Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van JustitieStaatscourant 2010, 21051Besluiten van algemene strekking

Regeling van de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie van 17 december 2010, nr. 5680253/10, houdende wijziging van de tarieven van ambtshandelingen van gerechtsdeurwaarders

De Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie,

Gelet op artikel 14 van het Besluit tarieven ambtshandelingen gerechtsdeurwaarders;

Besluit:

ARTIKEL I

De bedragen in de in kolommen A tot en met D van onderstaande tabel aangeduide bepalingen van het Besluit tarieven ambtshandelingen gerechtsdeurwaarders worden vastgesteld als aangegeven in kolom F.

A

 

B

 

C

 

D

 

E

 

F

Artikel

 

lid

 

onderdeel

hoofdzin

 

Huidig bedrag

 

Nieuw bedrag per

1-1- 2011

           

2

   

a

   

73,89

 

76,31

2

   

b

   

71,12

 

73,45

2

   

c

   

58,46

 

60,37

2

   

d

   

62,56

 

64,61

2

   

e

   

97,19

 

100,37

2

   

f

   

130,51

 

134,78

2

   

g

   

192,32

 

198,62

2

   

h

   

211,11

 

218,02

2

   

i

   

154,87

 

159,94

2

   

j

   

110,23

 

113,84

2

   

k

   

94,14

 

97,22

2

   

l

   

128,95

 

133,17

2

   

m

   

224,33

 

231,68

2

   

n

   

96,48

 

99,64

2

   

o

   

133,54

 

137,91

2

   

p

   

47,65

 

49,21

2

   

q

   

294,35

 

303,99

2

   

r

   

200,29

 

206,85

2

   

s

   

73,11

 

75,50

2

   

t

   

255,84

 

264,22

2

   

u

   

68,70

 

70,95

2

   

v

   

191,15

 

197,41

2

   

w

   

222,17

 

229,45

3

   

a

   

9,42

 

9,73

    

b

   

14,98

 

15,47

    

c

   

5,57

 

5,75

5

       

18,03

 

18,62

6

   

a

   

18,38

 

18,98

    

b

   

64,33

 

66,44

7

   

b

 

eerste

 

18,03

 

18,62

      

tweede

 

10,69

 

11,04

8

1

      

22,74

 

23,48

 

2

  

2

   

45,79

 

47,29

    

2

   

89,56

 

92,49

ARTIKEL II

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2011.

ARTIKEL III

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling wijziging tarieven ambtshandelingen gerechtsdeurwaarders 2011.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

's-Gravenhage, 17 december 2010

De Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie,

F. Teeven.

TOELICHTING

Ingevolge artikel 240 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering worden kosten ter zake van ambtshandelingen, verricht door gerechtsdeurwaarders, berekend overeenkomstig bij of krachtens algemene maatregel van bestuur vastgestelde tarieven. Ingevolge artikel 434a van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering worden kosten ter zake van ambtshandelingen, verricht door gerechtsdeurwaarders, voor de bepaling van de kosten van tenuitvoerlegging in aanmerking genomen overeenkomstig bij of krachtens algemene maatregel van bestuur vastgestelde tarieven. De tarieven zijn opgenomen in het Besluit tarieven ambtshandelingen gerechtsdeurwaarders (Stb. 2001, 325, laatstelijk gewijzigd bij besluit van 5 december 2001, Stb. 2001, 600). Ingevolge artikel 14, eerste lid, van dat besluit worden de vaste schuldenaarstarieven jaarlijks door de Minister van Veiligheid en Justitie met ingang van 1 januari gewijzigd met een percentage dat overeenkomt met 0,6 x (A - B) + (0,4 x C). In de onderdelen a tot en met d van voornoemd artikel 14 wordt uitgelegd waar A, B, en C voor staan.

Voor de aanpassing van de tarieven met ingang van 1 januari 2011 zijn relevant de ontwikkelingen van de indexen van de arbeidskosten, arbeidsproductiviteit en algemeen prijspeil tussen (het gemiddelde van) 2008 en (het gemiddelde van) 2009. De procentuele stijging van de arbeidskosten is berekend op 2,62% De procentuele stijging van de arbeidsproductiviteit is op basis van CBS-gegevens berekend op –2,05%. De procentuele stijging van het algemene prijspeil is berekend op 1,19 % De resulterende indexeringsfactor 0,6 * (2,62– –2,05) + 0,4 * 1,19 is afgerond op 3,28 %.

Artikel 1 geeft de aldus geïndexeerde tarieven voor 2011 weer. In het belang van de overzichtelijkheid zijn alle daarvoor in aanmerking komende wijzigingen in één tabel weergegeven.

De Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie,

F. Teeven.