Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van Verkeer en WaterstaatStaatscourant 2010, 7109Besluiten van algemene strekking

Regeling van de Minister van Verkeer en Waterstaat van, houdende een wijziging van de Subsidieregeling riolering woonboten in verband met het verruimen van definities en de indieningtermijn

29 april 2010

Nr. CEND/HDJZ-2010/399 sector WA

De Minister van Verkeer en Waterstaat,

Gelet op de artikelen 2, aanhef, en onderdeel d, en 3, van de Kaderwet subsidies Verkeer en Waterstaat;

Besluit:

ARTIKEL I

De Subsidieregeling riolering woonboten1 wordt als volgt gewijzigd:

A

Artikel 1 wordt als volgt gewijzigd:

1. Onderdeel h, komt te luiden:

  • h. installateur: installateur die de montage van systemen voor de afvoer van huishoudelijk afvalwater ten minste tot één van zijn kernactiviteiten heeft en die is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel, dan wel een fabrikant of leverancier van systemen voor de afvoer van huishoudelijk afvalwater, die is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel;.

2. In de onderdelen k en l vervalt: erkend.

B

Artikel 3 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid komt, onder vervanging van ‘, en’ door een punt aan het slot van onderdeel a, onderdeel b alsmede de aanduiding ‘a’ voor onderdeel a te vervallen.

2. In het eerste lid vervalt de dubbele punt na ‘in het bezit zijn van’.

3. Het tweede lid alsmede de aanduiding ‘1’ voor het eerste lid vervallen.

C

In de artikelen 5, tweede lid, en 6, tweede lid, onderdeel d, vervalt: erkend.

D

Artikel 6 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid vervalt: , afdeling Juridische Zaken, postbus 10073, 8000 GB Zwolle.

2. In het tweede lid, onderdeel e, vervalt, de zinsnede ‘, onder a en b’.

E

In artikel 9, tweede lid, wordt na ‘met dien verstande’ ingevoegd: dat de aanvraag tot subsidieverstrekking tot 1 april 2011 ingediend kan worden en.

ARTIKEL II

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 januari 2008.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De Minister van Verkeer en Waterstaat,

C.M.P.S. Eurlings.

TOELICHTING

Algemeen

Deze wijziging heeft ten doel de uitvoering van de Subsidieregeling riolering woonboten soepeler te laten verlopen. Het gaat hierbij om een aantal technische veranderingen. De wijzigingen in de regeling dienen met terugwerkende kracht in werking te treden. Hiermee wordt voorkomen dat nieuwe en lopende aanvragen anders worden behandeld dan de oude aanvragen

De subsidieregeling is alleen van toepassing op woonboten met een ligplaats in rijkswateren, bedoeld in artikel 2, eerste lid, van de Subsidieregeling Riolering Woonboten. De Waterwet geeft een definitie van rijkswateren. In de bijbehorende Waterregeling zijn de beheergrenzen van wateren in beheer van het Rijk uitgewerkt.

Artikelsgewijs

Onderdeel A

In artikel 1, onderdeel h, van het te wijzigen besluit werd een ‘erkend installateur’ gedefinieerd als een installateur die is aangesloten bij Stichting erkenning installatiebranche (Sterkin) of werkzaam is als KOMO-installateur. Deze eis is onnodig belemmerend voor de subsidieaanvrager. Er is gekozen voor een ruimere definitie waardoor meer installateurs binnen de reikwijdte van de regeling vallen. Dit heeft geleid tot aanpassing van de definitie.

Onderdeel B

De eis dat men voor de subsidieaanvraag in het bezit moet zijn van een verklaring van de gemeente – dat aansluiting van de woonboot op het openbaar riool is of wordt opgenomen in het gemeentelijk rioleringsplan of een daarop gebaseerd saneringsplan – is komen te vervallen. Een dergelijke verklaring maakt het voor de subsidieaanvrager onnodig lastig om in aanmerking voor een subsidie te komen. Opname in het gemeentelijke rioleringsplan of een daarop gebaseerd saneringsplan is een verantwoordelijkheid van de gemeente. De gemeente kent daarbij geen formele verklaringen van deze aard. Er is geen reden om deze eis in stand te houden. Het laten vallen van deze eis brengt een administratieve lastenverlichting met zich mee van in totaal 900 uur voor de subsidieaanvrager. Dit betekent een lastenbesparing van ca. € 50.000 op.

Het kost de burger naar schatting een uur om een verklaring van de gemeente op te vragen en ongeveer 50% van de 1800 potentiële aanvragers is opgenomen in een gemeentelijk rioleringsplan of een daarop gebaseerd saneringsplan.

Onderdeel D

Subsidieaanvragen zullen niet meer worden gezonden aan de afdeling Juridische Zaken van SenterNovem, maar aan Agentschap NL. Gezien de komende reorganisatie is ervoor gekozen het adres niet meer te noemen in de regeling en het adres verder via media bekend te maken. In de regelgeving zal de naamswijziging nog worden doorgevoerd.

Onderdeel E

De regeling vervalt op 1 januari 2011. Voor deze datum dient de boordvoorziening te zijn aangebracht. De verruiming heeft tot doel dat een betrokkene die zijn aansluiting uiterlijk op 31 december 2010 realiseert met deze wijziging de administratieve subsidieaanvraag nog uiterlijk tot 1 april 2011 kan aanvragen.

De subsidieaanvragers kunnen pas subsidie aanvragen nadat een aansluitingsmogelijkheid op de riolering is gerealiseerd en vervolgens nadat de daadwerkelijke installatie van de boordvoorziening is voltooid. In de oude regeling kon het voorkomen dat de subsidieaanvrager pas op 31 december 2010 aansloot en dan 1 januari 2011 de subsidieaanvraag al moest indienen. Om deze situatie te voorkomen krijgt de aanvrager nog 3 maanden extra de tijd.

De Minister van Verkeer en Waterstaat,

C.M.P.S. Eurlings.


XNoot
1

Stcrt. 2007, 245; laatstelijk gewijzigd bij regeling van 11 december 2009, Stcrt. 2009, 19723