Besluit van de minister voor Ontwikkelingssamenwerking van 6 januari 2010, nr. DDE-02/010, tot wijziging van Het Besluit van de Minister voor Ontwikkelingssamenwerking van 23 november 2009, nr. DDE-710/09, tot vaststelling van de beleidsregels en een subsidieplafond voor het Private Sector Investeringsprogramma

De Minister voor Ontwikkelingssamenwerking,

Gelet op artikel 6 van het Subsidiebesluit Ministerie van Buitenlandse Zaken1;

Gelet op artikel 7.3 van de Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 20062;

Besluit:

ARTIKEL I

In Bijlage 1, Subsidiehandleiding PSI regulier, van het Besluit van de Minister voor Ontwikkelingssamenwerking van 23 november 2009, nr. DDE-710/09, tot vaststelling van beleidsregels en een subsidieplafond voor het Private Sector Investeringsprogramma1, worden in paragraaf 5, Ingangscriteria, de onderdelen 1 en 2 vervangen door respectievelijk:

 • 1. Landen:

  De aanvraag dient betrekking te hebben op een investering in één van de volgende 42 landen: Albanië, Armenië, Bangladesh, Benin, Bosnië-Herzegovina, Brazilië (alleen regio's Noord en Noordoost), Burkina Faso, Colombia, Egypte, Ethiopië, Filippijnen, Gambia, Georgië, Ghana, Guatemala, Indonesië, Jemen, Kaapverdië, Kenia, Kosovo, Macedonië, Madagaskar, Malawi, Mali, Marokko, Moldavië, Mongolië, Mozambique, Namibië, Nepal, Nicaragua, Peru, Rwanda, Senegal, Sudan (alleen regio Noord), Suriname, Tanzania, Thailand, Uganda, Vietnam, Zambia en Zuid-Afrika.

 • 2. Aanvrager:

  Subsidie kan alleen worden aangevraagd door:

  • een in Nederland gevestigde onderneming die is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel

   óf

   een in het buitenland gevestigde onderneming indien de aanvraag betrekking heeft op een project in een van de volgende 21 landen: Bangladesh, Benin, Bolivia, Burkina Faso, Ethiopië, Gambia, Ghana, Jemen, Madagaskar, Malawi, Mali, Mozambique, Nepal, Nicaragua, Rwanda, Senegal, Sudan (regio Noord), Tanzania, Uganda, Zambia en Zuid-Afrika. De onderneming dient te zijn geregistreerd bij de lokale Kamer van Koophandel (of vergelijkbare instantie) en mag niet gevestigd zijn in het land waarop de aanvraag betrekking heeft

   • én deze onderneming dient tenminste twee jaar te bestaan.

ARTIKEL II

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het geplaatst wordt en werkt terug tot en met 1 januari 2010.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.

De Minister voor Ontwikkelingssamenwerking,

namens deze:

de plv. Directeur-Generaal Internationale Samenwerking,

A. Haspels.

TOELICHTING

In het Besluit van 23 november 2009 stond Bolivia ten onrechte vermeld in het overzicht van landen waarvoor de in het kader van PSI te verstrekken middelen ‘gebonden’ zijn.

Voor de minst ontwikkelde landen (MOLs), de Highly Indebted Poor Countries (HIPCs) en Zuid Afrika is de inzet van PSI ‘ontbonden’. Daar Bolivia in 2009 deze status had en volgens het overzicht van de OESO nog steeds een HIPC land is, blijft de ontbonden status gelden.

De Minister voor Ontwikkelingssamenwerking,

namens deze:

de plv. Directeur-Generaal Internationale Samenwerking,

A. Haspels.

Naar boven