Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Openbaar Ministerie (OM)Staatscourant 2010, 20480Besluiten van algemene strekking

Richtlijn voor strafvordering tarieflijst waterzaken binnenvaart

Categorie: Strafvordering

Rechtskarakter: Aanwijzing in de zin van art. 130 lid 4 Wet RO

Afzender: College van procureurs-generaal

Adressaat: Hoofden van de parketten

Registratienummer: 2010R030

Datum vaststelling: 13-12-2010

Datum inwerkingtreding: 01-01-2011

Geldigheidsduur: 31-12-2014

Publicatie in Stcrt : PM

Vervallen: Richtlijn voor strafvordering tarieflijst waterzaken binnenvaart

(2009R006)

Relevante beleidsregels OM: –

Wetsbepalingen: Scheepvaartverkeerswet

Binnenvaartpolitiereglement

Rijnvaartpolitiereglement 1995

Binnenvaartwet

Jurisprudentie: Kamer van Beroep CCR d.d. 3 december 1997 NJ 1998, 245

HR d.d. 9 juni 1998 nr. 105.384 NJ 1998, 858

Bijlage(n): 5

Achtergrond

Aanpassing per 1 januari 2011

In de richtlijn zijn de bedragen geïndexeerd met 15% waarbij de tarieven conform het Kader voor strafvordering zijn afgerond. Voorts is de richtlijn op een aantal andere punten geactualiseerd. Per 1 juli 2009 was de richtlijn al aangepast in verband met de inwerkingtreding van de Binnenvaartwet die een aantal andere wetten verving. Tussen 1 juli en 31 december 2009 werd de Binnenvaarwet nog primair strafrechtelijk gehandhaafd; sinds 1 januari 2010 vindt handhaving primair bestuursrechtelijk plaats. Deze wijziging is nu ook in de richtlijn opgenomen.

Bijlage V Reglement onderzoek schepen op de Rijn 1995 is vervallen per 1 juli 2009 en daarom nu verwijderd uit de richtlijn. De bijlage met artikelen uit de Binnenvaartwet is aangepast.

Inleiding

Het Openbaar Ministerie kan via het aanbieden van een transactie – artikel 74 Wetboek van Strafrecht (Sr) jo. artikel 37 Wet op de economische delicten (WED) en artikel 257a Sv e.v. (strafbeschikking) jo. artikel 36 WED – of via dagvaarding een strafzaak afhandelen.

Als het Openbaar Ministerie een zaak afdoet met inachtneming van bovengenoemde artikelen, zal het voorwaarden stellen bij vrijwillige voldoening waaraan het recht tot strafvordering vervalt. De voorwaarden die kunnen worden gesteld zijn vermeld in de artikelen 74 Sr , 257a e.v. Sv en 36 en 37 WED.

Met het oog op de gewenste eenheid in het strafvorderingbeleid, ten aanzien van overtredingen van bovengenoemde wet- en regelgeving, zijn tarieven vastgesteld. Deze tarieven dienen landelijk als richtlijn voor de bepaling van de bedragen die als transactie (bijvoorbeeld in het kader van lik-op-stuk) dan wel als eis ter terechtzitting kunnen worden gehanteerd.

De feiten die zijn opgenomen in de ‘Tekstenbundel voor misdrijven, overtredingen en Muldergedragingen’ worden in deze richtlijn buiten beschouwing gelaten om afstemmingsproblemen te voorkomen.

Binnenvaartwet

Op 1 juli 2009 is de Binnenvaartwet (BVW) in werking getreden. De BVW heeft wetgeving vervangen1 en regelt onderwerpen als technische eisen voor schepen, bemanningsvoorschriften, vaarbewijzen en vaar- en rusttijden.

Omdat de paragraaf over de bestuurlijke boete aanvankelijk was uitgezonderd van de inwerkingtreding, werd de Binnenvaartwet van 1 juli 2009 tot en met 31 december 2009 primair strafrechtelijk gehandhaafd, via de Wet op de economische delicten.2 Op 1 januari 2010 is de paragraaf over de bestuurlijke boete alsnog gedeeltelijk in werking getreden.3 Als gevolg daarvan wordt de Binnenvaartwet nu primair bestuursrechtelijk gehandhaafd. Het strafrecht wordt alleen nog toegepast bij:

  • gebruik van een schip terwijl het gebruik is onderbroken (art. 17 BVW);

  • vaarbewijsgerelateerde overtredingen (onder meer art. 25 BVW);

  • gevaar voor de openbare veiligheid (art. 49 BVW).4

Samenvatting

Deze richtlijn bevat in de bijlagen de te hanteren tarieven van een aantal meer voorkomende overtredingen van bovenstaande wet- en/of regelgeving.

Sanctiepunten

In een groot aantal richtlijnen voor strafvordering wordt uitgegaan van het ‘kader voor strafvordering’ en het hierin gebruikte systeem van sanctiepunten. In deze richtlijn is echter, vanwege de verschillende regimes voor de internationale Rijn en de overige binnenwateren, gekozen voor tarieven in euro’s.

De regelgeving op het binnenwater in Nederland is verdeeld in twee regimes. Voor een deel van Nederland geldt hierbij het regime van het verdrag ‘Herziene Rijnvaartakte’. Dit betreft grosso modo de rivieren Rijn, Waal en Lek tot respectievelijk Gorinchem en Krimpen aan de Lek. Voor het overige deel van Nederland geldt het nationale regime.

De overtredingen onder het regime van de Herziene Rijnvaartakte zijn overtredingen van de politievoorschriften van artikel 32 van de Herziene Rijnvaartakte. Artikel 32 van de Herziene Rijnvaartakte kent uitsluitend de geldboete als sanctie. Dit betekent dat in dit kader geen ruimte is voor oplegging van vervangende hechtenis.5

De Centrale Commissie voor de Rijnvaart heeft voor de meest voorkomende overtredingen van de politievoorschriften een Bussgeldkatalog vastgesteld. Uit het oogpunt van uniformiteit en rechtsgelijkheid zijn de in de bijlagen opgenomen tarieven daarmee, waar mogelijk, in overeenstemming.

Voor het nationale regime is het niet voldoen aan de in de bijlagen opgenomen feiten veelal een overtreding.

Tarieflijst Inleiding

De tarieven zijn vergeleken met de sancties in de Bussgeldkatalog (BGK), die door de Centrale Commissie voor de Rijnvaart (CCR) is vastgesteld. Bij een aantal feiten is er in navolging van de Bussgeldkatalog voor gekozen om marges aan te geven. Wegingsfactoren zijn daarbij de ernst van feit, de mate van overtreding, de mate van gevaarzetting, het soort schip en de omstandigheden waaronder het feit werd gepleegd. Voor een aantal transactiebedragen is een uitzondering gemaakt, omdat Nederland een grote bevolkingsdichtheid kent en gezien recente gebeurtenissen, een verhoogd veiligheidsbewustzijn nodig wordt geacht. Het hogere transactiebedrag is daarbij mede gebaseerd op de afdoeningservaringen van het OM in het verleden en het aanzienlijke potentiële gevaar dat kan ontstaan bij niet naleving van het betreffende voorschrift.

Deze richtlijn laat onverlet dat lokaal in Nederland, vanuit oogpunt van veiligheid en in verband met de grote economische belangen die spelen, een beleid op maat wordt toegepast.

Tarieflijst Opzet

De overtredingen waarop de tarieflijst betrekking heeft, zijn kort aangeduid en voorzien van het overtreden voorschrift. De opgave van het overtreden voorschrift betreft een verwijzing naar de betreffende regeling. De gehanteerde afkortingen die op de diverse regelingen betrekking hebben zijn vermeld in bijlage 1.

Tarieflijsten: Zie de betreffende bijlagen

Overgangsrecht

Deze richtlijn is geldig met ingang van de datum van inwerkingtreding.

Ten aanzien van feiten uit de Binnenschepenwet (BISW), de Wet vervoer binnenvaart (WVB), de Wet vaartijden en bemanningssterkte binnenvaart (WVBB), alsmede ten aanzien van feiten uit de op die wetten berustende regelgeving (Binnenschepenbesluit, Besluit vaartijden en bemanningssterkte), die zijn begaan vóór inwerkingtreding van de Binnenvaartwet, geldt de Richtlijn voor strafvordering tarieflijst waterzaken binnenvaart (2005R004).

Ten aanzien van feiten uit de Binnenvaartwet en uit de op die wet berustende regelgeving, die zijn begaan na inwerkingtreding van de Binnenvaartwet (1 juli 2009) en voor de datum van inwerkingtreding van deze richtlijn, geldt de Richtlijn voor strafvordering tarieflijst waterzaken binnenvaart (2009R006). Vanaf 1 januari 2010 dient die richtlijn (2009R006) te worden gelezen in samenhang met het Tijdelijk beleidskader handhaving binnenvaartwet.

BIJLAGE I

Gebruikte afkortingen:

ADN

:

Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par voies de Navigation intérieures

ADNR

:

Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par voie de navigation du Rhin

ATW

:

Arbeidstijdenwet

AWB

:

Algemene wet bestuursrecht

BISW

:

Binnenschepenwet (vervallen)

BPR

:

Binnenvaartpolitiereglement

BVB

:

Binnenvaartbesluit

BVBB

:

Besluit vaartijden en bemanningssterkte binnenvaart (vervallen)

BVR

:

Binnenvaartregeling

BVW

:

Binnenvaartwet

IVW

:

Inspectie Verkeer en Waterstaat

PRR

:

Patentreglement Rijn

ROSR

:

Reglement Onderzoek schepen op de Rijn 1995

RPR95

:

Rijnvaartpolitiereglement 1995

RRP

:

Reglement Radarpatenten

RRP98

:

Reglement Rijnpatenten 1998 (vervallen)

SVVW

:

Scheepvaartverkeerswet

WED

:

Wet op de economische delicten

WVBB

:

Wet vaartijden en bemanningssterkte binnenvaart (vervallen)

WVGS

:

Wet vervoer gevaarlijke stoffen

BIJLAGE II

Scheepvaartverkeerswet

Artikel

Onderwerp

Transactie

SVVW 27/1

Een varend schip voeren of sturen onder invloed van een stof.

zie aanwijzing1

SVVW 26

Opzettelijk wederrechtelijk aan ander toebehorend schip gebruiken op scheepvaartweg (joyvaren-recreatievaart en beroepsvaart)

€ 340 – 1300

SVVW 26

Opzettelijk wederrechtelijk aan ander toebehorend schip gebruiken op scheepvaartweg, in vereniging (toeslag 30%)

€ 440 – 1700

SVVW 27/2/a

Een varend schip voeren of sturen onder invloed van alcohol.

Alcoholgehalte adem > 220 µg/l.

zie aanwijzing2

SVVW 27/2/b

Een varend schip voeren of sturen onder invloed van alcohol.

Alcoholgehalte bloed > 0,5‰.

zie aanwijzing2

SVVW 29/3

Een varend schip voeren of sturen tijdens een vaarverbod.

zie aanwijzing2

SVVW 28/1

Op eerste vordering van een opsporingsambtenaar weigeren medewerking te verlenen aan een ademtest.

zie aanwijzing2

SVVW 28a/2

Na bevel van een opsporingsambtenaar weigeren medewerking te verlenen aan een ademanalyse.

zie aanwijzing2

SVVW 28a/7

Na bevel van OvJ, HOvJ, etc. weigeren zich te onderwerpen aan bloedonderzoek.

zie aanwijzing2

XNoot
1

Zie Aanwijzing en Richtlijn voor strafvordering varen onder invloed.

XNoot
2

Staatsblad 2009, 558 (22 december 2009).

BIJLAGE III

Binnenvaartpolitiereglement

Artikel

Onderwerp

Transactie

BPR 1.04

Als schipper niet alle voorzorgmaatregelen nemen die geboden zijn.

€ 110 – 1100

BPR 1.04 jo. 1.03/3

Als lid bemanning etc. die zelfstandig koers en snelheid schip bepaalt niet alle voorzorgsmaatregelen nemen die door algemene plicht tot waakzaamheid worden gevorderd.

€ 110 – 550

BPR 1.06

Afmetingen etc. schip/samenstel niet verenigbaar met karakteristiek/afmetingen van de vaarweg en de kunstwerken.

€ 280 – 850

BPR 1.07/1

Schip tot over vlak onderkant inzinkingsmerken beladen

N.B. Zie Aanwijzing rusttijden, vaartijden, bemanningsterkte en stilleggen van schepen (3.7 belading).

€ 280 – 850

BPR 1.07/2

Te geringe stabiliteit door onjuiste belading.

€ 280 – 850

BPR 1.07/2

Niet genoeg vrij uitzicht tijdens de vaart.

€ 230 – 550

BPR 1.07/3

Geen controle stabiliteit (stabiliteitsberekening!) bij het genoemde containervervoer.

€ 550

BPR 1.09/2

Geen bekwame persoon in stuurhut snel schip die het roer bedient.

€ 230 – 650

BPR 1.09/2

Geen (bekwame) tweede persoon in stuurhut snel schip.

€ 230 – 460

BPR 1.09/3

In de stuurhut niet in staat alle inlichtingen en aanwijzingen te vernemen.

€ 200

BPR 1.09/3

Geen uitkijk of luisterpost aanwezig.

€ 200

BPR 1.10/1/a

Niet aan boord aanwezig: Meetbrief.

€ 280

BPR 1.10/1/b

Niet aan boord aanwezig: ADN(R) bescheiden.

Zie richtlijn WVGS t.a.v. vervoer over water.

BPR 1.10/1/c

Niet aan boord aanwezig: Groot vaarbewijs c.q. vaarbevoegdheidsbewijs.

€ 280

BPR 1.10/1/c

Niet aan boord aanwezig: Klein vaarbewijs c.q. vaarbevoegdheidsbewijs.

€ 85

BPR 1.10/1/d

Niet aan boord aanwezig: Radarpatent.

€ 280

BPR 1.10/1/e

Niet aan boord aanwezig: Handboek marifonie.

€ 85

BPR 1.10/1/f

Niet aan boord aanwezig: Vergunning gebruik frequentieruimte.

€ 85

BPR 1.10/1/g

Niet aan boord aanwezig: Marifoon bedieningscertificaat.

€ 85

BPR 1.10/1/h

Niet aan boord aanwezig: Certificaat van onderzoek.

€ 280

BPR 1.10/1/i

Niet aan boord aanwezig: Certificaat navigatielantaarns.

€ 110

BPR 1.12

Niet voldoen aan genoemde verplichtingen ter voorkoming gevaar voor uitstekende delen, niet voorhalen ankers, etc.

€ 170 – 400

BPR 1.13

Verplichtingen ter bescherming van verkeerstekens.

€ 170 – 400

BPR 1.14

Niet onverwijld autoriteit kennis geven van beschadiging kunstwerk met schip etc.

€ 400

BPR 1.15/1

Verbod te water doen geraken van voorwerpen of stoffen.

€ 170 – 550

BPR 1.15/2

Niet voldoen aan meldingsplicht bij te water raken van voorwerpen of stoffen.

€ 340

BPR 1.19

Als schipper geen gevolg gegeven aan een verkeersaanwijzing.

€ 230 – 340

BPR 1.20

Geen medewerking verlenen aan bevoegde autoriteit.

€ 140

BPR 1.21

Bijzonder transport zonder vergunning.

€ 140 – 850

BPR 1.23

Evenement niet tijdig melden c.q. zonder toestemming doen plaats vinden.

€ 110 – 550

BPR Hfdst. 3

Optische tekens van grote schepen. Bedrag per onjuist of niet gevoerd teken. (dagteken of licht/lichtcombinatie).

Uitz: Ontbrekende seinvoering bij vervoer van gevaarlijke stoffen. Zie richtlijn WVGS t.a.v. vervoer over water.

€ 170

BPR Hfdst. 3

Optische tekens van kleine schepen. Bedrag per onjuist of niet gevoerd teken. (dagteken of licht/lichtcombinatie).

€ 85

BPR 4.01/1/A

Als schipper met groot motorschip geen geluidsseinen geven of kunnen geven.

€ 170

BPR 4.05

Onjuist gebruik marifoon.

€ 110

BPR 4.05

Marifoon niet in overeenstemming met de regels, of niet aanwezig.

€ 280 – 850

BPR Hfdst. 6

Niet houden aan vaarregels. Geen aanvaring.

€ 170 – 280

BPR Hfdst. 6

Niet houden aan vaarregels. Met aanvaring, lichte schade geen letsel.

€ 280 – 550

BPR 6.18/2

Varen binnen afstand van 50 m bij schip met gevaarlijke stoffen dat 2 of 3 kegels voert.

€ 460

BPR 6.20

Hinderlijke waterbeweging, geen schade.

€ 170 – 280

BPR 6.20

Hinderlijke waterbeweging, waarbij schade is ontstaan aan derde(n).

€ 280 – 550

BPR 6.26 – 6.28b

Doorvaren van bruggen, stuwen en sluizen in strijd met verkeersteken dat gebod of verbod inhoudt.

€ 170 – 280

BPR 6.26 – 6.28b

Doorvaren van bruggen, stuwen en sluizen in strijd met verkeersteken dat gebod of verbod inhoudt. Met aanvaring, lichte schade, geen letsel.

€ 280 – 550

BPR 6.29 – 6.33

Als schipper bij slecht zicht, niet houden aan de vaarregels. Geen aanvaring. (Uitz: transactie 6.30 lid 2 stuurboordswal houden)

€ 340 – 550

BPR 6.29 – 6.33

Als schipper bij slecht zicht, niet houden aan de vaarregels. Met aanvaring, lichte schade, geen letsel.

€ 550 – 850

BPR 6.29 – 6.33

Als schipper schip niet stil gelegd bij slecht zicht c.q. varen zonder radar bij slecht zicht.

€ 460

BPR 6.32

Varen op radar zonder radardiploma.

€ 460

BPR 7.01 – 7.07

Ligplaats nemen in strijd met de voorschriften.

€ 110

BPR 7.07/1

Minimumafstand niet in acht nemen tot schip met gevaarlijke stoffen

€ 460

BPR 7.08

Geen bewaking of toezicht.

Uitz: Bewaking ADN(R). Bedrag zie richtlijn WVGS t.a.v. vervoer over water.

€ 110 – 550

BPR 8.03/a

Met snelle motorboot deelnemen aan de scheepvaart met gevaar brand/ontploffing etc.

€ 170

BPR 8.03/c

Met snelle motorboot deelnemen aan de scheepvaart zonder deugdelijke stuurinrichting.

€ 170

BPR 8.03/a jo. 8.04

Als eigenaar of houder niet zorgdragen dat snelle motorboot deelneemt aan de scheepvaart zonder gevaar voor brand/ontploffing etc.

€ 170

BPR 8.03/c jo. 8.04

Als eigenaar of houder niet zorgdragen dat een snelle motorboot deelneemt aan de scheepvaart met een deugdelijke stuurinrichting.

€ 170

BPR 8.05/2

Met de motor van een snelle motorboot onnodig geluid veroorzaken.

€ 85

BPR 8.05/3

De motor van een stilliggende snelle motorboot onnodig lang of zonder redelijk doel in werking houden.

€ 85

BPR 9.02

Overschrijden van de ten hoogste toegelaten afmetingen van schepen of samenstellen.

€ 850 – 1400

BPR 9.03

In strijd met de voorschriften op genoemde vaarwegen ligplaats nemen.

Uitz: Verbod ontgassen. Bedrag zie richtlijn WVGS t.a.v. vervoer over water.

€ 140 – 280

BPR 9.04/1/3/4/5

Handelen in strijd met de genoemde verplichtingen.

€ 85

BPR 9.04/6

Op klein schip geen radarreflector voeren bij slecht zicht op de vaarwegen van bijlage 15 onder b.

€ 170

BPR 9.06

Handelen in strijd met de genoemde verplichtingen.

€ 170 – 850

BPR 9.07

Als schipper groot schip niet of niet juist voldoen aan meld-, uitluister- en communicatieplicht.

€ 280

BPR 9.07

Als schipper klein schip niet of niet juist voldoen aan meld-, uitluister- en communicatieplicht.

€ 85

BPR 9.08

Varend brandstof afleveren zonder toestemming van de bevoegde autoriteit op de bedoelde vaarwegen.

€ 280

BPR 11.01/2/3

Niet voldoende de ruimte laten, tekens tonen of geluidseinen geven. Geen aanvaring.

€ 170 – 280

BPR 11.01/2/3

Niet voldoende de ruimte laten, tekens tonen of geluidseinen geven. Met aanvaring, lichte schade, geen letsel.

€ 280 – 550

BIJLAGE IV

Rijnvaartpolitiereglement 1995

Artikel

Onderwerp

Transactie

RPR95 1.02/7

Schipper met een alcoholconcentratie in het bloed van 0,5‰ of meer (c.q. 220 µg/l).

Zie aanwijzing1

RPR95 1.03/4

Als lid bemanning etc. die zelfstandig koers en snelheid schip bepaalt en daarbij een alcoholconcentratie in het bloed heeft van 0,5‰ of meer (c.q. 220 µg/l).

Zie aanwijzing1

RPR95 1.04

Als schipper niet alle voorzorgsmaatregelen nemen die door algemene plicht tot waakzaamheid worden gevorderd.

€ 110 – 1100

RPR95 1.04 jo. 1.03/3

Als lid bemanning etc. die zelfstandig koers en snelheid schip bepaalt niet alle voorzorgsmaatregelen nemen die door algemene plicht tot waakzaamheid worden gevorderd.

€ 110 – 550

RPR95 1.06

Afmetingen etc. schip/samenstel niet verenigbaar met karakteristiek/afmetingen van de vaarweg en de kunstwerken.

€ 280 – 850

RPR95 1.07/1

Schip tot over vlak onderkant inzinkingsmerken beladen (veiligheidsafstand).

€ 280 – 850

RPR95 1.07/2

Niet genoeg vrij uitzicht.

€ 230 – 550

RPR95 1.07/3

Te geringe stabiliteit door onjuiste belading.

€ 280 – 850

RPR95 1.07/4

Geen controle stabiliteit (stabiliteitsberekening!) bij het genoemde containervervoer.

€ 550

RPR95 1.07/5

Meer passagiers dan toegestaan.

€ 380 – 650

RPR95 1.09/3

In de stuurhut niet in staat alle inlichtingen en aanwijzingen te vernemen.

€ 200

RPR95 1.09/4

Geen uitkijk of luisterpost aanwezig.

€ 200

RPR95 1.09/5

Geen bekwame persoon in stuurhut snel schip die het roer bedient.

€ 230 – 650

RPR95 1.09/5

Geen (bekwame) tweede persoon in stuurhut snel schip.

€ 230 – 460

RPR95 1.10/1/a

Niet aan boord aanwezig: Certificaat van onderzoek.

€ 280

RPR95 1.10/1/b

Niet aan boord aanwezig: Rijnpatent c.q. vervangend document.

€ 280

RPR95 1.10/1/b

Niet aan boord aanwezig: Sportpatent c.q. vervangend document.

€ 85

RPR95 1.10/1/b

Niet aan boord aanwezig: Dienstboekje.

€ 140

RPR95 1.10/1/c

Niet aan boord aanwezig: Vaartijdenboek m.i.v. verklaring bijlage K (23.08 ROSR).

€ 900

RPR95 1.10/1/d

Niet aan boord aanwezig: Verklaring inzake afgifte vaartijdenboek.

€ 85

RPR95 1.10/1/e

Niet aan boord aanwezig: Rijnvaartverklaring.

€ 85

RPR95 1.10/1/f

Niet aan boord aanwezig: Meetbrief.

€ 280

RPR95 1.10/1/g

Niet aan boord aanwezig: Verklaring inbouw/functioneren tachograaf.

€ 110

RPR95 1.10/1/h

Niet aan boord aanwezig: Radarpatent c.q. vervangend diploma.

€ 280

RPR95 1.10/1/i

Niet aan boord aanwezig: Verklaring inbouw en functioneren radar-installatie/bochtaanwijzer.

€ 110

RPR95 1.10/1/k

Niet aan boord aanwezig: Marifoon bedieningscertificaat.

€ 85

RPR95 1.10/1/l

Niet aan boord aanwezig: Vergunning gebruik frequentieruimte.

€ 85

RPR95 1.10/1/m

Niet aan boord aanwezig: Handboek marifonie.

€ 85

RPR95 1.10/1/n

Niet aan boord aanwezig: Behoorlijk bijgehouden olie-afgifteboek.

€ 230

RPR95 1.10/1/o

Niet aan boord aanwezig: Bescheiden betreffende stoomketels en onder druk staande vaten.

€ 110

RPR95 1.10/1/p

Niet aan boord aanwezig: Verklaring installaties voor vloeibaar gemaakte gassen.

€ 110

RPR95 1.10/1/q

Niet aan boord aanwezig: Bescheiden betreffende elektrische installaties.

€ 110

RPR95 1.10/1/r

Niet aan boord aanwezig: Keuringsbewijs brandblusapparaten.

€ 110

RPR95 1.10/1/s

Niet aan boord aanwezig: Keuringsbewijs kranen.

€ 110

RPR95 1.10/1/t

Niet aan boord aanwezig: ADNR bescheiden, nr. 8.1.2.1/2/3.

Nb. Zie richtlijn WVGS t.a.v. vervoer over water.

RPR95 1.10/1/u

Niet aan boord aanwezig: Stabiliteitsgegevens schip + stuwplan/ladinglijst etc.

€ 280

RPR95 1.11

Geen reglement aan boord.

€ 85

RPR95 1.12

Niet voldoen aan genoemde verplichtingen ter voorkoming gevaar voor uitstekende delen, niet voorhalen ankers, verloren voorwerpen etc.

€ 170 – 400

RPR95 1.13

Verplichtingen ter bescherming van verkeerstekens.

€ 170 – 400

RPR95 1.14

Niet onverwijld autoriteit kennis geven van beschadiging kunstwerk met schip.

€ 400

RPR95 1.15/1

Verbod te water doen geraken van voorwerpen of vloeistoffen.

€ 170 – 550

RPR95 1.15/2

Niet voldoen aan meldingsplicht bij te water geraken van voorwerpen of vloeistoffen.

€ 340

RPR95 1.19

Als schipper geen gevolg geven aan een verkeersaanwijzing.

€ 230 – 340

RPR95 1.19

Als schipper geen gevolg geven aan een verkeersaanwijzing. Verbod verder te varen.

€ 550

RPR95 1.20

Geen medewerking verlenen aan bevoegde autoriteit.

€ 140

RPR95 1.21

Bijzonder transport zonder vergunning.

€ 140 – 850

RPR95 1.23

Evenement houden zonder toestemming.

€ 110 – 550

RPR95 2.01/1/c

Het officiële scheepsnummer niet op schip aangebracht.

€ 170

RPR95 Hfdst. 3

Optische tekens van ‘grote’ schepen. Bedrag per onjuist of niet gevoerd teken (dagteken of licht/lichtcombinatie).

Uitz: Ontbrekende seinvoering cf. ADNR. Bedrag zie richtlijn WVGS t.a.v. vervoer over water.

€ 170

RPR95 Hfdst. 3

Optische tekens van kleine schepen. Bedrag per onjuist of niet gevoerd teken (dagteken of licht/lichtcombinatie).

€ 85

RPR95 4.01/1/a

Als schipper met motorschip geen geluidsseinen geven of kunnen geven.

€ 170

RPR95 4.05

Onjuist gebruik marifoon.

€ 110

RPR95 4.05

Marifoon niet in overeenstemming met de regels, of niet aanwezig.

€ 280 – 850

RPR95 4.06

Gebruik maken van radar met ongeschikte radarinstallatie.

€ 460

RPR95 Hfdst. 6

Niet houden aan vaarregels. Geen aanvaring.

€ 170 – 280

RPR95 Hfdst. 6

Niet houden aan vaarregels. Met aanvaring, lichte schade, geen letsel.

€ 280 – 550

RPR95 6.17/2

Varen binnen afstand van 50 m bij schip met gevaarlijke stoffen dat 2 of 3 kegels voert.

€ 460

RPR95 6.20

Hinderlijke waterbeweging, geen schade.

€ 230 – 400

RPR95 6.20

Hinderlijke waterbeweging, waarbij schade is ontstaan aan derde(n).

€ 400 – 800

RPR95 6.24 – 6.29

Doorvaren van bruggen, stuwen en sluizen in strijd met vaarregels of verkeersteken dat gebod of verbod inhoudt.

€ 170 – 280

RPR95 6.24 – 6.29

Doorvaren van bruggen, stuwen en sluizen in strijd met vaarregels of verkeersteken dat gebod of verbod inhoudt. Met aanvaring, lichte schade geen letsel.

€ 280 – 550

RPR95 6.30 – 6.34

Als schipper bij slecht zicht, niet houden aan de vaarregels. Geen aanvaring.

€ 340 – 550

RPR95 6.30 – 6.34

Als schipper bij slecht zicht, niet houden aan de vaarregels. Met aanvaring, lichte schade, geen letsel.

€ 550 – 850

RPR95 6.30 – 6.34

Als schipper schip niet stil gelegd bij slecht zicht c.q. varen zonder radar bij slecht zicht.

€ 460

RPR95 6.32

Varen op radar. Geen radardiploma.

€ 460

RPR95 7.01 – 7.06

Ligplaats nemen in strijd met de voorschriften.

€ 110

RPR95 7.07/1

Minimumafstand niet in acht nemen tot schip met gevaarlijke stoffen.

€ 460

RPR95 7.08

Geen bewaking of toezicht.

Uitz: Bewaking ADNR. Bedrag zie richtlijn WVGS t.a.v. vervoer over water!

€ 110 – 550

RPR95 8.01

Slepen van/door duwstel in strijd met verbod.

€ 140

RPR95 8.02 – 8.04

Duwstel met ander schip dan duwbak.

€ 140 – 280

RPR95 8.05

Onjuiste koppelingen.

€ 140

RPR95 8.06

Geen telefoonverbinding.

€ 140

RPR95 8.08

Onjuiste tussenruimte bij samenstel van slepen.

€ 140

RPR95 8.09

‘Blijf weg’-sein regels niet in acht nemen.

€ 280

RPR95 Hfst. 11

Overschrijden van de ten hoogste toegelaten afmetingen van schepen, duwstellen en andere samenstellen.

€ 280 – 1400

RPR95 12.01/1

Als schipper schip niet of niet juist voldoen aan de meldplicht.

€ 460

RPR95 14.01/2/a -14.12

Op de rede geen ligplaats nemen op gereserveerde ligplaats.

€ 140 – 280

RPR95 14.13

Handelen in strijd met de genoemde verplichtingen.

Uitz: verbod ontgassen. Bedrag zie richtlijn WVGS t.a.v. vervoer over water.

€ 140 – 280

RPR95 15.03/1

Als schipper schip afgewerkte olie, bilge water, afgewerkt vet, slops, huisvuil etc. lozen of te water doen geraken.

€ 170 – 1700

RPR95 15.04/1

Niet zorgen voor juiste inzameling en behandeling aan boord van de in 15.03 lid 1 genoemde afvalstoffen.

€ 550

RPR95 15.05/1

Geen olie-afgifteboekje aan boord.

€ 230

RPR95 15.05/1

Oud olie-afgifteboekje niet t.m. 6 maand bewaard.

€ 85

RPR95 15.05/2

Niet afgeven van de in 15.03 lid 1 genoemde afvalstoffen.

N.B. Met uitzondering van huisvuil!

€ 550

RPR95 15.05/4

Niet afgeven van huisvuil op daarvoor bestemde inzamelplaats.

€ 85

RPR95 15.09

Buitenkant schip (scheepshuid) oliën of met niet toegelaten middelen reinigen.

€ 550

XNoot
1

Staatsblad 2009, 558 (22 december 2009).

BIJLAGE V

Binnenvaartwet

Art. 8, derde lid, BVW jo. 1.7.2 BVR/15.05, eerste lid, ROSR

Het vervoer van meer passagiers dan ten hoogste is toegelaten voor een passagiersschip, vanaf een overschrijding met 10% of meer van het ten hoogste toegelaten aantal personen

(NB overschrijdingen met minder dan de 10% worden in principe met een bestuurlijke boete afgedaan)

€ 1600 – 2600

Art. 17, vijfde lid, BVW

Gebruik van een schip terwijl het gebruik is onderbroken o.g.v. artikel 17 van de Binnenvaartwet

€ 1600 – 2600

O.a. art. 22, negende lid, BVW jo. 5.5 BVR en 23.07, eerste lid, ROSR

Overschrijding van de rusttijd, bij een tekort van zes uren of meer

(NB tekorten van minder dan zes uren worden in principe met een bestuurlijke boete afgedaan)

€ 1000– 2600

Art. 22, negende lid, BVW jo. 5.6 BVR en 23.01, eerste lid, ROSR

Onderbemanning

– van 50% of meer van de voorgeschreven bemanning (de helft of minder van de voorgeschreven bemanning is aanwezig); of

– het ontbreken van drie of meer bemanningsleden.

NB onderbemanning tot aan 50% van de voorgeschreven bemanning (meer dan de helft van de voorgeschreven bemanning is aanwezig), evenals het ontbreken van één of twee bemanningsleden, wordt in principe met een bestuurlijke boete afgedaan.

€ 1600 – 2600

Art. 22, negende lid, BVW jo. 5.12, eerste lid, BVR en 23.08, eerste lid, ROSR

Het niet – dan wel niet op de juiste wijze – bijhouden van het vaartijdenboek, over een periode van vier dagen of meer.

€ 1000 – 1600

   

Art. 25, vierde lid, BVW jo. 13-17 BVB

Voor varen zonder in het bezit te zijn van een geldig vaarbewijs (zie art. 7.1 Binnenvaartregeling) wordt verwezen naar de ‘Tekstenbundel voor misdrijven, overtredingen en Muldergedragingen’.

– Klein vaarbewijs, zie W300b

– Groot vaarbewijs/groot Rijnpatent, zie W300a.

– Beperkt groot vaarbewijs, zie W300a

– Beperkt groot pleziervaartbewijs, zie W300a.

   

Art. 49, eerste lid, jo. betreffende verbodsbepaling BVW

In gevallen waarin sprake is van gevaar voor de openbare veiligheid (art. 49 BVW) wordt voor de strafvordering vooralsnog aansluiting gezocht bij het voor de bewuste gedraging in de ‘bestuurlijke boete catalogus’ van de IVW (bijlage 11.1 als bedoeld in art. 11.1 van de Binnenvaartregeling) opgenomen boetebedrag.

– De transactie of eis is in elk geval hoger dan de voor de betreffende gedraging (hoogst) op te leggen bestuurlijke boete. De transactie of eis bedraagt ten hoogste het equivalent van 2500 bijzondere trekkingsrechten op het IMF (ca. 2600/2700 euro).

NB opschaling naar het strafrecht vindt op de internationale rijn niet plaats over de band van art. 49 BVW

€ 110 – 2600


XNoot
1

De BVW heeft de Binnenschepenwet (BISW), de Wet vervoer binnenvaart (WVB) en de Wet vaartijden en bemanningssterkte binnenvaart (WVBB) vervangen. De bij voornoemde wetten behorende regelgeving (zoals het Binnenschepenbesluit en het Besluit vaartijden en bemanningssterkte) is eveneens vervangen, door het Binnenvaartbesluit (BVB) en de Binnenvaartregeling (BVR).

XNoot
2

De verbodsbepalingen uit de BVW zijn opgenomen in de rangschikking van artikel 1, onder 4, van de WED. Zie artikel 25 Invoeringswet Binnenvaartwet en (de toelichting bij) artikel 50 Binnenvaartbesluit.

XNoot
3

Staatsblad 2009, 558 (22 december 2009).

XNoot
4

Zoals uiteengezet in het Tijdelijk beleidskader handhaving binnenvaartwet (en de toekomstige Aanwijzing handhaving binnenvaartwet).

XNoot
5

Zie het arrest van de Kamer van Beroep van de Centrale Commissie voor de Rijnvaart d.d. 3 december 1997 NJ 1998, 245 en het arrest van de Hoge Raad d.d. 9 juni 1998 nr. 105.384 NJ 1998, 858.