBL

vakopleiding

3

1,30

6400

nee

 

02FZ

inn15

92230

Assemblagetechnicus Mobiliteitsbranche

Assemblagetechnicus Mobiliteitsbranche

2009/2010

BOL/BBL

basisberoepsopleiding

2

1,30

3200

nee

 

02FZ

inn17

93410

Autotechniek 2

Autotechniek (Autotechnicus)

2009/2010

BOL/BBL

basisberoepsopleiding

2

1,30

3200

nee

 

02FZ

inn17

93420

Autotechniek 3

Autotechniek (Eerste Autotechnicus)

2009/2010

BOL/BBL

vakopleiding

3

1,30

4800

nee

 

02FZ

inn17

93430

Autotechniek 4

Autotechniek (Technisch Specialist Personenauto’s)

2009/2010

BOL/BBL

middenkaderopleiding

4

1,30

6400

nee

 

02FZ

inn18

93440

Bedrijfsautotechniek 2

Bedrijfsautotechniek (Bedrijfsautotechnicus)

2009/2010

BOL/BBL

basisberoepsopleiding

2

1,30

3200

nee

 

02FZ

inn18

93450

Bedrijfsautotechniek 3

Bedrijfsautotechniek (Eerste Bedrijfsautotechnicus)

2009/2010

BOL/BBL

vakopleiding

3

1,30

4800

nee

 

02FZ

inn18

93460

Bedrijfsautotechniek 4

Bedrijfsautotechniek (Technisch Specialist Bedrijfsauto’s)

2009/2010

BOL/BBL

middenkaderopleiding

4

1,30

6400

nee

 

02FZ

inn19

93470

Motorfietstechniek 2

Motorfietstechniek (Motorfietstechnicus)

2009/2010

BOL/BBL

basisberoepsopleiding

2

1,30

3200

nee

 

02FZ

inn19

93480

Motorfietstechniek 3

Motorfietstechniek (Eerste Motorfietstechnicus)

2009/2010

BOL/BBL

vakopleiding

3

1,30

4800

nee

 

02FZ

kch01

90910

Aankomend verkoopmedewerker

Aankomend verkoopmedewerker

2009/2010

BOL/BBL

assistentopleiding

1

1,10

1600

nee

 

00SE

kch03

90930

Exportmedewerker

Exportmedewerker

2009/2010

BOL/BBL

middenkaderopleiding

4

1,10

6400

  

00SE

kch03

90931

Exportmedewerker

Exportmedewerker (Exportmedewerker binnendienst)

2009/2010

BOL/BBL

middenkaderopleiding

4

1,10

6400

nee

 

00SE

kch03

90932

Exportmedewerker

Exportmedewerker (Exportmedewerker buitendienst)

2009/2010

BOL/BBL

middenkaderopleiding

4

1,10

6400

nee

 

00SE

kch04

90940

Interieuradviseur

Interieuradviseur

2009/2010

BOL/BBL

middenkaderopleiding

4

1,30

6400

nee

 

00SE

kch08

90960

Woningstoffeerder 2

Woningstoffeerder (Basis woningstoffeerder)

2009/2010

BOL/BBL

basisberoepsopleiding

2

1,30

3200

nee

 

00SE

kch08

90970

Woningstoffeerder 3

Woningstoffeerder (Allround woningstoffeerder)

2009/2010

BOL/BBL

vakopleiding

3

1,30

6400

nee

 

00SE

kch10

93490

Manager handel

Manager handel

2009/2010

BOL/BBL

middenkaderopleiding

4

1,20

6400

  

00SE

kch10

93491

Manager handel

Manager handel (Afdelingsmanager)

2009/2010

BOL/BBL

middenkaderopleiding

4

1,10

6400

nee

 

00SE

kch10

93492

Manager handel

Manager handel (Filiaalmanager)

2009/2010

BOL/BBL

middenkaderopleiding

4

1,10

6400

nee

 

00SE

kch10

93493

Manager handel

Manager handel (Manager wonen)

2009/2010

BOL/BBL

middenkaderopleiding

4

1,30

6400

nee

 

00SE

kch10

93494

Manager handel

Manager handel (Vestigingsmanager groothandel)

2009/2010

BOL/BBL

middenkaderopleiding

4

1,10

6400

nee

 

00SE

ken12

92280

Gasturbines 2

Gasturbines (Monteur)

2009/2010

BOL/BBL

basisberoepsopleiding

2

1,20

3200

nee

 

02PR

ken12

92290

Gasturbines 3

Gasturbines (Eerste monteur)

2009/2010

BOL/BBL

vakopleiding

3

1,20

4800

nee

 

02PR

ken14

91080

Machinebouw mechatronica 2

Machinebouw mechatronica (Monteur mechatronica)

2009/2010

BOL/BBL

basisberoepsopleiding

2

1,20

3200

nee

 

02PR

ken14

91090

Machinebouw mechatronica 3

Machinebouw mechatronica

2009/2010

BOL/BBL

vakopleiding

3

1,20

4800

  

02PR

ken14

91091

Machinebouw mechatronica 3

Machinebouw mechatronica (Machinebouwer)

2009/2010

BOL/BBL

vakopleiding

3

1,20

4800

nee

 

02PR

ken14

91092

Machinebouw mechatronica 3

Machinebouw mechatronica (Monteur tester mechatronica)

2009/2010

BOL/BBL

vakopleiding

3

1,20

4800

nee

 

02PR

ken14

94260

Machinebouw mechatronica 4

Machinebouw mechatronica

2009/2010

BOL/BBL

middenkaderopleiding

4

1,20

6400

  

02PR

ken14

94261

Machinebouw mechatronica 4

Machinebouw mechatronica (Allround machinebouwer)

2009/2010

BOL/BBL

middenkaderopleiding

4

1,20

6400

nee

 

02PR

ken14

94262

Machinebouw mechatronica 4

Machinebouw mechatronica (Mechatronicus)

2009/2010

BOL/BBL

middenkaderopleiding

4

1,20

6400

nee

 

02PR

ken21

92390

Elektrotechnische industriële producten en systemen 2

Elektrotechnische industriële producten en systemen (Monteur)

2009/2010

BOL/BBL

basisberoepsopleiding

2

1,20

3200

nee

 

02PR

ken21

92400

Elektrotechnische industriële producten en systemen 3

Elektrotechnische industriële producten en systemen (Eerste monteur)

2009/2010

BOL/BBL

vakopleiding

3

1,20

4800

nee

 

02PR

ken21

92410

Elektrotechnische industriële producten en systemen 4

Elektrotechnische industriële producten en systemen (Technicus)

2009/2010

BOL/BBL

middenkaderopleiding

4

1,20

6400

nee

 

02PR

ken33

92500

Werkvoorbereiden 3

Werkvoorbereiden (Technisch tekenaar)

2009/2010

BOL/BBL

vakopleiding

3

1,20

4800

nee

 

02PR

ken33

92510

Werkvoorbereiden 4

Werkvoorbereiden

2009/2010

BOL/BBL

middenkaderopleiding

4

1,20

6400

  

02PR

ken33

92511

Werkvoorbereiden 4

Werkvoorbereiden (Tekenaar constructeur)

2009/2010

BOL/BBL

middenkaderopleiding

4

1,20

6400

nee

 

02PR

ken33

92512

Werkvoorbereiden 4

Werkvoorbereiden (Werkvoorbereider fabricage)

2009/2010

BOL/BBL

middenkaderopleiding

4

1,20

6400

nee

 

02PR

ken33

92513

Werkvoorbereiden 4

Werkvoorbereiden (Werkvoorbereider installatie)

2009/2010

BOL/BBL

middenkaderopleiding

4

1,20

6400

nee

 

02PR

ken33

92514

Werkvoorbereiden 4

Werkvoorbereiden (Tekenaar werkvoorbereider)

2009/2010

BOL/BBL

middenkaderopleiding

4

1,20

6400

nee

 

02PR

ken34

94270

Installeren 2

Installeren

2009/2010

BOL/BBL

basisberoepsopleiding

2

1,20

3200

  

02PR

ken34

94271

Installeren 2

Installeren (Monteur elektrotechnische installaties)

2009/2010

BOL/BBL

basisberoepsopleiding

2

1,20

3200

nee

 

02PR

ken34

94272

Installeren 2

Installeren (Monteur werktuigkundige installaties)

2009/2010

BOL/BBL

basisberoepsopleiding

2

1,20

3200

nee

 

02PR

ken34

94273

Installeren 2

Installeren (Aircomonteur)

2009/2010

BOL/BBL

basisberoepsopleiding

2

1,20

3200

ja

VROM

02PR

ken34

94280

Installeren 3

Installeren

2009/2010

BOL/BBL

vakopleiding

3

1,20

4800

  

02PR

ken34

94281

Installeren 3

Installeren (Eerste monteur elektrotechnische installaties)

2009/2010

BOL/BBL

vakopleiding

3

1,20

4800

nee

 

02PR

ken34

94282

Installeren 3

Installeren (Eerste monteur werktuigkundige installaties)

2009/2010

BOL/BBL

vakopleiding

3

1,20

4800

nee

 

02PR

ken34

94283

Installeren 3

Installeren (Eerste monteur dak)

2009/2010

BOL/BBL

vakopleiding

3

1,20

4800

nee

 

02PR

ken34

94284

Installeren 3

Installeren (Eerste monteur koudetechniek)

2009/2010

BOL/BBL

vakopleiding

3

1,20

4800

ja

VROM

02PR

ken34

94290

Installeren 4

Installeren

2009/2010

BOL/BBL

middenkaderopleiding

4

1,20

6400

  

02PR

ken34

94291

Installeren 4

Installeren (Leidinggevend monteur elektrotechnische installaties)

2009/2010

BOL/BBL

middenkaderopleiding

4

1,20

6400

nee

 

02PR

ken34

94292

Installeren 4

Installeren (Leidinggevend monteur werktuigkundige installaties)

2009/2010

BOL/BBL

middenkaderopleiding

4

1,20

6400

nee

 

02PR

ken35

94300

Metaalbewerken 2

Metaalbewerken

2009/2010

BOL/BBL

basisberoepsopleiding

2

1,20

3200

  

02PR

ken35

94301

Metaalbewerken 2

Metaalbewerken (Metaalbewerker)

2009/2010

BOL/BBL

basisberoepsopleiding

2

1,20

3200

nee

 

02PR

ken35

94302

Metaalbewerken 2

Metaalbewerken (Basislasser)

2009/2010

BOL/BBL

basisberoepsopleiding

2

1,20

3200

nee

 

02PR

ken35

94310

Metaalbewerken 3

Metaalbewerken

2009/2010

BOL/BBL

vakopleiding

3

1,20

4800

  

02PR

ken35

94311

Metaalbewerken 3

Metaalbewerken (Allround lasser)

2009/2010

BOL/BBL

vakopleiding

3

1,20

4800

nee

 

02PR

ken35

94312

Metaalbewerken 3

Metaalbewerken (Constructiewerker)

2009/2010

BOL/BBL

vakopleiding

3

1,20

4800

nee

 

02PR

ken35

94313

Metaalbewerken 3

Metaalbewerken (Allround plaatwerker)

2009/2010

BOL/BBL

vakopleiding

3

1,20

4800

nee

 

02PR

ken36

94320

Service apparatuur en installaties 3

Service apparatuur en installaties

2009/2010

BOL/BBL

vakopleiding

3

1,20

4800

  

02PR

ken36

94321

Service apparatuur en installaties 3

Service apparatuur en installaties (Servicemonteur elektrotechniek)

2009/2010

BOL/BBL

vakopleiding

3

1,20

4800

nee

 

02PR

ken36

94322

Service apparatuur en installaties 3

Service apparatuur en installaties (Inspectiemonteur koudetechniek)

2009/2010

BOL/BBL

vakopleiding

3

1,20

4800

ja

VROM

02PR

ken36

94323

Service apparatuur en installaties 3

Service apparatuur en installaties (Servicemonteur installatietechniek)

2009/2010

BOL/BBL

vakopleiding

3

1,20

4800

nee

 

02PR

ken36

94324

Service apparatuur en installaties 3

Service apparatuur en installaties (Servicemonteur werktuigbouw)

2009/2010

BOL/BBL

vakopleiding

3

1,20

4800

nee

 

02PR

ken36

94330

Service apparatuur en installaties 4

Service apparatuur en installaties

2009/2010

BOL/BBL

middenkaderopleiding

4

1,20

6400

  

02PR

ken36

94331

Service apparatuur en installaties 4

Service apparatuur en installaties (Servicetechnicus elektrotechniek)

2009/2010

BOL/BBL

middenkaderopleiding

4

1,20

6400

nee

 

02PR

ken36

94332

Service apparatuur en installaties 4

Service apparatuur en installaties (Servicetechnicus koudetechniek)

2009/2010

BOL/BBL

middenkaderopleiding

4

1,20

6400

ja

VROM

02PR

ken36

94333

Service apparatuur en installaties 4

Service apparatuur en installaties (Servicetechnicus installatietechniek)

2009/2010

BOL/BBL

middenkaderopleiding

4

1,20

6400

nee

 

02PR

ken37

94340

Fijnmechanische techniek 2

Fijnmechanische techniek (Verspaner)

2009/2010

BOL/BBL

basisberoepsopleiding

2

1,20

3200

nee

 

02PR

ken37

94350

Fijnmechanische techniek 3

Fijnmechanische techniek

2009/2010

BOL/BBL

vakopleiding

3

1,20

4800

  

02PR

ken37

94351

Fijnmechanische techniek 3

Fijnmechanische techniek (Allround verspaner)

2009/2010

BOL/BBL

vakopleiding

3

1,20

4800

nee

 

02PR

ken37

94352

Fijnmechanische techniek 3

Fijnmechanische techniek (Fijmechanisch verspaner)

2009/2010

BOL/BBL

vakopleiding

3

1,20

4800

nee

 

02PR

ken37

94360

Fijnmechanische techniek 4

Fijnmechanische techniek (Researchinstrumentmaker)

2009/2010

BOL/BBL

middenkaderopleiding

4

1,60

6400

nee

 

02PR

ken38

94370

Vliegtuigbouw 2

Vliegtuigbouw

2009/2010

BOL/BBL

basisberoepsopleiding

2

1,40

3200

  

02PR

ken38

94371

Vliegtuigbouw 2

Vliegtuigbouw (Kunststofbewerker)

2009/2010

BOL/BBL

basisberoepsopleiding

2

1,40

3200

nee

 

02PR

ken38

94372

Vliegtuigbouw 2

Vliegtuigbouw (Metaallijmer)

2009/2010

BOL/BBL

basisberoepsopleiding

2

1,40

3200

nee

 

02PR

ken38

94373

Vliegtuigbouw 2

Vliegtuigbouw (Plaatwerker)

2009/2010

BOL/BBL

basisberoepsopleiding

2

1,40

3200

nee

 

02PR

ken38

94374

Vliegtuigbouw 2

Vliegtuigbouw (Samenbouwer)

2009/2010

BOL/BBL

basisberoepsopleiding

2

1,40

3200

nee

 

02PR

ken38

94380

Vliegtuigbouw 3

Vliegtuigbouw (Plaat- en kunststofbewerker)

2009/2010

BOL/BBL

vakopleiding

3

1,40

4800

nee

 

02PR

ken39

94390

Vliegtuigonderhoud 2

Vliegtuigonderhoud (Monteur)

2009/2010

BOL/BBL

basisberoepsopleiding

2

1,40

3200

ja

V&W

02PR

ken39

94400

Vliegtuigonderhoud 3

Vliegtuigonderhoud (Eerste monteur)

2009/2010

BOL/BBL

vakopleiding

3

1,40

4800

ja

V&W

02PR

ken39

94410

Vliegtuigonderhoud 4

Vliegtuigonderhoud

2009/2010

BOL/BBL

middenkaderopleiding

4

1,40

6400

 

V&W

02PR

ken39

94411

Vliegtuigonderhoud 4

Vliegtuigonderhoud (Technicus avionica)

2009/2010

BOL/BBL

middenkaderopleiding

4

1,40

6400

ja

V&W

02PR

ken39

94412

Vliegtuigonderhoud 4

Vliegtuigonderhoud (Technicus mechanica)

2009/2010

BOL/BBL

middenkaderopleiding

4

1,40

6400

ja

V&W

02PR

ken40

94790

Human technology

Human technology

2009/2010

BOL/BBL

middenkaderopleiding

4

1,20

6400

nee

 

02PR

ken41

94420

Middenkader engineering

Middenkader engineering

2009/2010

BOL/BBL

middenkaderopleiding

4

1,20

6400

  

02PR

ken41

94421

Middenkader engineering

Middenkader engineering (Technicus)

2009/2010

BOL/BBL

middenkaderopleiding

4

1,20

6400

nee

 

02PR

ken41

94422

Middenkader engineering

Middenkader engineering (Commercieel technicus)

2009/2010

BOL/BBL

middenkaderopleiding

4

1,20

6400

nee

 

02PR

koc02

91170

Kapper 2

Kapper

2009/2010

BOL/BBL

basisberoepsopleiding

2

1,10

3200

  

16QY

koc02

91171

Kapper 2

Kapper (Junior Afrokapper)

2009/2010

BOL/BBL

basisberoepsopleiding

2

1,10

3200

nee

 

16QY

koc02

91172

Kapper 2

Kapper (Junior Kapper)

2009/2010

BOL/BBL

basisberoepsopleiding

2

1,10

3200

nee

 

16QY

koc02

91180

Kapper 3

Kapper

2009/2010

BOL/BBL

vakopleiding

3

1,10

4800

  

16QY

koc02

91181

Kapper 3

Kapper (Afrokapper)

2009/2010

BOL/BBL

vakopleiding

3

1,10

4800

nee

 

16QY

koc02

91182

Kapper 3

Kapper

2009/2010

BOL/BBL

vakopleiding

3

1,10

4800

nee

 

16QY

koc03

94430

Pedicure 3

Pedicure

2009/2010

BOL/BBL

vakopleiding

3

1,10

4800

nee

 

16QY

koc03

94440

Pedicure 4

Pedicure (Medisch Pedicure)

2009/2010

BOL/BBL

middenkaderopleiding

4

1,10

6400

nee

 

16QY

koc04

91190

Schoonheidsspecialist 3

Schoonheidsspecialist

2009/2010

BOL/BBL

vakopleiding

3

1,10

4800

nee

 

16QY

koc04

91200

Schoonheidsspecialist 4

Schoonheidsspecialist (Allround schoonheidsspecialist)

2009/2010

BOL/BBL

middenkaderopleiding

4

1,10

6400

nee

 

16QY

koc05

91210

Allround grimeur

Allround grimeur

2009/2010

BOL/BBL

middenkaderopleiding

4

1,10

6400

nee

 

16QY

lif01

92520

Assistent medewerker mode/maatkleding/interieur

Assistent medewerker mode/maatkleding/interieur

2009/2010

BOL/BBL

assistentopleiding

1

1,30

1600

nee

 

00SE

lif02

94460

Commercieel medewerker buitendienst textiel

Commercieel medewerker buitendienst textiel

2009/2010

BOL/BBL

middenkaderopleiding

4

1,30

6400

nee

 

00SE

lif03

92540

Kwaliteitscontroleur textiel

Kwaliteitscontroleur textiel

2009/2010

BOL/BBL

middenkaderopleiding

4

1,30

6400

nee

 

00SE

lif05

94470

Medewerker design

Medewerker design

2009/2010

BOL/BBL

middenkaderopleiding

4

1,30

6400

  

00SE

lif05

94471

Medewerker design

Medewerker design (Medewerker Styling)

2009/2010

BOL/BBL

middenkaderopleiding

4

1,30

6400

nee

 

00SE

lif05

94472

Medewerker design

Medewerker design (CAD stylist)

2009/2010

BOL/BBL

middenkaderopleiding

4

1,30

6400

nee

 

00SE

lif06

91240

Medewerker mode/maatkleding 2

Medewerker mode/maatkleding (Basismedewerker mode/maatkleding)

2009/2010

BOL/BBL

basisberoepsopleiding

2

1,30

3200

nee

 

00SE

lif06

91250

Medewerker mode/maatkleding 3

Medewerker mode/maatkleding (Allround medewerker mode/maatkleding)

2009/2010

BOL/BBL

vakopleiding

3

1,30

4800

nee

 

00SE

lif06

91260

Medewerker mode/maatkleding 4

Medewerker mode/maatkleding (Specialist mode/maatkleding)

2009/2010

BOL/BBL

middenkaderopleiding

4

1,30

6400

nee

 

00SE

lif07

93770

Ploegleider textiel

Ploegleider textiel

2009/2010

BOL/BBL

middenkaderopleiding

4

1,30

6400

nee

 

00SE

lif08

91950

Medewerker interieurtextiel 2

Medewerker interieurtextiel (Basismedewerker interieurtextiel)

2009/2010

BOL/BBL

basisberoepsopleiding

2

1,30

3200

nee

 

00SE

lif08

91960

Medewerker interieurtextiel 3

Medewerker interieurtextiel (Allround medewerker interieurtextiel)

2009/2010

BOL/BBL

vakopleiding

3

1,30

4800

nee

 

00SE

lif08

91970

Medewerker interieurtextiel 4

Medewerker interieurtextiel (Specialist interieurtextiel)

2009/2010

BOL/BBL

middenkaderopleiding

4

1,30

6400

nee

 

00SE

lif09

93780

Productiecoördinator

Productiecoördinator

2009/2010

BOL/BBL

middenkaderopleiding

4

1,30

6400

  

00SE

lif09

93781

Productiecoördinator

Productiecoördinator (Commercieel medewerker productie)

2009/2010

BOL/BBL

middenkaderopleiding

4

1,30

6400

nee

 

00SE

lif09

93782

Productiecoördinator

Productiecoördinator (Productiebegeleider)

2009/2010

BOL/BBL

middenkaderopleiding

4

1,30

6400

nee

 

00SE

ovd01

91300

Apothekersassistent

Apothekersassistent

2009/2010

BOL/BBL

middenkaderopleiding

4

1,50

4800

ja

VWS

02QG

ovd02

91310

Doktersassistent

Doktersassistent

2009/2010

BOL/BBL

middenkaderopleiding

4

1,50

4800

nee

 

02QG

ovd07

93500

Onderwijsassistent

Onderwijsassistent

2009/2010

BOL/BBL

middenkaderopleiding

4

1,10

6400

nee

 

02QG

ovd08

91370

Sociaal-cultureel werker

Sociaal-cultureel werker

2009/2010

BOL/BBL

middenkaderopleiding

4

1,10

6400

nee

 

02QG

ovd12

91380

Sport- en bewegingsbegeleider

Sport- en bewegingsbegeleider

2009/2010

BOL/BBL

basisberoepsopleiding

2

1,50

3200

nee

 

02QG

ovd13

91390

Sport en bewegen 3

Sport en bewegen (Sport- en bewegingsleider)

2009/2010

BOL/BBL

vakopleiding

3

1,50

4800

nee

 

02QG

ovd13

91400

Sport en bewegen 4

Sport en bewegen

2009/2010

BOL/BBL

middenkaderopleiding

4

1,50

6400

  

02QG

ovd13

91401

Sport en bewegen 4

Sport en bewegen (Sport- en bewegingscoördinator/ Bewegingsagoog)

2009/2010

BOL/BBL

middenkaderopleiding

4

1,50

6400

nee

 

02QG

ovd13

91402

Sport en bewegen 4

Sport en bewegen (Sport- en bewegingscoördinator/ BOS-medewerker)

2009/2010

BOL/BBL

middenkaderopleiding

4

1,50

6400

nee

 

02QG

ovd13

91403

Sport en bewegen 4

Sport en bewegen (Sport- en bewegingscoördinator/ Operationeel sport- en bewegingsmanager)

2009/2010

BOL/BBL

middenkaderopleiding

4

1,50

6400

nee

 

02QG

ovd13

91404

Sport en bewegen 4

Sport en bewegen (Sport- en bewegingscoördinator/trainer/coach)

2009/2010

BOL/BBL

middenkaderopleiding

4

1,50

6400

nee

 

02QG

ovd15

91410

Tandartsassistent

Tandartsassistent

2009/2010

BOL/BBL

middenkaderopleiding

4

1,50

4800

nee

 

02QG

ovd16

93510

Mbo-Verpleegkundige

Mbo-Verpleegkundige

2009/2010

BOL/BBL

middenkaderopleiding

4

1,10

6400

ja

VWS, OCW

02QG

ovd17

94830

Verzorgende-IG

Verzorgende-IG

2009/2010

BOL/BBL

vakopleiding

3

1,10

4800

ja

VWS

02QG

ovd18

91420

Zorghulp

Zorghulp

2009/2010

BOL/BBL

assistentopleiding

1

1,10

1600

nee

 

02QG

ovd22

92620

Pedagogisch Werk 3

Pedagogisch Werk (Pedagogisch Werker 3 Kinderopvang)

2009/2010

BOL/BBL

vakopleiding

3

1,10

4800

nee

 

02QG

ovd22

92630

Pedagogisch Werk 4

Pedagogisch Werk

2009/2010

BOL/BBL

middenkaderopleiding

4

1,10

6400

  

02QG

ovd22

92631

Pedagogisch Werk 4

Pedagogisch Werk (Pedagogisch Werker 4 Jeugdzorg)

2009/2010

BOL/BBL

middenkaderopleiding

4

1,10

6400

nee

 

02QG

ovd22

92632

Pedagogisch Werk 4

Pedagogisch Werk (Pedagogisch Werker 4 Kinderopvang)

2009/2010

BOL/BBL

middenkaderopleiding

4

1,10

6400

nee

 

02QG

ovd23

92640

Helpende Zorg & Welzijn

Helpende Zorg & Welzijn

2009/2010

BOL/BBL

basisberoepsopleiding

2

1,10

3200

nee

 

02QG

ovd24

92650

Maatschappelijke Zorg 3

Maatschappelijke Zorg (Medewerker maatschappelijke zorg)

2009/2010

BOL/BBL

vakopleiding

3

1,10

4800

nee

 

02QG

ovd24

92660

Maatschappelijke Zorg 4

Maatschappelijke Zorg

2009/2010

BOL/BBL

middenkaderopleiding

4

1,10

6400

  

02QG

ovd24

92661

Maatschappelijke Zorg 4

Maatschappelijke Zorg (Medewerker gehandicaptenzorg)

2009/2010

BOL/BBL

middenkaderopleiding

4

1,10

6400

nee

 

02QG

ovd24

92662

Maatschappelijke Zorg 4

Maatschappelijke Zorg (Medewerker volwassenenwerk)

2009/2010

BOL/BBL

middenkaderopleiding

4

1,10

6400

nee

 

02QG

ovd25

92670

Sociaal-maatschappelijk dienstverlener

Sociaal-maatschappelijk dienstverlener

2009/2010

BOL/BBL

middenkaderopleiding

4

1,10

6400

nee

 

02QG

sav01

91440

Assistent schilderen/industriële lakverwerking

Assistent schilderen/industriële lakverwerking

2009/2010

BOL/BBL

assistentopleiding

1

1,30

1600

  

02FW

sav01

91441

Assistent schilderen/industriële lakverwerking

Assistent schilderen/industriële lakverwerking (Assistent lakspuiter)

2009/2010

BOL/BBL

assistentopleiding

1

1,30

1600

nee

 

02FW

sav01

91442

Assistent schilderen/industriële lakverwerking

Assistent schilderen/industriële lakverwerking (Assistent metaalconserveerder)

2009/2010

BOL/BBL

assistentopleiding

1

1,30

1600

nee

 

02FW

sav01

91443

Assistent schilderen/industriële lakverwerking

Assistent schilderen/industriële lakverwerking (Assistent poedercoater)

2009/2010

BOL/BBL

assistentopleiding

1

1,30

1600

nee

 

02FW

sav01

91444

Assistent schilderen/industriële lakverwerking

Assistent schilderen/industriële lakverwerking (Assistent schilder)

2009/2010

BOL/BBL

assistentopleiding

1

1,30

1600

nee

 

02FW

sav02

94480

Medewerker glaszetten 2

Medewerker glaszetten (Glaszetter)

2009/2010

BOL/BBL

basisberoepsopleiding

2

1,30

3200

nee

 

02FW

sav02

94490

Medewerker glaszetten 3

Medewerker glaszetten (Gezel glaszetter)

2009/2010

BOL/BBL

vakopleiding

3

1,30

4800

nee

 

02FW

sav04

92690

Medewerker dekvloeren 2

Medewerker dekvloeren

2009/2010

BOL/BBL

basisberoepsopleiding

2

1,30

3200

  

02FW

sav04

92691

Medewerker dekvloeren 2

Medewerker dekvloeren (Dekvloerenlegger cementgebonden dekvloeren)

2009/2010

BOL/BBL

basisberoepsopleiding

2

1,30

3200

nee

 

02FW

sav04

92692

Medewerker dekvloeren 2

Medewerker dekvloeren (Dekvloerenlegger gietdekvloeren)

2009/2010

BOL/BBL

basisberoepsopleiding

2

1,30

3200

nee

 

02FW

sav04

92693

Medewerker dekvloeren 2

Medewerker dekvloeren (Dekvloerenlegger kunststofvloeren)

2009/2010

BOL/BBL

basisberoepsopleiding

2

1,30

3200

nee

 

02FW

sav04

92694

Medewerker dekvloeren 2

Medewerker dekvloeren (Dekvloerenlegger monolietvloeren)

2009/2010

BOL/BBL

basisberoepsopleiding

2

1,30

3200

nee

 

02FW

sav04

92695

Medewerker dekvloeren 2

Medewerker dekvloeren (Dekvloerenlegger sierbeton)

2009/2010

BOL/BBL

basisberoepsopleiding

2

1,30

3200

nee

 

02FW

sav04

92700

Medewerker dekvloeren 3

Medewerker dekvloeren

2009/2010

BOL/BBL

vakopleiding

3

1,30

6400

  

02FW

sav04

92701

Medewerker dekvloeren 3

Medewerker dekvloeren (Gezel dekvloerenlegger cementgebonden dekvloeren)

2009/2010

BOL/BBL

vakopleiding

3

1,30

6400

nee

 

02FW

sav04

92702

Medewerker dekvloeren 3

Medewerker dekvloeren (Gezel dekvloerenlegger gietdekvloeren)

2009/2010

BOL/BBL

vakopleiding

3

1,30

6400

nee

 

02FW

sav04

92703

Medewerker dekvloeren 3

Medewerker dekvloeren (Gezel dekvloerenlegger kunststofvloeren)

2009/2010

BOL/BBL

vakopleiding

3

1,30

6400

nee

 

02FW

sav04

92704

Medewerker dekvloeren 3

Medewerker dekvloeren (Gezel dekvloerenlegger monolietvloeren)

2009/2010

BOL/BBL

vakopleiding

3

1,30

6400

nee

 

02FW

sav04

92705

Medewerker dekvloeren 3

Medewerker dekvloeren (Gezel dekvloerenlegger sierbeton)

2009/2010

BOL/BBL

vakopleiding

3

1,30

6400

nee

 

02FW

sav05

92710

Medewerker industriële lakverwerking 2

Medewerker industriële lakverwerking

2009/2010

BOL/BBL

basisberoepsopleiding

2

1,30

3200

  

02FW

sav05

92711

Medewerker industriële lakverwerking 2

Medewerker industriële lakverwerking (Jachtschilder)

2009/2010

BOL/BBL

basisberoepsopleiding

2

1,30

3200

nee

 

02FW

sav05

92712

Medewerker industriële lakverwerking 2

Medewerker industriële lakverwerking (Lakspuiter)

2009/2010

BOL/BBL

basisberoepsopleiding

2

1,30

3200

nee

 

02FW

sav05

92713

Medewerker industriële lakverwerking 2

Medewerker industriële lakverwerking (Metaalconserveerder)

2009/2010

BOL/BBL

basisberoepsopleiding

2

1,30

3200

nee

 

02FW

sav05

92714

Medewerker industriële lakverwerking 2

Medewerker industriële lakverwerking (Poedercoater)

2009/2010

BOL/BBL

basisberoepsopleiding

2

1,30

3200

nee

 

02FW

sav05

92720

Medewerker industriële lakverwerking 3

Medewerker industriële lakverwerking

2009/2010

BOL/BBL

vakopleiding

3

1,30

6400

  

02FW

sav05

92721

Medewerker industriële lakverwerking 3

Medewerker industriële lakverwerking (Vakkracht jachtschilder)

2009/2010

BOL/BBL

vakopleiding

3

1,30

6400

nee

 

02FW

sav05

92722

Medewerker industriële lakverwerking 3

Medewerker industriële lakverwerking (Vakkracht lakspuiter)

2009/2010

BOL/BBL

vakopleiding

3

1,30

6400

nee

 

02FW

sav05

92723

Medewerker industriële lakverwerking 3

Medewerker industriële lakverwerking (Vakkracht poedercoater)

2009/2010

BOL/BBL

vakopleiding

3

1,30

6400

nee

 

02FW

sav06

91450

Medewerker schilderen 2

Medewerker schilderen (Schilder)

2009/2010

BOL/BBL

basisberoepsopleiding

2

1,30

3200

nee

 

02FW

sav06

91460

Medewerker schilderen 3

Medewerker schilderen

2009/2010

BOL/BBL

vakopleiding

3

1,30

6400

  

02FW

sav06

91461

Medewerker schilderen 3

Medewerker schilderen (Gezel schilder aankomend voorman)

2009/2010

BOL/BBL

vakopleiding

3

1,30

6400

nee

 

02FW

sav06

91462

Medewerker schilderen 3

Medewerker schilderen (Gezel schilder afwerking van interieurs)

2009/2010

BOL/BBL

vakopleiding

3

1,30

6400

nee

 

02FW

sav06

91463

Medewerker schilderen 3

Medewerker schilderen (Gezel schilder totaalonderhoud)

2009/2010

BOL/BBL

vakopleiding

3

1,30

6400

nee

 

02FW

sav07

92730

Medewerker plafond-/wandmontage

Medewerker plafond-/wandmontage

2009/2010

BOL/BBL

basisberoepsopleiding

2

1,30

3200

  

02FW

sav07

92731

Medewerker plafond-/wandmontage

Medewerker plafond-/wandmontage (Monteur demontabele wanden)

2009/2010

BOL/BBL

basisberoepsopleiding

2

1,30

3200

nee

 

02FW

sav07

92732

Medewerker plafond-/wandmontage

Medewerker plafond-/wandmontage (Monteur systeemplafonds)

2009/2010

BOL/BBL

basisberoepsopleiding

2

1,30

3200

nee

 

02FW

sav07

92733

Medewerker plafond-/wandmontage

Medewerker plafond-/wandmontage (Monteur vaste wanden en plafonds)

2009/2010

BOL/BBL

basisberoepsopleiding

2

1,30

3200

nee

 

02FW

sav09

94500

Signmaker 2

Signmaker (Medewerker sign)

2009/2010

BOL/BBL

basisberoepsopleiding

2

1,30

3200

nee

 

02FW

sav09

94510

Signmaker 3

Signmaker (Allround signmaker)

2009/2010

BOL/BBL

vakopleiding

3

1,30

4800

nee

 

02FW

sav09

94990

Signmaker 4

Signmaker (Signspecialist)

2009/2010

BOL/BBL

middenkaderopleiding

4

1,30

6400

nee

 

02FW

sav11

92740

Specialist schilderen

Specialist schilderen

2009/2010

BOL/BBL

middenkaderopleiding

4

1,30

6400

  

02FW

sav11

92741

Specialist schilderen

Specialist schilderen (Specialist decoratie en restauratie)

2009/2010

BOL/BBL

middenkaderopleiding

4

1,30

6400

nee

 

02FW

sav11

92742

Specialist schilderen

Specialist schilderen (Specialist interieur en decoratie)

2009/2010

BOL/BBL

middenkaderopleiding

4

1,30

6400

nee

 

02FW

sav12

92750

Restauratiestukadoor

Restauratiestukadoor

2009/2010

BOL/BBL

middenkaderopleiding

4

1,30

6400

  

02FW

sav12

92751

Restauratiestukadoor

Restauratiestukadoor (Restauratiestukadoor ontwerpen)

2009/2010

BOL/BBL

middenkaderopleiding

4

1,30

6400

nee

 

02FW

sav12

92752

Restauratiestukadoor

Restauratiestukadoor (Restauratiestukadoor modelleren)

2009/2010

BOL/BBL

middenkaderopleiding

4

1,30

6400

nee

 

02FW

sav13

93600

Medewerker stukadoren 2

Medewerker stukadoren (Stukadoor)

2009/2010

BOL/BBL

basisberoepsopleiding

2

1,30

3200

nee

 

02FW

sav13

91500

Medewerker stukadoren 3

Medewerker stukadoren

2009/2010

BOL/BBL

vakopleiding

3

1,30

6400

  

02FW

sav13

91501

Medewerker stukadoren 3

Medewerker stukadoren (Gezel stukadoor decoratie)

2009/2010

BOL/BBL

vakopleiding

3

1,30

6400

nee

 

02FW

sav13

91502

Medewerker stukadoren 3

Medewerker stukadoren (Gezel stukadoor voorman)

2009/2010

BOL/BBL

vakopleiding

3

1,30

6400

nee

 

02FW

sav14

91510

Tentoonstellingsbouwer 2

Tentoonstellingsbouwer (Medewerker tentoonstellingsbouw)

2009/2010

BOL/BBL

basisberoepsopleiding

2

1,30

3200

nee

 

02FW

sav14

91520

Tentoonstellingsbouwer 3

Tentoonstellingsbouwer (Allround tentoonstellingsbouwer)

2009/2010

BOL/BBL

vakopleiding

3

1,30

4800

nee

 

02FW

sav15

91530

Vormgeving ruimtelijke presentatie en communicatie 2

Vormgeving ruimtelijke presentatie en communicatie (Medewerker productpresentatie)

2009/2010

BOL/BBL

basisberoepsopleiding

2

1,30

3200

nee

 

02FW

sav15

91540

Vormgeving ruimtelijke presentatie en communicatie 4

Vormgeving ruimtelijke presentatie en communicatie

2009/2010

BOL/BBL

middenkaderopleiding

4

1,30

6400

  

02FW

sav15

91541

Vormgeving ruimtelijke presentatie en communicatie 4

Vormgeving ruimtelijke presentatie en communicatie (Stand-, winkel- en decorvormgever)

2009/2010

BOL/BBL

middenkaderopleiding

4

1,30

6400

nee

 

02FW

sav15

91542

Vormgeving ruimtelijke presentatie en communicatie 4

Vormgeving ruimtelijke presentatie en communicatie (Vormgever productpresentatie)

2009/2010

BOL/BBL

middenkaderopleiding

4

1,30

6400

nee

 

02FW

sav15

91543

Vormgeving ruimtelijke presentatie en communicatie 4

Vormgeving ruimtelijke presentatie en communicatie (Winkelpubliciteitvormgever)

2009/2010

BOL/BBL

middenkaderopleiding

4

1,30

6400

nee

 

02FW

sav16

94520

Middenkaderfunctionaris afbouw en onderhoud

Middenkaderfunctionaris afbouw en onderhoud

2009/2010

BOL/BBL

middenkaderopleiding

4

1,30

6400

  

02FW

sav16

94521

Middenkaderfunctionaris afbouw en onderhoud

Middenkaderfunctionaris afbouw en onderhoud (Calculator/onderhoudsspecialist)

2009/2010

BOL/BBL

middenkaderopleiding

4

1,30

6400

nee

 

02FW

sav16

94522

Middenkaderfunctionaris afbouw en onderhoud

Middenkaderfunctionaris afbouw en onderhoud (Uitvoerder)

2009/2010

BOL/BBL

middenkaderopleiding

4

1,30

6400

nee

 

02FW

sav16

94523

Middenkaderfunctionaris afbouw en onderhoud

Middenkaderfunctionaris afbouw en onderhoud (Ondernemer)

2009/2010

BOL/BBL

middenkaderopleiding

4

1,30

6400

nee

 

02FW

sav16

94524

Middenkaderfunctionaris afbouw en onderhoud

Middenkaderfunctionaris afbouw en onderhoud (Kleur- en interieuradviseur)

2009/2010

BOL/BBL

middenkaderopleiding

4

1,30

6400

nee

 

02FW

sav16

94525

Middenkaderfunctionaris afbouw en onderhoud

Middenkaderfunctionaris afbouw en onderhoud (Projectleider)

2009/2010

BOL/BBL

middenkaderopleiding

4

1,30

6400

nee

 

02FW

sav17

94530

Schoonmaak en Glazenwassen 2

Schoonmaak en Glazenwassen

2009/2010

BOL/BBL

basisberoepsopleiding

2

1,30

3200

  

02FW

sav17

94531

Schoonmaak en Glazenwassen 2

Schoonmaak en Glazenwassen (Schoonmaker/medewerker vloeronderhoud)

2009/2010

BOL/BBL

basisberoepsopleiding

2

1,30

3200

nee

 

02FW

sav17

94532

Schoonmaak en Glazenwassen 2

Schoonmaak en Glazenwassen (Glazenwasser/gevelreiniger)

2009/2010

BOL/BBL

basisberoepsopleiding

2

1,30

3200

nee

 

02FW

sav17

94533

Schoonmaak en Glazenwassen 2

Schoonmaak en Glazenwassen (Reiniger na calamiteiten)

2009/2010

BOL/BBL

basisberoepsopleiding

2

1,30

3200

nee

 

02FW

sav17

94534

Schoonmaak en Glazenwassen 2

Schoonmaak en Glazenwassen (Reiniger in de voedselverwerkende industrie)

2009/2010

BOL/BBL

basisberoepsopleiding

2

1,30

3200

nee

 

02FW

sav17

94540

Schoonmaak en Glazenwassen 3

Schoonmaak en Glazenwassen

2009/2010

BOL/BBL

vakopleiding

3

1,30

4800

  

02FW

sav17

94541

Schoonmaak en Glazenwassen 3

Schoonmaak en Glazenwassen (Allround schoonmaker/medewerker vloeronderhoud)

2009/2010

BOL/BBL

vakopleiding

3

1,30

4800

nee

 

02FW

sav17

94542

Schoonmaak en Glazenwassen 3

Schoonmaak en Glazenwassen (Allround glazenwasser/gevelreiniger)

2009/2010

BOL/BBL

vakopleiding

3

1,30

4800

nee

 

02FW

sav17

94543

Schoonmaak en Glazenwassen 3

Schoonmaak en Glazenwassen (Allround reiniger na calamiteiten)

2009/2010

BOL/BBL

vakopleiding

3

1,30

4800

nee

 

02FW

sav17

94544

Schoonmaak en Glazenwassen 3

Schoonmaak en Glazenwassen (Allround reiniger in de voedselverwerkende industrie)

2009/2010

BOL/BBL

vakopleiding

3

1,30

4800

nee

 

02FW

shm05

95000

Machinaal houtbewerker 2

Machinaal houtbewerker

2009/2010

BOL/BBL

basisberoepsopleiding

2

1,30

3200

nee

 

04IN

shm05

93530

Machinaal houtbewerker 3

Machinaal houtbewerker

2009/2010

BOL/BBL

vakopleiding

3

1,30

6400

  

04IN

shm05

93531

Machinaal houtbewerker 3

Machinaal houtbewerker (Allround machinaal houtbewerker houthandel)

2009/2010

BOL/BBL

vakopleiding

3

1,30

6400

nee

 

04IN

shm05

93532

Machinaal houtbewerker 3

Machinaal houtbewerker (Allround machinaal houtbewerker meubelindustrie)

2009/2010

BOL/BBL

vakopleiding

3

1,30

6400

nee

 

04IN

shm05

93533

Machinaal houtbewerker 3

Machinaal houtbewerker (Allround machinaal houtbewerker timmerindustrie)

2009/2010

BOL/BBL

vakopleiding

3

1,30

6400

nee

 

04IN

shm05

93534

Machinaal houtbewerker 3

Machinaal houtbewerker (Allround trappenmaker)

2009/2010

BOL/BBL

vakopleiding

3

1,30

6400

nee

 

04IN

shm05

93535

Machinaal houtbewerker 3

Machinaal houtbewerker (Allround machinaal houtbewerker CNC meubelindustrie)

2009/2010

BOL/BBL

vakopleiding

3

1,30

6400

nee

 

04IN

shm05

94550

Machinaal houtbewerker 4

Machinaal houtbewerker (Meewerkend leidinggevende machinaal houtbewerken)

2009/2010

BOL/BBL

middenkaderopleiding

4

1,30

6400

nee

 

04IN

shm08

93540

Parketteur 2

Parketteur

2009/2010

BOL/BBL

basisberoepsopleiding

2

1,30

3200

nee

 

04IN

shm08

93550

Parketteur 3

Parketteur (Allround parketteur)

2009/2010

BOL/BBL

vakopleiding

3

1,30

6400

nee

 

04IN

shm11

94560

Assistent houtbranche

Assistent houtbranche

2009/2010

BOL/BBL

assistentopleiding

1

1,30

1600

nee

 

04IN

shm13

94570

Meubelmaker/(scheeps)interieurbouwer 2

Meubelmaker/(scheeps)interieurbouwer

2009/2010

BOL/BBL

basisberoepsopleiding

2

1,30

3200

nee

 

04IN

shm13

94580

Meubelmaker/(scheeps)interieurbouwer 3

Meubelmaker/(scheeps)interieurbouwer

2009/2010

BOL/BBL

vakopleiding

3

1,30

6400

  

04IN

shm13

94581

Meubelmaker/(scheeps)interieurbouwer 3

Meubelmaker/(scheeps)interieurbouwer (Allround meubelmaker)

2009/2010

BOL/BBL

vakopleiding

3

1,30

6400

nee

 

04IN

shm13

94582

Meubelmaker/(scheeps)interieurbouwer 3

Meubelmaker/(scheeps)interieurbouwer (Allround interieurbouwer)

2009/2010

BOL/BBL

vakopleiding

3

1,30

6400

nee

 

04IN

shm13

94583

Meubelmaker/(scheeps)interieurbouwer 3

Meubelmaker/(scheeps)interieurbouwer (Allround scheepsinterieurbouwer)

2009/2010

BOL/BBL

vakopleiding

3

1,30

6400

nee

 

04IN

shm13

94590

Meubelmaker/(scheeps)interieurbouwer 4

Meubelmaker/(scheeps)interieurbouwer

2009/2010

BOL/BBL

middenkaderopleiding

4

1,30

6400

  

04IN

shm13

94591

Meubelmaker/(scheeps)interieurbouwer 4

Meubelmaker/(scheeps)interieurbouwer (Meewerkend leidinggevende meubelindustrie/(scheeps)interieurbouw)

2009/2010

BOL/BBL

middenkaderopleiding

4

1,30

6400

nee

 

04IN

shm13

94592

Meubelmaker/(scheeps)interieurbouwer 4

Meubelmaker/(scheeps)interieurbouwer (Ondernemer meubelindustrie/(scheeps)interieurbouw)

2009/2010

BOL/BBL

middenkaderopleiding

4

1,30

6400

nee

 

04IN

shm14

93560

Meubelstoffeerder 2

Meubelstoffeerder

2009/2010

BOL/BBL

basisberoepsopleiding

2

1,30

3200

nee

 

04IN

shm14

93570

Meubelstoffeerder 3

Meubelstoffeerder (Allround meubelstoffeerder

2009/2010

BOL/BBL

vakopleiding

3

1,30

6400

nee

 

04IN

shm14

94600

Meubelstoffeerder 4

Meubelstoffeerder

2009/2010

BOL/BBL

middenkaderopleiding

4

1,30

6400

  

04IN

shm14

94601

Meubelstoffeerder 4

Meubelstoffeerder (Meewerkend leidinggevende meubelstoffeerbedrijf)

2009/2010

BOL/BBL

middenkaderopleiding

4

1,30

6400

nee

 

04IN

shm14

94602

Meubelstoffeerder 4

Meubelstoffeerder (Ondernemer meubelstoffeerbedrijf)

2009/2010

BOL/BBL

middenkaderopleiding

4

1,30

6400

nee

 

04IN

shm15

94610

Montagemedewerker timmerindustrie 2

Montagemedewerker timmerindustrie

2009/2010

BOL/BBL

basisberoepsopleiding

2

1,30

3200

nee

 

04IN

shm15

94620

Montagemedewerker timmerindustrie 3

Montagemedewerker timmerindustrie

2009/2010

BOL/BBL

vakopleiding

3

1,30

6400

  

04IN

shm15

94621

Montagemedewerker timmerindustrie 3

Montagemedewerker timmerindustrie (Allround montagemedewerker gevelelementen)

2009/2010

BOL/BBL

vakopleiding

3

1,30

6400

nee

 

04IN

shm15

94622

Montagemedewerker timmerindustrie 3

Montagemedewerker timmerindustrie (Allround houtskeletbouwer)

2009/2010

BOL/BBL

vakopleiding

3

1,30

6400

nee

 

04IN

shm15

94630

Montagemedewerker timmerindustrie 4

Montagemedewerker timmerindustrie (Meewerkend leidinggevende montage timmerindustrie)

2009/2010

BOL/BBL

middenkaderopleiding

4

1,30

6400

nee

 

04IN

shm16

93580

Logistiek medewerker houthandel 2

Logistiek medewerker houthandel

2009/2010

BOL/BBL

basisberoepsopleiding

2

1,30

3200

nee

 

04IN

shm16

93590

Logistiek medewerker houthandel 3

Logistiek medewerker houthandel (Allround logistiek medewerker houthandel)

2009/2010

BOL/BBL

vakopleiding

3

1,30

6400

nee

 

04IN

shm16

94640

Logistiek medewerker houthandel 4

Logistiek medewerker houthandel (Meewerkend leidinggevende logistiek houthandel)

2009/2010

BOL/BBL

middenkaderopleiding

4

1,30

6400

nee

 

04IN

shm17

94650

Werkvoorbereider houtbranche

Werkvoorbereider houtbranche

2009/2010

BOL/BBL

middenkaderopleiding

4

1,30

6400

  

04IN

shm17

94651

Werkvoorbereider houtbranche

Werkvoorbereider houtbranche (Werkvoorbereider meubelindustrie/(scheeps)interieurbouw)

2009/2010

BOL/BBL

middenkaderopleiding

4

1,30

6400

nee

 

04IN

shm17

94652

Werkvoorbereider houtbranche

Werkvoorbereider houtbranche (Werkvoorbereider timmerindustrie)

2009/2010

BOL/BBL

middenkaderopleiding

4

1,30

6400

nee

 

04IN

shm17

94653

Werkvoorbereider houtbranche

Werkvoorbereider houtbranche (Werkvoorbereider houthandel)

2009/2010

BOL/BBL

middenkaderopleiding

4

1,30

6400

nee

 

04IN

svg02

92770

Adviseur Gezondheidstechnische Voorzieningen

Adviseur Gezondheidstechnische Voorzieningen

2009/2010

BOL/BBL

middenkaderopleiding

4

1,30

6400

  

02PS

svg02

92771

Adviseur Gezondheidstechnische Voorzieningen

Adviseur Gezondheidstechnische Voorzieningen (Adaptatieadviseur)

2009/2010

BOL/BBL

middenkaderopleiding

4

1,30

6400

nee

 

02PS

svg02

92772

Adviseur Gezondheidstechnische Voorzieningen

Adviseur Gezondheidstechnische Voorzieningen (Orthopedisch Schoentechnicus)

2009/2010

BOL/BBL

middenkaderopleiding

4

1,30

6400

nee

 

02PS

svg02

92773

Adviseur Gezondheidstechnische Voorzieningen

Adviseur Gezondheidstechnische Voorzieningen (Orthopedisch Technicus)

2009/2010

BOL/BBL

middenkaderopleiding

4

1,30

6400

nee

 

02PS

svg02

92774

Adviseur Gezondheidstechnische Voorzieningen

Adviseur Gezondheidstechnische Voorzieningen (Orthopedisch Schoentechnicus/Manager)

2009/2010

BOL/BBL

middenkaderopleiding

4

1,30

6400

nee

 

02PS

svg02

92775

Adviseur Gezondheidstechnische Voorzieningen

Adviseur Gezondheidstechnische Voorzieningen (Orthopedisch Technicus/Manager)

2009/2010

BOL/BBL

middenkaderopleiding

4

1,30

6400

nee

 

02PS

svg02

92776

Adviseur Gezondheidstechnische Voorzieningen

Adviseur Gezondheidstechnische Voorzieningen (Adaptatieadviseur/Manager)

2009/2010

BOL/BBL

middenkaderopleiding

4

1,30

6400

nee

 

02PS

svg04

91580

Audicien

Audicien

2009/2010

BOL/BBL

middenkaderopleiding

4

1,30

6400

nee

 

02PS

svg05

92790

Goud- en Zilversmeden 3

Goud- en Zilversmeden (Basisgoudsmid)

2009/2010

BOL/BBL

vakopleiding

3

1,30

6400

nee

 

02PS

svg05

92800

Goud- en Zilversmeden 4

Goud- en Zilversmeden

2009/2010

BOL/BBL

middenkaderopleiding

4

1,30

6400

  

02PS

svg05

92801

Goud- en Zilversmeden 4

Goud- en Zilversmeden (Goudsmid)

2009/2010

BOL/BBL

middenkaderopleiding

4

1,30

6400

nee

 

02PS

svg05

92802

Goud- en Zilversmeden 4

Goud- en Zilversmeden (Zilversmid)

2009/2010

BOL/BBL

middenkaderopleiding

4

1,30

6400

nee

 

02PS

svg06

92810

Juweliersbedrijf 3

Juweliersbedrijf (Medewerker Juwelier)

2009/2010

BOL/BBL

vakopleiding

3

1,30

4800

nee

 

02PS

svg06

92820

Juweliersbedrijf 4

Juweliersbedrijf (Juwelier)

2009/2010

BOL/BBL

middenkaderopleiding

4

1,30

6400

nee

 

02PS

svg11

92840

Onderwerkmaker 2

Onderwerkmaker

2009/2010

BOL/BBL

basisberoepsopleiding

2

1,30

3200

nee

 

02PS

svg11

94660

Onderwerkmaker 3

Onderwerkmaker (Onderwerkmaker/Ondernemer)

2009/2010

BOL/BBL

vakopleiding

3

1,30

4800

nee

 

02PS

svg13

92860

Orthopedisch Technisch Medewerker

Orthopedisch Technisch Medewerker

2009/2010

BOL/BBL

vakopleiding

3

1,30

4800

nee

 

02PS

svg14

92870

Pianotechniek

Pianotechniek

2009/2010

BOL/BBL

vakopleiding

3

1,30

4800

  

02PS

svg14

92871

Pianotechniek

Pianotechniek (Pianotechnicus)

2009/2010

BOL/BBL

vakopleiding

3

1,30

4800

nee

 

02PS

svg14

92872

Pianotechniek

Pianotechniek (Pianotechnicus/Ondernemer)

2009/2010

BOL/BBL

vakopleiding

3

1,30

4800

nee

 

02PS

svg15

92880

Schachtenmaker 2

Schachtenmaker

2009/2010

BOL/BBL

basisberoepsopleiding

2

1,30

3200

nee

 

02PS

svg15

94670

Schachtenmaker 3

Schachtenmaker (Schachtenmaker/Ondernemer)

2009/2010

BOL/BBL

vakopleiding

3

1,30

4800

nee

 

02PS

svg16

94680

Schoenconsulent

Schoenconsulent

2009/2010

BOL/BBL

middenkaderopleiding

4

1,30

6400

  

02PS

svg16

94681

Schoenconsulent

Schoenconsulent

2009/2010

BOL/BBL

middenkaderopleiding

4

1,30

6400

nee

 

02PS

svg16

94682

Schoenconsulent

Schoenconsulent (Schoenconsulent/Ondernemer)

2009/2010

BOL/BBL

middenkaderopleiding

4

1,30

6400

nee

 

02PS

svg17

93610

Schoenhersteller 2

Schoenhersteller

2009/2010

BOL/BBL

basisberoepsopleiding

2

1,30

3200

nee

 

02PS

svg17

93620

Schoenhersteller 3

Schoenhersteller (Schoenhersteller/Ondernemer)

2009/2010

BOL/BBL

vakopleiding

3

1,30

3200

nee

 

02PS

svg21

91620

Technisch Oogheelkundig Assistent

Technisch Oogheelkundig Assistent

2009/2010

BOL/BBL

middenkaderopleiding

4

1,30

6400

nee

 

02PS

svg22

92920

Uurwerktechnicus

Uurwerktechnicus

2009/2010

BOL/BBL

middenkaderopleiding

4

1,30

6400

  

02PS

svg22

92921

Uurwerktechnicus

Uurwerktechnicus (Horlogemaker)

2009/2010

BOL/BBL

middenkaderopleiding

4

1,30

6400

nee

 

02PS

svg22

92922

Uurwerktechnicus

Uurwerktechnicus (Klokkenmaker)

2009/2010

BOL/BBL

middenkaderopleiding

4

1,30

6400

nee

 

02PS

svg22

92923

Uurwerktechnicus

Uurwerktechnicus (Uurwerkmaker)

2009/2010

BOL/BBL

middenkaderopleiding

4

1,30

6400

nee

 

02PS

svg25

93630

Optiek 2

Optiek

2009/2010

BOL/BBL

basisberoepsopleiding

2

1,30

3200

  

02PS

svg25

93631

Optiek 2

Optiek (Verkoopmedewerker Optiek)

2009/2010

BOL/BBL

basisberoepsopleiding

2

1,30

3200

nee

 

02PS

svg25

93632

Optiek 2

Optiek (Werkplaatsmedewerker Optiek)

2009/2010

BOL/BBL

basisberoepsopleiding

2

1,30

3200

nee

 

02PS

svg25

93640

Optiek 3

Optiek (Allround Medewerker Optiek)

2009/2010

BOL/BBL

vakopleiding

3

1,30

4800

nee

 

02PS

svg25

93650

Optiek 4

Optiek

2009/2010

BOL/BBL

middenkaderopleiding

4

1,30

6400

  

02PS

svg25

93651

Optiek 4

Optiek (Opticien)

2009/2010

BOL/BBL

middenkaderopleiding

4

1,30

6400

nee

 

02PS

svg25

93652

Optiek 4

Optiek (Opticien/Manager)

2009/2010

BOL/BBL

middenkaderopleiding

4

1,30

6400

nee

 

02PS

svg26

93660

Adaptatietechniek 2

Adaptatietechniek (Medewerker Adaptatietechniek)

2009/2010

BOL/BBL

basisberoepsopleiding

2

1,30

3200

nee

 

02PS

svg26

93670

Adaptatietechniek 3

Adaptatietechniek (Adaptatietechnicus)

2009/2010

BOL/BBL

vakopleiding

3

1,30

4800

nee

 

02PS

svg27

93680

Creatief Vakman

Creatief Vakman

2009/2010

BOL/BBL

middenkaderopleiding

4

1,30

6400

  

28DV

svg27

93681

Creatief Vakman

Creatief Vakman (Glazenier)

2009/2010

BOL/BBL

middenkaderopleiding

4

1,30

6400

nee

 

02PS

svg27

93682

Creatief Vakman

Creatief Vakman (Keramist)

2009/2010

BOL/BBL

middenkaderopleiding

4

1,30

6400

nee

 

02PS

svg27

93683

Creatief Vakman

Creatief Vakman (Ambachtelijk Schoenmaker)

2009/2010

BOL/BBL

middenkaderopleiding

4

1,30

6400

nee

 

02PS

svg27

93684

Creatief Vakman

Creatief Vakman (Hoedenmaker)

2009/2010

BOL/BBL

middenkaderopleiding

4

1,30

6400

nee

 

02PS

svg27

93685

Creatief Vakman

Creatief Vakman (Lederwarenmaker)

2009/2010

BOL/BBL

middenkaderopleiding

4

1,30

6400

nee

 

02PS

svg27

93686

Creatief Vakman

Creatief Vakman (Ontwerpend Meubelmaker)

2009/2010

BOL/BBL

middenkaderopleiding

4

1,30

6400

nee

 

04IN

svg28

94690

Orthopedisch Schoentechnisch Medewerker 2

Orthopedisch Schoentechnisch Medewerker (Schoentechnisch Voorzieningenmaker)

2009/2010

BOL/BBL

basisberoepsopleiding

2

1,30

3200

nee

 

02PS

svg28

94700

Orthopedisch Schoentechnisch Medewerker 3

Orthopedisch Schoentechnisch Medewerker (Leestenmaker)

2009/2010

BOL/BBL

vakopleiding

3

1,30

4800

nee

 

02PS

svg29

94710

Tandtechniek 3

Tandtechniek

2009/2010

BOL/BBL

vakopleiding

3

1,30

4800

  

02PS

svg29

94711

Tandtechniek 3

Tandtechniek (Tandtechnisch Medewerker Kroon- en Brugwerk)

2009/2010

BOL/BBL

vakopleiding

3

1,30

4800

nee

 

02PS

svg29

94712

Tandtechniek 3

Tandtechniek (Tandtechnisch Medewerker Prothese)

2009/2010

BOL/BBL

vakopleiding

3

1,30

4800

nee

 

02PS

svg29

94720

Tandtechniek 4

Tandtechniek

2009/2010

BOL/BBL

middenkaderopleiding

4

1,30

6400

  

02PS

svg29

94721

Tandtechniek 4

Tandtechniek (Tandtechnicus Kroon- en Brugwerk)

2009/2010

BOL/BBL

middenkaderopleiding

4

1,30

6400

nee

 

02PS

svg29

94722

Tandtechniek 4

Tandtechniek (Tandtechnicus Prothese)

2009/2010

BOL/BBL

middenkaderopleiding

4

1,30

6400

nee

 

02PS

svg29

94723

Tandtechniek 4

Tandtechniek (Tandtechnicus/Manager Kroon- en Brugwerk)

2009/2010

BOL/BBL

middenkaderopleiding

4

1,30

6400

nee

 

02PS

svg29

94724

Tandtechniek 4

Tandtechniek (Tandtechnicus/Manager Prothese)

2009/2010

BOL/BBL

middenkaderopleiding

4

1,30

6400

nee

 

02PS

svg30

95010

Medewerker Steriele Medische Hulpmiddelen

Medewerker Steriele Medische Hulpmiddelen

2009/2010

BOL/BBL

vakopleiding

3

1,30

3200

nee

 

02PS

svo01

91630

Vakbekwaam medewerker versdetailhandel

Vakbekwaam medewerker versdetailhandel

2009/2010

BOL/BBL

vakopleiding

3

1,30

4800

  

17IJ

svo01

91631

Vakbekwaam medewerker versdetailhandel

Vakbekwaam medewerker versdetailhandel (Slager-traiteur)

2009/2010

BOL/BBL

vakopleiding

3

1,30

4800

nee

 

17IJ

svo01

91632

Vakbekwaam medewerker versdetailhandel

Vakbekwaam medewerker versdetailhandel (Worstmaker)

2009/2010

BOL/BBL

vakopleiding

3

1,30

4800

nee

 

17IJ

svo01

91633

Vakbekwaam medewerker versdetailhandel

Vakbekwaam medewerker versdetailhandel (Winkelslager)

2009/2010

BOL/BBL

vakopleiding

3

1,30

4800

nee

 

17IJ

svo01

91634

Vakbekwaam medewerker versdetailhandel

Vakbekwaam medewerker versdetailhandel (Visspecialist)

2009/2010

BOL/BBL

vakopleiding

3

1,30

4800

nee

 

17IJ

svo03

91650

Medewerker versdetailhandel

Medewerker versdetailhandel

2009/2010

BOL/BBL

basisberoepsopleiding

2

1,30

3200

  

17IJ

svo03

91651

Medewerker versdetailhandel

Medewerker versdetailhandel (Productiemedewerker versdetailhandel)

2009/2010

BOL/BBL

basisberoepsopleiding

2

1,30

3200

nee

 

17IJ

svo03

91652

Medewerker versdetailhandel

Medewerker versdetailhandel (Verkoopmedewerker versspeciaalzaak)

2009/2010

BOL/BBL

basisberoepsopleiding

2

1,30

3200

nee

 

17IJ

svo03

91653

Medewerker versdetailhandel

Medewerker versdetailhandel (Verkoopmedewerker vers supermarkt)

2009/2010

BOL/BBL

basisberoepsopleiding

2

1,30

3200

nee

 

17IJ

svo04

94730

Productievakkracht versindustrie

Productievakkracht versindustrie

2009/2010

BOL/BBL

vakopleiding

3

1,30

4800

nee

 

17IJ

svo06

93700

Productiemedewerker versindustrie

Productiemedewerker versindustrie

2009/2010

BOL/BBL

basisberoepsopleiding

2

1,30

3200

nee

 

17IJ

svo08

92970

Officieel assistent PM keuring

Officieel assistent PM keuring

2009/2010

BOL/BBL

vakopleiding

3

1,30

3200

ja

EG

17IJ

svo09

94740

Leidinggevende versdetailhandel 3

Leidinggevende versdetailhandel (Chef versdetailhandel)

2009/2010

BOL/BBL

vakopleiding

3

1,30

4800

nee

 

17IJ

svo09

94750

Leidinggevende versdetailhandel 4

Leidinggevende versdetailhandel (Ondernemer versdetailhandel)

2009/2010

BOL/BBL

middenkaderopleiding

4

1,30

6400

nee

 

17IJ

svo10

94760

Leidinggevende versindustrie 3

Leidinggevende versindustrie (Meewerkend voorman versindustrie)

2009/2010

BOL/BBL

vakopleiding

3

1,30

4800

nee

 

17IJ

svo10

94770

Leidinggevende versindustrie 4

Leidinggevende versindustrie (Productieleider versindustrie)

2009/2010

BOL/BBL

middenkaderopleiding

4

1,30

6400

nee

 

17IJ

vap01

91670

Operationele techniek 3

Operationele techniek (Operationeel Technicus)

2009/2010

BOL/BBL

vakopleiding

3

1,40

4800

nee

 

02QD

vap01

91680

Operationele techniek 4

Operationele techniek (Allround Operationeel Technicus)

2009/2010

BOL/BBL

middenkaderopleiding

4

1,40

6400

nee

 

02QD

vap02

91690

Medewerker operationele techniek

Medewerker operationele techniek (Medewerker Operationele Techniek)

2009/2010

BOL/BBL

basisberoepsopleiding

2

1,40

3200

nee

 

02QD

vap05

91720

Laboratoriummedewerker 2

Laboratoriummedewerker (Laborant)

2009/2010

BOL/BBL

basisberoepsopleiding

2

1,40

3200

nee

 

02QD

vap05

91730

Laboratoriummedewerker 3

Laboratoriummedewerker (Allround Laborant)

2009/2010

BOL/BBL

vakopleiding

3

1,40

4800

nee

 

02QD

vap06

93710

Analist

Analist

2009/2010

BOL/BBL

middenkaderopleiding

4

1,40

6400

  

02QD

vap06

93711

Analist

Analist (Analist klinische chemie)

2009/2010

BOL/BBL

middenkaderopleiding

4

1,40

6400

nee

 

02QD

vap06

93712

Analist

Analist (Analist pathologie)

2009/2010

BOL/BBL

middenkaderopleiding

4

1,40

6400

nee

 

02QD

vap06

93713

Analist

Analist (Biotechnologisch analist)

2009/2010

BOL/BBL

middenkaderopleiding

4

1,40

6400

nee

 

02QD

vap06

93714

Analist

Analist (Chemisch-fysisch analist)

2009/2010

BOL/BBL

middenkaderopleiding

4

1,40

6400

nee

 

02QD

vap06

93715

Analist

Analist (Microbiologisch analist)

2009/2010

BOL/BBL

middenkaderopleiding

4

1,40

6400

nee

 

02QD

vap06

93716

Analist

Analist (Technisch Onderwijs Assistent)

2009/2010

BOL/BBL

middenkaderopleiding

4

1,40

6400

nee

 

02QD

voc03

91770

Autospuiter 2

Autospuiter (Autospuiter niveau 2)

2009/2010

BOL/BBL

basisberoepsopleiding

2

1,30

3200

nee

 

02QI

voc03

91780

Autospuiter 3

Autospuiter (Autospuiter niveau 3)

2009/2010

BOL/BBL

vakopleiding

3

1,30

6400

nee

 

02QI

voc04

92980

Caravantechnicus 2

Caravantechnicus (Caravantechnicus niveau 2)

2009/2010

BOL/BBL

basisberoepsopleiding

2

1,30

3200

nee

 

02QI

voc04

92990

Caravantechnicus 3

Caravantechnicus (Caravantechnicus niveau 3)

2009/2010

BOL/BBL

vakopleiding

3

1,30

4800

nee

 

02QI

voc05

91790

Carrosseriebouwer 2

Carrosseriebouwer (Carrosseriebouwer niveau 2)

2009/2010

BOL/BBL

basisberoepsopleiding

2

1,30

3200

nee

 

02QI

voc05

91800

Carrosseriebouwer 3

Carrosseriebouwer (Carrosseriebouwer niveau 3)

2009/2010

BOL/BBL

vakopleiding

3

1,30

6400

nee

 

02QI

voc07

95030

Autoschadehersteltechniek 2

Autoschadehersteltechniek (Autoschadehersteller niveau 2)

2009/2010

BOL/BBL

basisberoepsopleiding

2

1,30

3200

nee

 

02QI

voc07

95040

Autoschadehersteltechniek 3

Autoschadehersteltechniek

2009/2010

BOL/BBL

vakopleiding

3

1,30

6400

  

02QI

voc07

95041

Autoschadehersteltechniek 3

Autoschadehersteltechniek (Autoschadehersteller niveau 3)

2009/2010

BOL/BBL

vakopleiding

3

1,30

6400

nee

 

02QI

voc07

95042

Autoschadehersteltechniek 3

Autoschadehersteltechniek (Autoschadetechnicus niveau 3)

2009/2010

BOL/BBL

vakopleiding

3

1,30

6400

nee

 

02QI

vtl01

93000

Coördinator havenlogistiek

Coördinator havenlogistiek

2009/2010

BOL/BBL

vakopleiding

3

1,20

4800

nee

 

25HV

vtl03

93010

Aviation operations officer

Aviation operations officer

2009/2010

BOL/BBL

middenkaderopleiding

4

1,20

6400

nee

 

25HV

vtl04

93020

Baggermeester

Baggermeester

2009/2010

BOL/BBL

middenkaderopleiding

4

1,70

6400

nee

 

25HV

vtl05

93030

Bootman

Bootman

2009/2010

BOL/BBL

vakopleiding

3

1,70

4800

ja

V&W

25HV

vtl06

91830

Chauffeur goederenvervoer

Chauffeur goederenvervoer

2009/2010

BOL/BBL

basisberoepsopleiding

2

1,20

3200

ja

V&W

25HV

vtl07

91840

Chauffeur personenvervoer

Chauffeur personenvervoer

2009/2010

BOL/BBL

basisberoepsopleiding

2

1,20

3200

 

V&W

25HV

vtl07

91841

Chauffeur personenvervoer

Chauffeur personenvervoer (Chauffeur openbaar vervoer)

2009/2010

BOL/BBL

basisberoepsopleiding

2

1,20

3200

ja

V&W

25HV

vtl07

91842

Chauffeur personenvervoer

Chauffeur personenvervoer (Taxichauffeur)

2009/2010

BOL/BBL

basisberoepsopleiding

2

1,20

3200

ja

V&W

25HV

vtl07

91843

Chauffeur personenvervoer

Chauffeur personenvervoer (Touringcarchauffeur/reisleider)

2009/2010

BOL/BBL

basisberoepsopleiding

2

1,20

3200

ja

V&W

25HV

vtl08

91850

Luchtvaartdienstverlener

Luchtvaartdienstverlener

2009/2010

BOL/BBL

middenkaderopleiding

4

1,20

6400

nee

 

25HV

vtl09

91860

Luchtvaartlogisticus

Luchtvaartlogisticus

2009/2010

BOL/BBL

middenkaderopleiding

4

1,20

6400

nee

 

25HV

vtl10

93040

Manager havenlogistiek

Manager havenlogistiek

2009/2010

BOL/BBL

middenkaderopleiding

4

1,70

6400

nee

 

25HV

vtl11

93050

Manager havenoperaties

Manager havenoperaties

2009/2010

BOL/BBL

middenkaderopleiding

4

1,70

6400

nee

 

25HV

vtl12

91870

Manager opslag en vervoer

Manager opslag en vervoer

2009/2010

BOL/BBL

middenkaderopleiding

4

1,20

6400

nee

 

25HV

vtl13

91880

Matroos

Matroos

2009/2010

BOL/BBL

basisberoepsopleiding

2

1,70

3200

 

V&W

25HV

vtl13

91881

Matroos

Matroos (Matroos binnenvaart)

2009/2010

BOL/BBL

basisberoepsopleiding

2

1,70

3200

ja

V&W

25HV

vtl13

91882

Matroos

Matroos (Matroos waterbouw)

2009/2010

BOL/BBL

basisberoepsopleiding

2

1,70

3200

ja

V&W

25HV

vtl14

93060

Medewerker havenlogistiek

Medewerker havenlogistiek

2009/2010

BOL/BBL

basisberoepsopleiding

2

1,20

3200

nee

 

25HV

vtl15

93070

Medewerker havenoperaties

Medewerker havenoperaties

2009/2010

BOL/BBL

basisberoepsopleiding

2

1,20

3200

nee

 

25HV

vtl16

91890

Planner wegtransport

Planner wegtransport

2009/2010

BOL/BBL

vakopleiding

3

1,20

4800

nee

 

25HV

vtl17

93080

Scheeps- en jachtbouwkundige

Scheeps- en jachtbouwkundige

2009/2010

BOL/BBL

middenkaderopleiding

4

1,70

6400

nee

 

25HV

vtl18

91900

Schipper binnenvaart

Schipper binnenvaart

2009/2010

BOL/BBL

vakopleiding

3

1,70

4800

ja

V&W

25HV

vtl19

93090

Schipper-machinist beperkt werkgebied

Schipper-machinist beperkt werkgebied

2009/2010

BOL/BBL

basisberoepsopleiding

2

1,70

3200

ja

V&W

25HV

vtl20

91910

Visserij officier 3

Visserij officier (Stuurman/scheepswerktuigkundige kleine vissersschepen)

2009/2010

BOL/BBL

vakopleiding

3

1,70

4800

ja

V&W

25HV

vtl20

91920

Visserij officier 4

Visserij officier

2009/2010

BOL/BBL

middenkaderopleiding

4

1,70

6400

 

V&W

25HV

vtl20

91921

Visserij officier 4

Visserij officier (Scheepswerktuigkundige alle vissersschepen)

2009/2010

BOL/BBL

middenkaderopleiding

4

1,70

6400

ja

V&W

25HV

vtl20

91922

Visserij officier 4

Visserij officier (Stuurman alle vissersschepen)

2009/2010

BOL/BBL

middenkaderopleiding

4

1,70

6400

ja

V&W

25HV

vtl21

93100

Maritiem waterbouwer

Maritiem waterbouwer

2009/2010

BOL/BBL

middenkaderopleiding

4

1,70

6400

 

V&W

25HV

vtl21

93101

Maritiem waterbouwer

Maritiem waterbouwer (Scheepswerktuigkundige waterbouw)

2009/2010

BOL/BBL

middenkaderopleiding

4

1,70

6400

ja

V&W

25HV

vtl21

93102

Maritiem waterbouwer

Maritiem waterbouwer (Stuurman waterbouw)

2009/2010

BOL/BBL

middenkaderopleiding

4

1,70

6400

ja

V&W

25HV

vtl22

91930

Koopvaardij officier alle schepen

Koopvaardij officier alle schepen

2009/2010

BOL/BBL

middenkaderopleiding

4

1,70

6400

 

V&W

25HV

vtl22

91931

Koopvaardij officier alle schepen

Koopvaardij officier alle schepen (Maritiem officier alle schepen)

2009/2010

BOL/BBL

middenkaderopleiding

4

1,70

6400

ja

V&W

25HV

vtl22

91932

Koopvaardij officier alle schepen

Koopvaardij officier alle schepen (Scheepswerktuigkundige alle schepen)

2009/2010

BOL/BBL

middenkaderopleiding

4

1,70

6400

ja

V&W

25HV

vtl22

91933

Koopvaardij officier alle schepen

Koopvaardij officier alle schepen (Stuurman alle schepen)

2009/2010

BOL/BBL

middenkaderopleiding

4

1,70

6400

ja

V&W

25HV

vtl23

91940

Koopvaardij officier kleine schepen

Koopvaardij officier kleine schepen

2009/2010

BOL/BBL

vakopleiding

3

1,70

4800

 

V&W

25HV

vtl23

91941

Koopvaardij officier kleine schepen

Koopvaardij officier kleine schepen (Scheepswerktuigkundige kleine schepen)

2009/2010

BOL/BBL

vakopleiding

3

1,70

4800

ja

V&W

25HV

vtl23

91942

Koopvaardij officier kleine schepen

Koopvaardij officier kleine schepen (Stuurman kleine schepen)

2009/2010

BOL/BBL

vakopleiding

3

1,70

4800

ja

V&W

25HV

vtl23

91943

Koopvaardij officier kleine schepen

Koopvaardij officier kleine schepen (Stuurman-werktuigkundige kleine schepen)

2009/2010

BOL/BBL

vakopleiding

3

1,70

4800

ja

V&W

25HV

vtl24

93110

Kapitein binnenvaart

Kapitein binnenvaart

2009/2010

BOL/BBL

middenkaderopleiding

4

1,70

6400

ja

V&W

25HV

vtl25

93120

Coördinator havenoperaties

Coördinator havenoperaties

2009/2010

BOL/BBL

vakopleiding

3

1,20

4800

nee

 

25HV

vtl26

93130

Stuurman werktuigkundige zeevisvaart sw6

Stuurman werktuigkundige zeevisvaart sw6

2009/2010

BOL/BBL

basisberoepsopleiding

2

1,70

3200

ja

V&W

25HV

vtl27

95050

Schipper rondvaartboot beperkt vaargebied

Schipper rondvaartboot beperkt vaargebied

2009/2010

BOL/BBL

basisberoepsopleiding

2

1,70

3200

ja

V&W

25HV

TOELICHTING

Algemeen

Met deze regeling worden enkele regelingen op met name technische aspecten aangepast, wordt de werkingsduur van 2 regelingen verlengd en worden 4 regelingen ingetrokken.

Wijziging van Regeling Innovatiearrangement 2006–2009

De Regeling Innovatiearrangement 2006–2009 wordt door deze wijzigingsregeling met twee jaar verlengd. In het kader van de positie van ’s Rijks financiën behoort een verlenging van de regeling tot na 2011 niet tot de mogelijkheden. Omdat het hier om een verlenging van twee jaar gaat, worden er met name enkele technische wijzigingen doorgevoerd. De innovatie-agenda blijft leidend bij het toekennen van subsidies aan innovatieve projecten in het kader van de Regeling Innovatiearrangement.

Wijziging van de Regeling innovatiebox 2006 tot en met 2009

De regeling Innovatiebox wordt met één jaar verlengd. Naast een budget ter stimulering van innovatie door middel van projecten (innovatiearrangement), blijft vooralsnog een budget noodzakelijk dat geoormerkt aan de lumpsum van de instellingen wordt gevoegd. De resultaten van de monitor die tot nu toe jaarlijks door het KBA is uitgevoerd, zijn positief. De invoering van de Innovatiebox heeft vaak tot een instellingsbrede, meer doordachte manier van plannen en uitvoeren van onderwijsvernieuwingen geleid. Om te zorgen dat innovatie daadwerkelijk tot de kerntaak van instellingen gaat behoren, wordt de regeling nog tot en met 2010 voortgezet. In het najaar van 2010 zal er een evaluatie plaatsvinden naar de effecten van de regeling Innovatiebox. In deze evaluatie zal niet alleen de vraag beantwoord worden in hoeverre de doelstellingen van de regeling zijn bereikt maar ook in hoeverre het instrument Innovatiebox effectief is geweest.

Wijziging van de Uitvoeringsregeling bestrijding voortijdig schoolverlaten en regionale meld- en coördinatiefunctie voortijdig schoolverlaten

Op grond van de ervaringen met de Uitvoeringsregeling bestrijding voortijdig schoolverlaten en regionale meld- en coördinatiefunctie voortijdig schoolverlaten worden enige wijzigingen aangebracht. De regeling is in 2009 overwegend succesvol gebleken. De in artikel 10, derde lid, onderdeel a beoogde reductie van 15% in 2009 (= schooljaar 2007–2008) is grotendeels gerealiseerd. De landelijke afname in schooljaar 2007–2008 van het aantal nieuwe voortijdig schoolverlaters ten opzichte van het aantal in schooljaar 2005–2006 bedraagt namelijk 10%. Tijdens de uitvoering zijn echter ook de volgende knelpunten naar voren gekomen:

Complexere problematiek

In de strijd tegen voortijdige schooluitval zijn met name die voortijdig schoolverlaters bereikt die met relatief eenvoudige maatregelen weer gemotiveerd konden worden tot voortzetting van hun opleiding. Voor een verdere daling moeten ook voortijdig schoolverlaters bereikt worden met een complexere problematiek. Dit vraagt relatief intensievere maatregelen, hetgeen ook duurder is. Om de doelstelling van maximaal 35.000 nieuwe vsv’ers in 2012 te halen moet uiteindelijk een reductie plaatsvinden van 40% en moeten dus ook de voortijdig schoolverlaters met een complexere problematiek bereikt worden. Dit vraagt meer inspanning van de onderwijsinstellingen en daarom wordt het normbedrag per verminderde voortijdig schoolverlater vanaf 2010 verhoogd van € 2.000 naar € 2.500.

Inspanningen van de instelling

De hoogte van de prestatiesubsidie is afhankelijk van de reductie van het aantal nieuwe voortijdig schoolverlaters. Het aantal nieuwe voortijdig schoolverlaters wordt berekend op basis van artikel 8. Dit betekent o.a. dat een leerling die zonder diploma of een diploma lager dan niveau mbo-2 uit het basisregister onderwijsnummer uitgeschreven wordt, als voortijdig schoolverlater geregistreerd wordt. Dit doet niet in alle gevallen recht aan de inspanning van de onderwijsinstelling:

 • In het basisregister onderwijsnummer zijn niet alle onderwijsvolgenden ingeschreven. Bijvoorbeeld jongeren die overstappen van een bekostigde onderwijsinstelling naar niet bekostigd onderwijs, of een opleiding in het buitenland gaan volgen. Deze, in omvang beperkte, groep onderwijsvolgenden wordt uit het basisregister onderwijsnummer uitgeschreven en wordt noodgedwongen als vsv’er geregistreerd.

 • Voor een groep jongeren is het mbo-1 een eindstation. Zij zijn niet in staat een startkwalificatie te halen. Jongeren die met een mbo-1 diploma het onderwijs verlaten en op de arbeidsmarkt aan de slag gaan, zijn volgens wet- en regelgeving geen vsv-er, maar worden noodgedwongen op basis van deze regeling wel tot voortijdig schoolverlater gerekend, omdat het basisregister onderwijsnummer geen gegevens bevat over de arbeidsmarktsituatie van de gediplomeerde. Om de onderwijsinstellingen te motiveren om ongediplomeerde jongeren wel naar een niveau 1 diploma en werk te begeleiden, dient het karakter van de prestatiesubsidie te worden aangepast.

 • Onderwijsinstellingen geven aan dat, door de onzekerheid over de omvang van de prestatiesubsidie, ze het financiële risico om het voorschot op de prestatiesubsidie te investeren te groot vinden. Dit wordt versterkt naarmate leerlingen moeilijker binnen de opleiding te houden zijn. Tegenover gemaakt kosten staat een onzekere opbrengst.

Om bovenstaande inspanningen van instellingen, zonder dat dit leidt tot een geregistreerde vermindering van voortijdig schoolverlaters, te waarderen zijn verschillende mogelijkheden. Verfijning van de berekeningswijze van het aantal voortijdig schoolverlaters is echter niet mogelijk, omdat benodigde gegevens niet geregistreerd worden. Daarom wordt de regeling zodanig aangepast dat de te verrekenen subsidie op basis van artikel 10, vierde lid vanaf 2010 niet volledig verrekend hoeft te worden, maar vier vijfde deel daarvan. Dit betekent dat de onderwijsinstelling altijd een vijfde deel van het verstrekte bedrag mag behouden.

Vanwege bovenstaande intensivering wordt het subsidieplafond (artikel 7) verhoogd. Bovengenoemde wijzigingen gelden vanaf 1 januari 2010.

Model effectrapportage

De aanleiding tot aanpassing en verbetering van de RMC-effectrapportage en de daarbij behorende handleiding zijn tweeërlei:

Een aantal kwantitatieve vragen over vsv-ers is met de invoering van het digitale loket overbodig geworden. Deze vragen zijn uit de RMC-effectrapportage gehaald.

Daarnaast zijn enkele suggesties uit de regio’s voor opheldering en verduidelijking van de vragen gehonoreerd met aanpassingen in de betreffende vragen en/of de antwoordcategorieën.

Wijziging van de Regeling intensivering Nederlandse taal en rekenen mbo

In de Regeling Intensivering Nederlandse taal en rekenen mbo wordt een technische wijziging aangebracht. Daarnaast is het format bij voornoemde regeling aangepast zodat het alle bestedingsdoelen bevat, waarvoor de subsidie aangewend mag worden.

Wijziging van de Regeling vaststelling kwalificatiedossiers 2009–2010 en vaststelling eindtermen beroepsonderwijs 2010–2011

In bijlage 1 behorende bij de regeling vaststelling kwalificatiedossiers 2009–2010 en vaststelling eindtermen beroepsonderwijs 2010–2011 wordt per beroepsopleiding vastgesteld:

 • a. de leerweg waarin de beroepsopleiding kan worden verzorgd;

 • b. de prijsfactor;

 • c. de hoogte van de studielast.

De prijsfactoren worden met deze regeling opnieuw vastgesteld. Dit heeft te maken met het feit dat na de vaststelling van de regeling en de daarbij behorende bijlage 1 op 19 februari 2009 (Stcrt. 2009, nr. 60; gewijzigd met de wijzigingsregeling van 29 april 2009, Stcrt. 2009, nr. 87) op het niveau van kwalificatiedossiers een (gemiddelde) prijsfactor is toegekend. Deze prijsfactor is voor onderwijsinstellingen van belang in verband met bekostigingsaanspraken.

De gewijzigde bijlage zal tevens gepubliceerd worden op de websites van DUO en het procesmanagement MBO 2010.

Wijziging van de Tijdelijke subsidieregeling plusvoorzieningen overbelaste jongeren

Met de wijziging van deze regeling wordt het mogelijk dat onderwijsinstellingen in een RMC regio met andere onderwijsinstellingen in een andere RMC-regio kunnen samenwerken. Daarmee wordt de contactschool van een RMC-regio in staat gesteld om subsidiebedragen in een andere RMC-regio te besteden. Deze samenwerking is mogelijk, mits er aan een aantal voorwaarden wordt voldaan.

Zo zal in de afzonderlijk samenwerkingsovereenkomst van de RMC-regio’s die gaan samenwerken opgenomen moeten worden dat ze met een andere RMC-regio gaan samenwerken.

Daarnaast is het een voorwaarde dat de RMC-regio’s die gaan samenwerken beschikken over dezelfde contactschool. De contactschool legt verantwoording af in de jaarverslaggeving. Voor elke RMC-regio wordt een aparte verantwoording afgelegd.

Elke RMC-regio dient een plan van aanpak in. In dit plan van aanpak wordt, naast de voorwaarden beschreven in artikel 10, tweede lid, aangegeven welke bedragen op basis van de samenwerking ingezet worden in de RMC-regio.

Op het plan van aanpak stemt de contactgemeente van de RMC-regio in. De contactgemeente stemt daarmee ook in met de samenwerking die de RMC-regio aangaat met een andere RMC-regio. Dat de contactgemeente instemt met deze samenwerking is een afspraak die reeds in het kader van de bestaande regeling is gemaakt.

De Regeling bevordering kennisfunctie hogescholen

In de Regeling bevordering kennisfunctie hogescholen wordt bij twee artikelen de datum 1 juni vervangen door 1 juli. Het betreft dan ook enkel een technische wijziging.

Administratieve lasten

Onderhavige regeling leidt niet tot een toename van de administratieve lasten, omdat het hier met name technische wijzigingen betreffen.

Artikelsgewijs

Artikel I

B:

Het bedrag dat in 2010 voor het Platform Beroepsonderwijs beschikbaar is voor de uitvoering van de Regeling innovatiearrangement 2006–2009 kan gedurende de resterende looptijd van de regeling worden besteed. Dit omdat projecten veelal meerdere kalenderjaren omvatten.

C:

Evenals in voorgaande jaren kan in het jaar 2010 kan indien geen sprake is van uitputting maximaal 20% van het resterende bedrag worden overgeheveld naar 2011. De in dat jaar gereserveerde bedragen voor projectvoorstellen die in de tweede tender zijn geselecteerd en waarvan het projectplan eerst in 2011 wordt ingediend, dienen echter wel eerst in minder te worden gebracht op het bedrag dat op grond van het eerste lid beschikbaar is. Over het dan resterende bedrag mag 20% overgeheveld worden naar 2011.

De mogelijkheid om middelen in jaar t naar jaar t+1 door te schuiven betreft voorstellen die in de tweede tender zijn ingediend (1 april t/m 1 november) en die in t+1 vóór 1 september worden goedgekeurd. De volgende voorwaarden zijn daarbij van toepassing.

 • Voorlopige uitputting van het budget jaar t kan slechts betrekking hebben op projectvoorstellen uit de tweede tender die zijn gehonoreerd maar waarvan het projectplan nog niet is goedgekeurd

 • Op de projectplannen moet op 1 mei t+1 beslist zijn. Indien niet binnen deze termijn beslist is, zal met terugwerkende kracht voor dit deel van de voorlopige projecten de maximale mogelijkheid tot overheveling jaar t opnieuw moeten worden bezien

 • In de jaarrekening t van HPBO wordt een specificatie opgenomen van de uitputting van het budget naar de volgende componenten:

  • a. toegekende projectsubsidies t

  • b. overlopende projectvoorstellen t

  • c. niet aangewend deel van het budget t

 • In de loop van mei t+1 geeft HPBO een overzicht van de daadwerkelijke subsidiëring van overlopende projectvoorstellen t; op basis van deze opgave van het HPBO zal de maximale mogelijkheid tot overheveling jaar t dan op nieuw worden bepaald en moeten worden geëffectueerd

 • De jaarrekening t zal pas worden vastgesteld als de betreffende aanvullende opgave van HPBO is ontvangen.

De gelden voor deze projectvoorstellen kunnen dus gereserveerd worden en doorgeschoven naar het volgende jaar. Indien vóór 1 september het betreffende projectplan niet is goedgekeurd wordt het gereserveerde bedrag teruggevorderd.

D:

Met de verlaging van het maximumbedrag voor de jaren 2010 en 2011 wordt voorkomen dat instellingen een combinatie van innovatieafspraken maken op een schaal die in een tijdbestek van enkele jaren moeilijk haalbaar blijkt. Tevens wordt met deze wijziging gestimuleerd dat kleinere instellingen aanvragen indienen.

E:

Voor de indiening van de projectvoorstellen voor een innovatiearrangement zijn voor het jaar 2010 en 2011 twee tenders vastgesteld, van 1 januari tot 1 april (tender 1) en van 1 april tot 1 november (tender 2). Vervolgens wordt binnen acht weken na de betreffende sluitingdata beslist op de projectvoorstellen.

G:
Onderdeel b

Voor de jaren 2010 en 2011 kan een projectplan worden ingediend binnen vijf maanden nadat het projectvoorstel is geselecteerd.

Onderdeel c

Het is thans praktijk dat gelet op de administratieve lasten die daarmee samenhangen een samenwerkingsovereenkomst eerst bij het indienen van een projectplan overgelegd dient te worden. Daarom is er voor gekozen deze bepaling in artikel 11 op te nemen.

Artikel II

D:

Omdat de Regeling innovatiebox 2006 tot en met 2009 slechts wordt verlengd met één jaar tot 2010 en de regeling met ingang van 1 januari 2013 gaat vervallen is er vanaf gezien het verantwoordingsregime zoals opgenomen in het Uniform Subsidie Kader (USK) te hanteren.

De verantwoording die ingediend dient te worden voor de verantwoording van de aanvullende vergoeding is aangepast aan Richtlijn RJ 660, zoals vastgesteld door de Raad voor de Jaarverslaggeving.

Artikel III

B:

Artikel 9 van de Uitvoeringsregeling bestrijding voortijdig schoolverlaten en regionale meld- en coördinatiefunctie voortijdig schoolverlaten wordt zodanig gewijzigd dat de te verrekenen subsidie op basis van artikel 10, vierde lid vanaf 2010 niet volledig verrekend hoeft te worden indien de beoogde daling niet wordt gehaald, maar enkel vier vijfde deel daarvan verrekend wordt. Dit houdt in dat de onderwijsinstelling, ongeacht de daadwerkelijke daling, altijd een vijfde deel van het verstrekte voorschot mag behouden.

Artikel IV

A:

In het vierde lid van artikel 3 was aangegeven dat voor het bedrag voor het verstrekken van het bedrag naar rato van het aantal deelnemers, bedoeld in artikel 5 van de regeling intensivering Nederlandse taal en rekenen mbo, wordt uitgegaan van het bedrag genoemd in het eerste lid dat resteert na toepassing van artikel 4 en artikel 6. Door deze omschrijving ontstaat een vicieuze cirkel, omdat voor de in artikel 6 bedoelde berekening van de compensatiebedragen, de aanvullende vergoeding mede bepalend is. De aanvullende vergoeding is weer afhankelijk van de uitkomst van artikel 3, vierde lid.

Om deze reden wordt met onderhavig artikel het vierde lid van artikel 3 van de regeling intensivering Nederlandse taal en rekenen mbo aangepast. Deze aanpassing houdt in dat de eenmaal vastgestelde compensatiebedragen genoemd in het derde lid van artikel 3 in mindering worden gebracht op het bedrag uit het eerste lid. Daarnaast wordt op het bedrag uit het eerste lid in mindering gebracht de totaalbedragen voor alle apc-deelnemers voor het desbetreffende jaar berekend op basis van artikel 4 van voornoemde regeling. Op die manier is geen sprake meer van een vicieuze cirkel.

B:

In artikel 5 van de regeling intensivering Nederlandse taal en rekenen MBO wordt abusievelijk verwezen naar artikel 3, vijfde lid van de regeling intensivering Nederlandse taal en rekenen mbo. Verwezen dient echter te worden naar het vierde lid van artikel 3 van voornoemde regeling.

Artikel V

De kwalificatiedossiers 2009–2010 en de eindtermen beroepsonderwijs 2010–2011 worden niet inhoudelijk gewijzigd. Enkel de prijsfactoren bij de opleidingen worden op bepaalde punten gewijzigd.

Artikel VIII

De Kaderregeling subsidiëring BVE Raad, de Regeling financiële ondersteuning bestuurders Job en de Regeling Flankerend beleid internationalisering bve-sector en coördinatie ESF-project versterking beroepsbegeleidende leerweg worden ingetrokken omdat niet langer van deze regelingen gebruik wordt gemaakt door de desbetreffende partijen dan wel nimmer een beroep is gedaan op die regelingen.

De regeling Leonardo da Vinci-II kan vervallen, omdat er thans een samenwerkingsverband is tussen CINOP en Nuffic.

Artikel IX

In beginsel worden vaste inwerkingstredingsdata gehanteerd, wat er toe zou leiden dat deze regeling eerst met ingang van 1 juli 2010 in werking kan treden. Gelet op het feit dat het in casu gaat om technische verbeteringen, verhoging van subsidiebedragen alsmede om verlenging van een aantal regelingen die met ingang van 1 januari 2010 geen aanvraagmogelijkheid voor een subsidie meer kennen, is er voor gekozen af te wijken van de vaste inwerkingstredingsdata en de aanpassingen zoals opgenomen in onderhavige regeling terug te laten werken tot en met 1 januari 2010. Uitzondering daarop vormt de aanpassing van de Regeling vaststelling kwalificatiedossiers 2009–2010 en vaststelling eindtermen beroepsonderwijs 2010–2011. De nieuwe (gemiddelde) prijsfactoren werken voor de desbetreffende beroepsopleidingen terug tot en met 1 augustus 2009, omdat het studiejaar waarop deze gewijzigde prijsfactoren zien reeds met ingang van 1 augustus 2009 is gestart.

De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart.