Regeling van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 28 september 2010, nr. HO&S/236924, tot benoeming van de leden van Adviescommissie Onderwijs Netwerk Ondernemen en tot wijziging van de Regeling Onderwijs Netwerk Ondernemen in verband met een wijziging in de bezoldiging van de leden van de adviescommissie

De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, handelende in overeenstemming met de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en de Minister van Economische Zaken,

Gelet op artikel 2, tweede lid, van de Regeling Onderwijs Netwerk Ondernemen;

Besluit:

Artikel I

Tot leden van de Adviescommissie Onderwijs Netwerk Ondernemen, als bedoeld in artikel 2 van de Regeling Onderwijs Netwerk Ondernemen, worden benoemd:

  • mevrouw K.I. van Rooijen-Winkelman, Breukelen (voorzitter);

  • Prof. dr. A.F.M. Nieuwenhuis, Tilburg;

  • mevrouw drs. M.A.H. Schuurmans, Castricum;

  • Drs. D. Middelhoek, Arnhem;

  • D. Mekic, Amsterdam; en

  • mevrouw drs. M.L. Kraak, Cruquius.

  • H.P.J. Vink, Zoeterwoude

Artikel II

In artikel 6, eerste lid, van de Regeling Onderwijs Netwerk Ondernemen wordt de zinsnede ‘voor de voorzitter en de andere leden is gebaseerd op 50, respectievelijk 40’ wordt vervangen door: is gebaseerd op 72.

Artikel III

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na dagtekening van de Staatscourant waarin deze wordt geplaatst.

Deze regeling zal met bijlage en toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart.

TOELICHTING

Door de Regeling van 22 juni 2010, nr. VO/214069, houdende wijziging van de Regeling Onderwijs Netwerk Ondernemen en vaststelling subsidieplafond en indieningsperiode voor projecten in 2010, gepubliceerd in Stcrt. 2010, 10269, van 1 juli 2010, is de Regeling ONO zodanig gewijzigd dat de benoeming van de leden van de adviescommissie ex artikel 2 van de regeling voortaan bij afzonderlijk benoemingsbesluit kan geschieden. Met deze regeling (dat in zoverre dus een benoemingsbesluit omvat) wordt daaraan gevolg gegeven.

Al wat het functioneren en de werkwijze van de commissie verder aangaat is in de artikelen 2 tot en met 6 van Regeling ONO verder uitgewerkt.

De bezoldiging van de commissie (zie artikel 6 van de Regeling ONO) wordt in artikel II van nu voorliggende regeling gewijzigd, in dier voege dat het aantal uren dat de basis vormt van de berekening van de vergoeding is verhoogd. Dit naar aanleiding van de opgedane ervaringen met de commissie vorig jaar. Er wordt ten aanzien van de werkuren geen onderscheid meer gemaakt tussen de voorzitter en de overige leden.

De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart.

Naar boven