stcrt-2010-2279-001.png Besluit op grond van de Wet milieubeheer voor Vermilion Oil and Gas Netherlands BV te Nijensleek

Gedeputeerde staten van Drenthe hebben op grond van de Wet milieubeheer (Wm) een vergunning verleend voor het oprichten en in werking hebben van een inrichting aan Vermilion Oil and Gas Netherlands BV, gelegen aan Bosschasteeg (nabij) 14 te Nijensleek.

De vergunning heeft betrekking op het injecteren van productiewater in de uitgeproduceerde gaswinput te Nijensleek.

Het besluit is niet gewijzigd ten opzichte van het ontwerpbesluit.

Terinzagelegging

U kunt het besluit en de bijbehorende stukken gedurende zes weken inzien vanaf 18 februari 2010:

  • bij de gemeente Westerveld, team Leefomgeving (gemeentehuis, Raadhuislaan 1 te Diever) op werkdagen van 9.00 uur tot 12.00 uur en van 14.00 uur tot 16.00 uur; buiten kantooruren volgens afspraak;

  • bij de provincie Drenthe, bezoekadres: Lauwers 1 te Assen op werkdagen van 8.30 uur tot 17.00 uur.

U kunt de tekst van het besluit ook digitaal inzien op www.provincie.drenthe.nl/actueel/bekendmakingen.

Beroep

Belanghebbenden kunnen vanaf 18 februari 2010 tot en met 31 maart 2010 beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage (telefoonnummer (070) 426 44 26). Voor de behandeling van een beroepschrift is griffierecht verschuldigd. Indien onverwijlde spoed dat vereist, kunt u een voorlopige voorziening vragen.

Inlichtingen

Voor vragen kunt u contact opnemen met de heer L. Bakx van de afdeling Duurzame Ontwikkeling, telefoonnummer (0592) 36 51 83.

Naar boven