Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van Verkeer en WaterstaatStaatsblad 2009, 558Klein Koninklijk Besluit

Besluit van 16 december 2009 tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van enkele artikelen van de Binnenvaartwet

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van de Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat van 11 december 2009, nr. CEND/HDJZ-2009/1362, Hoofddirectie Juridische Zaken;

Gelet op artikel 54 van de Binnenvaartwet;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Enig artikel

Paragraaf 2 van hoofdstuk 5 van de Binnenvaartwet (de artikelen 48, 49 en 50), zoals gewijzigd bij de Invoeringswet Binnenvaartwet, treedt in werking met ingang van 1 januari 2010, behoudens voor zover het betreft de aanduiding van de artikelen 25, vierde lid en vijfde lid, 28, zevende lid, 31, vierde lid, 33, tweede lid, van de Binnenvaartwet in de artikelen 48, eerste lid en 49, eerste lid, van de Binnenvaartwet.

Onze Minister van Verkeer en Waterstaat is belast met de uitvoering van dit besluit, dat in het Staatsblad zal worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 16 december 2009

Beatrix

De Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat,

J. C. Huizinga-Heringa

Uitgegeven de tweeëntwintigste december 2009

De Minister van Justitie,

E. M. H. Hirsch Ballin