Regeling van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 14 december 2010, nr. 2010-0000812461, houdende regels in verband met de verstrekking van informatie ten behoeve van de verantwoording van specifieke uitkeringen (Regeling informatieverstrekking sisa)

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

Gelet op artikel 17a, derde lid, Financiële-verhoudingswet;

Besluit:

§ 1. Algemeen

Artikel 1

In deze regeling wordt verstaan onder:

a. de minister:

de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties;

b. een medeoverheid:

een gemeente, een provincie of een openbaar lichaam dat is ingesteld op grond van hoofdstuk I, II, of IV van de Wet gemeenschappelijke regelingen;

c. de jaarstukken:

de jaarrekening en het jaarverslag, bedoeld in artikel 198, eerste lid, Gemeentewet, artikel 202, eerste lid, Provinciewet of de overeenkomstige stukken van een openbaar lichaam als bedoeld in onderdeel b.

§ 2. De te verstrekken informatie en de wijze van verstrekking

Artikel 2

Het dagelijks bestuur van een medeoverheid zendt de informatie, bedoeld in artikel 17a, eerste lid, van de Financiële-verhoudingswet, aan het CBS uiterlijk 15 juli volgend op het jaar waarop de jaarstukken betrekking hebben. De informatie gaat vergezeld van een aanbiedingsbrief van het dagelijks bestuur, waarin is vermeld wanneer de jaarstukken zijn vastgesteld en waarin is verklaard dat de op basis van deze regeling toegezonden informatie overeenstemt met de vastgestelde jaarstukken.

Artikel 3

De rapportage, bedoeld in artikel 5, vierde lid, van het Besluit accountantscontrole decentrale overheden, wordt ingericht overeenkomstig de bij deze regeling behorende bijlage 1.

Artikel 4

De in de artikelen 2 en 3 bedoelde informatie wordt elektronisch aangeleverd, overeenkomstig de bij deze regeling behorende bijlage 2.

§ 3. Mededeling vanwege de minister

Artikel 5

De minister deelt aan het dagelijks bestuur van de desbetreffende medeoverheid mede of de verstrekte informatie naar zijn oordeel voldoet aan de artikelen 2 tot en met 4.

§ 4. Herziening

Artikel 6

Indien het dagelijks bestuur van een medeoverheid de informatie herziet na de in artikel 5 bedoelde mededeling dat de verstrekte informatie naar het oordeel van de minister voldoet aan de artikelen 2 tot en met 4, verstrekt het bij de herziening opnieuw de informatie overeenkomstig de artikelen 2 tot en met 4, met dien verstande dat in de aanbiedingsbrief wordt vermeld waarom de informatie is herzien en welke wijzigingen zijn aangebracht op de eerder verstrekte informatie.

§ 5. Slotbepalingen

Artikel 7

  • 1. De bijlagen bij deze regeling worden bekend gemaakt door terinzagelegging bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Schedeldoekshaven 200 te Den Haag.

  • 2. De bijlagen worden tevens op het internet bekend gemaakt, onder www.rijksoverheid.nl.

Artikel 8

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Artikel 9

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling informatieverstrekking sisa.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

J.P.H. Donner.

TOELICHTING

Algemeen

Naar aanleiding van het rapport ‘Anders gestuurd, beter bestuurd: de specifieke uitkeringen doorgelicht’ van de stuurgroep Brinkman (Kamerstukken II 2004/05, 29 800 B, nr. 16) heeft het kabinet besloten tot een verantwoording op hoofdlijnen van specifieke uitkeringen. Dit is het principe van ‘single audit/single information’ (sisa). Daarbij wordt zoveel mogelijk aangesloten bij het jaarverslag en bijbehorende jaarrekening van gemeenten, gemeenschappelijke regelingen en provincies zelf. In de jaarstukken wordt per specifieke uitkering aan de hand van een beperkt aantal indicatoren verantwoording afgelegd. Deze wijze van verantwoording is met de wet van 3 juli 2008 tot wijziging van de Financiële-verhoudingswet en enkele andere wetten in verband met het stellen van nadere regels over uitkeringen uit de algemene fondsen en over specifieke uitkeringen(Stb. 312) wettelijk verankerd in de Financiële-verhoudingswet en enkele andere wetten, nadat het principe van sisa al eerder door middel van koninklijk besluit van 4 juli 2006, houdende wijziging van het Besluit financiële verhouding 2001 en enkele andere besluiten in verband met invoering van single-information en single-audit voor specifieke uitkeringen (Stb. 328) is neergelegd in het Besluit financiële verhouding 2001, het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten en het Besluit accountantscontrole decentrale overheden.

In onderhavige regeling worden nadere regels gesteld over het verstrekken van de informatie volgens het principe van sisa. Deze regeling is gebaseerd op artikel 17a, derde lid, van de Financiële-verhoudingswet.

Artikelsgewijs

Artikel 2

In aanvulling op wat hierover is bepaald in artikel 17a, eerste lid, van de Financiële-verhoudingswet bepaalt dit artikel dat de in genoemd wetsartikel vermelde stukken vergezeld gaan van een aanbiedingsbrief van het dagelijks bestuur van de medeoverheid. Hierin wordt tenminste vermeld dat de jaarstukken zijn vastgesteld en dat de informatie die wordt toegezonden overeenstemt met de vastgestelde jaarstukken.

Artikel 3

Dit artikel heeft betrekking op de inrichting van het verslag van bevindingen en met name op het daarin opnemen van een tabel met fouten en onzekerheden over specifieke uitkeringen. Die tabel is opgenomen in bijlage 1 bij deze regeling. De tabel wordt jaarlijks aangepast, omdat de specifieke uitkeringen deel uitmaken van de tabel en de specifieke uitkeringen die onderdeel uitmaken van SiSa per verantwoordingsjaar kunnen verschillen. De te gebruiken tabel wordt via internet ter beschikking gesteld.

Artikel 4

De in artikel 4 genoemde bijlage 2 bij deze regeling heeft betrekking op nadere voorschriften over de elektronische aanlevering van de in de artikelen 2 en 3 bedoelde informatie. Deze voorschriften zijn van belang voor de verdere verwerking van de aangeleverde informatie, waarvan een toets op correcte en volledige aanlevering (de zogenoemde plausibiliteitstoets) deel uitmaakt. Deze toets wordt grotendeels geautomatiseerd uitgevoerd.

Artikel 5

De in dit artikel genoemde mededeling van de minister aan het dagelijks bestuur van de medeoverheid heeft tot doel kenbaar te maken of de verstrekte informatie al dan niet voldoet aan de artikelen 2 tot en met 4 van deze regeling.

Artikel 6

Een gemeente of provincie of gemeenschappelijke regeling kan besluiten om de jaarstukken te herzien en opnieuw vast te stellen. In dit artikel gaat het over herziening van de informatie nadat de mededeling is gedaan dat de ingezonden informatie aan de voorschriften voldoet. De reden van de herziening van de jaarstukken kunnen divers zijn. Daarom dient in de aanbiedingsbrief inzicht te worden geboden in de reden van wijzigingen en wat er precies is gewijzigd. Verder gelden ook voor de herziene aanlevering de voorschriften die in de artikelen 2 tot en met 4 van deze regeling zijn opgenomen. Voor aanlevering van herziene informatie gelden de bijlagen 1 en 2 van het verantwoordingsjaar waarop de herziene informatie betrekking heeft.

De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

J.P.H. Donner.

Naar boven