Besluit tot instelling van de beperking van de toegankelijkheid voor bodemberoerende activiteiten van een gebied ex artikel 20 Natuurbeschermingswet 1998; Natura 2000-gebied ‘Waddenzee’

De minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit maakt, ter voldoening aan de Algemene wet bestuursrecht (specifiek de artikelen 3:42 en 3:45), het volgende bekend.

Bij besluit van 30 september 2010 heeft de regiodirecteur Noord van de Directie Regionale Zaken Noord namens de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit de beperking van de toegankelijkheid van een gebied ex artikel 20 van de Natuurbeschermingswet 1998, in relatie tot het Natura 2000-gebied ‘Waddenzee’ ingesteld. Meer concreet betreft het een gebied nabij ‘Breezanddijk’.

Terinzagelegging

Het betreffende besluit ligt, tezamen met het bijbehorende kaartmateriaal, gedurende zes weken na publicatie van deze kennisgeving ter inzage bij het kantoor van de directie Regionale Zaken vestiging Noord van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Het kantoor is op werkdagen geopend van 9.00 uur tot 17.00 uur en is gevestigd aan het Cascadegebouw nr. 6 te Groningen. U kunt zich melden bij mevrouw H. Gerdes.

Kopieën van de besluiten kunnen ook telefonisch worden opgevraagd bij de directie Regionale Zaken, vestiging Noord, ter attentie van mevrouw H. Gerdes: 050-599 23 47.

Bezwaar

Tegen dit besluit staat, op grond van het bepaalde in de Algemene wet bestuursrecht, voor een belanghebbende de mogelijkheid open een bezwaarschrift in te dienen. Een dergelijk (met redenen omkleed) bezwaarschrift dient binnen zes weken na onderhavige publicatie te worden ingediend bij: De minister van LNV, Dienst Regelingen, Afdeling Recht en Rechtsbescherming, Postbus 20401, 2500 EK ’s-Gravenhave. De genoemde termijn van zes weken vangt aan met ingang van de dag na de onderhavige publicatie van deze bekendmaking.

Naar boven